Program for basis-kompetanse i arbeidslivet (BKA) - PowerPoint PPT Presentation

benjiro
program for basis kompetanse i arbeidslivet bka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program for basis-kompetanse i arbeidslivet (BKA) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program for basis-kompetanse i arbeidslivet (BKA)

play fullscreen
1 / 46
Download Presentation
Presentation Description
237 Views
Download Presentation

Program for basis-kompetanse i arbeidslivet (BKA)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Program for basis-kompetanse i arbeidslivet (BKA) Stiklestadkonferansen 18.-19. februar 2010 Tom Sigurd Sørhus

 2. Formål • Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring • Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv • Vox er en etat under Kunnskapsdepartementet Tom Sigurd Sørhus

 3. Analyse • Basisferdigheter • Integrering • Læringsveier • Tilskudd • Internasjonalt samarbeid Tom Sigurd Sørhus

 4. Analyse • Vox innhenter informasjon om voksnes læring. Data hentes fra offentlige registre og egne undersøkelser rettet mot befolkning og virksomheter. • Vi utarbeider statistikk og dokumenterer behov og effekter av tiltak og metoder, for enkeltindivider og samfunn. Tom Sigurd Sørhus

 5. Basisferdigheter • Vox bidrar til utvikling av tilpassede læringstilbud til voksne i lesing, skriving, regning, data og muntlig kommunikasjon. • Vi utvikler metoder som bygger på nivåbeskrivelsene i kompetansemålene for voksnes basisferdigheter. • Vi bidrar til å utvikle kartleggingsverktøy og etter- og videreutdanningstilbud for lærere og instruktører som gir opplæring til voksne. Tom Sigurd Sørhus


 6. Integrering • Vox har ansvar for faglige spørsmål knyttet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. • Vi følger opp læreplanen og norskprøvene, initierer utvikling av metoder og læremidler. • Vi arbeider med etter- og videreutdanningstilbud for lærere og skoleledere. Tom Sigurd Sørhus

 7. Læringsveier • Vox samarbeider med Utdanningsdirektoratet om vurdering og verdsetting av realkompetanse. Vi arbeider for en mer ensartet praksis på dette feltet i kommuner og fylker, og bedre samordning mellom aktører og læringsarenaer. • Vox arbeider også for et helhetlig tilbud av yrkes- og utdanningsveiledning. Tom Sigurd Sørhus

 8. Tilskudd • Vox forvalter driftstilskudd til studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner og studiesentra. • Vi gir støtte til pedagogisk utviklingsarbeid i studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner. • Vi forvalter «Program for basiskompetanse i arbeidslivet» (BKA) og gir driftstilskudd til freds- og menneskerettighetssentra. Tom Sigurd Sørhus

 9. Internasjonalt samarbeid • Vox bruker internasjonale erfaringer til å utvikle sitt arbeidsfelt i Norge • Vi deltar i EU-kommisjonens arbeid med kompetansepolitikk og praksis internasjonalt. • Vi koordinerer europeiske nettverk på feltene basisferdigheter, realkompetanse, integreringsarbeid og karriereveiledning. Tom Sigurd Sørhus

 10. På vox.no finner du • Statistikk om voksnes læring • Tilstandsrapporter • Tilskuddsordninger • Nasjonale kompetansemål for basisferdigheter • Læringsressurser for deg som jobber med voksnes læring • Fagstoff om norskopplæring for voksne innvandrere Tom Sigurd Sørhus

 11. Program for basiskompetanse i arbeidslivet – BKA • Er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk • Er en statlig tilskuddsordning etablert i 2006 • 395 prosjekter har hittil fått støtte • 121 millioner kroner i tildelte midler • 65 millioner kroner utlyst for 2010 Tom Sigurd Sørhus

 12. Program for basiskompetanse i arbeidslivet – BKA • Basiskompetanse • Bakgrunn • Mål • Satsingsområder og tiltak • Status • Utfordringer og veien videre • BKA 2010 Tom Sigurd Sørhus

 13. Basiskompetanse • Lesing og skriving • Hverdagsmatematikk/ regning • Bruk av digitale verktøy (programdokumentet) Tom Sigurd Sørhus

 14. Bakgrunn for BKA-programmet • Mange har ikke tilstrekkelig basiskompetanse • Manglende motivasjon for å delta i opplæring blant arbeidstakere med lite formell utdanning • Grunnleggende ferdigheter er avgjørende for videre læring og deltakelse i arbeidslivet • Det er et politisk ønske om et målrettet tiltak til fordel for voksne med lite formell utdanning Tom Sigurd Sørhus

 15. Adult literacy and life skills (ALL) • Norge kommer godt ut av den internasjonale sammenligningen i ALL • Men: mange i aldersgruppen 16-65 har for svake grunnleggende ferdigheter • Risikogruppen utgjør ca 430 000 personer Tom Sigurd Sørhus

 16. Endres i topp-/bunntekst

 17. Fra KUP til BKA • KUP rettet seg mot hele arbeidslivet og nådde i liten grad frem til ”kompetansesvake” bransjer • Behov for et mer målrettet tiltak for å å nå BKA-målgruppen • Lavt utdannede i opplæring: stort utbytte! • Arbeidsplassbaserte prosjekter ble vurdert som særlig nyttige • Nær halvparten av tilbyderne var offentlige Tom Sigurd Sørhus

