SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PODDZIAŁAŃ 8.1.1 I 8.1.2 POKL
Download
1 / 84

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENT W PODDZIALAN 8.1.1 I 8.1.2 POKL 30 marca 2009 r. Wojew dzki Urzad Pracy w Kra - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PODDZIAŁAŃ 8.1.1 I 8.1.2 POKL 30 marca 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Rozwoju Kadr Gospodarki . PROGRAM SPOTKANIA. I. Część wspólna: Obowiązki beneficjenta realizującego projekt w ramach PO KL Rekrutacja w projekcie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENT W PODDZIALAN 8.1.1 I 8.1.2 POKL 30 marca 2009 r. Wojew dzki Urzad Pracy w Kra' - ellis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PODDZIAŁAŃ 8.1.1 I 8.1.2 POKL30 marca 2009 r.Wojewódzki Urząd Pracy w KrakowieZespół Programów Rozwoju Kadr Gospodarki


Slide2 l.jpg

PROGRAM SPOTKANIA I 8.1.2 POKL

 • I. Część wspólna:

 • Obowiązki beneficjenta realizującego projekt w ramach

  PO KL

 • Rekrutacja w projekcie

 • Oznakowanie dokumentów, promocja

 • Opisywanie dokumentów księgowych

 • Zmiany w projekcie

  II. Indywidualne konsultacje beneficjentów z opiekunami

  projektówSlide4 l.jpg

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA I 8.1.2 POKL

 • Beneficjent ma obowiązek realizować projekt:

 • zgodnie z umową o dofinansowanie projektu

 • na podstawie wniosku o dofinansowanie

 • w okresie wskazanym we wniosku

 • w oparciu o harmonogram realizacji projektu

 • zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi oraz przepisami wspólnotowymi

 • zgodnie z interpretacjami wydanymi przez Instytucję Zarządzającą

 • zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej II stopnia


Slide5 l.jpg

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA I 8.1.2 POKLROZLICZANIE PROJEKTU

 • Pierwsza transza dotacji rozwojowej wypłacana jest:

 • po podpisaniu umowy, bez składania wniosku o płatność

 • w terminie i wysokości określonej w harmonogramie płatności


Slide6 l.jpg

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA I 8.1.2 POKLROZLICZANIE PROJEKTU

 • Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje na podstawie wniosków o płatność pośrednią

 • Wniosek o płatność przygotowywany jest w obowiązującej wersji Generatora Wniosków Płatniczych

 • Obecnie obowiązuje Generator w wersji 1.0.4

 • Generator Wniosków Płatniczych można pobrać ze strony www.pokl.wup-krakow.pl lub strony www.efs.gov.pl


Slide7 l.jpg

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA I 8.1.2 POKLROZLICZANIE PROJEKTU

Wnioski o płatność należy składać zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem płatności, tzn. nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, wterminie 8 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego

Kwoty i terminy wynikające z harmonogramów płatności w projektach są ściśle związane z planem finansowym WUP = zmiana w harmonogramie może być dokonania tylko po uzyskaniu zgody IP2


Slide8 l.jpg

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA I 8.1.2 POKLROZLICZANIE PROJEKTU

Na podstawie § 10 umowy o dofinansowanie projektu IP2 może na każdym etapie realizacji projektu zażądać od beneficjenta złożenia dodatkowego wniosku o płatność (nieprzewidzianego w harmonogramie)

Złożenie wniosku na pisemne wezwanie IP2 nie wymaga zmiany harmonogramu płatności


Slide9 l.jpg

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA I 8.1.2 POKLROZLICZANIE PROJEKTU

 • Limity rozliczeń transz:

 • Co najmniej 70 % dotychczas otrzymanych transz – możliwe przekazanie kolejnej transzy

 • Co najmniej 40% dotychczas otrzymanych transz – wniosek cząstkowy bez przekazania transzy

 • Poniżej 40% - wniosek złożony na wezwanie IP2


Slide10 l.jpg

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA I 8.1.2 POKLROZLICZANIE PROJEKTU

Końcowy wniosek o płatność beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu


Slide11 l.jpg

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA I 8.1.2 POKLREJESTRACJA SZKOLEŃ

Każde organizowane przez beneficjentów szkolenie otwarte powinno zostać zarejestrowane w internetowej bazie ofert szkoleniowych, na stronie: www.inwestycjawkadry.pl

Aktualizację informacji o każdym organizowanym szkoleniu otwartymnależy dokonywać na bieżąco

Szkolenia zamknięte nie muszą być rejestrowane


Slide13 l.jpg

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA I 8.1.2 POKLINFORMOWANIE O PROBLEMACH

Informacje na temat problemów i trudności należy umieszczać w pkt.12 wniosku o płatność

Pojawiające się problemy należy zgłaszać na bieżąco do opiekunów projektów, w formie pism kierowanych do WUP, bądź w kontaktach mailowych

