slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 134

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku' - brooke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

 • Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania
slide2

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

w poszczególnych typach szkół

(Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.).

Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

(Dz. U. z 2009, Nr 4, poz. 17)

slide4

Podstawa Programowa określa

cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły-placówki

czyli

wiadomości i umiejętności, które dziecko zdobywa w szkole opisane są, zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia *.

* Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C111/01)

co okre la podstawa programowa kszta cenia og lnego
Co określa podstawa programowa kształcenia ogólnego?

Podstawa programowa to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które określa, co uczeń musi umieć po zakończeniu każdego etapu kształcenia.

Nie wyklucza to poszerzania zakresu nauczanych treści – podstawa zobowiązuje nauczyciela do wzbogacania i pogłębiania treści nauczania stosownie do uzdolnień jego uczniów.

co okre la podstawa programowa kszta cenia og lnego1
Co określa podstawa programowa kształcenia ogólnego?

Podstawa programowa opisuje cele oraz treści kształcenia dla każdego przedmiotu, na koniec każdego etapu edukacyjnego:

 • etap I - klasy I-III szkoły podstawowej (nauczanie wczesnoszkolne)
 • etap II - klasy IV-VI szkoły podstawowej
 • etap III – gimnazjum
 • etap IV - szkoła ponadgimnazjalna

Treści kształcenia obejmują:

 • wiadomości, które uczniowie powinni zdobyć
 • umiejętności, które uczniowie powinni opanować
 • postawy, które szkoła u uczniów powinna kształtować
slide7

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

 • Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
 • Nauczanie uczniów z niepełnosprawnościami, w tym uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.
slide8

Stara podstawa programowa koncentrowała się na opisie

 • procesu kształcenia.
 • Nowa podstawa programowa formułuje treści nauczania w języku efektów kształcenia.
 • Dla każdego przedmiotu, na koniec każdego etapu kształcenia:
 • cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych,
 • treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych.
 • Wymagania te stanowią:
 • podstawę oceniania wewnątrzszkolnego,
 • jedyną podstawę oceniania na egzaminach zewnętrznych.
 • (standardy wymagań egzaminacyjnych znikają)
slide9

Wymagania szczegółowe w ramach jednego przedmiotu nie powtarzają się.

Spiralność, podobnie jak: chronologia realizacji, rozkład materiału,

metodyka podawania treści są atrybutami programu nauczania, nie podstawy programowej.

Wymagania z etapów wcześniejszych obowiązują na wszystkich

etapach późniejszych.

(np. na maturze obowiązują również wymagania gimnazjalne)

Wymagania zdefiniowane na etapie późniejszym nie obowiązują na

egzaminach po etapach wcześniejszych.

slide10

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.

Ważne jest również takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą.

Należy zadbać o to, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty

narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę.

Jednocześnie dąży się do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach

IV-VI szkoły podstawowej.

slide11

Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:

 • przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;
 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
slide12

Celem kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym jest:

przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;

zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

slide13

Na III i IV etapie edukacyjnym wymaga się od uczniów także wiadomości i umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym, choć realizowane w dwóch różnych szkołach, tworzy programowo spójną całość i stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces kształcenia się przez całe życie.

czas nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej potraktowano jako sp jny programowo
Czas nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej potraktowano jako spójny programowo.

W okresie tym:

 • najpierw uczniowie zostaną wyposażeni we wspólny, solidny fundament wiedzy ogólnej,
 • następnie pogłębiamy tę wiedzę w zakresie odpowiadającym indywidualnym zainteresowaniom i predyspozycjom każdego ucznia.
po czenie programowe gimnazjum i szko y ponadgimnazjalnej
Połączenie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

Okres nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej stanowi spójny programowo 6-letni (w technikum: 7-letni) okres kształcenia:

 • Solidne opanowanie wspólnego fundamentu wiedzy ogólnej:

a) (3+1) – gimnazjum oraz klasa I liceum ogólnokształcącego,

b) (3+2) – gimnazjum oraz klasa I i II technikum,

c) (3+3) – gimnazjum oraz nauka w zasadniczej szkole zawodowej.

 • Obowiązkowa nauka języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych w całym okresie kształcenia.
 • Liceum i technikum: kształcenie w zakresie min. dwóch wybranych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym
slide16

Nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych (podobnie jak w liceach ogólnokształcących) powiązana z nauką w gimnazjach.

W technikum (klasa I i II) i zasadniczej szkole zawodowej (klasy I-III) uczniowie opanują te same zagadnienia z kształcenia ogólnego co uczniowie w pierwszej klasie liceum.

W technikum i zasadniczej szkole zawodowej uczniowie realizują także kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne.

Absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę np. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych od razu od drugiej klasy.

zalecane warunki i spos b realizacji
Zalecane warunki i sposób realizacji
 • stosowanie w nauczaniu poszczególnych przedmiotów metod aktywizujących (dyskusja, debata, drama, itd.)
 • praca metodą projektu edukacyjnego
 • wycieczki edukacyjne
 • uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych
 • uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej
 • współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami publicznymi
 • uczestnictwo w działaniach społecznych i obywatelskich
 • wykonywanie obserwacji bezpośrednich, pomiarów, doświadczeń i eksperymentów na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych
 • zajęcia terenowe z przyrody, geografii i biologii, itd.
slide18

Podstawa programowa - języki obce

Zajęcia powinny być dostosowane do poziomu przygotowania ucznia, które

uzyskał na wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Poziomy zajęć z języków obcych nowożytnych:

1)na I i II etapie edukacyjnym:

wszystkie zajęcia odbywają się na jednym poziomie;

2)na III etapie edukacyjnym:

a) na poziomie III.0 – dla początkujących,

b) na poziomie III.1 – na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego;

3)na IV etapie edukacyjnym:

a) na poziomie IV.0 – dla początkujących,

b) na poziomie IV.1 – dla kontynuujących naukę:

- w zakresie podstawowym – na podbudowie wymagań III.0,

- w zakresie rozszerzonym – na podbudowie wymagań III.1,

c) na poziomie IV.2 – dla oddziałów dwujęzycznych.

slide19

Wychowanie fizyczne

 • Część zajęć WF ma pozostać w systemie klasowo-lekcyjnym (1,2 godz. tyg.),
 • w tej części realizowane są wymagania określone w podstawie programowej,
 • - część zajęć odbywać się będzie w postaci zajęć pozalekcyjnych lub pozaszkolnych (do 2 godz. tyg.). Będą one obowiązkowe, ale umożliwiać będą wybór treści i form zajęć.
 • Szkoła, uwzględniając lokalne tradycje i warunki, a także potrzeby i oczekiwa-nia uczniów powinna organizować zajęcia o profilu:
  • - sportowym
  • - rekreacyjno-zdrowotnym
  • - tanecznym
  • - turystycznym.
slide21

Przedszkole

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Liceum,

technikum,…

Edukacja dla bezpieczeństwa

Treści kształcenia obejmują:

- tradycyjne obszary, np. pierwszą pomoc

- nowe rodzaje zagrożeń czasu pokoju

(terroryzm, katastrofy, zachowanie tłumu, itp.)

2 godz. PO

2 godz. EdB

slide23

Kwalifikacje do nauczania „nowych” przedmiotów

 • Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w (…) liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach uzupełniających i szkołach policealnych, która ukończyła:
 • 1) studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • 2) studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 • 3) studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
slide24

Kwalifikacje do nauczania przyrody, jako przedmiotu uzupełniającego w szkołach ponadgimnazjalnych, będzie miał również nauczyciel spełniający wymagania kwalifikacyjne do nauczania biologii lub geografii, lub fizyki, lub chemii, w zależności od przyjętego wątku tematycznego lub przedmiotowego, o których mowa w podstawie programowej kształcenia ogólnego.Zajęcia z tego przedmiotu uzupełniającego będą mogły być również prowadzone przez zespół dwóch lub więcej osób mających kwalifikacje do nauczania biologii lub fizyki, lub geografii, lub chemii.

Kwalifikacje do nauczania historii i społeczeństwa, jako przedmiotu uzupełniającego w szkołach ponadgimnazjalnych, będzie miał nauczyciel spełniający wymagania kwalifikacyjne do nauczania historii. Zajęcia z tego przedmiotu uzupełniającego będą mogły być również prowadzone przez zespół dwóch lub więcej osób, z których jedna będzie miała kwalifikacje do nauczania historii, a pozostałe osoby - w zależności od przyjętego wątku tematycznego lub epokowego, o których mowa odstawie programowej kształcenia ogólnego - będą miały kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie lub wiedzy o kulturze, lub filologii klasycznej, lub filozofii.

ramowe plany nauczania
Ramowe plany nauczania

Nowa podstawa programowa, sukcesywnie wprowadzana do szkół, od 1 września 2012 roku dotrze także do szkół klas IV-VI SP i szkół ponadgimnazjalnych, w tym liceów ogólnokształcących.

Jej realizacja wymaga także zmiany przepisów dotyczących organizacji pracy, przede wszystkim ramowych planów nauczania.

slide26

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania

w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442) obowiązujące od 1 września 2009 roku *

* Szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoły policealne

slide27

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 7 lutego 2012 r.

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

(Dz. U. z dnia 22 lutego 2012 r.)

