Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde 7. marts 2008 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde 7. marts 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde 7. marts 2008

play fullscreen
1 / 19
Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde 7. marts 2008
127 Views
Download Presentation
doria
Download Presentation

Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde 7. marts 2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde 7. marts 2008 Oplæg v/ Per B. Christensen, Næstved Kommune, Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

 2. Oplæggets indhold • Generelle betragtninger om kvalitet og kvalitetsreform • Pejlemærker på kulturområdet • Anbefalinger fra Børne- og Kulturchefforeningen • Et konkret eksempel på arbejdet med kvalitetsudvikling fra NæstvedBibliotekerne • Udvikling af fælles strategi • Fokus på mål og indsatsområder

 3. Al den snak om kvalitet • Kvalitet • Kvalitetsudvikling • Kvalitetsstyring og -koncepter • Kvalitetsmåling og -vurdering • Kvalitetskontrol • Faktisk og oplevet kvalitet • Kvalitetsinitiativer • Kvalitetsreform • Definition på kvalitet:Et handlingsparameter, som angiver de egenskaber ved produktet, der er afgørende for ”køberens” præferencer for produktet

 4. Al den fokus på kvalitet • Kommunalreformen • Kvalitetsreformen • Trepartsaftalen – kompetenceudvikling og ledelse • Økonomiaftalen- ressourcestyring • Nationale kvalitetskoncepter på biblioteksområdet • Kommunernes egne kvalitetsprojekter • Kulturinstitutionernes egne kvalitetsprojekter

 5. Kvalitetsreformens dilemma • Kvalitetsreformens formel:At betone, at kvalitet kræver fagligt frirum til mødet med borgeren, samtidig med at ville give omverdenen systematiske oplysninger om de opnåede resultater. • Ikke desto mindre er det jo denne formel, vi skal have til at gå op ! • Initiativer: Ledelsesrum, lederuddannelse, dokumen-tation, evaluering og akkreditering, kompetence-udvikling, fagligt råderum samt mål- og rammestyring • Hvad bliver det til ?

 6. Overvejelser om kvalitet - sammenhæng

 7. Overvejelser om kvalitet – forskellige former Brugertilfredsheds-undersøgelser m.m. Selve ydelsen og uddannelse Faglig kvalitet Vurderes ud fra faglig viden om muligheder på området Oplevet kvalitet Brugernesoplevelse af kvaliteten Vi skal sikre,at vi talerom det samme! Organisatorisk kvalitet Udtryk for effektiv arbejdstilrettelæggelse, ledelse, ressource-udnyttelse o.s.v. Rammerne

 8. Den gode kvalitetsproces Dialog Få og sigende målinger Fælles langsigtede pejlemærker Refleksions- skabende værktøjer

 9. Der er rum for forbedringer i kommunerne • Dokumentations og evalueringsmetoder • Fælles sprog • Styringskoncepter • Redskaber til benchmarking på tværs af kommuner • Forankringen i de faglige miljøer – hvordan spiller kommunernes styring, dokumentation og værdiorientering sammen? • Den tid hvor man ikke lod sig inspirere af nabokommunen er forbi !

 10. Fremtidens ledelse, styring og kvalitetsudvikling af kulturinstitutioner • Respekt for kerneforretningen • Fokuser på effekter og resultater • Vær situationsbestemt • Kompetent og ligeværdig dialog • Find den rette snitflade og opgavefordeling • Stimulér og beløn resultater, innovation og risikovillighed • Sikre ansvar og konsekvens • Kilde:Hjortdal & Nielsens syv ledelsesdogmer

 11. Anbefalinger fraBørne- og Kulturchefforeningen

 12. Udfordringer: Nye fællesskaber Binde kommunen sammen Alliancer med erhvervslivet Nye krav fra borgerne Miljøer for både klassisk, oplevelsesorienteret og underholdende kultur Nye målgrupper Nye organisations-former Nye foreningstyper Nye måder at løse opgaven Anbefalinger: Kultur som dannelse Kultur som aktivitet Kultur som viden Kultur og idræt Kultur og planlægning Kultur som oplevelse Kultur og kulturaftaler Netop udkommet:Ny kultur- og fritidspolitik Kommer senere på året: Ledelse, kvalitet og styring Nye tider

 13. Et eksempel fra NæstvedBibliotekerne

 14. Mange biblioteker i ”ét” • Det lærende bibliotek • Det musiske bibliotek • Vidensbiblioteket • Børnenes bibliotek • Det rekreative bibliotek • Det lokalhistoriske bibliotek • Samfundets bibliotek • Servicebiblioteket

 15. Formål: At lede en fusion og skabe bro mellem kulturer At udvikle et informations- og styringsredskab Metodetilgang: Principperne i et Balanced Scorecard Den ønskede kvalitet er defineret og indkredset ved: En mission En vision Fire strategiske temaer 21 fokusområder (2012) 41 indsatsområder (2012) 3 overordnede mål (2012) 107 delmål (2012) Projekt ”En fælles fremtid i balance”

 16. Mission, vision og strategiske temaer • Mission: • NæstvedBibliotekerne giver alle fri og lige adgang til viden, informationer og kulturelle oplevelser. • NæstvedBibliotekerne giver dig din fortid, nutid og fremtid • Vision: • NæstvedBibliotekerne er lokalområdets dynamo, som bidrager aktivt til at gøre Danmark til et førende vidensamfund. • Vi skaber attraktive og visionære lærings- og oplevelsesrum for børn og voksne • Vi er troværdige informationsspecialister og inspirerende kulturformidlere • Vi er aktive og synlige i netværk – lokalt og globalt • Strategiske temaer: • Mangfoldighed • Synlighed • Service • Informations- og kommunikationsteknologi

 17. ”… Så er med på rejsen”: De nuværende brugere Ikke-brugerne Medarbejderne Organiseringen og teknikken Status: Har igangsat de første 20 arbejds- grupper i dec. 07 / jan. 08 De første målinger er gennemført (målemetoder; konstateringer, registreringer, opgørelser, stik- prøver, tilfredshedsundersøgelser) Eksempler på kommende målinger: Borgerpanelundersøgelse mar. 08. Medarbejdertilfredshedsunder- søgelse sep. 08. Når de overordnede målsætninger handler om ”kvalitet” og incitamentet er ”overlevelse” …

 18. Det videre arbejde • NæstvedBibliotekernes første Balanced Scorecard er et fælles udgangspunkt for en opfølgende og omfattende medarbejderinvolverende proces. • Mission, vision, strategiske temaer, fokusområder, indsatsområder, kritiske aktiviteter og succesfaktorer samt mål, succesrater, målemetode m.m. er givet qua det forudgående udviklingsarbejde. • Medarbejderne er i høj grad selv med til at organisere, metode- og redskabsudvikle samt skabe ny praksis for NæstvedBibliotekernes drift. – Og i sidste ende er det med til at kvalificere grundlaget for fremtidensbibliotek.

 19. Vil du vide mere ? • Uddrag af NæstvedBibliotekerne Grønspættebog: • Kan downloades som pdf-fil på bibliotekets hjemmeside www.naesbib.dk • For yderligere information: • Kontakt Bibliotekschef Nanna D. StryhnE-mail: nastr@naestved.dkTelefonnr.: 55 88 40 01