Na wezwanie WUP beneficjent ma obowiązek przedstawienia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu


Slide14 l.jpg

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA I 8.1.2 POKLŚRODKI NIEWYGASAJĄCE I NIEWYKORZYSTANE

Zgodnie z § 8 umowy o dofinansowanie projektu beneficjent do 15 października danego roku informuje Instytucję Wdrażającą o kwocie dotacji, która nie zostanie wydatkowana do końca roku – zgłasza środki niewygasające

Do 30 listopada beneficjent ma obowiązek zwrócić środki niewygasające na konto Instytucji Wdrażającej


Slide15 l.jpg

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA I 8.1.2 POKLŚRODKI NIEWYGASAJĄCE I NIEWYKORZYSTANE

Nie później niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego Rada Ministrów może ustalić, w drodze rozporządzenia wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisów odnośnie środków niewygasających – w roku 2008 rozporządzenia nie wydano

Kwota dotacji rozwojowej, która nie była wydatkowana i nie została zgłoszona jako środki niewygasające podlega zwrotowi w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) – środki niewykorzystane

Od środków niewykorzystanych, które nie zostaną zwrócone do 15 stycznia, będą naliczane odsetki karne

Kwotę dotacji rozwojowej przekazaną beneficjentowi przez IP II ze środków niewygasających należy wydatkować do 31 marca danego roku i przedstawić we wniosku o płatność złożonym w terminie 8 dni roboczych od tej daty


Slide16 l.jpg

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA I 8.1.2 POKLZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Beneficjenci, niezobowiązani do stosowania Prawa zamówień publicznych, realizują zamówienia o wartości powyżej 14 tyś. euro netto w oparciu o zasadę konkurencyjności

Wartość zamówienia ustalana jest zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro, o którym mowa w Prawie zamówień publicznych

Informacje o średnim kursie euro dostępne są na stronie www.uzp.gov.pl – obecnie kurs ten wynosi 3,8771 zł


Slide17 l.jpg

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA I 8.1.2 POKLZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Beneficjent zobowiązany jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę) oraz w swojej siedzibie zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia

Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert

Beneficjent zobowiązany jest do wysłania zapytania ofertowego do trzech wykonawców

Beneficjent wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny

Wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia beneficjent dokonuje w formie pisemnej


Slide18 l.jpg

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA I 8.1.2 POKLHARMONOGRAM SZKOLEŃ

 • Obowiązkiem beneficjenta jest informowanie o prowadzonych szkoleniach w projekcie

 • Na stronie internetowej www.pokl.wup-krakow.pl znajduje się wzór harmonogramu szkoleń

 • Harmonogram szkoleń należy przesyłać na adres poczty elektronicznej opiekuna projektu wterminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego realizację szkolenia


Slide19 l.jpg

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA I 8.1.2 POKLEWIDENCJONOWANIE CZASU PRACY W PROJEKTACH

 • Beneficjenci Priorytetu VIII PO KL zobowiązani są do ewidencjonowania czasu pracy w projektach

 • Zasady ewidencjonowania czasu pracy w projektach znajdują się do pobrania na stronie www.pokl.wup-krakow.pl, w zakładce Dokumenty do pobrania/Finanse projektu


Slide21 l.jpg

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA I 8.1.2 POKLINNE

Ujawnianie wszystkich przychodów, które powstają w związku z realizacją projektu

Zwrot odsetek bankowych od przekazywanych transz dotacji

Zgłaszanie wszystkich wykrytych nieprawidłowości przy realizacji projektu


Slide22 l.jpg

Rekrutacja I 8.1.2 POKLBeneficjentów Ostatecznych do projektów w ramach poddziałania 8.1.1 PO KL(dotyczy 3. typu projektów)


Slide23 l.jpg

 • Plan prezentacji: I 8.1.2 POKL

 • Profil Beneficjenta Ostatecznego

 • Weryfikacja kwalifikowalności Beneficjenta Ostatecznego


Profil beneficjenta ostatecznego l.jpg
Profil Beneficjenta Ostatecznego I 8.1.2 POKL

 • Beneficjenci Ostateczni

 • Pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło


Profil beneficjenta ostatecznego25 l.jpg
Profil Beneficjenta Ostatecznego I 8.1.2 POKL

 • Kryteria dodatkowe

 • 1. Wynikające z Planu Działania

 • Kryterium wkładu własnego - wymagany wkład własny beneficjenta ostatecznego w wysokości 10% w odniesieniu do 3 typu projektu

 • 2. Wynikające z wniosku o dofinansowanie


Profil beneficjenta ostatecznego26 l.jpg
Profil Beneficjenta Ostatecznego I 8.1.2 POKL

 • Typy projektów zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów

 • 1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związaneze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw

 • 2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

 • 3. Szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności


Profil beneficjenta ostatecznego27 l.jpg
Profil Beneficjenta Ostatecznego I 8.1.2 POKL

