norma iso 9001 2008 w pigu ce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Norma ISO 9001:2008 w pigułce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Norma ISO 9001:2008 w pigułce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 73

Norma ISO 9001:2008 w pigułce - PowerPoint PPT Presentation


 • 349 Views
 • Uploaded on

Norma ISO 9001:2008 w pigułce. opracowała: Dominika Jach-Adamczewska. ZASTOSOWANIE. Normę ISO 9001:2008 mogą stosować wszystkie organizacje. PODSTAWA IDEI ISO. PLANUJ – DZIAŁAJ – WERYFIKUJ – DOSKONAL. SYMBOLE NORMY. ISO 9001:2008 – symbol normy międzynarodowej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Norma ISO 9001:2008 w pigułce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Norma ISO 9001:2008w pigułce opracowała: Dominika Jach-Adamczewska

  2. ZASTOSOWANIE Normę ISO 9001:2008 mogą stosować wszystkie organizacje

  3. PODSTAWA IDEI ISO PLANUJ – DZIAŁAJ – WERYFIKUJ – DOSKONAL

  4. SYMBOLE NORMY • ISO 9001:2008 – symbol normy międzynarodowej • ISO 9001:2009 – symbol odpowiedniej normy polskiej

  5. KORZYŚCI ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZEWNĘTRZNE: • Spełnienie wymagań klientów • Spełnienie wymogów prawnych • Zmniejszenie ryzyka działalności • Korzyści społeczne (poprawa sprawności obsługi, przejrzystość postępowania, efektywne reagowanie na skargi, kierowanie się w przetargach kryterium jakości dostawców) • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej (= utrzymanie się na rynku)

  6. KORZYŚCI ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEWNĘTRZNE: • Poprawa skuteczności zarządzania, uporządkowanie organizacji, redukcja strat jakościowych • Wysoka motywacja pracowników (ramy dla rozsądnego przydzielania zadań, satysfakcja z pracy w uporządkowanym środowisku, duma z wyników jakościowych firmy; ład organizacyjny dający poczucie bezpieczeństwa, doskonalenie kwalifikacji) • Otwartość na inne systemy zarządzania • Większa powtarzalność • Lepszy przepływ informacji • Porządek w dokumentacji • Doskonalenie

  7. WARUNKI SKUTECZNEGO WDROŻENIA ISO • Wdrożenie ISO w sposób przemyślany • Udział i akceptacja szerokiego grona pracowników • Wsparcie kierownictwa

  8. W normie ISO 9001:2008 słowo „jakość” oznacza „spełnianie wymów”

  9. ZASADY JAKOŚCI (podstawa normy ISO 9001:2008) • Koncentracja na kliencie • Przywództwo • Zaangażowanie pracowników • Podejście procesowe • Ciągłe doskonalenie • Podejmowanie decyzji oparte na faktach • Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami

  10. WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2008

  11. Wprowadzenie Traktuje o możliwościach zastosowania normy. Idea normy oparta na podejściu procesowym (należy zidentyfikować działania w ramach procesów i nimi zarządzać). Norma nawiązuje do cyklu ciągłej poprawy

  12. Postanowienia ogólne 1.1 ISO wdraża się w celu dostarczenia wyrobu klientowi, który: • spełnia jego wymagania • spełnia wymagania prawne • zwiększa zadowolenie klienta

  13. Zastosowanie 1.2 Normę mogą stosować wszystkie organizacje. Wyłączenia: • Wymaganie normy nie może mieć zastosowania w związku z charakterem organizacji lub z jej wyrobem • Dotyczą tylko rozdziału 7 (najczęściej jest to projektowanie, własność klienta, narzędzia pomiarowe, identyfikacja)

  14. Wymagania ogólne 4.1 (Norma ISO w pigułce) Wymagania stanowią ramy dla zrozumienia tego czym jest ISO oraz na czym polega skuteczne, projakościowe i procesowe zarządzanie organizacją System zarządzania jakością należy ustanowić, udokumentować, wdrożyć i utrzymywać oraz udoskonalać jego skuteczność zgodnie z wymaganiami normy

  15. WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ4.1a Należy zidentyfikować procesy Proces – zbiór wzajemnie powiązanych działań, które przekształcają stan wejściowy w stan wyjściowy

  16. 4.1b Należy określić kolejność oraz wzajemne relacje (powiązania) dla zidentyfikowanych procesów

  17. 4.1c Należy określić kryteria i metody dla nadzorowania procesu Nadzór nad procesem pełnią właściciele procesów (osoby najbardziej kompetentne) Właściciele procesów powinni (razem z kierownictwem i osobami biorącymi udział w procesie) ustalić mierniki i metodę monitorowania procesu

  18. 4.1d Należy zapewnić dostępność zasobów potrzebnych do nadzorowania i monitorowania procesów Zasoby – pracownicy, infrastruktura, środowisko pracy, niezbędne informacje (w tym dokumenty)

