begavede barn i m te med barnehage og skole n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
begavede barn -i møte med barnehage og skole

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

begavede barn -i møte med barnehage og skole - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

begavede barn -i møte med barnehage og skole. jan terje bakler mensa gifted children programme GCP-koordinator@mensa.no. foredrag mensa landstreff - bergen - søndag 27 oktober 2013. begavede barn. «We must watch them from their youth upwards, and make them perform actions

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'begavede barn -i møte med barnehage og skole' - dewei


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
begavede barn i m te med barnehage og skole
begavede barn-i møte med barnehage og skole
 • jan terje bakler
 • mensa gifted children programme
 • GCP-koordinator@mensa.no

foredrag mensa landstreff - bergen - søndag 27 oktober 2013

slide2

begavede barn

 • «We must watch them from their youth upwards,
 • and make them perform actions
 • in which they are most likely to forget or to be deceived,
 • and he who remembers and is not deceived
 • is to be selected,
 • and he who fails in the trial is to be rejected.
 • That will be the way.»
 • Platon «Republikken», ca. 380 f. kr.
100 rs forskning
100 års forskning:

«The present writer can easily recall the time when everyone thought that «bright» children could look out for themselves»

«The view generally held in those times was that it would be best for the group as well as for the individuals to keep all children in a school class at as near the same level as possible in intellectual development»

Dr. Leta Hollingworth (1926)

Gifted Children,

Their Nature and Nurture

forskningen i et historisk overblikk
forskningen i et historisk overblikk
 • Alfred Binet (ca 1900-)-evnetest
 • Lewis Terman (1910-)-Terman´s Termites
 • Leta Hollingworth (1920-)-emosjonelle utfordringer
 • Arnold Hofset (1970-)-norsk skole passer ikke
 • James T. Webb (1980-)-feildiagnostisering

Alfred Binet 1857-1911

slide5

hvem er de evnerike?

 • blant de øverste 3-5% i befolkningen innen:
 • generell intellektuell evne
 • spesifikk faglig dyktighet
 • kreativ tenkning
 • visuell eller utøvende kunst
 • lederevner
 • Kilde: National Assosiation of Gifted and Talented Children (NAGC)
 • Basert på US Congress (1972): Marland Report
slide6

hvem er de evnerike?

 • i førskolealder:
 • ekstremt nysgjerrig
 • god hukommelse
 • tidlig utviklet ordforråd
 • lærer hurtig/lærer seg selv
 • følsom og empatisk
 • god fantasi
slide7

hvem er de evnerike?

 • på skolen:
 • lærer hurtigere enn jevnaldrende
 • kjeder seg på skolen
 • opptatt av andre ting i timen
 • gode muntlig, dårlig skriftlig
 • svært vitebegjærlige
 • sliter med pugging
identifisering i norge
identifisering i Norge
 • Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste (PPT)
 • WISC-IV (GAI >130)
 • privat: WISC-IV eller Raven
 • verbal forståelse og perseptuell resonnering
 • Kilde: Gilman & Kearnery (2004): Making Gifted Testing Relevant
hvor omfattende er det
hvor omfattende er det?

Dr. Arnold Hofset (1970):

 • I Norge:
 • utvalg ca. 1000
 • evnenivå 4-9 år innen samme klasse
 • 12% (120) i 3. blant 50% beste i 5.
 • 4% (40) i 3. blant 25% beste i 5.
 • 1% (11) i 3. blant 10% beste i 5.
 • bekreftet bla. i USA og Australia
 • Kilde: Hofset (1970): Evnerike barn i skolen
s hva er problemet
så hva er problemet?
 • 40% klarer seg flott - 60% sliter:
 • kjedsomhet på grensen til tortur
 • mistilpassethet
 • mobbing 67%
 • lavt presterende i skolen
 • bortkastet talent
 • Peterson (2006): Gifted children especially vulnerable to effects of bullying
slide11

