standardy biblioteczne i bibliograficzne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STANDARDY BIBLIOTECZNE I BIBLIOGRAFICZNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
STANDARDY BIBLIOTECZNE I BIBLIOGRAFICZNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 71

STANDARDY BIBLIOTECZNE I BIBLIOGRAFICZNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 299 Views
 • Uploaded on

STANDARDY BIBLIOTECZNE I BIBLIOGRAFICZNE. Nowe zasady prowadzenia i finansowania działalności normalizacyjnej Wanda Klenczon, Grażyna Jaroszewicz Biblioteka Narodowa, 2 grudnia 2010. Polski Komitet Normalizacyjny .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STANDARDY BIBLIOTECZNE I BIBLIOGRAFICZNE' - sandra_john


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
standardy biblioteczne i bibliograficzne

STANDARDY BIBLIOTECZNE I BIBLIOGRAFICZNE

Nowe zasady prowadzenia

i finansowania działalności normalizacyjnej

Wanda Klenczon, Grażyna Jaroszewicz

Biblioteka Narodowa, 2 grudnia 2010

polski komitet normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny

zgodnie z art. 9 ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm) jest krajową jednostką normalizacyjną i jednocześnie państwową jednostką organizacyjną

slide3
Do zadań PKN należy organizowanie i prowadzenie normalizacji krajowej zgodnie z potrzebami kraju, w tym:
 • określanie stanu i kierunków rozwoju normalizacji,
 • organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych
 • zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych,
 • reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych, uczestnictwo w ich pracach oraz występowanie za granicą w sprawach dotyczących normalizacji,
 • inicjowanie i organizowanie pracy komitetów technicznych do realizacji zadań związanych z opracowywaniem dokumentów normalizacyjnych,
 • organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej normalizacji i dziedzin pokrewnych,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z normalizacją.
polski komitet normalizacyjny1

Polski Komitet Normalizacyjny:

Normy tworzą zainteresowani,

na własne potrzeby

i z własnych środków

komitety techniczne
Komitety Techniczne
 • realizują cele normalizacji poprzez opracowywanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych w określonych zakresach tematycznych […].
 • Komitety techniczne powołuje i odwołuje Prezes PKN po zasięgnięciu opinii Rady Normalizacyjnej. Sekretariaty komitetów technicznych prowadzi PKN. Prowadzenie sekretariatów PKN może powierzać w drodze umowy innym jednostkom organizacyjnym, na koszt tych jednostek […]
 • W skład KT wchodzą specjaliści delegowani przez organy administracji rządowej, organizacje […], z zachowaniem zasady reprezentatywności wszystkich zainteresowanych określonym zakresem tematycznym […]
komitet techniczny 242 ds informacji i dokumentacji
KOMITET TECHNICZNY 242 ds. INFORMACJI I DOKUMENTACJI
 • Zakres tematyczny:
  • terminologia,
  • kompozycja dokumentów,
  • identyfikacja i opis dokumentów,
  • kodowanie,
  • konwersja pism,
  • języki informacyjno-wyszukiwawcze,
  • przechowywanie i konserwacja dokumentów
  • zastosowanie komputerów,
  • usługi edukacyjne.
komitet techniczny 242 ds informacji i dokumentacji1
KOMITET TECHNICZNY 242 ds. INFORMACJI I DOKUMENTACJI

Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:

CEN/SS F07;  CEN/SS F17;  CEN/TC 353; 

ISO/TC 232;  ISO/TC 46; 

ISO/TC 46/SC 11;  ISO/TC 46/SC 4;  ISO/TC 46/SC 8;  ISO/TC 46/SC 9; 

komitet techniczny 242 ds informacji i dokumentacji2
KOMITET TECHNICZNY 242 ds. INFORMACJI I DOKUMENTACJI
 • CZŁONKOWIE (8 podmiotów, 9 reprezentantów):
  • Biblioteka Narodowa
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  • Biblioteka Jagiellońska
  • Biblioteka Sejmowa
  • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
  • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
  • Centralna Biblioteka Statystyczna
  • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
strategia pkn na lata 2009 2013
Strategia PKN na lata 2009 -2013
 • wprowadzenie w życie ustawy o normalizacji przyznającej PKN status stowarzyszenia
 • prowadzenie polityki finansowej pozwalającej na sprawne działanie PKN w warunkach samofinansowania
 • promocja idei zawartych w haśle: „normy tworzą zainteresowani, na własne potrzeby i z własnych środków”