  19. 4.1e Procesy należy monitorować, mierzyć i analizować (tam, gdzie ma to zastosowanie) Cel – prawidłowa realizacja działań oraz ich udoskonalenie

  20. 4.1f Trzeba realizować cele ustanowione dla każdego procesu. Realizacja celów odbywa się poprzez wdrażanie odpowiednich działań. Realizacja celów stanowi o rozwoju firmy, o doskonaleniu produktów oraz osiągnięciu zaplanowanych wyników. Kiedy zleca się na zewnątrz realizację procesu, to należy zapewnić nad nim nadzór (wymagania w kontrakcie, audit u dostawcy)

  21. Wymagania dotyczące dokumentacji 4.2Postanowienia ogólne 4.2.1 Dokumentacja systemu powinna być adekwatna do potrzeb organizacji. Pewne dokumenty są obligatoryjne: • Polityka jakości • Księga Jakości • Procedury (nadzór nad zapisami, nadzór nad dokumentacją, nadzór nad wyrobem niezgodnym, prowadzenia auditów wewnętrznych, działań korygujących i działań zapobiegawczych) • Zapisy • Plan jakości Zapisy – potwierdzają określone fakty; dzięki nim wiemy czy procesy są skuteczne; muszą być na bieżąco analizowane, mają autora

  22. Księga Jakości 4.2.2 To dokument, który dostarcza informacji o systemie zarządzania jakością w organizacji Obligatoryjne elementy: • Zakres systemu • Wyłączenia • Procesy i ich powiązania • Udokumentowane procedury

  23. Nadzór nad dokumentami 4.2.3 Procedura

  24. Nadzór nad zapisami 4.2.4 Procedura

  25. Odpowiedzialność kierownictwa 5Zaangażowanie kierownictwa 5.1 • Zakomunikować o roli klienta w organizacji • Uświadomić pracownikom, że wymagania klienta są najważniejsze • Nadać rangę polityce jakości • Ustanowić cele jakości • Zapewnić dostępność zasobów • Przeprowadzić przegląd zarządzania

  26. Orientacja na klienta 5.2 - Należy określić wymagania klienta i je spełniać. - Należy komunikować się z klientem - Do klienta dostosowywać swe działania Cel – zadowolony klient

  27. Polityka jakości 5.3 • Musi być dostosowywana do celów organizacji • Musi zawierać zobowiązanie do spełnienia wymagań klienta • Musi zawierać zobowiązanie do ciągłego doskonalenia • Musi zostać zakomunikowana • Musi być poddawana przeglądom

  28. Planowanie 5.4Cele dotyczące jakości 5.4.1 Należy określić mierzalne cele dla organizacji Muszą być wśród nich cele, które bezpośrednio odnoszą się do spełnienia wymagań Cele muszą być spójne z polityką jakości

  29. Planowanie systemu zarządzania jakością 5.4.2 Celom jakościowym muszą towarzyszyć plany ich osiągnięcia. W planach określa się zasoby i działania. Kierownictwo musi reagować na zmiany, by nie doprowadzić do braku integralności (spójności) systemu.

  30. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 5.5Odpowiedzialność i uprawnienia 5.5.1 Kierownictwo powinno przydzielić pracownikom odpowiedzialność i uprawnienia (zakresy czynności) Wszyscy pracownicy powinni czuć się odpowiedzialni za osiągnięcie celów jakości

  31. Przedstawiciel kierownictwa 5.5.2 Należy wyznaczyć członka kierownictwa i nadać mu uprawnienia i odpowiedzialność (pełnomocnik). Pełnomocnik: • Dba o to, że ustanowione procesy są wdrożone, utrzymywane • Przedstawia sprawozdania z funkcjonowania systemu zarządzania jakością • Przedstawia potrzeby związane z doskonaleniem • Upowszechnia świadomość związaną z potrzebami klienta • Kieruje działaniami związanymi z utrzymywaniem systemu ` Pełnomocnik musi zostać formalnie powołany

  32. Komunikacja wewnętrzna 5.5.3 Należy ustanowić właściwe procesy komunikacyjne, sprawny przepływ informacji pomiędzy różnymi szczeblami organizacji.

