art et program for trening av sosial kompetanse l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ART - et program for trening av sosial kompetanse PowerPoint Presentation
Download Presentation
ART - et program for trening av sosial kompetanse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

ART - et program for trening av sosial kompetanse - PowerPoint PPT Presentation


 • 475 Views
 • Uploaded on

ART - et program for trening av sosial kompetanse. Førstelektor Knut K. Gundersen Diakonhjemmet Høgskole Rogaland Fagkonsulent Asbjørg Berget Habiliteringstjenesten i Oppland. ART - Multimodalt program bestående av 3 komponenter. Spesifikk trening. Sosiale ferdigheter (atferd).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ART - et program for trening av sosial kompetanse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
art et program for trening av sosial kompetanse

ART- et program for trening av sosial kompetanse

Førstelektor Knut K. Gundersen

Diakonhjemmet Høgskole Rogaland

Fagkonsulent Asbjørg Berget

Habiliteringstjenesten i Oppland

slide2

ART - Multimodalt program bestående av 3 komponenter

Spesifikk trening

Sosiale ferdigheter

(atferd)

Spesifikk trening

Sinnekontroll

(emosjoner)

Spesifikk trening

Moralsk resonnering

(kognisjon)

slide3

Mål

 • Styrkesosialkompetanse
 • Erstatteaggressivatferd med sosialtakseptabelatferd
rasjonale
Rasjonale
 • Generell øking i sosial kompetanse reduserer problematferd gjennom
  • Teknikker for å redusere frustrasjon /sinne
  • Øking av situasjonsforståelse
  • Større repertoar av sosiale ferdigheter (handlingsstratergier)
  • Bedre problemløsningsferdigheter
  • Større empatisk forståelse
 • Erstatte avvikende atferd ved å lære spesifikk alternativ atferd med samme funksjon (baseres på funksjonelle analyser / jfr. Durand FKT)
trening i sosial kompetanse
Trening i sosial kompetanse
 • Utgangspunkt i en ”ferdighets mangelmodell”
  • Sosial situasjoner takles dårlig grunnet begrensninger i eller mangel på spesifikke ferdigheter (Bierman & Welsh, 1997)
 • Negativ korrelasjon mellom mål på sosial kompetanse og
  • ensomhet (Jones, Hobbs, & Hockenbury, 1982),
  • depresjon (Tse & Bond, 2004; Segrin, 1990),
  • hjerte- og karlidelser (Ewart, Taylor, Kraemer, & Agras, 1991),
  • rusproblematikk (Gaffney, Thorpe, Young, Collett, & Occhipinti, 1998),
  • ungdomsforbrytelser (Renwick & Emler, 1991) og atferdsproblemer (Najaka, Gottfredson, & Wilson, 2001; Webster-Stratton & Hammond, 1998; DeRosier, 2004).
  • Det er også påvist sammenheng mellom barns evne til å etablere vennskap og grad av psykiske vansker gjennom hele livet (Hay, Payne, & Chadwick, 2004)
 • Ved å øke sosial kompetanse minskes stress / atferdsvansker
 • Også sterk samvariasjon mellom sosial kompetanse og skoleprestrasjoner.
  • 75% av barn med lærevanskerharmankopåsosialeferdigheter(Kavale & Forness, 1996
sosial informasjons bearbeidings modell crick and dodge 1994
Sosial informasjons-bearbeidings modell (Crick and Dodge, 1994)

En sosial samhandling kan forstås gjennom følgende 6 trinn:

 • Utvelgelse av sosiale signaler,
 • Tolking av sosiale signaler,
 • Klargjøring av mål,
 • Etablering av handlingsalternativer
 • Valg av respons

6) Gjennomføre respons.

Blant annet så har barn og unge med atferdsvansker av ulike grunner

problemer med en eller flere av disse trinnene (Foster & Crain, 2002)

og hensikten med kompetansefremmende tiltak blir således å øke

deres kapasitet på disse områdene.

forutsetninger for at program skal ha effekt
Forutsetninger for at program skal ha effekt
 • Tiltak å være rettet mot den enkeltes problemområder - risikofaktorer
 • Tiltak må være basert på virksom teori og tilpasset målgruppa
 • Metoden må ha dokumentert effekt
 • Metoden må være korrekt implementert
  • Blant annet plan for generalisring
slide8
ART opprinnelig
  • UtvikletavArnold P Goldstein, Barry Glick og