 • Warunki:

 • Dotyczy pracodawcy, który jest przedsiębiorcą

 • szkolenia są realizowane poza godzinami pracy uczestnika

 • wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia

 • szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników

 • nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych

 • pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników szkolenia w ramach tego samego projektu


Weryfikacja kwalifikowalno ci beneficjenta ostatecznego l.jpg
Weryfikacja kwalifikowalności Beneficjenta Ostatecznego I 8.1.2 POKL

 • Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - kwalifikowalność uczestnika projektu badana jest jednokrotnie w momencie jego rekrutacji, czyli przystąpienia do projektu i na ten moment uczestnik powinien posiadać wymagany w projekcie status, potwierdzony stosownym dokumentem

 • W momencie rekrutacji uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie


Weryfikacja kwalifikowalno ci beneficjenta ostatecznego29 l.jpg
Weryfikacja kwalifikowalności Beneficjenta Ostatecznego I 8.1.2 POKL

 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 • Ja, niżej podpisany(a),

 • ...................................................................................................................................................................

 • (Imię i nazwisko składającego oświadczenie)

 • zam...........................................................................................................................................................

 • (adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod)

 • Telefon kontaktowy: .................................................................................................................................

 • Nr PESEL: ...............................................................................................................................................

 • Dobrowolnie deklaruję swój udział we wszystkich zaproponowany mi formach wsparcia, odbywających

  się poza godzinami mojej pracy w ramach projektu …………………………………. (zapis może mieć inną formę)

  b) Zobowiązuje się do powiadomienie ................................ (nazwa projektodawcy) z odpowiednim

  wyprzedzeniem o konieczności zrezygnowania z udziału w projekcie (zapis może mieć inną formę)

  c) Zostałem poinformowany, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

  d) (dodatkowe informacje).........................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................………………………

  ………….. …………………………………

  miejscowość, data czytelny podpis beneficjenta ostatecznego


Weryfikacja kwalifikowalno ci beneficjenta ostatecznego30 l.jpg
Weryfikacja kwalifikowalności Beneficjenta Ostatecznego I 8.1.2 POKL

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu

  • data wystawienia dokumentu - nie wcześniej niż 1 miesiąc przed przystąpieniem do projektu;

  • okres zatrudnienia;

  • forma zatrudnienia;

  • nazwa pracodawcy


Weryfikacja kwalifikowalno ci beneficjenta ostatecznego31 l.jpg
Weryfikacja kwalifikowalności Beneficjenta Ostatecznego I 8.1.2 POKL

 • Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • – załącznik numer 7 do umowy


Weryfikacja kwalifikowalno ci beneficjenta ostatecznego32 l.jpg
Weryfikacja kwalifikowalności Beneficjenta Ostatecznego I 8.1.2 POKL

 • OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA OSTATECZNEGO

 • Ja, niżej podpisany(a),

 • ...................................................................................................................................................................

 • (Imię i nazwisko składającego oświadczenie)

 • zam...........................................................................................................................................................

 • (adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod)

 • Telefon kontaktowy: .................................................................................................................................

 • Nr PESEL: ...............................................................................................................................................

 • wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie.................................................... (nazwa Beneficjenta) p.n. ................................................................................... realizowanym w ramach Poddziałania 8.1.1

 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem

 • w projekcie, ponieważ:

 • 1. jestem pracującą osobą dorosłą, wykonującą pracę na podstawie*:

 • a) umowy o pracę

 • b) powołania

 • c) wyboru

 • d) mianowania

 • e) spółdzielczej umowy o pracę

 • f) umowy zlecenia

 • g) umowy o dzieło

 • 2. spełniam kryteria określone we wniosku o dofinansowanie (należy podać jakie)

 • .........................................................................................................................................................................

 • …………………………………………………………………………………………………………………………

 • …………………………………………. ………………………………………….

 • podpis przyjmującego oświadczenie miejscowość, data, czytelny podpis beneficjenta ostatecznego

 • * należy zaznaczyć właściwą kategorię


Weryfikacja kwalifikowalno ci beneficjenta ostatecznego33 l.jpg
Weryfikacja kwalifikowalności Beneficjenta Ostatecznego I 8.1.2 POKL

 • Beneficjent musi dysponować dokumentami potwierdzającymi dokonanie weryfikacji kwalifikowalności osób, którym udzielił wsparcia w ramach projektuSlide35 l.jpg


Slide36 l.jpg

Promocja i oznakowanie projektów opiekunowi projektu

Obowiązek prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych zawarty jest w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Europejskiego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

Tytuł VI, Rozdział III, artykuł 69, ust 1

„Państwo członkowskie i instytucja zarządzająca programem operacyjnym dostarczają informacji na temat operacji i współfinansowanych programów oraz zapewniają ich promocję. Informacje takie kieruje się do obywateli Unii Europejskiej i beneficjentów w celu podkreślenia roli Wspólnoty i zapewnienia przejrzystości pomocy funduszy.”


