A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban - PowerPoint PPT Presentation

a szakmai vizsg k jogszab lyi h ttere v ltoz sok a vizsgabizotts gi feladatokban n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban PowerPoint Presentation
Download Presentation
A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban

play fullscreen
1 / 40
A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban
127 Views
Download Presentation
devika
Download Presentation

A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban Tájékoztató a szakmai vizsgákon a vizsgabizottság munkájában részt vevő szakértők részére Előadó: Soós László Lurdy Ház 2008. 03. 20.

 2. Jogszabályi háttér 1. A szakképzési törvény • 1993. évi LXXVI. törvény • 18/2004. (V. 28.) OM rendelet Vizsgaszervezési jogosultság • 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet26/2001. (VII. 27.) OM rendelet Szakmai vizsgaszabályzatok • 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet, 28/2003. (X. 18.) OM rendelet Szakmai és vizsgakövetelmények Vizsga- és vizsgáztatási díj • 1/2001. (I. 16.) OM rendelet

 3. Jogszabályi háttér 2. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény A szakmai vizsga meghatározása, a vizsgaszervezők köre, a szakmai vizsga lebonyolítása, a szakmai vizsga alóli felmentés,mentesítés szabályai, a vizsgabizottság és tagjainak kinevezése, a szakmai vizsga dokumentumai, adatszolgáltatás, jogorvoslati lehetőség, a vizsga ellenőrzése. A szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó jogszabály a szakmai vizsgára bocsátás feltételei, a szakmai vizsga részei és tantárgyai,a vizsgarészek alóli felmentésfeltételei,a vizsgarészek és vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira vonatkozó szabályok,a vizsgatevékenységek és a szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

 4. Jogszabályi háttér 3. A szakmai vizsgaszervezési jogosultság Szakképzési törvény 13. § (alanyi jog, feljogosított intézmény) 34/2003. (XII.21.) OM rendelet (keretszabályok, feltételek, pályázat, régió) 18/2004. (X.18.) OM rendelet (a jogosultságokat tartalmazó jogszabály) A szakmai vizsgaszabályzat A szakmai vizsgadíjról, vizsgáztatási díjról szóló rendelet Meghatározza a vizsgázó által fizetendő díjat: vizsgadíj, továbbá a vizsgabizottságnak, jegyzőnek, kérdező, felügyelő tanárnak fizetendő vizsgáztatási díjat.

 5. Változás a szakmai vizsgáztatás rendszerében 1.

 6. Változás a szakmai vizsgáztatás rendszerében 2. • Átmeneti időszak • 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet: BELÉPŐ • 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet: KIFUTÓ • Az átmeneti időszak jellemzői, időtartama • Képzés befejezése a kezdéskori feltételekkel • Új szvk hatályba lépése szabályoz • Tárcánként eltérő belépési időpont • Felkészülési idő a bevezetéshez • Váltás legkésőbb 2008. december 31-ig

 7. A vizsgaszabályzat változásának okai • Új, moduláris OKJ • Az eddigi gyakorlat tapasztalatainak átültetése, új keretszabályok • A szakmai vizsgák kontrolljának erősítése

 8. Az új vizsgaszabályzat a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet felépítése • Általános rendelkezések • A vizsga előkészítése, lebonyolítása • Ellenőrzés • A vizsgabizottság és működése • Vizsgatevékenységek (írásbeli, • interaktív, szóbeli, gyakorlati) • Értékelés • Vizsga iratok

 9. Az új vizsgaszabályzat új elemei 1. • Jelentkezés a szakmai vizsgára • írásban • azonosítás: nem csak szig. • A vizsgaidőpontok • őszi vizsgaidőszak bővült • országosan egységes minden szaktárcánál • A szakmai vizsga bejelentése • vizsgarend • vizsgacsoport szakkép. v. vizsgarész • szaktárca v. megállapodás alapján kamara

 10. Az új vizsgaszabályzat új elemei 2. • A vizsgabizottság, a vizsgabizottság munkájában közreműködők: • megbízás írásban • helyettesítés • kijelölés, felkérés „hatályosulása” • A feladatok biztosítása: • Magyar nyelven • Elektronikus úton is lehet • Legalább 3 nappal a vizsga előtt

