slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ' - donar


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
REALIZACJA MIKROPROJEKTÓWW RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka

2007–2013

Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

wykaz osi priorytetowych i dziedzin wsparcia w ramach programu pwt pl sk 2007 2013
WYKAZ OSI PRIORYTETOWYCH I DZIEDZIN WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU PWT PL-SK 2007-2013

Priorytet 1: Rozwój infrastruktury transgranicznej

Dziedzina wsparcia 1.1: Infrastruktura komunikacyjna i transportowa

Dziedzina wsparcia 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska

Priorytet 2: Rozwój społeczno-gospodarczy

Dziedzina wsparcia 2.1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki

Dziedzina wsparcia 2.2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Dziedzina wsparcia 2.3: Projekty sieciowe

Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

Priorytet 4: Pomoc techniczna

fundusz mikroprojekt w
FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW

Przedsięwzięcia objęte tym Priorytetem (np. organizacja konferencji i wystaw, opracowanie studiów i publikacji) zachęcą instytucje lokalne oraz obywateli do zaangażowania się we wspólne inicjatywy. Dofinansowanie inicjatyw lokalnych o niewielkiej skali może stworzyć fundament dla większych wspólnych projektów transgranicznych. W ramach wdrażania tego Priorytetu możliwa będzie również realizacja małych inwestycji powiązanych z przedsięwzięciami o charakterze „miękkim”.

cel mikroprojekt w
CEL MIKROPROJEKTÓW

Cel ogólny:

Promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach „ludzie dla ludzi”.

Cele szczegółowe:

Nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych.

Tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości.

podstawowe dokumenty dotycz ce mikroprojekt w pwt pl sk 2007 2013
PODSTAWOWE DOKUMENTY DOTYCZĄCE MIKROPROJEKTÓW PWT PL-SK 2007-2013

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 Mikroprojekty

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 Mikroprojekty

Wytyczne dla wnioskodawców- Euroregiony: Beskidy, Karpacki, Tatry, Wyższe Jednostki Terytorialne : Prešov, Žilina

Arkusz oceny projektu – Ocena Formalna i Kwalifikowalność Projektu

Arkusz oceny projektu – Ocena Techniczna

Wytyczne dla oceniających mikroprojekty pod względem formalnym/kwalifikowalności oraz merytorycznym (technicznym)

Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013 z dn. 4 grudnia 2009 r.

Wytyczne w zakresie Kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 -2013 z 13 lipca 2011 r.

dost pna kwota wsparcia
DOSTĘPNA KWOTA WSPARCIA

Alokacja dla Euroregionu Beskidy na lata 2011-2013 wynosi:

1.840.122,33 EUR

+

oszczędności z realizacji mikroprojektów z I i II naboru

dofinansowanie projekt w
DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

PWT PL-SK 2007-2013

dofinansowanie do 85% z EFRR + 10% z budżetu państwa (5% wkład własny)

od 5.000 euro do 50.000 euro + 10% z budżetu państwa

wartość całkowita mikroprojeku do 100.000 euro

OBOWIĄZUJE ZASADA REFUNDACJI WYDATKÓW!!

kto mo e z o y wniosek
KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK ?

Potencjalni beneficjenci funduszu:

jednostki samorządowe i ich związki oraz stowarzyszenia,

jednostki administracyjne utworzone przez państwo lub jednostki (instytucje)

utworzone przez samorządy terytorialne w celu świadczenia usług

publicznych np. wyższe uczelnie, szkoły, instytucje oświatowe i badawcze,

instytucje kulturalne (biblioteki, muzea, galerie, teatry, ośrodki kultury),

urzędy pracy, służby ratownicze, policja itp.,

organizacje pozarządowe o charakterze non-profit (np. stowarzyszenia,

fundacje, kluby sportowe, organizacje turystyczne),

Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT).

kwalifikuj cy si beneficjenici
KWALIFIKUJĄCY SIĘ BENEFICJENICI:

podmioty posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i których siedziby znajdują się na terenie obszaru wsparcia Programu,

podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany projekt,

podmioty nie posiadające osobowości prawnej, w imieniu których jednostka nadrzędna będzie starała się o dotację (wraz z określeniem, który podmiot będzie realizował projekt),

kwalifikuj cy si beneficjenici c d
KWALIFIKUJĄCY SIĘ BENEFICJENICI C.D.:

