1 / 17

Projekt Rady Rodziców przy SP 53 w Poznaniu „ Szkoła nie nudzi ” .

Projekt Rady Rodziców przy SP 53 w Poznaniu „ Szkoła nie nudzi ”. Beneficjentami projektu będą głównie dzieci w wieku od 9 do 12 lat, uczące się w SP 53 w Poznaniu. Opis środowiska.

dasan
Download Presentation

Projekt Rady Rodziców przy SP 53 w Poznaniu „ Szkoła nie nudzi ” .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Projekt Rady Rodziców przy SP 53 w Poznaniu „ Szkoła nie nudzi ” . Beneficjentami projektu będą głównie dzieci w wieku od 9 do 12 lat, uczące się w SP 53 w Poznaniu.

 2. Opis środowiska • Szkoła Podstawowa nr 53 wchodzi w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu. Choć szkoła geograficznie znajduje się w granicach miasta Poznania ( wcześniej wieś Głuszyna) to leży na peryferiach miasta i uczęszczają do niej także dzieci z pobliskich małych miejscowości. Niekiedy są to dzieci ztrudnych środowisk, często objętych opieką socjoterapeutyczną. W szkole funkcjonują również klasy terapeutyczne, do których uczęszczają dzieci mające znaczące trudności w nauce, posiadające opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dzieci z różnymi dysfunkcjami, np. niedosłuchem.

 3. Opis środowiska c.d. • W rejonie szkoły zamieszkują też rodziny, w których dzieci są zaniedbywane, gdzie rodzice nie radzą sobie w ich wychowywaniu. Nierzadko w tych rodzinach występują problemy z motywacją dzieci do nauki. Na porządku dziennym jest zmaganie się nauczycieli z niską motywacją dzieci do nauki. • Stąd na barkach szkoły spoczywa główny ciężar w przygotowaniu tych dzieci do życia w społeczeństwie i zapewnieniu im dobrego wykształcenia, co da im w przyszłości szansę na znalezienie pracy.

 4. Opis środowiska c.d. • Wiele dzieci uczęszczających do szkoły pochodzi z rodzin niezamożnych. Stąd Rada Rodziców, z uwagi na ograniczenia materialne, ma bardzo ograniczone możliwości w pozyskiwaniu funduszy od rodziców i dofinansowywanie zakupu pomocy dydaktycznych, które w znaczący sposób podniosłyby, jakość kształcenia i uatrakcyjniły dla uczniów proces dydaktyczny podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

 5. Cele projektu • wzrost motywacji uczniów do nauki, uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego ( nowe technologie informatyczne są pozytywnie odbierane przez dzieci i młodzież), • dostosowanie formy przekazu treści programowych do dojrzałości szkolnej dzieci i ich obniżonego wieku ( „sześciolatki w szkole” oraz lepsze przyswajanie treści przekazywanych obrazem przez młodsze dzieci), • dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój sylwetki dzieci poprzez zmniejszenie ciężaru plecaków dzieci ( zastosowanie przez nauczyciela Multibooków w ramach pracy z tablicą interaktywną na  lekcji pozwoli uczniom na pozostawienie papierowych podręczników w domu)

 6. Cele projektu c.d. • Powyższe cele mogą zostać zrealizowane poprzez zastosowanie na lekcjach nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, jakim jest tablica interaktywna pozyskana dzięki grantowi fundacji Aviva „ To dla mnie ważne”.

 7. Przy aktywnym wykorzystaniu urządzenia multimedialnego w nauczaniu, przez wykwalifikowaną kadrę: • proces nauczania będzie interesujący i łatwiejszy dla uczniów,np. często szkoła jest postrzegana przez uczniów, jako nudna, nowe technologie informatyczne wzbudzają zainteresowanie dzieci, przekazywanie przydatnych w życiu wiadomości w ciekawej formie, pozwala lepiej skupić uwagę dzieci, wyświetlanie treści programowych na tablicy daje przekonanie, że są one w zasięgu wzroku każdego ucznia i do niego docierają, obniżona dojrzałość szkolna dzieci w związku z obniżeniem wieku szkolnego wiąże się z trudnościami w skupieniu uwagi dzieci podczas całej jednostki lekcyjnej, a tym samym jej efektywnym wykorzystaniem - należy zwrócić uwagę, że przyspieszeniu wieku szkolnego u dzieci winny towarzyszyć działania mające na celu uczynienie procesu nauczania, procesem dostosowanym do potrzeb coraz młodszych dzieci – zastosowanie obrazów zamiast tekstu pozwala młodszym dzieciom na łatwiejsze zapamiętywanie. ( W naszej szkole już w bieżącym roku szkolnym 2014/2015 do klas IV trafiły dzieci z dwóch roczników: 2005 i 2004.)