(z materiałów szkoleniowych PKN; prezentacja dostępna online: http://www.pkn.pl/var/resources/1/1/768/Strategia_PKN.pdf )

finansowanie normalizacji
FINANSOWANIE NORMALIZACJI
 • PKN nie pokrywa kosztów działalności normalizacyjnej i udziału w pracach normalizacyjnych
 • Wszystkie prace normalizacyjne są finansowane przez zainteresowanych

(na podst. prezentacji p. Jolanty Kochańskiej – Finansowanie działalności normalizacyjnej; dokument dostępny online: http://www.pkn.pl/var/resources/1/1/768/Finasowanie.pdf )

finansowanie normalizacji1
FINANSOWANIE NORMALIZACJI
 • Prace normalizacyjne w Komitetach Technicznych są wykonywane nieodpłatnie, koszta udziału w posiedzeniach ponoszą instytucje delegujące
 • Biblioteka Narodowa prowadzi Sekretariat Komitetu Technicznego 242 ds. Informacji i Dokumentacji
slide12

Zarządzenie Nr 11 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej

 • zobowiązania rządowe

Prace normalizacyjne, będące realizacją zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej podjętych na arenie europejskiej i międzynarodowej, są wykonywane na podstawie umowy o realizacje zobowiązań rządowych. Umowa jest sporządzana w ZSI Norma i dotyczy kwoty przydzielonej Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu w ustawie budżetowej na prace normalizacyjne w danym roku kalendarzowym

slide13

Zarządzenie Nr 11 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej

 • prace na zamówienie

Prace […] wynikające z zapotrzebowania zainteresowanych środowisk na opracowania Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych mogą być wykonywane na odpłatne zamówienie podmiotów, PSFP lub osób fizycznych.

przyk adowy kosztorys
Przykładowy kosztorys
 • ISO 11620:2008 Information and documentation -- Library performance indicators (86 stron)
nowa procedura pkn przegl d pn w asnych i pn wprowadzaj cych normy mi dzynarodowe
Nowa procedura PKN – Przegląd PN własnych i PN wprowadzających Normy Międzynarodowe
 • Każda PN własna i PN wprowadzająca Normę Międzynarodową podlega przeglądowi co 5 lat.
 • 04.03.2010 został zarządzony pierwszy przegląd PN wg ww. procedury, który trwał do 30.06.2010. Przeglądowi poddano PN, dla których w poprzednim roku upłynęło 5, 10, 15 itd. lat od daty publikacji.
nowa procedura pkn przegl d pn w asnych i pn wprowadzaj cych normy mi dzynarodowe1
Nowa procedura PKN – Przegląd PN własnych i PN wprowadzających Normy Międzynarodowe
 • Zgodnie z procedurą R2-P12, Polskie Normy zatwierdzone przed 1994 r. nie mogą zostać uznane przez KT za aktualne. Komitet Techniczny może podjąć decyzję o wycofaniu lub nowelizacji takiej PN. Pozostałe PN podlegające przeglądowi mogą być w jego wyniku uznane za aktualne, wycofane, nowelizowane lub poprawione.
pn zatwierdzone przed 1994 r 1
PN zatwierdzone przed 1994 r. (1)
 • PN-N-01152-00:1982 Opis bibliograficzny. Postanowienia ogólne
 • PN-N-01152-01:1982 Opis bibliograficzny. Książki
 • PN-N-01152-06:1983 Opis bibliograficzny. Druki muzyczne
 • PN-N-01152-07:1985 Opis bibliograficzny. Dokumenty dźwiękowe
 • PN-N-01158:1985 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym
pn zatwierdzone przed 1994 r 2
PN zatwierdzone przed 1994 r. (2)
 • PN-N-09120:1984 Zestaw dodatkowych znaków alfabetu łacińskiego do wymiany informacji bibliograficznych
 • PN-N-09121:1985Zestaw znaków alfabetu greckiego do wymiany informacji bibliograficznych
 • PN-N-09122:1985Zestaw dodatkowych znaków alfabetu cyrylickiego do wymiany informacji bibliograficznych
 • PN-N-01212:1974 Transliteracja pisma jidysz
pn zatwierdzone przed 1994 r 3
PN zatwierdzone przed 1994 r. (3)
 • PN-N-01224:1989 Bibliotekarstwo i bibliografia. Opracowywanie zbiorów informacji o dokumentach. Terminologia
 • PN-N-01225:1989 Bibliotekarstwo i bibliografia. Rodzaje i części składowe bibliografii. Terminologia
 • PN-N-01160:1971 Kompozycja wydawnicza czasopisma
 • PN-N-01163:1971 Kompozycja wydawnicza artykułów
 • PN-N-01164:1970Spis treści czasopisma
pn zatwierdzone przed 1994 r 4
PN zatwierdzone przed 1994 r. (4)
 • PN-N-01222-00:1978 Kompozycja wydawnicza książki. Postanowienia ogólne
 • PN-N-01222-01:1978 Kompozycja wydawnicza książki. Karty tytułowe
 • PN-N-01222-02:1978 Kompozycja wydawnicza książki. Materiały wprowadzające
 • PN-N-01222-03:1978 Kompozycja wydawnicza książki. Tekst główny
 • PN-N-01222-04:1978 Kompozycja wydawnicza książki. Materiały uzupełniające tekst główny
 • PN-N-01222-05:1978 Kompozycja wydawnicza książki. Materiały informacyjno-pomocnicze
 • PN-N-01222-08:1978 Kompozycja wydawnicza książki. Okładka i obwoluta
pn zatwierdzone przed 1994 r 5
PN zatwierdzone przed 1994 r. (5)
 • PN-F-92800:1960 Formularze. Legitymacje. Format, materiał i wykonanie
 • PN-N-01221:1977 Adnotacje i analizy dokumentacyjne
 • PN-N-09018:1992 Tezaurus jednojęzyczny. Zasady tworzenia, forma i struktura