Opublikowano 22 lutego 2012 r. w Dz. U. poz. 204 tom 1 (Dz.U.2012.204)

slide28

Zmiany wprowadzane

rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania:

1.określenie minimalnej ogólnej liczby godzin przeznaczone na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia,

2.ustalenie sztywnej tygodniowej liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas,

3. nie określono tygodniowej liczby godzin na zajęcia religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego,

4.możliwośc wprowadzenie do szpn przedmiotu dla którego nie ustalono podstawy programowej,

slide29

Zmiany wprowadzane projektowanym

Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania:

5.ustalenie minimalnej liczby godzin zajęć rewalidacyjnych dla ucznia,

6.doprecyzowanie pojęć przedmioty matematyczno-przyrodnicze i humanistyczne,

7.ustalenie liczby obowiązkowych przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym,

8. ustalono zasady realizacji przedmiotów uzupełniających,

9. określono przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora

zaj cia rewalidacyjne
Zajęcia rewalidacyjne
 • Na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym należy przeznaczyć co najmniej 180 godzin na ucznia.
 • Tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w oddziale ogólnodostępnym, w każdym roku szkolnym, wynosi po 2 godziny na ucznia.
dodatkowe zaj cia edukacyjne
Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na:

1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) realizację następujących dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów:

a) zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole,

b) zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

2. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

slide32

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Każdy uczeń (słuchacz) ma określoną w cyklu kształcenia tygodniową (semestralną) liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

slide34
Tygodniowy wymiar godzin – IV etap edukacyjny.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów poszczególnych klas.
godziny do dyspozycji dyrektora
Godziny do dyspozycji dyrektora

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na:

a) zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

b) zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

slide36

Okres nauki w roku szkolnym trwa średnio 35 - 36 tygodni.

Minimalna ogólna liczba godzin przeznaczona na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, klasie wstępnej liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi i szkole policealnej została obliczona na 32–tygodniowe lata szkolne.

W pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych na 30-tygodniowe lata szkolne (roczne zajęcia w najwyższych programowo klasach tych szkół kończą się 6 – 7 tygodni wcześniej niż w pozostałych klasach).

slide37

Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora LO przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych to różnica między:

 • sumą godzin wynikającą z pomnożenia obowiązkowych tygodniowych wymiarów godzin zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas przez faktyczną liczbę tygodni (A, B, C), w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych latach szkolnych,

30 x A + 32 x B + 29 x C = ?

a

 • sumą godzin: przedmioty w zakresie podstawowym, godziny z wychowawcą oraz przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające.

(co najmniej w wymiarze) 1740 + 90 + 870 = 2700

liczba godzin do dyspozycji dyrektora gimnazjum
Liczba godzin do dyspozycji dyrektora gimnazjum

Przyjmując, że w każdym roku szkolnym jest średnio 35 tygodni nauki, liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły jest obliczana w następujący sposób:

(29+30+31)x35-(450+450+30+30+190+65+130+130+130+130+385+65+385+30+65+65+95) = = 3150-2825=325.

W trzyletnim okresie nauczania wymiar godzin do dyspozycji dyrektora gimnazjum wynosi 325 godzin.

ramowy plan nauczania okre la tak e na jakich zasadach realizowane s
Ramowy plan nauczania określa także, na jakich zasadach realizowane są:
 • zajęcia religii i etyki, które są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;
 • zajęcia wychowania do życia w rodzinie, które są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
 • zajęcia języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, zajęcia z nauki własnej historii i kultury, które są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
 • zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego, które są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.
szkolny plan nauczania
Szkolny plan nauczania
 • Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin:
 • poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
 • dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli takie zajęcia są prowadzone;
 • zajęć religii lub etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, zajęć z nauki własnej historii i kultury, zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych lub w szkołach mistrzostwa sportowego;
 • w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego.
slide42

Ramowy plan nauczania

 • Szkolny plan nauczania
 • Arkusz organizacyjny
 • Tygodniowy plan zajęć
slide43

Podstawa programowa

Szkolny plan nauczania

Program nauczania

slide44

Uwaga:

 • Do zakończenia cyklu kształcenia w szkołach stosuje się dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego.
 • Od 1 września 2012r. :
 • szkoła podstawowa - dwie podstawy programowe i trzy ramowe plany nauczania,
 • gimnazjum – jedna podstawa programowa i dwa ramowe plany nauczania,
 • liceum ogólnokształcące - dwie podstawy programowe i dwa ramowe plany nauczania,
 • technikum i zasadnicza szkoła zawodowa – dwie podstawy programowe i dwa ramowe plany nauczania.
liceum og lnokszta c ce szkolny plan nauczania
Liceum ogólnokształcące