Każdy z tych podmiotów musi:

być podmiotem o charakterze niedochodowym,

mieć stabilne i wystarczające źródło finansowania, tak aby mógł sprostać celom i działaniom określonym w projekcie,

być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie projektem.

jakie powinny by projekty
JAKIE POWINNY BYĆ PROJEKTY?

transgraniczne (umacniać i rozwijać sąsiedzkie kontakty)

partnerskie

innowacyjne

wnoszące wartość dodaną

og lne warunki realizacji mikroprojekt w
OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW

jest zgodny z politykami wspólnotowymi,

jest zgodny z wymogami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

jest spójny z zatwierdzonym przez Komisję Europejską Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 i spełnia szczegółowe kryteria określone dla III osi priorytetowej w Podręczniku Programu,

jest zgodny z Wytycznymi dla wnioskodawców mikroprojektów,

mieć ewidentny transgraniczny charakter i udokumentowany udział partnera zagranicznego,

być przygotowany do realizacji,

mieć realistyczny budżet i zapewniony odpowiedni poziom współfinansowania krajowego ( pkt 1.5 niniejszych Wytycznych),

być zgodny ze strategiami, planami dotyczącymi rozwoju miasta, gminy, regionu/euroregionu,

wpisywać się w założenia strategii lizbońskiej i strategii goeteborskiej,

mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza,

og lne warunki realizacji mikroprojekt w c d
OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW C.D.

wnioskodawca mikroprojektu musi należeć do kategorii beneficjentów opisanych w Podręczniku Programu oraz w punkcie 2.1 wytycznych dla wnioskodawców;

wnioskodawca mikroprojektu musi pochodzić z terenów objętych Programem i określonych w POWT oraz w punkcie 1.3 wytycznych dla wnioskodawców,

okres realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy (w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach okres realizacji może zostać wydłużony do 18 miesięcy),

wartość dofinansowania ze środków EFRR musi wynosić pomiędzy 5 000 a 50 000 EUR,

działania realizowane jako część mikroprojektu powinny być zlokalizowane na terenach objętych Programem. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach mogą być realizowane poza obszarem Programu,

projekt wspierany środkami pochodzącymi z innego programu unijnego nie może być finansowany z tego Programu.

og lne warunki realizacji mikroprojekt w c d1
OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW C.D.

Projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego muszą być zgodne z postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z instrumentami przyjętymi w ramach Traktatu oraz z politykami i działaniami Wspólnoty, a w szczególności w zakresie:

konkurencji (w szczególności w zakresie zgodności z zasadą udzielania pomocy publicznej),

udzielania zamówień publicznych,

ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego,

równego traktowania kobiet i mężczyzn.

og lne warunki realizacji mikroprojekt w c d2
OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW C.D.

Każdy wnioskodawca musi mieć partnera po drugiej stronie granicy (Partner powinien spełniać te same kryteria co wnioskodawca i musi mieć siedzibę na obszarze objętym Programem)

Partnerstwo jest potwierdzone porozumieniem partnerskim (zał. 6.3 wniosku o dofinansowanie), które to określa wzajemne działania i zobowiązania podczas realizacji projektu.

Zgodnie z obowiązującym wzorem wniosku partnerstwo musi spełniać kryteria:

Wspólne przygotowanie mikroprojektu z partnerem zagranicznym;

Wspólna realizacja mikroprojektu z partnerem zagranicznym.

Mikroprojekt jest składany tylko przez jednego z partnerów (wnioskodawcę) po polskiej lub słowackiej stronie.

Dofinansowanie może otrzymać tylko wnioskodawca.

og lne warunki realizacji mikroprojekt w c d3
OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW C.D.

Znacznym stopniem zaangażowania partnera zagranicznego jest złożenie przez niego wniosku o dofinansowanie projektu komplementarnego, co może wzmacniać efekt transgraniczny. Stopień zaangażowania partnerów/jakość partnerstwa jest przedmiotem oceny technicznej/eksperckiej.

Projekty komplementarne, to dwa projekty uzupełniające się przedmiotowo (zakres rzeczowy) lub przestrzennie (lokalizacja w przestrzeni) dotyczące działań o podobnym charakterze i tematyce realizowanych po obu stronach granicy.