RAZEM – 24 normy, które należy wycofać albo znowelizować

przegl d pn 2010 r decyzje kt 242
Przegląd PN 2010 r. – decyzje KT 242
 • POZOSTAWIĆ (AKTUALNA)
  • PN-ISO 9:2000 Informacja i dokumentacja -- Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie -- Języki słowiańskie i niesłowiańskie
  • PN-ISO 12083:2000 Informacja i dokumentacja -- Przygotowywanie i adiustacja rękopisów elektronicznych
  • PN-N-01152-13:2000 Opis bibliograficzny -- Dokumenty elektroniczne
  • PN-ISO 11798:2005 Informacja i dokumentacja -- Trwałość i wytrzymałość pisma, druku i kopii na papierze -- Wymagania i metody badań
  • PN-ISO 3901:2005 Informacja i dokumentacja -- Międzynarodowy znormalizowany kod nagrań (ISRC)
  • PN-ISO 15707:2005 Informacja i dokumentacja -- Międzynarodowy znormalizowany kod dzieł muzycznych (ISWC)
  • PN-ISO 5127:2005 Informacja i dokumentacja – Terminologia
przegl d pn 2010 r decyzje kt 2421
Przegląd PN 2010 r. – decyzje KT 242
 • WYCOFAĆ
  • PN-F-92800:1960 Formularze -- Legitymacje -- Format, materiał i wykonanie
  • PN-N-01164:1970 Spis treści czasopisma
  • PN-N-09121:1985 Zestaw znaków alfabetu greckiego do wymiany informacji bibliograficznych
  • PN-N-09122:1985 Zestaw dodatkowych znaków alfabetu cyrylickiego do wymiany informacji bibliograficznych
  • PN-N-01152-07:1985 Opis bibliograficzny -- Dokumenty dźwiękowe
  • PN-ISO 10957:2000 Informacja i dokumentacja -- Międzynarodowy znormalizowany numer druku muzycznego (ISMN)
przegl d pn 2010 r decyzje kt 2422
Przegląd PN 2010 r. – decyzje KT 242
 • NOWELIZACJA/ZMIANA
  • PN-N-01158:1985 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym
   • Ze względu na brak środków prawdopodobnie będzie skierowana do wycofania
przegl d w 2011 r
Przegląd w 2011 r.
 • 12 norm
  • 3 Polskie Normy własne
  • wszystkie opublikowane po 1994 r.
przegl d w 2011 r 1
Przegląd w 2011 r. (1)
 • PN-N-01152-5:2001 Opis bibliograficzny. Dokumenty kartograficzne
 • PN-N-01230:2001 Hasło opisu bibliograficznego. Hasło korporatywne
 • PN-N-01231:2001 Hasło opisu bibliograficznego. Hasło tytułowe
 • PN-ISO 7154:2001 Dokumentacja. Zasady szeregowania bibliograficznego
 • PN-ISO 15924:2006 Informacja i dokumentacja. Kody nazw pism
 • PN-ISO 2108:2006 Informacja i dokumentacja. Międzynarodowy znormalizowany numer książki (ISBN)
przegl d w 2011 r 2
Przegląd w 2011 r. (2)
 • PN-ISO 15836:2006 Informacja i dokumentacja. Zestaw elementów metadanych Dublin Core
 • PN-ISO 999:2001 Informacja i dokumentacja. Wytyczne dotyczące struktury i prezentacji indeksów
 • PN-EN ISO 9706:2001 Informacja i dokumentacja. Papier przeznaczony na dokumenty. Wymagania dotyczące trwałości
 • PN-ISO 11108:2001 Informacja i dokumentacja. Papier archiwalny. Wymagania dotyczące trwałości i wytrzymałości
 • PN-ISO 11620:2006 Informacja i dokumentacja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek
 • PN-ISO 11799:2006 Informacja i dokumentacja. Wymagania dotyczące warunków przechowywania materiałów archiwalnych i bibliotecznych
pn iso w katalogu polskich norm znowelizowane ju przez iso
PN-ISO w katalogu Polskich Norm znowelizowane już przez ISO
 • dotyczy 10 norm