John Gibbs ved Syracuse University i New York

  • Start 1978 - gjennomgåendegoderesultater
 • Non-profit
  • Materielldistribueresibøkeroggjennomkurs
 • Internasjonalorganisasjonivaretarkvalitetssikring

3 norskemedlemmer (Børge Strømgren, luke moynahen, Knut Gundersen)

  • www.aggressionreplacementtraining.org/
 • I Europa
  • ART utbredtsærligiSverige, Nederland, Polen, Storbritannia, Russland, Lithauen, Island
  • Norgespredteforsøk (Gundersen / Moynahan 1995) med utviklingshemmede / autismespekteret
  • Goldsteinseminar 2000 ogoppstartav 60 studiepoengsvidereutdanningi “Treningisosialkompetanse 2002
slide9

ART-senteret

Ann Karin Sigmundstad

Knut Gundersen

Johannes Finne

Frode Svartdal

Tutte Mitchell Olsen

Johannes Langeveldt

slide10
Сотрудничает с бывшими студентами по вопросам контроля качества и обучения тренеров

Art I barnehage

ART med utviklingshemmede / autisme

ART i rusinst.

Trening Sosial Forståelse

ART i barnevernsinst

ART i fengsel

Helsekole

ART.

АРТ в школе

60 studiepoengs videreutdanning i trening i sosial kompetanse art instrukt rer
60 studiepoengsvidereutdanningi“Treningisosialkompetanse”ART-instruktører

Deltids studie over 2 år:

8 ukes samlinger

ART sentral metode

ART-trenings praksis med forskning

Andre metoder i trening av sosial kompetanse

slide12

8 dagers ART-trener kurs

4 dager sosial ferdighetstrening og sinnekontrolltrening

3 dager repetisjon og moralsk resonnering

1 dag med praktisk prøve

ART-eksamen 15 studiepoeng

slide13

Veiledning

Veiledning i: Implementering

Metodeutvikling

Miljøterapi / generalisering

Motivasjons- og belønningssystemer

familieart
FamilieART

Bygd på den Canadiske modellen til Calame & Parker

2 dagers påbygningskurs for ART-trenere

Gratis veiledning til familieART grupper som er med på forskning

slide18

Anbefalt og en del av MultifunC - modellen (Andreassen - 03)

Forskergruppe oppnevnt av utdanningsdirektoratet og helse - og sosialdirektoratet (Nordahl -06)

Programmet vurderes å tilhøre kategori 3: Program med dokumenterte resultater.

”Forskergruppen anbefaler ART til bruk på skolens

ungdomstrinn i forhold til grupper som har

utviklet eller står i fare for å utvikle problematferd.

Brukt i primærforebyggende sammenheng bør

programmet suppleres med skoleomfattende tiltak.”

”Anbefalt av Ungsinn”

slide19

Hvor trenes ART i Norge?

Barnehager BarnevernsinstitusjonerSkoler Rusinstitusjoner Fengsel Asperger / AutismePsykiatri Psykisk utviklingshemming
art grupper i alle landsdeler i over 50 kommuner over 2000 trenere
ART grupper i alle landsdeler i over 50 kommuner.Over 2000 trenere

Fra full implementering i alle trinn til enkeltgrupper

art program standardprogram
ART program (standardprogram)
 • Vanligvis 10 ukers program
 • Hver komponent 1 gang pr uke, ca 1 time pr gang, helst ulike dager
vanligvis 2 trenere for mellom 4 8 deltagere
Vanligvis 2 trenere for mellom 4 - 8 deltagere

Klar oppgave fordeling mellom trenerne

sosial ferdighetstrening
Sosial ferdighetstrening
 • Målet er å gi elevene sosiale ferdigheter som de kan benytte som alternativ til aggresjon
 • 60 definerte ferdigheter for barn / 50 ferdigheter for ungdom
 • 5 / 6 kategorier
 • 8 – 9 ferdigheter trenes pr. kurs

Asbjørg Berget

fast struktur p hver time
Fast struktur på hver time
 • Velkomst
 • Evt. presentere gjester – minne om regler
 • Hva har skjedd siden sist
 • Tilbakeblikk
 • Hjemmeoppgaver
 • Dagens ferdighet
 • Lek
 • Tilbakeblikk
 • Hva gjorde jeg bra –

hva kunne jeg gjort annerledes

Evt ”vennskapsrunde”

  • Avslutning

1.Definer ferdigheten

2. Modeller ferdigheten

3. Når ferdigheten anvendes

4. Velg hovedaktør

5. Planlegg rollespillet

6. Gjennomfør rollespillet

7. Feedback

8. Ny aktør

9. Hjemmelekse

stressmestringsferdigheter ferdighet 42 forholde seg til gruppepress
Trinn for trinn:

Tenk på hva gruppen vil at du skal gjøre, og hvorfor.

