kapita ludzki narodowa strategia spojno ci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI

play fullscreen
1 / 45
Download Presentation

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI - PowerPoint PPT Presentation

deepak
140 Views
Download Presentation

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KAPITAŁ LUDZKINARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marcin Lesiewicz Departament EFS Zielona Góra, grudzień 2007

 2. Dlaczego generator - zalety? • Mechanizm sprawdzania błędów (walidacja), • Wytyczne MRR – do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 2007-13) będą wczytywane wszystkie wnioski aplikacyjne, które przeszły weryfikację formalną, • Brak konieczności aktualizacji aplikacji (zawsze pracujemy na aktualnej i pozbawionej wykrytych dotychczas błędów w aplikacji).

 3. Wymagania dla Generatora • Dostęp do Internetu • Przeglądarka: • Internet Explorer 5.01 lub wyższa, • FireFox 2.0  lub wyższa. • Darmowy program: Adobe Acrobat Reader 7.0  

 4. Niezbędne dokumenty Do pobrania ze strony: http://www.efs.gov.pl/20072013/priorytety/ http://www.efs.gov.pl/20072013/wytyczne/ • Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL • Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 5. Wypełnianie wniosku • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie (w trakcie wypełniania wniosku pojawiać się będzie pomoc kontekstowa w postaci dymków), • Dokonanie walidacji przyciskiem sprawdź, • Zapisanie dane do pliku XML, • Utworzenie PDF, • Wydrukowanie z pliku PDF wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, • Dostarczenie do właściwej instytucji wersji elektronicznej (XML, PDF) razem z wersją papierową.

 6. Instrukcja do Generatora http://www.efs.gov.pl/20072013/wniosek/ Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

 7. Dostęp do Generatora • Generator Wniosków Aplikacyjnych jest dostępny na stronie: http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/

 8. Dostęp do Generatora • oraz na stronie http://www.efs.gov.pl/ umieszczony jest link do Generatora Wniosków Aplikacyjnych

 9. Poruszanie się po Generatorze • Wniosek aplikacyjny podzielony jest na pięć części. Poruszanie się po poszczególnych częściach wniosku odbywa się z wykorzystaniem bocznego menu. Wypełnianie wniosku powinno następować zgodnie z kolejnością wskazaną w nawigacji. Aplikacja umożliwia powrót do poszczególnych części wniosku poprzez przełączanie się pomiędzy jego częściami. • Wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego w wolnej chwili. Aby nie stracić już wprowadzonych danych należy wniosek zapisać jako plik XML na dysku lokalnym i wczytać go ponownie korzystając z przycisku "Otwórz".  

 10. Wniosek o dofinansowanie • I Informacje o projekcie • II Projektodawca • III Charakterystyka Projektu • IV Budżet Projektu • V Oświadczenie

 11. Pomoc do każdego uzpełnianego punktu dostępna jest po kliknięciu na "?"

 12. Pole tytuł: max. 200 znaków

 13. Kalendarz dostępny po kliknięciu

 14. Po każdym zakończonym etapie możemy sprawdzić czy nie popełniliśmy błędów

 15. Po każdym zakończonym etapie najlepiej zapisać wniosek na dysku lokalnym. Pozwoli to na zakończenie pracy w dowolnym momencie i późniejsze jej kontynuowanie.

 16. W przpadku potrzeby przerwania pracy i późniejszego jej kontynuowania można uzupełniać wniosek od etapu na którym zakończono pracę. Możliwe jest to po wczytaniu wniosku wcześniej zapisanego.

 17. Wczytanie wcześniej zapisanego wniosku.

 18. Po uzupełnieniu danych, przyciśnięcie przycisku "Przelicz budżet" spowoduje automatyczne uzupełnienie pól zablokowanych do edycji (pola różowe).

 19. Po zakończeniu wpisywania danych do każdej z zakładek możliwy jest eksport danych do formatu MS Excel (csv).

 20. Na zakładce Budżet projektu uzupełniamy dodatkowo informację o kwocie kosztów personelu w każdym zadaniu.

 21. Do harmonogramu realizacji projektu automatycznie przenoszone są zadania zdefiniowane w Szczegółowym budżecie projektu. Każde z zadań należy rozpisać na poszczególne etapy praz określić okres ich realizacji na poszczególne miesiące w pierwszych 12 miesiącach realizacji projektu oraz na kwartały w kolejnych latach, poprzez odznaczenie odpowiednich pól.

 22. Wydruk zapisanego wniosku Po zakończeniu tworzenia wniosku sprawdzamy jego poprawność Zapisany wniosek do pliku PDF możemy wydrukować otwierając go programem Adobe Acrobat Reader Jeżeli wniosek jest poprawny - wyświetli się następujący komunikat

 23. Po zakończeniu tworzenia wniosku zapisujemy jego ostateczną wersję do formatu xml

 24. oraz do formatu pdf.

 25. Wydruk wniosku Do wydrukowania wniosku o dofinansowanie z pliku w formacie PDF należy posłużyć się programem Adobe Acrobat Reader 7.0

 26. Co zrobić gdy wydrukowany wniosek jest wydrukiem próbnym? Sytuacja ta ma miejsce w momencie, kiedy nie są wypełnione wszystkie pola w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych lub gdy wniosek zawiera błędy. Należy bardzo dokładanie sprawdzić, czy każde miejsce jest poprawnie wypełnione. Napis wydruk próbny pojawia się po wydruku formularzu wniosku na górze kartki i jest czerwony. Zatem nie jest trudno go zauważyć. W przypadku złożenia takiego wniosku, zostanie od odrzucony.

 27. Ostatni etap tworzenia wniosku Wersję elektroniczną wniosku (plik XML oraz plik PDF) razem z wydrukowaną wersją papierową z pliku PDF z jednakową sumą kontrolną na każdej stronie należy dostarczyć do właściwej instytucji: • dla Priorytetu VII, VIII, IX PO KL – do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego • dla Priorytetu VI PO KL – do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze

 28. Zapraszamy do kontaktu: DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGOUrząd Marszałkowski Województwa Lubuskiegoul. Kożuchowska 15 A, 65-364 Zielona Góra tel: (68) 45 65 311, (68) 45 65 338, fax: (68) 45 65 350 Punkt konsultacyjny: ul. Podgórna 7, 65-001 Zielona Góra tel. (68) 45 65 251 e-mail: j.klimek@efs.lubuskie.pl

 29. Dziękuję za uwagę.