Szkolny plan nauczania

slide46
Minimalny wymiar godzin w cyklu kształcenia przeznaczonych na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne

przyjęto założenie, że przy 1 godzinie tygodniowo należy zrealizować w ciągu roku szkolnego przynajmniej 30 godzin zajęć,

czyli

przy 1 godzinie tygodniowo przez 3 lata nauki -> należy zrealizować 90 godz. w cyklu,

przy określeniu minimalnego wymiaru godzin w cyklu np. na 270 godzin -oznacza to, że na dane zajęcia przeznaczono w sumie 9 godzin tygodniowo w cyklu.

tygodniowy wymiar godzin obowi zkowych zaj edukacyjnych
Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych
 • Rozporządzenie określa tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie podstawowym, rozszerzonym i przedmiotów uzupełniających.
 • Odstąpiono od określania maksymalnej liczby godzin tygodniowo wszystkich zajęć realizowanych w szkole
 • Nie określa się tygodniowego wymiaru godzin dla przedmiotów.
 • Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych określono w sposób bezwzględny.
tygodniowy wymiar godzin w lo obowi zkowe zaj cia edukacyjne dla uczni w poszczeg lnych klas
Tygodniowy wymiar godzin w LO.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów poszczególnych klas.
klasy dwuj zyczne tygodniowy wymiar godzin
Klasy dwujęzycznetygodniowy wymiar godzin
 • Na naukę języka obcego będącego drugim językiem nauczania w klasach dwujęzycznych przeznaczono dodatkowo 270 godzin w cyklu
 • Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach dwujęzycznych zwiększono o trzy godziny w każdej klasie:
  • klasa wstępna -28 godzin
  • klasa I - 33 godzin
  • klasa II - 35 godziny
  • klasa III - 32 godzin
 • Zajęcia w klasie wstępnej można prowadzić do roku 2014/15
zakres podstawowy
Zakres podstawowy

Przedmioty obowiązkowe ujęte w podstawie programowej w zakresie podstawowym, które muszą zostać zrealizowane w klasie I:

 • wiedza o kulturze,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • Informatyka (zamiast technologii informacyjnej),
 • edukacja dla bezpieczeństwa (zamiast przysposobienia obronnego).
zakres podstawowy1
Zakres podstawowy

Przedmioty obowiązkowe ujęte w podstawie programowej w zakresie podstawowym, które można realizować przez 3 lata nauki:

 • język polski,
 • języki obce,
 • matematyka,
 • wychowanie fizyczne

oraz

 • godzina z wychowawcą.
zakres podstawowy2
Zakres podstawowy

Zajęcia obowiązkowe w zakresie podstawowym należy zrealizować co najmniej w wymiarze:

zakres rozszerzony
Zakres rozszerzony

Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeśli rada liceum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z tym że co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka.

procedura organizowania nauczania w liceum w zakresie rozszerzonym
Procedura organizowania nauczania w liceum w zakresie rozszerzonym
 • Dyrektor organizuje nauczanie.
 • Zobowiązany jest zwrócić się o opinię do rady szkoły, a jeśli jej nie ma do rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
 • Opinia nie jest wiążąca dla dyrektora.
 • Brak opinii nie powstrzymuje dyrektora przed opracowaniem organizacji.
 • Prawo zobowiązuje dyrektora do zasięgnięcia opinii, ale nie wymaga od wymienionych organów przedstawienia opinii.
 • Dyrektor musi uwzględnić zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum.
 • Uczeń musi mieć możliwość wyboru od 2 do 4 przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym spośród proponowanych przez szkołę.
 • Nie określono terminu, kiedy dyrektor ma zorganizować nauczanie w zakresie rozszerzonym. Może to zrobić przed rozpoczęciem kolejnego etapu edukacyjnego lub po I klasie
dodatkowy przedmiot uzupe niaj cy
Dodatkowy przedmiot uzupełniający

Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin (2730) mogą realizować dodatkowo przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

Realizowany dodatkowo przez uczniów przedmiot uzupełniający ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

zakres rozszerzony1
Zakres rozszerzony

Zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym, które należy realizować po zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym:

 • historia,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • informatyka.
zakres rozszerzony2
Zakres rozszerzony

Zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym, które można realizować równocześnie z realizacją tych przedmiotów w zakresie podstawowym:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • matematyka.

Zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym, których realizację można rozpocząć w każdym momencie:

 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • filozofia.
zakres rozszerzony3
Zakres rozszerzony

Każdy uczeń powinien mieć możliwość wyboru od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

Zajęcia obowiązkowe w zakresie rozszerzonym należy zrealizować co najmniej w wymiarze:

przedmioty uzupe niaj ce
Przedmioty uzupełniające
 • historia i społeczeństwo,
 • przyroda,
 • zajęcia artystyczne,
 • ekonomia w praktyce,
 • inny przedmiot , którego program opracowany

przez szkołę został włączony do szkolnego zestawu

programów.

przedmioty uzupe niaj ce1
Przedmioty uzupełniające

Zajęcia obowiązkowe będące przedmiotami uzupełniającymi należy zrealizować co najmniej w wymiarze:

 • Uczniowie, którzy nie realizują w zakresie rozszerzonym historii -> muszą realizować przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo;
 • Uczniowie, którzy nie realizują w zakresie rozszerzonym biologii, geografii, fizyki lub chemii -> muszą realizować przedmiot uzupełniający: przyroda;
podstawowe regu y
Podstawowe reguły
 • 2-4 przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym.
 • Przynajmniej jednym z nich musi być historia, fizyka, geografia, biologia lub chemia.
 • Na nauczanie w zakresie rozszerzonym oraz na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć co najmniej 870 godzin (29 godz. tygodniowo). Maksymalnie 900 godzin (30 tygodniowo).
 • Realizacja przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie podstawowym odbywa się w klasie I z wyjątkiem: języka polskiego, języków obcych nowożytnych, matematyki i wychowania fizycznego.
 • Realizacja przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym odbywa się po zakończeniu realizacji tych przedmiotów w zakresie podstawowym (czyli od klasy II).
slide65

Etap 2: przydział koniecznych (2) przedmiotów w zakresie rozszerzonym i uzupełniających (1) w minimalnym wymiarze godzin

slide66
Etap 3: wykorzystanie pozostałych do przydziału godzinwariant I:zwiększenie wymiaru przedmiotów rozszerzonych
etap 3 wykorzystanie pozosta ych do przydzia u godzin wariant ii dodanie 4 przedmiotu rozszerzonego
Etap 3: wykorzystanie pozostałych do przydziału godzinwariant II:dodanie 4 przedmiotu rozszerzonego
slide68
Etap 3: wykorzystanie pozostałych do przydziału godzinwariant III:dodanie przedmiotu uzupełniającego
kalkulator do budowy szkolnych plan w nauczania
Kalkulator do budowy szkolnych planów nauczania

W materiałach do pobrania projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego" zamieściliśmy arkusz zawierający kalkulatory ułatwiające budowę szkolnych planów nauczania dla szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej zgodnych z Rozporządzeniem z dnia 7 lutego 2012 roku. Jest to wersja testowa. Jej autorami są Ryszard Sikora i Piotr Pobiega – eksperci w projekcie.

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view =article&id=1916:kalkulator-do-budowy-szkolnych-planow-nauczania&catid=168:ramowe-plany-nauczaniaaktualnoci&Itemid=1641

slide76

Szkoła podstawowa

Szkolny plan nauczania

minimalny wymiar godzin
Minimalny wymiar godzin

W ramowym planie nauczania określono minimalny wymiar godzin z danego przedmiotu, które muszą być zrealizowane w całym cyklu nauczania.

Zastosowana formuła „nie mniej niż” oznacza,

że dyrektor w zakresie określonym przez przepisy może zwiększyć w szkolnym planie nauczania wymiar godzin przeznaczonych na realizację danego przedmiotu.

(nie może go zmniejszyć)

minimalne liczby godzin kl 1 3
Minimalne liczby godzin kl.1-3

a) edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne – łącznie 1150 godzin (podziału godzin na poszczególne zajęcia dokonuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia),

b) język obcy nowożytny - 190 godzin,

c) edukacja muzyczna - 95 godzin,

d) edukacja plastyczna - 95 godzin,

e) zajęcia komputerowe - 95 godzin,

f) wychowanie fizyczne - 290 godzin;

na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć co najmniej:

a) w oddziale specjalnym - 1150 godzin na oddział,

b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - 190 godzin na ucznia.

minimalne liczby godzin kl 4 6
Minimalne liczby godzin kl. 4-6

a) język polski - 510 godzin,

b) język obcy nowożytny – 290 godzin,

c) muzyka - 95 godzin,

d) plastyka - 95 godzin,

e) historia i społeczeństwo - 130 godzin,

f) przyroda - 290 godzin,

g) matematyka - 385 godzin,

h) zajęcia komputerowe - 95 godzin,

i) zajęcia techniczne – 95 godzin,

j) wychowanie fizyczne - 385 godzin,

k) godziny z wychowawcą - 95 godzin;

na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć co najmniej:

a) w oddziale specjalnym - 1150 godzin na oddział,

b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - 190 godzin na ucznia.

tygodniowy wymiar godzin obowi zkowych zaj edukacyjnych1
Tygodniowy wymiar godzinobowiązkowych zajęć edukacyjnych