plany KT 242:

  • 2 normy – źródło finansowania: BN
  • 1 norma – źródło finansowania: SBP?
pn iso w katalogu polskich norm znowelizowane ju przez iso 1
PN-ISO w katalogu Polskich Norm znowelizowane już przez ISO (1)
 • PN-ISO 690:2002Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura(ISO 690:2010)
 • PN-ISO 690-2:1999Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części(ISO 690:2010)
 • PN-ISO 3166-2:2004 Kody nazw krajów i ich jednostek administracyjnych. Część 2: Kod jednostek administracyjnych krajów(ISO 3166-2:2007)
 • PN-ISO 10957:2000 Informacja i dokumentacja. Międzynarodowy znormalizowany numer druku muzycznego (ISMN)(ISO 10957:2009)
 • PN-ISO 8459-1:1994 Zestawienie elementów danych bibliograficznych w wypożyczeniach międzybibliotecznych(ISO 8459:2009)

(w nawiasach podano numery aktualnych norm ISO)

pn iso w katalogu polskich norm znowelizowane ju przez iso 2
PN-ISO w katalogu Polskich Norm znowelizowane już przez ISO (2)
 • PN-ISO 8459-5:2007 Informacja i dokumentacja. Zestawienie elementów danych bibliograficznych. Część 5: Elementy danych do wymiany przy katalogowaniu i do wymiany metadanych(ISO 8459:2009)
 • PN-ISO 15836:2006 Informacja i dokumentacja. Zestaw elementów metadanych Dublin Core(ISO 15836:2009)
 • PN-EN ISO 9707:1998 Informacja i dokumentacja. Statystyka produkcji i dystrybucji książek, gazet, czasopism i publikacji elektronicznych(ISO 9707:2008)
 • PN-ISO 9230:1999 Informacja i dokumentacja. Ustalanie wskaźników cen książek i wydawnictw ciągłych kupowanych przez biblioteki(ISO 9230:2007 – po przeglądzie ISO 2010)
 • PN-ISO 11620:2006 Informacja i dokumentacja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek(ISO 11620:2008; ISO podjęło decyzję o kolejnej nowelizacji)

(w nawiasach podano numery aktualnych norm ISO)

normy opracowane przez iso tc 46
Normy opracowane przez ISO TC 46
 • 99 norm
  • do 1979 - 5
  • 1981-1989 – 14
  • 1990-1999 – 30
  • 2000-2010 – 47
 • 18 norm - w trakcie opracowania/nowelizacji
slide36
Normy opracowane przez ISO TC 46 a PN-ISO(uwzględniono tylko aktualne normy ISO oraz PN-ISO wprowadzające aktualne ISO)
slide37
Normy opracowane przez ISO TC 46 a PN-ISO (uwzględniono tylko aktualne normy ISO oraz PN-ISO wprowadzające aktualne ISO)
normy opracowane przez iso tc 46 do 1979 r
Normy opracowane przez ISO TC 46 – do 1979 r.
 • ISO 8:1977Documentation -- Presentation of periodicals
 • ISO 214:1976Documentation -- Abstracts for publications and documentation
 • ISO 2145:1978Documentation -- Numbering of divisions and subdivisions in written documents
 • ISO 2384:1977Documentation -- Presentation of translations
 • ISO 5122:1979Documentation -- Abstract sheets in serial publications
normy opracowane przez iso tc 46 1980 1989 1
Normy opracowane przez ISO TC 46 – 1980-1989 (1)
 • ISO 18:1981Documentation -- Contents list of periodicals
 • ISO 215:1986Documentation -- Presentation of contributions to periodicals and other serials
 • ISO 233:1984Documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters
 • ISO 259:1984 Documentation -- Transliteration of Hebrew characters into Latin characters
 • ISO 2788:1986Documentation -- Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri
 • ISO 5123:1984Documentation -- Headers for microfiche of monographs and serials
 • ISO 5963:1985Documentation -- Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms

(kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

normy opracowane przez iso tc 46 1980 1989 2
Normy opracowane przez ISO TC 46 – 1980-1989 (2)
 • ISO 5964:1985Documentation -- Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri
 • ISO 6357:1985Documentation -- Spine titles on books and other publications
 • ISO 6630:1986 Documentation -- Bibliographic control characters
 • ISO 7144:1986Documentation -- Presentation of theses and similar documents
 • ISO 7154:1983 Documentation -- Bibliographic filing principles
 • ISO 7275:1985Documentation -- Presentation of title information of series
 • ISO/TR 8393:1985Documentation -- ISO bibliographic filing rules (International standard Bibliographic Filing Rules) -- Exemplification of Bibliographic filing principles in a model set of rules

(kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

normy opracowane przez iso tc 46 1990 1999 1
Normy opracowane przez ISO TC 46 – 1990-1999 (1)
 • ISO 9:1995Information and documentation -- Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters -- Slavic and non-Slavic language
 • ISO 233-2:1993Information and documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters -- Part 2: Arabic language -- Simplified transliteration
 • ISO 233-3:1999Information and documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters -- Part 3: Persian language -- Simplified transliteration
 • ISO 259-2:1994 Information and documentation -- Transliteration of Hebrew characters into Latin characters -- Part 2: Simplified transliteration
 • ISO 832:1994Information and documentation -- Bibliographic description and references -- Rules for the abbreviation of bibliographic term

(kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

normy opracowane przez iso tc 46 1990 1999 2
Normy opracowane przez ISO TC 46 – 1990-1999 (2)
 • ISO 843:1997 Information and documentation -- Conversion of greek characters into Latin characters
 • ISO 999:1996 Information and documentation -- Guidelines for the content, organization and presentation of indexes
 • ISO 1086:1991 Information and documentation -- Title leaves of books
 • ISO 3166-3:1999 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 3: Code for formerly used names of countries

(kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

normy opracowane przez iso tc 46 1990 1999 3
Normy opracowane przez ISO TC 46 – 1990-1999 (3)
 • ISO 7220:1996/Cor 1:2001
 • ISO 8777:1993 Information and documentation -- Commands for interactive text searching
 • ISO 9706:1994 Information and documentation -- Paper for documents -- Requirements for permanence
 • ISO 9984:1996Information and documentation -- Transliteration of Georgian characters into Latin characters
 • ISO 9985:1996Information and documentation -- Transliteration of Armenian characters into Latin characters

(kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

normy opracowane przez iso tc 46 1990 1999 4
Normy opracowane przez ISO TC 46 – 1990-1999 (4)
 • ISO 10160:1997Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan Application Service Definition
 • ISO 10160:1997/Amd 1:2002Addition of annex D acknowledging the National Library of Canada as the Maintenance Agency
 • ISO 10161-1:1997Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan Application Protocol Specification -- Part 1: Protocol specification
 • ISO 10161-1:1997/Amd 1:2002Support for Use of Object Identifier in "identifier" Parameter of the Extension data
 • ISO 10161-1:1997/Amd 2:2002Addition of annex I acknowledging the National Library of Canada as the Maintenance Agency and Registration Authority
normy opracowane przez iso tc 46 1990 1999 5
Normy opracowane przez ISO TC 46 – 1990-1999 (5)
 • ISO 10161-2:1997Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan Application Protocol Specification -- Part 2: Protocol implementation conformance statement (PICS) proforma
 • ISO 10324:1997 Information and documentation -- Holdings statements -- Summary level
 • ISO 10754:1996Information and documentation -- Extension of the Cyrillic alphabet coded character set for non-Slavic languages for bibliographic information interchange
 • ISO 11108:1996 Information and documentation -- Archival paper -- Requirements for permanence and durability
 • ISO 11798:1999 Information and documentation -- Permanence and durability of writing, printing and copying on paper -- Requirements and test methods

(kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

normy opracowane przez iso tc 46 1990 1999 6
Normy opracowane przez ISO TC 46 – 1990-1999 (6)
 • ISO 11800:1998Information and documentation -- Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of books
 • ISO 11940:1998Information and documentation -- Transliteration of Thai
 • ISO/TR 11941:1996Information and documentation -- Transliteration of Korean script into Latin characters
 • ISO 12083:1994 Information and documentation -- Electronic manuscript preparation and markup
 • ISO 23950:1998 Information and documentation -- Information retrieval (Z39.50) -- Application service definition and protocol specification

(kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

normy opracowane przez iso tc 46 2000 2010 1
Normy opracowane przez ISO TC 46 – 2000-2010 (1)
 • ISO 690:2010Information and documentation -- Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
 • ISO 2108:2005 Information and documentation -- International standard book number (ISBN)
 • ISO 2146:2010Information and documentation -- registry services for libraries and related organizations
 • ISO 2709:2008 Information and documentation -- format for information exchange
 • ISO 2789:2006Information and documentation -- International library statistics

(kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

normy opracowane przez iso tc 46 2000 2010 2
Normy opracowane przez ISO TC 46 – 2000-2010 (2)
 • ISO 3166-1:2006 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 1: country codes
 • ISO 3166-1:2006/Cor 1:2007
 • ISO 3166-2:2007Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 2: country subdivision code
 • ISO 3297:2007 Information and documentation -- International standard serial number (ISSN)
 • ISO 3901:2001 Information and documentation -- International standard Recording Code (ISRC)

(kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

normy opracowane przez iso tc 46 2000 2010 3
Normy opracowane przez ISO TC 46 – 2000-2010 (3)
 • ISO 5127:2001 Information and documentation – Vocabulary
 • ISO 8459:2009Information and documentation -- Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry
 • ISO 9230:2007Information and documentation -- Determination of price indexes for print and electronic media purchased by libraries
 • ISO 9707:2008Information and documentation -- Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications
 • ISO 10957:2009Information and documentation -- International standard music number (ISMN)

(kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

normy opracowane przez iso tc 46 2000 2010 4
Normy opracowane przez ISO TC 46 –2000-2010 (4)
 • ISO 11620:2008Information and documentation -- Library performance indicators
 • ISO 11799:2003 Information and documentation -- Document storage requirements for archive and library materials
 • ISO 11940-2:2007Information and documentation -- Transliteration of Thai characters into Latin characters -- Part 2: Simplified transcription of Thai language
 • ISO/TR 13028:2010Information and documentation - Implementation guidelines for digitization of records
 • ISO 14416:2003 Information and documentation -- Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use -- Methods and materials

(kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

normy opracowane przez iso tc 46 2000 2010 5
Normy opracowane przez ISO TC 46 –2000-2010 (5)
 • ISO 15489-1:2001 Information and documentation -- Records management -- Part 1: General
 • ISO/TR 15489-2:2001 Information and documentation -- Records management -- Part 2: Guidelines
 • ISO 15511:2009Information and documentation -- International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL)
 • ISO 15706-1:2002/Amd 1:2008Alternate encodings and editorial changes
 • ISO 15706-1:2002Information and documentation -- International standard Audiovisual Number (ISAN) -- Part 1: Audiovisual work identifier

(kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

normy opracowane przez iso tc 46 2000 2010 6
Normy opracowane przez ISO TC 46 –2000-2010 (6)
 • ISO 15706-1:2002Information and documentation -- International standard Audiovisual Number (ISAN) -- Part 1: Audiovisual work identifier
 • ISO 15706-2:2007Information and documentation -- International standard Audiovisual Number (ISAN) -- Part 2: Version identifier
 • ISO 15707:2001 Information and documentation -- International standard musical Work Code (ISWC)
 • ISO 15836:2009Information and documentation -- The Dublin Core metadata element set
 • ISO 15836:2009/Cor 1:2009
 • ISO 15919:2001Information and documentation -- Transliteration of Devanagari and related Indic scripts into Latin characters

(kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

normy opracowane przez iso tc 46 2000 2010 7
Normy opracowane przez ISO TC 46 – 2000-2010 (7)
 • ISO 15919:2001Information and documentation -- Transliteration of Devanagari and related Indic scripts into Latin characters
 • ISO 15924:2004 Information and documentation -- Codes for the representation of names of scripts
 • ISO 16175-1:2010Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -- Part 1: Overview and statement of principles
 • ISO 16175-3:2010Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -- Part 3: Guidelines and functional requirements for records in business systems
 • ISO 16245:2009Information and documentation -- Boxes, file covers and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and parchment documents

(kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

normy opracowane przez iso tc 46 2000 2010 8
Normy opracowane przez ISO TC 46 – 2000-2010 (8)
 • ISO 17933:2000GEDI -- Generic Electronic Document Interchange
 • ISO 20775:2009Information and documentation -- Schema for holdings information
 • ISO 21047:2009Information and documentation -- International standard Text Code (ISTC)
 • ISO 21127:2006Information and documentation -- A reference ontology for the interchange of cultural heritage information
 • ISO/TR 21449:2004Content Delivery and Rights Management: Functional requirements for identifiers and descriptors for use in the music, film, video, sound recording and publishing industries
normy opracowane przez iso tc 46 2000 2010 9
Normy opracowane przez ISO TC 46 – 2000-2010 (9)
 • ISO 22310:2006Information and documentation -- Guidelines for standards drafters for stating records management requirements in standards
 • ISO 23081-1:2006Information and documentation -- Records management processes -- Metadata for records -- Part 1: Principles
 • ISO 23081-2:2009Information and documentation -- Managing metadata for records -- Part 2: Conceptual and implementation issues
 • ISO 25577:2008Information and documentation – MarcXchange
 • ISO/TR 26122:2008 Information and documentation -- Work processanalysis for records
 • ISO/TR 26122:2008/Cor 1:2009
 • ISO/TR 28118:2009Information and documentation -- Performance indicators for national libraries
 • ISO 28500:2009Information and documentation -- WARC file format
prawdopodobne skutki zmian i braku rodk w finansowych na dzia alno normalizacyjn
Prawdopodobne skutki zmian i braku środków finansowych na działalność normalizacyjną:
 • PN własne
  • Wycofywanie PN własnych zatwierdzonych przed 1994 r. (w tym wielu norm dot. opisu bibliograficznego)
  • Zahamowanie opracowywania PN własnych ze względu na wysokie koszty (koszty pośrednie PKN – 50%!)
prawdopodobne skutki zmian i braku rodk w finansowych na dzia alno normalizacyjn1
Prawdopodobne skutki zmian i braku środków finansowych na działalność normalizacyjną:
 • PN-ISO
  • dezaktualizacja PN-ISO wynikająca z nowelizacji standardów dokonywanej regularnie przez ISO TC 46 (obecnie dot. już dziesięciu PN-ISO)
  • Partnerem ISO jest PKN = normy ISO nie mogą być tłumaczone, adaptowane, ogłaszane przez inne podmioty niż PKN
  • możliwość informowania, prezentowania założeń i popularyzacji – w ograniczonym zakresie
co dalej ze standardami
Co dalej ze standardami ?
 • Brak możliwości wprowadzania nowych i nowelizacji już ustanowionych norm własnych oraz stopniowe wycofywanie norm własnych ze zbioru Polskich Norm
 • Normy ISO – nowe i nowelizowane
   • konieczność znalezienia źródeł finansowania lub
   • opracowywanie jedynie materiałów informacyjnych, popularyzatorskich
standardy inne ni iso
Standardy inne niż ISO
 • opracowywane i ogłaszane przez inne podmioty (np. zalecenia IFLA) mogą być tłumaczone i adaptowane po uzyskaniu zgody/licencji
  • preferowanymi partnerami są
   • biblioteki narodowe
   • krajowe organizacje bibliotekarskie
pn n 01152 opis bibliograficzny
PN-N-01152 Opis bibliograficzny
 • PN-N-01152-00:1982 Opis bibliograficzny. Postanowienia ogólne
 • PN-N-01152-01:1982/Az1:1997 Opis bibliograficzny. Książki
 • PN-N-01152-06:1983 Opis bibliograficzny. Druki muzyczne
 • PN-N-01152-07:1985 Opis bibliograficzny. Dokumenty dźwiękowe
 • PN-N-01152-8:1994 Opis bibliograficzny -- Stare druki
 • PN-N-01152-12:1994 Opis bibliograficzny – Filmy
 • PN-N-01152-2:1997 Opis bibliograficzny -- Wydawnictwa ciągłe
 • PN-N-01152-13:2000 Opis bibliograficzny -- Dokumenty elektroniczne
 • PN-N-01152-5:2001 Opis bibliograficzny. Dokumenty kartograficzne
 • PN-N-01152-4:2009 Opis bibliograficzny -- Część 4: Dokumenty ikonograficzne
isbd dla poszczeg lnych typ w dokument w podstawa pn n 01152 opis bibliograficzny
ISBD dla poszczególnych typów dokumentów – podstawa PN-N-01152 Opis bibliograficzny
 • 1974
  • ISBD (M) – International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications(1974, 1978, 1987, 2002)
  • ISBD (S) – International Standard Bibliographic Description for Serials(1974, 1977, 1988)
 • 1977
  • ISBD (CM) – International Standard Bibliographic Description for Cartographic Materials(1977, 1987)
  • ISBD (NBM) – International Standard Bibliographic Description for Non-Book Materials(1977, 1987)
  • ISBD (G) – General International Standard Bibliographic Description (1977, 1992, 2004)
 • 1980
  • ISBD (A) – International Standard Bibliographic Description for Older Monographic Publications (Antiquarian)(1980, 1991)
  • ISBD (PM) – International Standard Bibliographic Description for Printed Music(1980, 1991)
 • 1990
  • ISBD (CF) - International Standard Bibliographic Description for Computer Files(1990)
 • 1997
  • ISBD (ER) – International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources(1997)
 • 2002
  • ISBD (CR) – International Standard Bibliographic Description for Serials and Other Continuing Resources(2002)
slide62
ISBD
 • Międzynarodowy Znormalizowany Opis Bibliograficzny
  • Wstępne, skonsolidowane wydanie, 2007