utfordringer for barnet

 • sosialt utilpass, misforstått av medelever og lærere
 • svært følsomme og selvkritiske
 • ukonsentrert, drømmer seg bort
 • distrahere, stadige digresjoner
 • ekstrem rettferdighetssans
 • perfeksjonister
og hva sier oppl ringsloven
og hva sier opplæringsloven?
 • fra lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa:
 • § 1-3: elevene skal ha opplæring tilpasset sine forutsetninger
 • § 5-1: elever som ikke har utbytte av undervisningen skal ha spesialundervisning i forhold til sine «utviklingsutsikter», og skal ha utbytte av opplæringen i forhold til andre elever
og hva er problemet med det
og hva er problemet med det?
 • fra Udir forarbeidene til opplæringsloven:
 • fra Ot. Prop 46 (1997-98)
 • merknader til utkastet av opplæringslova:

evnerike har ikke rett til spesialundervisning

evnerike har krav på likeverdig opplæringstilbud, ikke spesialundervisning men elevtilpassa opplæring

FNs barnekonvensjon: «Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på (...) å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig»

s hva er situasjonen
så hva er situasjonen?
 • 5% av 600.000 grunnskolebarn = 30.000
 • 40% = 12.000 klarer seg fint
 • 60% = 18.000 sliter

«På grunn av høy intellektuell funksjonsevne begynte han ett år for tidlig på skolen...»

«I Norge er det anslått at om lag 3-5 prosent av barn og unge under 18 år har AD/HD»

pedagogikk
pedagogikk
 • Roy Baumeister: ego depletion
 • Mihaly Csíkszentmihályi: flow
 • Brenda Romanoff:
  • Læringspreferanse
  • Mestringsnivå
hva er l sningen
hva er løsningen?
 • trygghet og identitet, godt læringsmiljø
 • tilpasset opplæring i forhold til evner og mestringsnivå:
  • differensiert undervisning
  • spesialundervisning
  • spesialklasser
  • samme som for alle andre barn
 • på samme vis som for de utfordrede elevene
s en advarsel
så en advarsel!

«Sheldon (1959) oppsporet 28 barn under 12 år med Stanford-Binet IQ over 170

...

Et noe uventet funn var bl.a. at over halvparten av de 28 viste tegn på «alvorlig dyptgående følelse av utilstrekkelighet og mangel på selvtillit»

referanser
referanser:
 • 1998: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
 • http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-001.html#1-2
 • 2006: Forskrift til Opplæringslova
 • http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060623-0724.html
 • Ot.prp. nr. 46 (1997-98) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
 • http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/otprp/19971998/otprp-nr-46-1997-98-.html?id=158981
 • Udir: Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
 • http://www.udir.no/Regelverk/artikler_regelverk/Spesialundervisning/5-Retten-til-spesialundervisning/
ressurser
ressurser

-foreninger

 • mensa norge - (mensa.no)
 • foreningen lykkelige barn - (lykkeligebarn.no)
 • foreningen mobbing i skolen - (mobbingiskolen.no)
 • european council for high ability - (echa.info)
 • european agency for development in special needs education
 • (european-agency.org)
 • national agency for gifted children - (nagc.org / nagcbritain.org.uk)
ressurser1
ressurser

-bøker

 • Begavede barn
   • -En veiledning for foreldre og pedagoger, Mönks, F. J. & Ypenburg, I. H. (2008) Abstrakt forlag
 • Våre evnerike barn
 • -en utfordring for skolen, Skogen, K. & Cosmovici Idsøe, E. (2011) Høyskoleforlaget
 • Evnerike barn i grunnskolen
 • -Hofset, A. (1970) Universitetsforlaget
 • Talent i skolen
 • Nissen, Kyed, Baltzer, Skogen (2012) Pedagogisk Psykologisk Forlag
 • Hvordan opplever foreldrene barnas og sitt eget møte med skolen?
   • -Masteroppgave i sosiologi, Hagenes, Tove (2009) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
 • Evnerike barn i barnehagen
 • -Masteroppgave i barnehagepedagogikk, Apalnes Gardar, L. (2012) HiOA
 • Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults
 • -ADHD, Bipolar, OCD, Asperger´s and Other Disorders, Webb, J. T. et al. (2005) Great Potential Press
spr s ml
sprøsåml?
 • GCP-koordinator@mensa.no
ad