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas:

a) klasa I - 20 godzin,

b) klasa II - 21 godzin,

c) klasa III - 21 godziny,

d) klasa IV - 25 godzin,

e) klasa V - 26 godzin,

f) klasa VI - 28 godzin;

2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:

a) w oddziale specjalnym - po 12 godzin na oddział,

b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia.

obowi zkowe zaj cia edukacyjne
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

4-6

 • a) język polski,
 • b) język obcy nowożytny,
 • c) muzyka,
 • d) plastyka,
 • e) historia i społeczeństwo,
 • f) przyroda,
 • g) matematyka,
 • h) zajęcia komputerowe,
 • i) zajęcia techniczne,
 • j) wychowanie fizyczne,
 • k) godziny z wychowawcą,

1-3

 • a) edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne
 • b) język obcy nowożytny
 • c) edukacja muzyczna,
 • d) edukacja plastyczna,
 • e) zajęcia komputerowe,
 • f) wychowanie fizyczne;
planowanie tyg liczby godzin liczba tygodni w roku szkolnym
Planowanie tyg. liczby godzin- liczba tygodni w roku szkolnym
 • Rok szkolny liczy około 43 tygodni (1 września - ostatni piątek czerwca)
 • zostaje 36 tygodni zajęć po odliczeniu:
  • ferie zimowe, świąteczne to około 4 tygodnie
  • święta państwowe, kościelne to około 1 tydzień
  • dni dyrektora, początek, koniec roku szkolnego -2 tygodnie
 • podstawa programowa planowana jest na 32 tygodnie rocznie
planowanie tygodniowej liczby godzin liczba godzin w cyklu
Planowanie tygodniowej liczby godzin- liczba godzin w cyklu

przykład obliczenia liczby godzin dla przedmiotu realizowanego jeden raz w tygodniu:

 • 108 godzin w cyklu - zajęć (3 lata x 36 tygodni x 1 godzina)
 • 95 godzin w cyklu na realizację podstawy programowej (3 lata x 32 tygodnie)
 • różnica 13 godzin w cyklu dla przedmiotu realizowanego raz w tygodniu
planowanie tygodniowej liczby godzin przyk adowe obliczenia
Planowanie tygodniowej liczby godzin- przykładowe obliczenia
 • Edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne - 1150 godzin

1150 : 32 tyg = 35,9 godzin

 • czyli możemy przyznać godziny np.

12 + 12 + 12 = 36 godzin

planowanie tygodniowej liczby godzin przyk adowe obliczenia1
Planowanie tygodniowej liczby godzin- przykładowe obliczenia
 • j.polski - 510 godzin

510 : 32 tyg = 15,94 godzin

 • czyli możemy przyznać godziny np.

5 + 5 + 6 = 16 godzin

szkolny plan nauczania1
Szkolny plan nauczania

Ramowy plan nauczania

Godz. religii/etyki

Szkolnyplan nauczania

Godz. na wdżwr

Godz. przyznane przez OP

Godz. przeznaczone na podtrzymanie tożsamości narodowej

Godz. przeznaczone na zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych lub w szkołach mistrzostwa sportowego

Arkusz organizacji placówki

minimalny wymiar godzin na poszczeg lne obowi zkowe zaj cia edukacyjne
Minimalny wymiar godzin na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Już w 2009 r. w ramowym planie nauczania, w odróżnieniu od poprzedniej ramówki, nie podano tygodniowego przydziału godzin w cyklu kształcenia dla poszczególnych przedmiotów, jednak określono minimalną liczbę godzin, które muszą być zorganizowane aby zrealizować podstawę programową.

Ważne jest zatem takie zaplanowanie realizacji poszczególnych przedmiotów aby w cyklu kształcenia odbyła się co najmniej minimalna liczba godzin określona w rozporządzeniu.

Wynika z tego konieczność budowania szkolnych planów nauczania od razu na cały cykl, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych i kadrowych szkoły.

tygodniowy wymiar godzin
Tygodniowy wymiar godzin

klasa I - 29godzin

klasa II - 30godzin

klasa III - 31godzin

RAZEM 90 godzin w cyklu

tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych:

w oddziałach specjalnych – 12 godzin na oddział

w oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych – 2 godziny na ucznia

w trzyletnim okresie nauczania iii etap edukacyjny
W trzyletnim okresie nauczania (III etap edukacyjny):

poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze:

a) język polski - 450 godzin

b) dwa języki obce nowożytne - 450 godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki), c) język obcy nowożytny w gimnazjach specjalnych i oddziałach specjalnych dla uczniów z upośledzeniem

umysłowym w stopniu lekkim – 290 godzin,

d) język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania w szkołach i oddziałach dwujęzycznych –

dodatkowo 190 godzin,

e) muzyka - 30 godzin,

f) plastyka - 30 godzin,

g) historia - 190 godzin,

h) wiedza o społeczeństwie - 65 godzin,

i) geografia - 130 godzin,

j) biologia - 130 godzin,

k) chemia - 130 godzin,

l) fizyka - 130 godzin,

m) matematyka - 385 godzin,

n) informatyka - 65 godzin,

o) wychowanie fizyczne - 385 godzin,

p) edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin,

q) zajęcia artystyczne - 65 godzin,

r) zajęcia techniczne - 65 godzin, a w gimnazjum specjalnym - 220 godzin,

s) godziny z wychowawcą - 95 godzin.