 8. Przy aktywnym wykorzystaniu urządzenia multimedialnego w nauczaniu, przez wykwalifikowaną kadrę: • szkoła będzie postrzegana, jako miejsce ciekawych zajęć,np. dzięki wizualizacji (obrazy, ikony zamiast tekstu, myszka zamiast kredy) i wykorzystaniu powszechnej fascynacji dzieci informatyką (grami komputerowymi, Internetem) realizowany jest postulat nauki przez zabawę, zajęcia szkolne stają się konkurencyjne dla tzw. „ wagarów”, szczególnie wśród uczniów ze środowisk wymagających wsparcia socjoterapeutycznego

 9. Przy aktywnym wykorzystaniu urządzenia multimedialnego w nauczaniu, przez wykwalifikowaną kadrę: • obniżenie ciężaru plecaków uczniowskich, np. wykorzystanie przez nauczycieli Multibooków na lekcji pozwoli uczniom na pozostawienie papierowej wersji podręczników w domu (codziennie w plecaku ucznia szkoły podstawowej znajduje się kilka podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz zeszytów przedmiotowych,a podręcznik waży średnio 0,5 kg, wyeliminowanie z uczniowskich plecaków podręczników będzie działaniem prozdrowotnym, szczególnie młodsze dzieci są najbardziej narażone na wady postawy wywołane poprzez zbyt duże obciążenia kręgosłupa.

 10. Wniosek • Organem wnioskującym jest Rada Rodziców działająca przy SP 53 w Poznaniu, nieposiadająca wystarczających własnych środków na zakup tablicy multimedialnej do sali dydaktycznej, która pełni funkcję pracowni matematyki dla uczniów klas IV -VI. Niewystarczający budżet szkoły, jakim dysponuje dyrektor szkoły również nie daje możliwości pozyskania tablicy interaktywnej do klasopracowni matematycznej.

 11. Wniosek c.d. • Wnioskowana kwota grantu to 6 000 złotych, za którą można zakupić średniej klasy tablicę interaktywną z wymaganymi atestami. • Organ wnioskujący zobowiązuje się do rozliczenia z wydatków zgodnie z regulaminem konkursu oraz prowadzenia ewidencji godzin zajęć dydaktycznych przeprowadzonych z intensywnym wykorzystaniem tablicy interaktywnej nie tylko na matematyce, ale także na innych przedmiotach oraz zajęciach pozalekcyjnych.

 12. Wniosek c.d. • Rada Rodziców przy SP 53 oraz zaangażowani nauczyciele pracujący w tej placówce dzięki wsparciu fundacji Aviva mogą w praktyce zmieniać świat swoich uczniów, poprzez wyzwolenie u uczniów dodatkowej motywacji do nauki będącej przepustką do ich lepszej przyszłości.

 13. Mamy zapał i niezbędną energię, żeby zmieniać polską szkołę i naszą lokalną społeczność oraz świat naszych dzieci na lepsze! TABLICA INTERAKTYWNA = CIEKAWSZE LEKCJE + LŻEJSZY PLECAK TO DLA NAS WAŻNE!

 14. Lekcja z tradycyjną tablicą nie wywołują entuzjazmu u dzieci.

 15. Zbyt mocno obciążone plecaki są przyczyną wad postawy u dzieci i młodzieży.

 16. Plecaki uczniów wypełnione podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i zeszytami przedmiotowymi, to nie lada ciężar.

 17. TABLICA INTERAKTYWNA = CIEKAWSZE LEKCJE + LŻEJSZY PLECAK TO DLA NAS WAŻNE!

More Related