2010/2011

– planowana jest publikacja wydania znowelizowanego ISBD wraz z przykładami

isbd typy dokument w
ISBDs

Antiquarian

Computer files / Electronic resources

Cartographic materials

Serials /Serials and other continuing resources

Monographic publications

Non-book materials

Printed music

ISBD (2007)

Printed texts

Cartographic resources

Electronic resources

Moving images

Multimedia resources

Notated music resources

Sound recordings

Still images

ISBD – typy dokumentów
mi dzynarodowy znormalizowany opis bibliograficzny
Międzynarodowy Znormalizowany Opis Bibliograficzny
 • podstawa do opracowania przepisów katalogowania poszczególnych typów dokumentów
biblioteka narodowa centralna biblioteka pa stwa i narodowa agencja bibliograficzna
Biblioteka Narodowa – centralna biblioteka państwa i narodowa agencja bibliograficzna
 • przejmie odpowiedzialność za prace nad standardami bibliograficznymi rekomendowanym przez IFLA
 • zobowiązuje się dostarczać aktualne informacje i popularyzować wiedzę na temat normalizacji w zakresie bibliotekarstwa
serwis normy formaty standardy http www bn org pl dla bibliotekarzy nfs aktualnosci
Serwis Normy-Formaty-Standardyhttp://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/nfs/aktualnosci/
biblioteka narodowa w 2010 2011 r opracuje projekty robocze 2 norm
Biblioteka Narodowa w 2010-2011 r. opracuje projekty robocze 2 norm:
 • ISO 15836:2009
  • zastąpi:PN-ISO 15836:2006Informacja i dokumentacja. Zestaw elementów metadanych Dublin Core
 • ISO 690:2010
  • zastąpi:PN-ISO 690:2002Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura
  • orazPN-ISO 690-2:1999Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części

i sfinansuje ich ustanowienie przez PKN

adaptacja norm iso
Adaptacja norm ISO
 • konieczność znalezienia instytucji sponsorujących
  • tłumaczenie i adaptację (projekt roboczy)
  • ustanowienie przez PKN
adaptacja norm iso1
Adaptacja norm ISO
 • w jaki sposób – w bardzo trudnej sytuacji finansowej - zapewnić
  • reprezentatywność Komitetu Technicznego 242 ?
  • trafność wyboru norm do adaptacji?
biblioteka narodowa instytut bibliograficzny w klenczon@bn org pl g jaroszewicz@bn org pl

Oprac.Wanda Klenczonprzewodnicząca KT 242 ds. Informacji i dokumentacjiGrażyna Jaroszewiczsekretarz KT 242 ds. Informacji i dokumentacji

Biblioteka Narodowa

Instytut Bibliograficzny

w.klenczon@bn.org.pl

g.jaroszewicz@bn.org.pl