Slide37 l.jpg

Promocja i oznakowanie projektów opiekunowi projektu

 • Celem promocji jest:

 • Informowanie społeczeństwa o realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Prawidłowa rekrutacja tj. dotarcie do odpowiedniej grupy docelowej

  Przebieg promocji musi być zgodny z umową o dofinansowanie projektu i harmonogramem realizacji projektu


Slide38 l.jpg

Promocja i oznakowanie projektów opiekunowi projektu

 • Oznakowanie projektów w ramach PO KL musi być zgodne z:

 • Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji

 • Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (z dnia 04.02.2009 r.)


Slide39 l.jpg

Promocja i oznakowanie projektów opiekunowi projektu

 • OZNACZENIE:

 • pomieszczeń, w których realizowany jest projekt

 • sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu

 • publikacji i materiałów promocyjnych (w tym publikacji w wersji elektronicznej, prezentacji) w ramach projektu


Slide40 l.jpg

Promocja i oznakowanie projektów opiekunowi projektu

 • INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU

 • na umowach z pracownikami zatrudnianymi w ramach projektu

 • przekazywana podczas konferencji/seminariów/warsztatów/spotkań informacyjnych/targów i innych imprez promocyjnych

 • przekazywana uczestnikom projektu/grupie docelowej

 • w Deklaracji o przystąpieniu do projektu

 • na dyplomach, certyfikatach uzyskanych w ramach projektu

 • na umowach zawieranych pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem projektu (beneficjentem ostatecznym) – jeśli jest zawarta


Slide41 l.jpg

Promocja i oznakowanie projektów opiekunowi projektu

 • Wszystkie działania informacyjno-promocyjne w PO KL prowadzone przez beneficjentów Programu czy instytucje zaangażowane we wdrażanie PO KL muszą zawierać co najmniej:

 • logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • logotyp Unii Europejskiej (dwanaście złotych pięcioramiennych gwiazd na błękitnym tle) z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.


Slide42 l.jpg

Promocja i oznakowanie projektów opiekunowi projektu

Podstawowym dwóm logotypom mogą towarzyszyć inne uzupełniające logotypy np. herby lub godła województw, logotypy instytucji, beneficjentów, partnerów oraz hasło promocyjne, zarezerwowane dla Programu Kapitał Ludzki „Człowiek – najlepsza inwestycja”.

W zestawieniach z innymi logotypami, logo PO KL znajduje się zawsze z lewej strony (zaczyna ciąg znaków), znak Unii Europejskiej zawsze z prawej strony (kończy ciąg znaków)


Slide43 l.jpg

Promocja i oznakowanie projektów opiekunowi projektu

 • Obowiązujące logotypy PO KL:

 • Wersja podstawowa

 • Wersja z hasłem Programu (można ją stosować jak wersję podstawową)

 • Wersja uzupełniająca (w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach np. trudności z nadrukiem w formie podstawowej)

43


Slide44 l.jpg

Promocja i oznakowanie projektów opiekunowi projektu

Obowiązujące logotypy PO KL:

d) Wersje anglojęzyczne (w przypadku materiałów przeznaczonych dla obcokrajowców np. gadżety lub promocyjne materiały drukowane)

e) Wersje jednokolorowe (mogą być stosowane we wszystkich obszarach komunikacji, ale w szczególności, gdy wykorzystanie wersji pełnokolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych)


Slide45 l.jpg

Promocja i oznakowanie projektów opiekunowi projektu

Obowiązujące logo Unii Europejskiej

Oczywiście dodatkowo obowiązują stosowne logotypy w wersji angielskiej


Slide46 l.jpg

Promocja i oznakowanie projektów opiekunowi projektu

Te loga UE już nie obowiązują:


Slide47 l.jpg

Promocja i oznakowanie projektów opiekunowi projektu

 • Zasady stosowania logotypów:

 • Nie wolno zmieniać znaku poprzez zmiany kolorystyki, czcionki, proporcji, oraz poprzez wydłużanie i skracanie znaku!

 • Można stosować znaki PO KL i UE na każdym tle z wyjątkiem teł zarezerwowanych dla innych programów operacyjnych Narodowej Strategii Spójności. Tłem podstawowym dla kolorowego znaku PO KL jest biały, a dla wersji jednokolorowej pomarańczowy.

 • W przypadku kolorowego logo Unii Europejskiej na kolorowym tle, należy wokół flagi wstawić białą obwódkę


Slide48 l.jpg

Zestawienia logotypów i informacja o współfinansowaniu opiekunowi projektu

Logotypy należy stosować we wskazanych proporcjach, zarówno w wersji wielo-, jak i jednokolorowej. Można stosować zestawienia logotypów również pionowo!