  33. Przegląd zarządzania 5.6 To ocena stanu całego systemu, jego skuteczności, przyjętych celów, wytyczenie kierunków zmian i rozwoju

  34. Postanowienia ogólne 5.6.1 Przegląd zarządzania powinien odbywać się przynajmniej raz w roku

  35. Dane wejściowe do przeglądu 5.6.2 • Audity wewnętrzne • Audity zewnętrzne • Opinie przekazane przez klientów • Ocena rynku i konkurencji • Analizy realizacji procesów • Działania korygujące • Działania zapobiegawcze • Współpraca z dostawcami • Wyniki finansowe

  36. Dane wyjściowe z przeglądu 5.6.3 - Aktualizacja celów • Aktualizacja polityki jakości • Zmiany w organizacji • Zmiany z procesach • Zmiany w wyrobach • Zmiany w procedurach • Dostarczenie właściwych zasobów Efekt – znalezienie usprawnień

  37. Zarządzanie zasobami 6Zapewnienie zasobów 6.1 Jednostka musi zapewnić zasoby Zasoby – pracownicy, dostawcy, partnerzy, informacje, infrastruktura, środowisko pracy, finanse

  38. Zasoby ludzkie 6.2Postanowienia ogólne 6.2.1 Kompetentny personel

  39. Kompetencje, szkolenie i świadomość 6.2.2 Jakość kadr zależy od: • wykształcenia • wyszkolenia (kursy, uprawnienia) • umiejętności (np. znajomość języków, komputera) • doświadczenia(staż pracy) (zapisy)

  40. 6.2.2 Organizacja powinna: • Ustalać jakie kompetencje są niezbędne w stosunku do osób wykonujących prace • Prowadzić pod tym kątem szkolenia (planować je) • Rozpoznawać potrzeby pracowników • Oceniać skuteczność podjętych w tym zakresie działań (zapisy)

  41. Infrastruktura 6.3 • Pomieszczenia • Sprzęt • Instalacje • Urządzenia • Narzędzia do realizacji wyrobów • Zapotrzebowanie na wyposażenie • Nadzorowanie zakupów • Ewidencja wyposażenia • Konserwacja • Planowanie remontów • Planowanie przeglądów • Dostępność instrukcji • Nadzór nad umowami • Nadzór nad sprzętem informatycznym • Nadzór nad telefonami

  42. Środowisko pracy 6.4 • Warunki pracy (BHP i ppoż) • Stosowanie przepisów regulujących parametry środowiska pracy (oświetlenie, hałas, zapylenie) • Urządzenia wentylacyjne • Urządzenia grzewcze • Ustalenie wykazu pomieszczeń, w których wymagane są nadzorowane warunki środowiskowe • Termometry, higrometry i manometry zapisy

  43. Realizacja wyrobu 7 Plan jakości - dokument , w którym wyspecyfikowano procesy systemu zarządzania jakością (wraz z procesami realizacji wyrobu) oraz zasoby wykorzystane do określonego wyrobu

  44. Planowanie realizacji wyrobu 7.1 Zanim wyrób gotowy trafi do klienta potrzeba znać dane wejściowe, to znaczy że organizacja powinna: • określić wymagania dotyczące wyrobu • określić środki potrzebne do ustanowienia procesów • określić dokumenty • zapewnić zasoby • zapewnić działania dotyczące weryfikacji, walidacji, monitorowania, kontroli i badań • zapewnić kryteria przyjęcia wyrobu • określić zapisy w celu dostarczenia dowodów, że procesy i wyrób są zgodne z wymaganiami

  45. Procesy związane z klientem 7.2Określenie wymagań 7.2.1 Trzeba znać wymagania klienta dotyczące wyrobu: • wyspecyfikowane przez klienta (w tym wymagania dotyczące dostawy i działań po dostawie) • nawet nie ustalone przez klienta (ale niezbędne) • wymagania prawa • inne własne wymagania

  46. Przegląd wymagań dotyczących wyrobu 7.2.2 Zanim dostarczymy wyrób klientowi, musimy wiedzieć czy: • wymagania są tak samo rozumiane przez organizację i przez klienta - organizacja jest w stanie spełnić wymagania klienta Zapisy – notatki z rozmów z klientami, projekty ofert, projekty umów, faksy, maile

  47. Komunikacja z klientem 7.2.3 Należy określić i wdrożyć skuteczną komunikację z klientami. Komunikacja ma dotyczyć: • informacji o wyrobie • zapytań handlowych, postępowań z umowami lub zamówieniami i zmianami • informacji zwrotnej od klienta (w tym reklamacji)

  48. PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ 7.3 (TEN PUNKT NORMY ZOSTAŁ WYŁĄCZONY Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŁÓDZKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH)

  49. Zakupy 7.4Proces zakupu 7.4.1 • Zakupiony wyrób musi spełniać wymagania dotyczące zakupu • Nadzór nad dostawcą (ustanawiamy kryteria wyboru i kryteria oceny) • Wybieramy dostawcę zdolnego spełnić nasze wymagania • Rodzaj i zakres nadzoru nad dostawcą i kupowanym wyrobem zależy od wpływu tego wyrobu na realizację wyrobu lub wyrób finalny zapisy

  50. Informacje dotyczące zakupów 7.4.2 Należy dokładnie sprecyzować wymagania dotyczące kupowanego wyrobu, kwalifikacji personelu i systemu zarządzania jakością. Bierzemy pod uwagę klienta. Należy określić sposoby ich zatwierdzania.