Wnioskodawca polski i wnioskodawca słowacki wspólnie przygotowują i realizują projekty komplementarne. Projektami komplementarnymi są tylko takie projekty, w których wnioskodawcy są dla siebie wzajemnie partnerami (wnioskodawca polskiego projektu komplementarnego jest jednocześnie partnerem w projekcie złożonym przez wnioskodawcę słowackiego i vice versa).

slide19

W ramach mikroprojektów wspiera się następujące przedsięwzięcia o charakterze transgranicznym i niekomercyjnym (niedochodowym):

 • organizacja wspólnych imprez kulturalnych (np. warsztatów, konkursów sztuki, wystaw, festiwali, festynów),
 • ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
 • działalność wydawnicza promująca współpracę transgraniczną w różnych dziedzinach (np. opracowanie publikacji, broszur lub katalogów),
 • przedsięwzięcia z zakresu sportu, turystyki i rekreacji (np. zawody sportowe, konkursy, obozy szkoleniowe, rajdy, spotkania),
 • promowanie walorów przyrodniczych,
 • działania informacyjne: strony internetowe, informatory, broszury i ulotki informacyjne, tablice informacyjne, banery, plakaty, audycje radiowe i telewizyjne,
slide20

ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego,

 • organizacja konferencji, seminariów i warsztatów,
 • organizacja targów,
 • tworzenie sieci współpracy poprzez rozbudowę powiązań instytucjonalnych między organizacjami społecznymi, gospodarczymi, kulturalnymi i innymi,
 • działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego,
 • działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym,
 • realizacja drobnych inwestycji infrastrukturalnych powiązanych z przedsięwzięciami o charakterze „miękkim” z dziedziny kultury, sportu, turystyki i ochrony środowiska.
slide21

ŚCIEŻKA SKŁADANIA WNIOSKU

KROK 1

STRONA WWW.EUROREGION-BESKIDY.PL/SK

KROK 2

ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTAMI, OCENIĆ SWOJE SZANSE NA UZYSKANIE WYSOKIEJ OCENY PUNKTOWEJ, PRZEANALIZOWAĆ KRYTERIA OCENY

KROK 3

WSTĘPNE OPRACOWANIE WNIOSKU

KROK 4

UCZESTNICTWO W SZKOLENIU I KONSULTACJACH

KROK 5

PRZYGOTOWAĆ I ZŁOŻYĆ PRAWIDŁOWY WNIOSEK

slide25

Okres realizacji mikroprojektu.

Okres realizacji mikroprojektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, okres jego realizacji może być za zgodą Euroregionu/WJT wydłużony do 18 miesięcy.

Rozpoczęcie realizacji mikroprojektu może nastąpić po złożeniu wniosku o jego dofinansowanie do właściwego Euroregionu/WJT na ryzyko własne wnioskodawcy. Zakończenie realizacji mikroprojektów nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2014 r.

Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku!!!

slide27

Produkty – bezpośrednie, materialne efekty działań zrealizowanych w trakcie trwania projektu.

 • Rezultaty - bezpośrednie korzyści wynikające z realizacji projektu.
slide29

W pierwszej kolejności określamy wskaźniki uniwersalne

 • Wskaźniki własne wykazujemy w punkcie 3.8.1 tylko wtedy, gdy nie zostały ujęte jako wskaźniki uniwersalne w punkcie 3.8.2
 • Wskaźniki uniwersalne powinny zostać uszczegółowione
slide30

Zmiany wskaźników projektu

Zmiany nieprzekraczające 20% wartości docelowej wskaźnika produktu i/lub rezultatu, zawartego we wniosku o dofinansowanie mikroprojektu, mogą być dokonane samodzielnie przez Beneficjenta. Beneficjent niezwłocznie przedkłada informację pisemną o dokonanych zmianach do Euroregionu/WJT z uzasadnieniem wprowadzonych zmian wraz z aktualną tabelą zawierającą zmodyfikowane wskaźniki mikroprojektu.

Wprowadzona zmiana powinna zostać zawarta także w złożonym kwartalnym/końcowym raporcie z postępu realizacji Mikroprojektu.

