Download
projekt regionalnego programu operacyjnego wojew dztwa dzkiego na lata 2014 2020 v 4 0 kwiecie 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POWIĄZANIA DOKUMENTÓW PowerPoint Presentation
Download Presentation
POWIĄZANIA DOKUMENTÓW

POWIĄZANIA DOKUMENTÓW

229 Views Download Presentation
Download Presentation

POWIĄZANIA DOKUMENTÓW

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020(v. 4.0)Kwiecień 2014

 2. POWIĄZANIA DOKUMENTÓW REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020 Regionalna Strategia Innowacji dla WŁ LORIS 2030 Plan Przeciwdziałania Depopulacji w Województwie Łódzkim Inne dokumenty strategiczne szczebla regionalnego

 3. EWALUACJA EX - ANTE W dniu 02.08.2013 r. podpisana została umowa z ewaluatorami (konsorcjum firm, którego liderem jest Instytut Badań Strukturalnych – wykonawca ewaluacji ex-ante dla Umowy Partnerstwa). Obowiązek realizacji ewaluacji ex-ante programu operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 wynika bezpośrednio z zapisów projektu Rozporządzenia Ogólnego oraz projektu Umowy Partnerstwa. Celem głównym badania ewaluacyjnego ex-ante jest ocena projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kontekście przyjętej logiki interwencji (mechanizmu łączącego zidentyfikowane problemy/wyzwania i odpowiadające im potrzeby z proponowanymi działaniami i oczekiwanymi rezultatami). Ewaluacja ex-ante powinna zrealizować następujące cele szczegółowe: 1. Ocena trafności i spójności wewnętrznej RPO WŁ na lata 2014-2020, 2. Ocena systemu realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020, 3. Ocena spójności zewnętrznej na lata RPO WŁ 2014-2020.

 4. PROJEKT RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0 RPO WŁ 2014 - 2020 (dwufunduszowy) OŚ PRIORYTETOWA (jednofunduszowa) EFRR EFS Cross-financing (do 10%) OŚ PRIORYTETOWA I: Innowacyjność i konkurencyjność OŚ PRIORYTETOWA V: Zatrudnienie i włączenie społeczne OŚ PRIORYTETOWA II: Transport OŚ PRIORYTETOWA VI:Kompetencje i adaptacyjność OŚ PRIORYTETOWA III:Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska OŚ PRIORYTETOWA IV: Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa OŚ PRIORYTETOWA VII :Pomoc Techniczna 4

 5. WYMIAR HORYZONTALNY I TERYTORIALNY RPO WŁ 2014-2020 UJĘCIE TERYTORIALNO-FUNKCJONALNE • Wsparcie obszarów funkcjonalnych Województwa Łódzkiego w systemie wdrażania RPO WŁ 2014-2020: • - Obszary funkcjonalne SRWŁ 2020 • (w tym ŁOM=ZIT) • Obszary Strategicznej Interwencji UJĘCIE HORYZONTALNE • Cele tematyczne Polityki Spójności UE 2014-2020 • Cele Umowy Partnerstwa • Cele dokumentów strategicznych szczebla regionalnego

 6. ALOKACJA RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0 Alokacja EFS (2007) 428,4 mln euro

 7. RING – FENCING RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0 * Pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r.

 8. PODZIAŁ ALOKACJI RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0 CT 1-4 50,44% , CT 4 17,86% , CT 9 25,54%

 9. ARCHITEKTURA RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0

 10. ARCHITEKTURA RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0

 11. ARCHITEKTURA RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0

 12. ARCHITEKTURA RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0

 13. ARCHITEKTURA RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0

 14. ARCHITEKTURA RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0

 15. ARCHITEKTURA RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0

 16. ARCHITEKTURA RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0

 17. ARCHITEKTURA RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0

 18. Legenda/Skróty

 19. Oś I Innowacyjność i konkurencyjność

 20. Oś I Innowacyjność i konkurencyjność

 21. Oś I Innowacyjność i konkurencyjność

 22. Oś I Innowacyjność i konkurencyjność – c.d.

 23. Oś I Innowacyjność i konkurencyjność – c.d.

 24. Oś I Innowacyjność i konkurencyjność – c.d.

 25. Oś II Transport

 26. Oś II Transport – c.d.

 27. Oś III Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska

 28. Oś III Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska – c.d.

 29. Oś III Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska – c.d.

 30. Oś III Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska – c.d.

 31. Oś III Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska – c.d.

 32. Oś III Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska – c.d.

 33. Oś III Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska – c.d.

 34. Oś IV Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa

 35. Oś IV Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa – c.d.

 36. Oś IV Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa – c.d.

 37. Oś IV Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa – c.d.

 38. Oś IV Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa – c.d.

 39. Oś IV Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa – c.d.

 40. Oś IV Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa – c.d.

 41. Oś V Zatrudnienie i włączenie społeczne

 42. Oś V Zatrudnienie i włączenie społeczne – c.d.

 43. Oś V Zatrudnienie i włączenie społeczne – c.d.

 44. Oś V Zatrudnienie i włączenie społeczne – c.d.

 45. Oś V Zatrudnienie i włączenie społeczne – c.d.

 46. Oś VI Kompetencje i adaptacyjność

 47. Oś VI Kompetencje i adaptacyjność– c.d.

 48. Oś VI Kompetencje i adaptacyjność – c.d.

 49. Oś VI Kompetencje i adaptacyjność – c.d.

 50. Oś VI Kompetencje i adaptacyjność – c.d.