W wariancie podstawowym dla dużych materiałów stosuje się oprócz logotypów informację o współfinansowaniu:

………. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków/w ramach/z Europejskiego Funduszu Społecznego


Slide49 l.jpg

Zestawienia logotypów i informacja o współfinansowaniu opiekunowi projektu

 • Informacji o współfinansowaniu:

 • nie wolno w niej umieszczać w informacji o współfinansowaniu nazwy beneficjenta, innych źródeł finansowania, oraz wszelkich informacji zakłócających przekaz o współfinansowaniu z EFS (Priorytet, Działanie, Nazwy IZ, IP, IP2

 • Wolno umieszczać w informacji o współfinansowaniu nazwę projektu

 • W przypadku oznaczania sprzętu zakupionego w ramach projektu stosuje się odgórnie ustalone oznaczenie:

 • Wolno umieszczać informację o współfinansowaniu w dowolnym miejscu materiału, ale poza ciągiem znaków


Slide50 l.jpg

Kontakt w sprawie promocji opiekunowi projektu

 • Łukasz Bajak

 • mail: [email protected], [email protected]

 • telefon: 12 428 78 20

  Na stronie www.pokl.wup-krakow.pl zmieszczone zostaną zestawienia logotypów i informacji o współfinansowaniu.


Slide51 l.jpg

WZÓR PISMA opiekunowi projektu

W celu usprawnienia kontaktu beneficjenta z Instytucją Pośredniczącą II stopnia rekomenduje się wzór pisma dotyczącego realizacji projektu


Slide53 l.jpg

OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH opiekunowi projektu

W RAMACH PO KL


Opis dokument w finansowych l.jpg
OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH opiekunowi projektu

Informacje dotyczące opisu dokumentów znajdują się w:

Ustawie z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002 nr 76, poz. 694)

Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Opis dokument w finansowych55 l.jpg
OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH opiekunowi projektu

Art. 21 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

„Dowód księgowy powinien zawieraćco najmniej:

1) Określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego dowodu

2) Określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczych

3) Opis operacji oraz jej wartość, jeśli to możliwe określona także w jednostkach naturalnych


Opis dokument w finansowych56 l.jpg
OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH opiekunowi projektu

Art. 21 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (cd.)

4) Datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu

5) Podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów

6) Stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacje) podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania”


Opis dokument w finansowych57 l.jpg
OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH opiekunowi projektu

W okresie programowania 2007 – 2013 beneficjent nie ma obowiązku załączania kserokopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków.

Dokumenty te są archiwizowane w siedzibie beneficjenta i udostępniane w trakcie kontroli na miejscu dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia)


Opis dokument w finansowych58 l.jpg
OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH opiekunowi projektu

Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków są:

Faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dokumentami zapłaty (w przypadku płatności gotówkowej wystarczającym dowodem jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej jest z adnotacją np. „zapłacono gotówką” lub „forma płatności – gotówka” lub z innymi dokumentami potwierdzającymi rozchód z kasy beneficjenta;

W przypadku wkładu niepieniężnego

- zestawienie faktur sprzedaży towarów/usług np. z miesiąca poprzedzającego miesiąc ich wniesienia;

- kopia faktury zakupu dóbr/usług;

- udokumentowane ceny dóbr/usług poprzez przedstawienie stosownych notowań na rynkach giełd towarowych lub cenników innych jednostek zajmujących się ich obrotem lub świadczeniem;

- inne dokumenty, o ile pozwalają na identyfikację jego wysokości.


Opis dokument w finansowych59 l.jpg
OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH opiekunowi projektu

Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków są (cd):

W przypadku amortyzacji – tabele amortyzacyjne środków trwałych wraz ze stosownymi dokumentami księgowymi np. w postaci PK lub inne dokumenty wskazujące na wysokość odpisów amortyzacyjnych (również w przypadku jednorazowego odpisu amortyzacyjnego)


Opis dokument w finansowych60 l.jpg
OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH opiekunowi projektu

Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był związek z projektem

Wyjątek stanowią koszty pośrednie rozliczane ryczałtem


Opis dokument w finansowych61 l.jpg
OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH opiekunowi projektu

Opis dokumentu księgowego powinien zawierać, co najmniej:

numer umowy o dofinansowanie projektu

informację, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego

nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu (lub adnotację, że dokument dotyczy kosztów pośrednich) w ramach którego wydatek jest ponoszony

kwotę kwalifikowalną lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadań – kilka kwot w odniesieniu do zadania

informację o poprawności merytorycznej i formalno – rachunkowej

odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - tylko w przypadku gdy dokument dotyczy zamówienia publicznego


Opis dokument w finansowych62 l.jpg
OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH opiekunowi projektu

Przykładowy opis dokumentu księgowego

Poniższe wzory zawierają elementy opisu dokumentów księgowych wynikające z faktu realizacji projektu i wymagane zgodnie z „Zasadami finansowania PO KL”. Nie zwalnia to beneficjenta z obowiązku zamieszczania dodatkowych elementów wymaganych w konkretnych sytuacjach, a określonych w ustawie o rachunkowości oraz odrębnych przepisach i uregulowaniach wewnętrznych.