przygotowanie szkolnego planu nauczania
Przygotowanie szkolnego planu nauczania
 • Opracowanie szkolnego planu nauczania wymaga odpowiedniego przygotowania danych.
 • Pamiętać należy, że planujemy pracę od razu na cały etap edukacyjny czyli na trzy lata.
 • Szczególną uwagę należy zwrócić na kalendarz każdego roku szkolnego w cyklu.
przyk ady
Przykłady.
 • W przykładach przedstawionych poniżej kolorem czerwonym oznaczono godziny w dyspozycji dyrektora („wolne” godziny).
 • Do zrealizowania wymaganego minimum godzin, określonego w rozporządzeniu w niektórych przedmiotach brakuje 1 lub 2 godzin.
 • Nie zapominajmy jednak, że rok szkolny trwa przeciętnie 36 – 38 tygodni, więc przy rytmicznej pracy te braki z pewnością zostaną zrealizowane, a nawet uzyskamy pewną nadwyżkę godzin, które możemy przeznaczyć na utrwalanie wiadomości, doskonalenie różnych umiejętności, rozszerzenie treści programowych, pracę metodą projektu lub innymi aktywizującymi metodami a także na wycieczki tematyczne, festiwal nauki, organizację konkursów itp.
 • Przedstawione przykłady zostały opracowane przy założeniu, że rok szkolny trwa 32 tygodnie(tyle wystarcza do realizacji podstawy programowej).
przyk ad 1
Przykład 1

Zwiększona liczba godzin matematyki

Przydzielając 2 godziny do matematyki zyskujemy w cyklu 63 godziny przy założeniu, że nauka będzie trwać przez 32 tygodnie w roku. Dodając do tego godziny zrealizowane w pozostałych tygodniach, zysk jest jeszcze większy.

W takim przypadku powinniśmy zadbać o odpowiedni program nauczania – własny lub innego autora, dostosowany do rzeczywistej liczby godzin oraz możliwości uczniów.

przyk ad 2
Przykład 2

Zwiększona liczba godzin języka polskiego i języka obcego

przyk ad 3
Przykład 3

Zwiększona liczba godzin zajęć artystycznych

przyk ad 4
Przykład 4

Zwiększona liczba godzin matematyki, fizyki i chemii

przyk ad 5
Przykład 5

Zwiększona liczba godzin informatyki

przyk ad 6
Przykład 6

Zwiększona liczba godzin wychowania fizycznego

przyk ad 7
Przykład 7

zwiększona liczba godzin języka obcego

przyk ad 8
Przykład 8

zwiększona liczba godzin z wychowawcą

szkolny plan nauczania2
Szkolny plan nauczania
 • Zasadnicza szkoła zawodowa
 • Technikum
slide115

Szkolne plany nauczania

W związku z przygotowywaniem się szkół do wprowadzenia zmian od września br., opracowywane są przykładowe szkolne plany nauczania dla poszczególnych zawodów, zarówno w układzie przedmiotowym jak i modułowym (w ramach projektu systemowego KOWEZiU„Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”, współfinansowanego z EFS w ramach PO KL).

Plany te składają się z dwóch części. W części pierwszej umieszczona jest tabela z przyporządkowaniem liczby godzin poszczególnym przedmiotom/modułom w poszczególnych klasach.

W drugiej części znajduje się tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu. Efekty kształcenia są zakodowane, by mogli Państwo łatwo odnaleźć je w podstawie programowej dla zawodu.

Prezentowane przykładowe plany nauczania są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Opracowywane szkolne plany są tylko propozycją, która, mamy nadzieję, ułatwi Państwu przygotowanie się do nowego roku szkolnego.

Przykładowe szkolne plany nauczania będą zamieszczane sukcesywnie, w miarę postępu prac nad kolejnymi zawodami.

Zapraszamy do śledzenia stron Krajowego Ośrodka Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=plany_nauczania/przykladowe

Przykładowe szkolne plany nauczania

Technik ekonomista 331403

Rolnik 613003

Ślusarz 722204

slide116

Kalendarz roku szkolnego.