Tenk på hva du ønsker å gjøre.

Bestem deg for hvordan du skal si det til gruppa.

Gjennomfør valget ditt.

Forslag til rollespill:

Skole/arbeidsplass: Hovedpersonen må takle gruppepress som går på å gjøre hærverk i nabolaget.

Hjemme: Hovedpersonen står overfor press fra broren som vil stikke av.

Sammen med venner: Hovedpersonen står ovenfor press for å slåss.

Tilbake

Stressmestringsferdigheter Ferdighet 42Forholde seg til gruppepress.
sinnekontroll 10 ukers grunnleggende program
Sinnekontroll10 ukers grunnleggende program

Time 1 Innledning

Time 2 Ytre og indre triggere

Time 3 Signaler

Time 4 Dempere

Time 5 Mine egne dempere

Time 6 Konsekvenser

Time 7 Hvordan havner jeg i konflikt situasjoner?

Time 8 Valg av sosiale ferdigheter - andre løsninger enn aggresjon

Time 9 Valg av sosiale ferdigheter - andre løsninger enn aggresjon

Time 10 Valg av sosiale ferdigheter - andre løsninger enn aggresjon

trening moralsk resonnering
TreningMoralsk resonnering
 • Tankekomponenten i ART
 • Dilemmadiskusjoner der deltakerne blir presentert for et moralsk dilemma som drøftes
  • Skal jeg ta hensyn til meg selv, kameraten, andre?
  • Bygger på moraske stadier som reflekterer gradvis større grad av empati.
  • Identifiserer typiske tankefeil, eks.
   • bagatellisering
   • forutsette det verste
   • skylde på andre
forskning
Forskning
 • Lite forskning på ART med utviklingshemming
  • Spesifikke grupper med ART på videreutdanningen. Positive erfaringer, men kartleggingen ikke relevant for gruppa
  • Masteroppgave Asbjørg Berget
   • Signifikant positive resultater på mål for sosial kompetanse og reduksjon på problematferd, men for liten gruppe til å trekke sikre resultater
  • Doktorgrad Børge Strømgren
nettverksferdighetstrening
“Nettverksferdighetstrening”
 • Forutsetning: Ethvert problem er et problem for minst 2 parterogallemågjørenoe for å løseproblemet.
 • 1 Velg et problemområde
  • Ikke start med detmestalvorligeproblemet
  • Eksempel: Problemernår en skalvekkes
 • 2. Rollespilltiluønsketsamhandlingoppstår.
  • Spørsmål: Hvilkeintensjonerhar de 2 personer?
  • Eksempel: Guttenvarsintogmorenbleogsåsint
 • 3. Brainstorming
  • Hvakunne de ha gjortannerledes? Hvordankan du fåsammeresultat, men uten negative konsekvenser?
  • Teknikk “moynahansfjernkontroll”
  • Alternative “script” for beggepersoner.
  • EksempelMor: “Du måståopp” Sønn: “Gi meg 5 minutter” Give me five minutes” Mor: “ok”

SPT - Knut Gundersen / Lisbeth Valjord

slide30

Øvingpå alternative samhandlingsmønstre

  • “Trippeldans”
   • 1. Step: Trenereframfører
   • 2. Step: Trener spiller sønnensrolle; alleøverpåmorensrolle..
   • 3. Step: En avtrenerne spiller morensrolleogalledeltakere spiller sønnensrolleettertur.
   • Evt. Feilkorrigeringstrening

SPT - Knut Gundersen / Lisbeth Valjord

forutsetninger for at et program skal ha effekt
Forutsetninger for at et program skal ha effekt

Programmet må være validert

Washington State’s Evaluation of Evidence-Based Juvenile Justice Programs (Barnoski, Aos, 2004):

ART delivered competently

 • Reduces 18-month felony recidivism by 24 percent.
 • Benefit to cost ratio of $11.66.

(Regardless of competence: $6.71 savings)

(501 I ART-gruppa. 417 I kontrollgruppa)

slide32

Behaviour Problems. Means and within-groups differences (pretest vs. test) for the ART and comparison groups for the CADBI and CBCL instruments. * = p < .01

slide33

Social skills. Means and within-groups differences (pretest vs. test) for the ART and comparison groups for the SSRS and HIT instruments. * = p < .01