Opis dokument w finansowych63 l.jpg
OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH opiekunowi projektu

Wzór opisu dokumentu księgowego

Dokument ………(nazwa i numer)………… z dnia ……………….. na kwotę …………………...PLN dotyczy w kwocie …………………...PLN Umowy o dofinansowanie projektu nr ……………………………………. z dnia ……………….w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

1. kwota wydatku kwalifikowalnego……………………PLN poniesionego w związku z realizacją zadania ……………(numer i nazwa zadania)………. zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu,

w tym: w ramach cross-financingu………..……….PLN, w ramach kosztów personelu………………….PLN

2. kwota wydatku kwalifikowalnego……………………PLN poniesionego w związku z realizacją zadania ……………(numer i nazwa zadania)………. zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu,

w tym: w ramach cross-financingu………..……….PLN, w ramach kosztów personelu………………….PLN

3. kwota wydatku kwalifikowalnego……………………PLN poniesionego w ramach kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu,

(w przypadku gdy dokument dotyczy kilku zadań oraz kosztów pośrednich, należy wykazać wszystkie kwoty kwalifikowane w rozbiciu na poszczególne zadania oraz koszty pośrednie według powyższego wzoru)

Zakupu dokonano zgodnie z art……….……… Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Sprawdzono pod względem merytorycznym Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

………………………………………………………………. …………………………………………………….

(data i podpis osoby upoważnionej) (data i podpis osoby upoważnionej)


Opis dokument w finansowych64 l.jpg
OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH opiekunowi projektu

Wzór opisu dokumentu księgowego (w przypadku występowania wkładu własnego)

Dokument ………(nazwa i numer)……… z dnia ……………….. na kwotę …………………...PLN dotyczy w kwocie …………………..…PLN Umowy o dofinansowanie projektu nr ……………………………………. z dnia ……………….w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

1. kwota wydatku kwalifikowalnego……………………PLN poniesionego w związku z realizacją zadania ……(numer i nazwa zadania)……. zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu:

kwota dofinansowania ……………….PLN,

w tym: w ramach cross-financingu………..……….PLN, w ramach kosztów personelu………………….PLN

kwota wkładu własnego, który należy wykazać w rozbiciu na poszczególne źródła finansowania występujące w projekcie (np. FP, JST, PFRON, prywatne) ………………………………….PLN

w tym: w ramach cross-financingu………..……….PLN, w ramach kosztów personelu………………….PLN

2. kwota wydatku kwalifikowalnego……………………PLN poniesionego w związku z realizacją zadania ……(numer i nazwa zadania)……. zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu:

kwota dofinansowania ……………….PLN,

w tym: w ramach cross-financingu………..……….PLN, w ramach kosztów personelu………………….PLN

kwota wkładu własnego, który należy wykazać w rozbiciu na poszczególne źródła finansowania występujące w projekcie (np. FP, JST, PFRON, prywatne) ………………………………….PLN

w tym: w ramach cross-financingu………..……….PLN, w ramach kosztów personelu………………….PLN

3. kwota wydatku kwalifikowalnego………PLN poniesionego w ramach kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu,

kwota dofinansowania ……………….PLN,

kwota wkładu własnego, który należy wykazać w rozbiciu na poszczególne źródła finansowania występujące w projekcie (np. FP, JST, PFRON, prywatne) ………………………………….PLN

(w przypadku gdy dokument dotyczy kilku zadań, należy wykazać wszystkie kwoty kwalifikowane w rozbiciu na poszczególne zadania według powyższego wzoru)

Zakupu dokonano zgodnie z art…………… Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Sprawdzono pod względem merytorycznym Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

………………………………………………………………. …………………………………………………….

(data i podpis osoby upoważnionej) (data i podpis osoby upoważnionej)


Opis dokument w finansowych65 l.jpg
OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH opiekunowi projektu

UWAGA!!!

WSZYSTKIE WYDATKI DOTYCZĄCE PROJEKTU POWINNY BYĆ PONOSZONE Z KONTA PROJEKTOWEGO


Opis dokument w finansowych66 l.jpg
OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH opiekunowi projektu

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

JEDNORAZOWA PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ POWYŻEJ 15 000 EURO – WYDATEK NIEKWALIFIKOWALNY

(wynika to z Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807)Wymagania w odniesieniu do systemu finansowo ksi gowego l.jpg
WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO SYSTEMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

W przypadku gdy beneficjent dołącza do wniosku o płatność wydruku z ewidencji księgowej, raport powinien pozwalać na uzyskanie następujących informacji:

 • Zewnętrzny numer faktury VAT lub innego dokumentu związanego z wydatkami;

 • Wewnętrzny (systemowy) numer dokumentu księgowego (ewidencyjny nr notowany przez operatorów na źródłowych dokumentach w celu identyfikacji zasobów komputerowych z archiwum źródłowych dokumentów);

 • Datę wystawienia dokumentu księgowego;

 • Określenie zakupionego towaru/usługi (rodzaj wydatku kwalifikowalnego);

 • Kwotę wydatków kwalifikowalnych (wydatki brutto kwalifikowalne i VAT kwalifikowalny);

 • Datę zapłaty;

 • Informację na temat poniesienia wydatku w ramach cross – financingu.