Monitorowanie realizacji zapisów ramowych planów nauczania.

minimalny wymiar godzin na poszczeg lne obowi zkowe zaj cia edukacyjne1
Minimalny wymiar godzin na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Ważne jest takie zaplanowanie realizacji poszczególnych przedmiotów aby w cyklu kształcenia odbyła się co najmniej minimalna liczba godzin określona w rozporządzeniu.

monitorowanie zrealizowanej liczby godzin
Monitorowanie zrealizowanej liczby godzin

Warunkiem zrealizowania pełnej liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest rytmiczna praca, duża dyscyplina nauczycieli i bieżące monitorowanie tak, aby w razie zagrożenia niezrealizowaniem odpowiedniej liczby godzin, podjąć działania, które temu zapobiegną.

Realizacja podstawy programowej jest obowiązkiem nauczyciela przedmiotu.

Za nadzór nad przebiegiem pracy nauczyciela odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

slide119

Szczególną uwagę należy zwrócić na kalendarz roku szkolnego.

 • Szkolny plan nauczania.
 • Plan zajęć (plan lekcji).
dobre rady dla dyrektora
Dobre rady dla dyrektora:
 • Pracuj z kalendarzem, policz dni robocze w każdym roku szkolnym.
 • Zwróć uwagę na konkretne dni tygodnia, czy przypadkiem z planu „nie wypada” częściej któryś dzień (np. poniedziałek lub czwartek).
 • Licz w cyklu 3(4)-letnim.
 • Zaplanuj liczbę tygodni, przez którą będziesz dzielił liczbę godzin przeznaczonych na dany przedmiot lub edukację.
organizacja roku szkolnego
Organizacja roku szkolnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432 z późniejszymi zmianami)

slide124

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz. 1245)

slide125

wprowadza m.in. następujące zmiany dotyczące:

terminu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

uprawnień dyrektorów szkół do ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

godziny nadmiarowe
„godziny nadmiarowe”

powstają jako różnica pomiędzy minimalna liczba godzin wynikających z rozporządzenia a liczbą godzin wynikających z organizacji roku szkolnego

możliwe przeznaczenie:

 • organizacje szkolnych uroczystości,
 • wycieczki, projekty,
 • uzupełnienie zajęć wynikające z nieobecności nauczyciela,
 • ...

uwaga: można zmienić organizację zajęć przy zachowaniu etatów nauczycielskich.

monitorowanie liczby godzin
Monitorowanie liczby godzin

Obowiązkiem dyrektora jest monitorowanie liczby wskazanych godzin, w ramowych planach nauczania dla danych zajęć edukacyjnych, realizowanych przez nauczyciela. Wykorzystywanym narzędziem może być tabela, w której każdy nauczyciel w ramach realizowanego przedmiotu wskazuje w poszczególnych miesiącach proporcję pomiędzy planowaną liczbą godzin z przedmiotu, wyliczoną zgodnie z kalendarzem, w stosunku do faktycznie zrealizowanej. Dyrektor musi mieć informację, czy nauczyciel jest w stanie wypracować minimalną obowiązkową liczbę godzin i tym samym zrealizować treści podstawy programowej. Dyrektor powinien znać przyczyny, w wyniku których występują opóźnienia w realizacji podstawy programowej (na przykład: zwolnienia lekarskie nauczyciela, , urlopy szkoleniowe, wycieczki i imprezy klasowe itp.).

slide128

Kontrolując i monitorując realizację podstawy programowej należy w szczególności badać przedmioty tych nauczycieli, którzy przebywali na długoterminowym zwolnieniu lekarskim.

Opracowywać jak najbardziej efektywny sposób organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

slide130

KARTA MONITORUJĄCA LICZBĘ ZREALIZOWANYCH GODZIN WSKAZANYCH W RAMOWYCH PLANACH NAUCZANIA DLA DANYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

slide131

Nazwisko i imię nauczyciela: ……………………………………………

Przedmiot: …………………………………………………..

Klasa: …………………………………………………..

slide132

Mirosław Krajewski:

 • „Poradnik dla organów prowadzących. Ramowe plany nauczania”
 • Beata Domerecka, Izabela Leśniewska, Ryszard Sikora, Piotr Tałan:
 • „Poradnik - szkoła podstawowa”
 • Alicja Kapcia, Dorota Kulesza, Jacek Rudnik:
 • „Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania”
 • Dorota Derecka, Tomasz Derecki, Zbigniew Sobór:
 • „Poradnik dla dyrektora liceum ogólnokształcącego. Ramowe plany
 • nauczania”
gdzie warto szuka podpowiedzi
Gdzie warto szukać podpowiedzi ?
 • http://www.ore.edu.pl/
 • http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=glowna

Ramowe plany nauczania:

 • http://forum.ore.edu.pl/
 • http://oskko.edu.pl/forum/

Projekty aktów prawnych:

 • http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/501