 11. Az új vizsgaszabályzat új elemei 3.A VIZSGATEVÉKENYSÉGEK JELLEMZŐI • A szakképesítés birtokában végezhető munkatevékenységgel azonos, vagy azt pontosan modellező tevékenység • Írásbeli - - elektronikusan vagy papíron rögzített vizsgaproduktum • Interaktív - - számítógép használat • Gyakorlati - a definíció ! • Szóbeli - - információ közlés

 12. Az új vizsgaszabályzat új elemei 4. • A vizsga lebonyolítása, a vizsgabizottság működése: • A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat • A vizsgaprogram • Változások az értékelés és az eredmények meghatározása terén: • Új értékelési rendszer a moduláris felépítés miatt • A szakmai vizsga iratai • Új bizonyítvány és törzslap • Modulzáró vizsga igazolás • A szakmai vizsga ellenőrzése • Típusai: hatósági, szakmai • Adatszolgáltatás a vizsgáról • Elnöki jelentés bekerült a jogszabályba, részletes tartalom megadással

 13. A vizsgabizottság feladatai a szakmai vizsgán 1.A szakmai vizsgát megelőző teendők • A határidők kiemelt fontossága • lebonyolítási szabályzat, • vizsgaprogram, • gyakorlati feladat jóváhagyása • felmentésekről döntés • vizsgára bocsátás feltételei • nyitó értekezlet • vizsgáztatási dokumentumok meglétének ellenőrzése

 14. A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat A szakmai vizsga vizsgaszabályzaton alapuló egyedi szabályait tartalmazza • Bizottsági tagok közötti munkamegosztás, ellenőrzési felelősség • Helyi sajátosságokat figyelembe vevő szabályozás • Vizsga lebonyolítási körülményeinek egyértelműsítése

 15. A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat kötelező elemei • Központi vizsgaidőponttól eltérés, vizsga hosszabbítás rögzítése (van?, milyen?) • Vizsgatevékenységek megkezdése tárgyi feltételeinek megléte (ki ellenőriz?) • Vizsgatevékenységek megkezdésének személyi feltételei (ki van jelen?) • Feladatok értékelése (hogyan?) • A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők tevékenységének szabályozása

 16. A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat nem kötelező elemei (példák) • Vizsgarészek, vizsgatevékenységek összevonása • A vizsgáztatási feladatok vizsgabizottsági tagok (és az elnök) egymás közötti elosztása, (ki a felelős az adott területen folyó munkáért) • Mely esetekben kell a teljes bizottság jelenléte, döntése

 17. VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT • (minta) • a Vizsgaszervező intézmény Ács-állványozó vizsgájához • Általános szabályok: • A szakmai vizsga időtartama a vizsga-programban részletezettek szerint 4 nap. • Az azonos típusú vizsgatevékenységek lehetőség szerint (a jogszabály biztosította időkeretek figyelembevételével) összevonásra kerülnek. • Az írásbeli dolgozatokat az írásbeli napját követő napig kell kijavítani és a következő napon elküldeni az elnöknek. • A rendelkezésre álló részeredmények véglegesítése céljából a vizsgabizottság a szakmai vizsga 4. napján reggel értekezletet tart. • A bizottság minden tagja jelen van a gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységek esetén. A szóbeli vizsgatevékenységnél lehetőség van a vizsgacsoport kettéosztott vizsgáztatására. • A vizsgatevékenységekhez kapcsolódó szabályok: • Írásbeli: Az írásbeli vizsgatevékenység a vizsgaszervező képviselője és a felügyelő jelenlétében kezdhető meg. A feladatok kezelése a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 18. § (3) bekezdése szerint történik. A vizsgabizottság kamarai delegáltja az írásbeli vizsgatevékenységet ellenőrzi. • Gyakorlati: A gyakorlati vizsgatevékenység a kamarai delegált jelenlétében kezdhető meg. A feladatok végrehajtása előtt a kamarai vizsgabizottsági tag ellenőrzi a a biztonságos munkavégzés feltételeinek és a vizsgafeltételeknek a meglétét,