Slide69 l.jpg

ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL FINANSOWO-KSIĘGOWEGO


Zmiany w projektach w ramach pokl l.jpg
ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Zasada generalna: Realizacja Projektu powinna przebiegać zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie, a w szczególności z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie i harmonogramem realizacji


Zmiany w projektach w ramach pokl71 l.jpg
ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Zmiany w projekcie są możliwe pod warunkiem, że:

nie będą zagrożone cele realizacji projektu (określone we wniosku o dofinansowanie)

wartość dofinansowania nie zostanie zwiększona

Zmiany w projektach dokonywane są na podstawie § 25 umowy o dofinansowanie projektu


Zmiany w projektach w ramach pokl72 l.jpg
ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Zmiany niewymagające informowania IP 2

Przesunięcia w budżecie projektu określonym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, do 10% wartości wskazanych we wniosku o dofinansowanie zadania, z którego przesuwane są środki oraz na zadanie / zadania, na które przesuwane są środki

WARUNEK:

przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków na wynagrodzenia personelu w ramach danego zadania

przesunięcia nie mogą wpływać na wysokość i przeznaczenie przyznanej pomocy publicznej w ramach Projektu


Zmiany w projektach w ramach pokl73 l.jpg
ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Przykład:

Jeżeli w projekcie zakłada się realizację szkolenia, którego koszt został zaplanowany na 10 000,00 PLN, w tym 6 500,00 PLN na wynagrodzenia personelu, to beneficjent ma możliwość w ramach powstałych oszczędności zwiększenia wydatków w tym zadaniu do 11 000,00 PLN, jednak wynagrodzenia personelu muszą pozostać na poziomie 6 500,00 PLN.


Zmiany w projektach w ramach pokl74 l.jpg
ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Wszelkie inne odstępstwa od założeń określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie stanowią modyfikację projektu i wymagają zgłoszenia oraz uzyskania pisemnej zgody IP 2

Wprowadzenia w/w zmian do projektu bez akceptacji IP 2 skutkuje uznaniem wydatków z nimi związanych za niekwalifikowalne

Przykłady:

 • przesunięcia w budżecie projektu określonym we wniosku o dofinansowanie powyżej 10 % środków alokowanych na dane zadanie

 • zmiana terminu realizacji projektu

 • przesunięcia terminów rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych etapów projektu


Zmiany w projektach w ramach pokl75 l.jpg
ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Zasady zgłoszenia zmian do IP 2:

 • w formie pisemnej

 • nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem

  realizacji projektu

 • ujęcie w formularzu zmian – do pobrania ze strony www.pokl.wup-krakow.pl

 • przekazanie aktualnego wniosku (1 egzemplarz), wraz z Oświadczeniem o niedokonaniu nieuprawnionych zmian w projekcie – oświadczenie można pobrać ze strony www.pokl.wup-krakow.pl


Zmiany w projektach w ramach pokl76 l.jpg
ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Akceptacja zmian przez IP 2:

 • analiza wniosku beneficjenta o wprowadzenie zmian i zakwalifikowanie ich do odpowiedniej kategorii zmian (wymagających bądź niewymagających zgody w formie aneksu do umowy)

 • zgoda w formie pisemnej w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia zmiany

  Wydatki wynikające ze zgłoszonych zmian, do czasu zatwierdzenia zmian przez IP 2, ponoszone są na ryzyko beneficjenta.


Zmiany w projektach w ramach pokl77 l.jpg
ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Zmiany w umowie wprowadzane w formie aneksu (§ 32 umowy o dofinansowanie)dotyczą tylko i wyłącznie zmian w treści umowy:

Przykłady:

zmiany prawno – organizacyjne w statusie beneficjenta

nazwa beneficjenta

adres/siedziba beneficjenta

zmiany kwoty dofinansowania, w tym kwota wydatków inwestycyjnych

zmiany kwoty wkładu własnego

sposób rozliczania kosztów pośrednich


Zmiany w projektach w ramach pokl78 l.jpg
ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Zmiany z inicjatywy IP 2 – renegocjacja umowy o dofinansowanie:

 • stwierdzenie nieosiągnięcia na danym etapie projektu założonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów

 • w wyniku analizy wniosku o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia ww. rezultatów


Zmiany w projektach w ramach pokl zmiany wska nik w projektu l.jpg
ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL FINANSOWO-KSIĘGOWEGOZMIANY WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

Co do zasady docelowe wartości wskaźników założone we wniosku aplikacyjnym nie powinny być zmniejszane