Zmiany przekraczające 20% wartości docelowej wskaźnika produktu i/lub rezultatu, zawartego we wniosku o dofinansowanie mikroprojektu mogą być dokonane tylko w uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Euroregionu/WJT. Wprowadzona zmiana powinna zostać zawarta także w złożonym kwartalnym/końcowym raporcie z postępu realizacji Mikroprojektu.

Proponowane przez Beneficjenta zmiany w zakładanych wskaźnikach realizacji mikroprojektu nie mogą prowadzić do zmiany w sposób istotny celów mikroprojektu. Euroregion lub Wyższa Jednostka Terytorialna ma prawo nie zgodzić się na zaproponowane przez beneficjenta zmiany dotyczące realizacji mikroprojektu.

Należy pamiętać, iż w przypadku nieosiągnięcia założonych wskaźników realizacji mikroprojektu, Euroregion/WJT ma prawo do obniżenia wartości przyznanego dofinansowania.

slide32

W ciągu 5 lat od zakończenia projektu zabronione jest wprowadzenie jakichkolwiek znaczących modyfikacji, w szczególności mających wpływ na:

 • charakter projektu,
 • warunki jego realizacji,
 • przychody nie ujęte we wniosku o dofinansowanie,
 • własność produktów projektu,
 • wstrzymanie działalności.
slide33

Zgodność projektu z politykami UE:

Strategia Lizbońska iGoeteborska

 • Innowacyjność
 • Transfer wiedzy
 • Tworzenie nowych miejsc pracy
 • Zrównoważony rozwój

Polityki horyzontalne

 • Ochrona środowiska
 • Równość szans
 • Społeczeństwo informacyjne
slide35

ŚCIEŻKA SKŁADANIA WNIOSKU C.D.

PO UZYSKANIU DOFINANSOWANIA

KROK 6

REALIZACJA PROJEKTU ZGODNIE Z WNIOSKIEM ORAZ UMOWĄ

KROK 7

PRAWIDŁOWE ROZLICZENIE PROJEKTU

KROK 8

UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

ocena projektu
OCENA PROJEKTU

Formalna i kwalifikowalności

Techniczna

kto ostatecznie zatwierdza mikroprojekt
KTO OSTATECZNIE ZATWIERDZA MIKROPROJEKT ?

Projekty będą zatwierdzane przez Podkomitet Monitorujący na podstawie Regulaminu Obrad.

Najbliższe posiedzenie PKM to:

Październik 2012 r.

zawarcie umowy
ZAWARCIE UMOWY

Wnioskodawca, którego projekt zostanie zatwierdzony, będzie zawierał umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE (EFRR) zestowarzyszeniem reprezentującym krajową część euroregionu

=> Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej.

Umowa określawarunki finansowania, realizacji, sprawozdawczości mikroprojektu.

slide39

RÓŻNICE POMIĘDZY I, II i III NABOREM

 • Zmiany we wzorze wniosku o dofinansowanie (dodatkowe rubryki dotyczące projektu komplementarnego, doświadczeń partnerów we współpracy, wskaźników uniwersalnych, trwałości projektu, zgodności projektu z politykami UE i strategiami regionalnymi, budżet w formacie EXCEL jako załącznik do wniosku, nowy załącznik nr 6.9 do wniosku)
 • Nabór ciągły.
 • Projekty komplementarne.
 • Zmiany wskaźników (do i powyżej 20%).
 • Brak możliwości dublowania wskaźników własnych i uniwersalnych.
 • Inne procedury dotyczące finansowania ze środków budżetu państwa projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.
 • Zmiany w Wytycznych Kontroli pierwszego stopnia z dn. 13 lipca 2011 r.

BRAK MOŻLIWOŚCI REALIZACJI I DOFINANSOWANIA IMPREZ CYKLICZNYCH!!!!!

slide40

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU

Oryginał wniosku z załącznikami oraz kopią z załącznikami i wersją elektroniczną należy dostarczyć do:

biura Stowarzyszenia „Region Beskidy”

ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. 0-33 488 89 24-25

Termin składania wniosków mija w dniu:

31 lipca 2012 r. o godzinie 15:00

POWODZENIA!!!!!

slide41

Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

www.euroregion-beskidy.pl

Stowarzyszenie „Region Beskidy”ul. Widok 18/1-343-300 Bielsko-BiałaPolska

tel.: +48 488 89 24-25

fax: +48 488 89 20

e-mail: biuro@euroregion-beskidy,pl