 18. [ VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT folyt.] felügyeli a bizottság munkáját segítő szakértő által tartott, a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról szóló tájékoztatót. A feladatok végrehajtása alatt – a bizottság jelen lévő tagjain túl – 2 szakértő felügyeli a vizsgát, a biztonságos munkavégzést. A szakértők a vizsgázók számára segítséget nem nyújthatnak, csak balesetveszély esetén léphetnek közbe. Szóbeli: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgaelnök jelenlétében kezdhető meg. A vizsgázót a kérdező tanár felelteti a kihúzott tétel alapján. A vizsgacsoport megosztása esetén két helyen történhet a vizsgáztatás úgy, hogy az egyidejűleg vizsgázók ne zavarhassák egymást. Ennek betartása, betarttatása és a szóbeli vizsgatevékenység szabályos lebonyolításának felügyelete az elnök elsődleges feladata. Értékelés: Írásbeli feladatok: a javítási útmutató alapján készült javító tanári javaslatot az elnök ellenőrzi, jóváhagyja. Gyakorlati feladatok: a) a kamarai képviselő értékel; b) felügyelő szakértő javasol, kamarai tag értékel; c) bizottság értékel. Szóbeli feladatok: kérdező tanár javaslatára a) az elnök értékel, b) a bizottság értékel. Rendkívüli esemény esetén az azt észlelő vizsgabizottsági tag kezdeményezi a vizsga felfüggesztését és a teljes bizottság dönt az eseménnyel kapcsolatos további teendőkről és a vizsga folytatásáról. Az eseményt és a megtett intézkedéseket a vizsgajegyzőkönyvben és az elnöki jelentésben is szerepeltetni kell.

 19. A vizsgaprogram • Vizsgázók „időbeosztása”, megjelenési kötelezettségek, helyek • a vizsga forgatókönyve • Eligazodást, ellenőrzést segítő dokumentum

 20. A vizsgaprogram (példa) 1.Ács-állványozó szakképesítésvizsgainformációs tábla 1. 2. Keretszabályok: - vizsga 3 (4) nap, 1 nap 1 vizsgázó vizsgaideje max. 6 óra, - Szóbeli 8-18 óra, gyakorlati 7-19 óra között bonyolítható

 21. A vizsgaprogram (példa) 2.a.Ács-állványozó szakképesítés írásbeli gyakorlati szóbeli szóbeli vizsgatevékenység

 22. A vizsgaprogram (példa) 2.b.Ács-állványozó szakképesítés

 23. A vizsgaprogram (példa) 2.cÁcs-állványozó szakképesítés

 24. A vizsga program (példa) 3.Ács-állványozó szakképesítés Megjelenés a kezdés előtt 10 perccel ! Az egyes vizsgatevékenységek Helyszíneinek megadása

 25. A vizsgaprogram (további példák 1.)Ács-állványozó vizsga 2 csoportban

 26. A vizsgaprogram (további példák 2.)Fodrász szakképesítés

 27. A vizsgabizottság feladata a szakmai vizsgán 2.Teendők a szakmai vizsga megkezdésekor • Vizsgaprogram kifüggesztése, kihirdetése • Tájékoztatás a vizsga menetéről • Feltételek meglétének vizsgálata • Személyazonosság ellenőrzés • Biztonságos feltételek, nyugodt körülmények ellenőrzése, biztosítása

 28. A vizsgabizottság feladata a szakmai vizsgán 3.Az egyes vizsgatevékenységekhez kapcsolódó teendők, feladatok • munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi tájékoztató • Értékelési dokumentumok folyamatos vezetése • Írásbeli vizsgatevékenység eredményének ellenőrzése • A vizsga koordinálása • Részeredmények véglegesítése közbenső bizottsági értekezlete(ke)n

 29. A szakmai vizsga ellenőrzése 1. • A hatósági ellenőrzés • Ki végzi: hatóság • Feladata: a vizsga szabályos lefolytatásának ellenőrzése • Ellenőrzés területe, hatálya: jogszabályok betartásának vizsgálata • Következmények: vizsga felfüggesztés, bizonyítvány bevonás, vizsgajog megvonás, névjegyzékből törlés