 18. Mål • Programmet skal sørge for at flere voksne kan skaffe seg den basiskompetanse som er nødvendig for å mestre krav og omstilling i arbeids- og samfunnsliv • Ingen skal støtes ut av arbeidslivet på grunn av mangelfull basiskompetanse Tom Sigurd Sørhus

 19. Mål • Styrke opplæringstilbyderne • Skape økt bevissthet og åpenhet • Styrke kunnskapsgrunnlaget for kompetansepolitikken Tom Sigurd Sørhus

 20. Målgruppe • Arbeidstakere med lite formell utdanning • Arbeidstakere som trenger opplæring og trening i å lese, skrive, regne og bruke data • Arbeidsmarkedsbedrifter kan ikke søke om tilskudd til opplæring av ansatte som er dekket av annen offentlig finansiering • Opplæring av arbeidssøkere og andre voksne utenfor arbeidslivet skjer innenfor et samarbeid mellom NAV og Vox. Informasjon om dette fås ved Vox Tom Sigurd Sørhus

 21. BKA – programmets satsingsområder • Tilskudd til opplæring i arbeidslivet • Faglig utviklingsarbeid i Vox’ regi • Gjennomfører opplæring av arbeidssøkere i samarbeid med offentlige opplæringstilbydere og NAV Tom Sigurd Sørhus

 22. Rammeverk for grunnleggende ferdigheter for voksne Tom Sigurd Sørhus

 23. Kompetansemål for grunnleggende ferdigheter Tom Sigurd Sørhus

 24. Skal bygge på kompetansemålene som er: En tilpasning til Kunnskapsløftet (1.-10.) til voksne Godkjent av Kunnskapsdepartementet høsten 2007 Opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne Tom Sigurd Sørhus

 25. Status Tom Sigurd Sørhus

 26. BKA 2006 - 2010 Tom Sigurd Sørhus

 27. Deltakere Registrerte deltakere pr 10. februar 2010 Tom Sigurd Sørhus

 28. 2009 - Deltakere fordelt på kjønn Tom Sigurd Sørhus

 29. 2009 – deltakere fordelt på kurstype Tom Sigurd Sørhus

 30. 2009 – Deltakere fordelt på kurs og kjønn Tom Sigurd Sørhus

 31. 2009 – Deltakere fordelt på utdanning Tom Sigurd Sørhus

 32. 2009 – Deltakere fordelt på alder Tom Sigurd Sørhus

 33. BKA 2010 Hvem kan søke: • Private bedrifter/ offentlige virksomheter • Opplæringstilbydere • Organisasjoner i arbeidslivet Tom Sigurd Sørhus

 34. BKA 2010 Hva kan man søke om tilskudd til: • Opplæring av ansatte i grunnleggende ferdigheter • Motivasjons- og kartleggingsarbeid med henblikk på opplæring Videreutvikling/ styrking Tom Sigurd Sørhus

 35. BKA 2010 Prioriteringer Opplæringen • skjer i kombinasjon med arbeid, i tilknytning til fagopplæring eller annen arbeidslivsrelevant opplæring • spesielt bidrar til å styrke lese- og skriveferdighetene eller regneferdighetene • skjer i mindre bedrifter • skjer i regi av opplæringstilbyder som har gjennomført videreutdanning i grunnleggende ferdigheter og/eller blitt sertifisert som testveileder i Vox’ kartleggingsverktøy Tom Sigurd Sørhus

 36. BKA 2010 Den samlede tildelingen skal ivareta: • Alle de grunnleggende ferdighetene • Øke opplæringen i lesing/ skriving • Øke andelen offentlige tilbydere Tom Sigurd Sørhus

 37. Avgrensninger/ problemområder • Det gis ikke tilskudd til førstegangsopplæring i norsk for innvandrere • Arbeidsmarkedsbedrifter kan ikke søke om tilskudd til opplæring av ansatte som er dekket av annen offentlig finansiering

 38. Antall søknader 2010 – Fylker Tom Sigurd Sørhus

 39. Antall søknader 2010 - Bransjer Tom Sigurd Sørhus

 40. Søknader 2010 - Hovedformål Tom Sigurd Sørhus

 41. Søknader 2010 – Søkers rolle Tom Sigurd Sørhus

 42. Noen utfordringer • Fordeling av stortingsbevilgning • Arbeidstakere/ bedrift • Arbeidssøkere/ voksne utenfor arbeidslivet Tom Sigurd Sørhus

 43. Noen utfordringer Videreutvikling av programmet • Målgruppen • Ferdighetene • Bransjer • Små og mellomstore bedrifter Tom Sigurd Sørhus

 44. Noen utfordringer • Dokumentasjon/ analyse Styrke kunnskapsgrunnlaget • Utvikling mot en rasjonell forvaltning av programmet • Et dynamisk program for styrking av basiskompetansen i voksenbefolkningen Tom Sigurd Sørhus

 45. Endres i topp-/bunntekst