slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ledelse og Skole PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ledelse og Skole

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Ledelse og Skole - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

IKT Orkide- 07.11.2012. Ledelse og Skole. Replace, Delete , or Move any of the graphics to customize your own template. «Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole», ITU. Organisasjon. Ulike nivåer for lederskap.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ledelse og Skole' - gazit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

IKT Orkide- 07.11.2012

Ledelseog Skole

Replace,Delete,or Move any of the graphics to customize your own template.

«Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole», ITU

endringer
Endringer

Endringavoppgave, teknologi, mål/strategi, organisasjonsstruktur, organisasjonskulturogadferdsprosesser.

Selvomendringenomhandler et forhold, vilendringenfåkonsekvenser for andreelementer (Leavittsdiamant).

 • Leavittsdiamant

Struktur

0ppgave

Teknologi

Mennesker

endring er en kontinuerlig prosess
Endringer en kontinuerligprosess

Mål

Endring

(omfordeling av ansvarsposisjoner, oppgavefordeling, arbeidsmetodikk, kostnadsfordeling, belønningsformer osv)

Nå-situasjon

Stabilitet (grunnleggende oppfatninger, verdier, holdninger, arbeid ledelse osv)

endringsprosess
Endringsprosess

En endringsprosesshar fire sentralefaser;

Erkjennelseavbehov for endring

Løsningsbeskrivelse

Gjennomføring

Evaluering

 • Man kantenkesegfasenesom en lineærprosess, men ogsåsom en kontinuerligprosess

Implementering

Planlegging

Oppfølging/sikring (evaluering)

dilemma
Dilemma

Endre

Bevare

Endre;

utviklenyevisjonerogmål

skape“ny” organisasjon

endrefor å møtenyekrav

utvikleen felleskultur

Bevare;

kjennefortidogkulturgodt

respektereorganisasjons-historien

anerkjennedetsomergjort

byggepåeksisterendekultur(er)

organisasjonens lim
Organisasjonens “lim”
 • Endrekultur;
 • Oppnå (bred) enighetomhvasomerdagenskultur
 • Oppnå (bred) enighetomhvasomerønsketframtidskultur
 • Fastslåhvaendringenbetyr, oghva den ikkebetyr

Finn historiersomillustrerer de ulikekulturerskaraktertrekk

Utviklingav en strategiskaktivitetsplan

Utviklingav en plan for implementering

sp rsm l stille
Spørsmål å stille
 • Hva skal vi gjøre mer av?
 • Hvilke nye ting skal vi begynne med?
 • Hvilke ting skal vi stoppe å gjøre?

Hvilke små oppgaver kan vi begynne eller slutte med?

Hvilke oppgaver kan avsluttes? (meningsløse, dobbeltarbeid, som ikke gir merverdi)

Hvor skal vi begynne?

Er det aktiviteter som vi kan framheve og applaudere for å bygge opp under endringen?

Hvilke metaforer kan vi bruke for å beskrive kulturen?

Hvordan skal vi tydelig kommunisere de nye kulturelle verdiene?

Startskudd?

Detfinnesingentristereellerofterebruktnekrologitidenesbokenn “Vi haralltidgjortdetpådennemåten”

noen tips
Noen tips:

Forklar hvorfor (tenk over: ofte forteller man hvorfor til de man bryr seg om og hva til de man ikke har godt forhold til)

Hold «begravelse»

Innfør symboler (visualisering)

Fokuser på prosesser (eks anerkjenne de som er innovative og utøver en slik kultur, framfor å følge gamle rutiner. En endring i struktur endrer ikke kultur av seg selv)

 • Identifiser småseiere (ting som er lette å endre)
 • Skap tilhengere (involver, la de føle seg forstått, verdsatt og engasjert)
 • Åpne kommunikasjons-kanaler
 • Mål endringer
 • Forbered de ansatte (hva skal endres/ikke endres)
m ter en tidstyv
Møter – en tidstyv?
 • Møterskal ha en agenda
 • Vithvadereskal ta avgjørelserpå
 • Send utinformasjoniforkantogforvent at deltakerne setter seg inn detteførmøtet
 • Ikkebrukmøtersomkoster1000 kroner tilå løse100-kroners spørsmål.

Informasjonsomkansendesutsominformasjonsskrivtrenger man ikkeinnkalletilmøtertil – de trengerikkehøytlesing.

hva trenger de kompetanse i og hvem l rer de av
Hvatrenger de kompetanseioghvemlærer de av?
 • DIDAKTISK KOMPETANSE – BRUK AV IKT I KLASSEROMMET

16 % På etterutdanningskurs30% Ved kollegarettledning 25% Ved egen “prøving og feiling”

5% Andre steder24% Blanding av alle punktene over

Hvordanskaldereleggetilrette for en lærings-kulturpåegen skole?

l re sammen
Læresammen

Hvakanhjelpe:

Vilje (fra begrep til grep)

Kaos (endringer i omgivelser, interne prosesser)

Frihet (ikke bundet til etablerte løsninger)

Likhet (felles språk, erfaringsbakgrunn, fagbakgrunn)

Ulikhet (progresjon vs stagnasjon)

Samhandlings-mekanismer

 • Hva hindrer;
 • skjult agenda
 • manglende tillit
 • manglende ærleghit
 • manglende omtanke
 • «skilledincompetence»
 • kortsiktig egeninteresse
 • forsvarsposisjon
 • manglende syn for det globale
 • frykt dominerer verdisettet