 30. A szakmai vizsga ellenőrzése 2. • A szakmai ellenőrzés • Feladata: a szakmai vizsgán közreműködők szakmai tevékenységének ellenőrzése • Ellenőrzés területe, hatálya:a vizsga lebonyolítás és mérés, értékelés feladatainak végrehajtása • Következmények: szakmai visszacsatolás, példák, jobbító javaslatok

 31. A vizsgabizottság feladata a szakmai vizsgán 4.A szakmai vizsga befejezése • Részeredmények összesítése • Végeredmény meghatározása • Dokumentumok kitöltése (bizonyítvány, törzslap, vizsgajegyzőkönyv, osztályozó ív) • Bizonyítvány kiadása

 32. A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 1. • Értékelés vizsgatevékenységenként, vizsgarészenként %-osan, súlyozva (szvk) • 50%-os teljesítmény alatt elégtelen • Minősítés egyetlen osztályzattal • Javító vizsga a teljes vizsgarészből • Részszakképesítés szerezhető

 33. A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 2.Az értékelő lap

 34. A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 3.1 feladat (vizsgatevékenység) eredménye (produk-tum 1.) vizsga eredmé-nye %-ban Vizsgatevékenység (produktum 1.) eredménye %-ban Feladat súlyarány, vizsgaré-szen belül Súlyarány, vizsgarészekközött = * * Értékelés útmutató alapján Szvk-ban Szvk-ban = * 0459-06 Írásbeli 80% * 2,4% 10% 30% = * * 0463-06 gyakorlati 100% 15% 15% 100%

 35. A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 4. 80 80,75 8,1 90 65 80 86 8,6 90 76,5 75 7,6 80 80 80 12 80 100 15 100 75 80 82,5 29 90 80 70 3,5 60 83,8 ~ 84

 36. A szakmai vizsga iratai • A törzslap • A. Tü. 571. r. sz., A. Tü. 571/a. r. sz. (régi) • A. Tü. 576. r. sz., A. Tü. 576/a. r. sz. (új) • A bizonyítvány • A. Tü. 570. r.sz. (régi) • A. Tü. 575. r.sz. (új) • Az osztályozóív • Igazolás a modulzáró vizsgáról • Vizsgaösszesítő adatlap

 37. 84 Jeles (5) Építőipari közös feladatok I. 0459-06 80,75 0460-06 86 Hagyományos zsaluzat készítése 0461-06 Rendszerzsaluzat építése, bontása 76,5 0462-06 Hagyományos állványzat készítése 80 0463-06 100 Cső- és keretesállványzat építése, bontása Faszerkezet építése 0464-06 82,5 Általános vállalkozási feladatok 0886-06 70 ____ ____________ ___ ____ ____________ ___ 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó _____

 38. Ács, állványozó 33 582 01 1000 00 00 ______ Építőipari közös feladatok I. 0459-06 80,75 0460-06 86 Hagyományos zsaluzat készítése Rendszerzsaluzat építése, bontása 0461-06 76,5 Hagyományos állványzat készítése 0462-06 80 0463-06 100 Cső- és keretesállványzat építése, bontása Faszerkezet építése 0464-06 82,5 Általános vállalkozási feladatok 0886-06 70 84 Jeles (5) „A szakmai vizsgán a vizsgakövetelményeknek megfelelt, Ács-állványozó. szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványt kapott.”

 39. A vizsgabizottság feladata a szakmai vizsgán 5.A szakmai vizsgát követő feladatok • Vizsgaelnök • Elnöki jelentés küldés • Részletes, jogszabályban foglalt feltételek • Elmaradás esetén szankció • Vizsgaszervező • Vizsgaösszesítő adatlap küldés • Szankció

 40. Vizsgadíj és vizsgáztatási díjak[ 1/2001. (I.16.) OM rendelet ] • Vizsgadíj: vizsga igazolt költségei • Vizsgáztatási díj: Bizottság tagjai • Minimálbérhez igazodik • Vizsgaelnök: 3% - 4,5% (fő) • VB tag: 2% - 3,5% (fő) • Felügyelő tanár: 2% - 3% (óra) • Helyettes: 4% (nap) • Jegyző: 0,8% - 1,2% (fő) • Igazgató: 200% - 100% - 50% (fő)