W przypadku problemów z osiągnięciem założonej wartości istnieje możliwość: - rozszerzenia grupy docelowej projektu (w ramach grupy określonej w SzOP i Planie Działania)

- zrealizowania dodatkowego wsparcia (pod warunkiem, że koszty będą mieścić się w kwocie dofinansowania określonej w umowie)

Projekty, w ramach których nie zrealizowano w 100% wskaźników będą traktowane indywidualnie

W przypadku projektów, w których zrealizowano wskaźniki poniżej poziomu 60%, przewiduje się rozwiązywanie umów o dofinansowanie


Slide80 l.jpg

LISTA PROJEKTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Gmina Klucze „Klucze w rozwoju”

Agnieszka Pierzak tel. (12) 428 74 11, e-mail: [email protected]

Beata Słowik tel. (12) 428 78 18, e-mail: [email protected]

Hybryda Katarzyna Wolak „Języki obce dla urzędników”

Rafał Uhl (12) 428 78 74 e-mail: [email protected]

Barbara Michalak tel. (12) 424 07 39 e-mail: [email protected]

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie „Nowe wyższe kwalifikacje – to wieksza szansa na rynku pracy”

Rafał Uhl (12) 428 78 74 e-mail: [email protected]

Barbara Michalak tel. (12) 424 07 39 e-mail: [email protected]

PROLOG Szkoła Języków Obcych Mariusz Siara– „E-PRACOWNIK”

Jolanta Piekarska - tel. (12) 428 78 47, e-mail: [email protected]

Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska– „Profesjonalny pracownik administracyjno - biurowy"

Jolanta Piekarska - tel. (12) 428 78 47, e-mail: [email protected]


Slide81 l.jpg

LISTA PROJEKTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Inspirations Media Witold Ryś – „Akademia Zdrowia – kursy kwalifikacyjne i doszkalające dla pielęgniarek i położnych z Małopolski”

Agnieszka Pierzak tel. (12) 428 78 74 e-mail: [email protected]

Inspirations Media Witold Ryś - „Akademia Ratownictwa Medycznego kursy zawodowe dla przedstawicieli kadr medycznych z Małopolski”

Rafał Uhl tel. (12) 428 78 74, e-mail: [email protected]

Barbara Michalak tel. (12) 424 07 39 e-mail: [email protected]

Małopolskie Centrum Edukacji – „Małopolska w Europie – kursy językowe i komputerowe dla pracujących osób dorosłych”

Agnieszka Pierzak tel. (12) 428 78 74 e-mail: [email protected]

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska p.w.św.Jacka– „Salezjańskie eurokursy dla dorosłych”

Katarzyna Kucab tel. (12) 428 78 47, e-mail: [email protected]

KONTEKST Biuro Tłumaczeń i Centrum Nauki Języków Obcych Iwona Sochacka– „ Nowe kwalifikacje , lepsza praca - rozwój umiejętności pracowników sektora turystycznego z powiatu wielickiego”

Agnieszka Pierzak. (12) 428 78 74, e-mail: [email protected]


Slide82 l.jpg

LISTA PROJEKTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Grupa Doradcza Projekt Sp. Z o.o. „Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla osób zatrudnionych w rolnictwie na terenie woj. małopolskiego”

Jolanta Piekarska - tel. (12) 428 78 47, e-mail: [email protected]

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego „Aktywizacja zawodowa i kształcenie osób po 45 roku życia – profesjonalny operator maszyn budowalnych”

Agnieszka Pierzak tel. (12) 428 78 74 e-mail: [email protected]

Dariusz Bartula tel. (12) 428 78 74 e-mail: [email protected]

Mission A. Litwic P. Rudek Spółka Jawna „Szkolenia językowe dla przedsiebiorstw ”

Agnieszka Pierzak tel. (12) 428 78 74 e-mail: [email protected]

Dariusz Bartula tel. (12) 428 78 74 e-mail: [email protected]

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych – „Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w sektorze proekologicznym w Krakowie”

Jolanta Piekarska - tel. (12) 428 78 47, e-mail: [email protected]


Slide83 l.jpg

LISTA PROJEKTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa – „Klucz do sukcesu – nowe kwalifikacje zawodowe"

Agnieszka Pierzak tel. (12) 428 78 74, e-mail: [email protected]

Agnieszka Stróż tel. (12) 424 07 39, e-mail: [email protected]

Euromed Sp. z o.o. - „Nowoczesne ratownictwo”

Agnieszka Pierzak tel. (12) 428 78 74, e-mail: [email protected]

Agnieszka Stróż tel. (12) 424 07 39, e-mail: [email protected]


Slide84 l.jpg

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Zespół Programów Rozwoju Kadr Gospodarki

Plac na Stawach 1

30 – 107 Kraków

tel. 012 422 98 92, 012 424 07 00

fax: 012 422 97 85e-mail: [email protected]


ad