pravideln m s n jedn n s oo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pravidelné měsíční jednání s OO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pravidelné měsíční jednání s OO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75
cathleen-brown

Pravidelné měsíční jednání s OO - PowerPoint PPT Presentation

103 Views
Download Presentation
Pravidelné měsíční jednání s OO
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pravidelné měsíční jednání s OO 24. 10. 2013

 2. Obsah • Jednání představenstva a dozorčí rady • Interní audit • Provozní informace • Finanční sumář • Personální úsek

 3. Jednání představenstva a dozorčí rady

 4. 13. zasedání dozorčí rady 26. 9. 2013 • Mimořádné zasedání – bylo svoláno za účelem projednání jediného bodu programu s názvem Nabídka rezignace Ing. Milana Křístka na své funkce;dozorčí rada DPP na tomto zasedání odvolala z funkce člena představenstvaIng. Milana Křístka a zvolila do této funkce Ing. Jaroslava Ďuriše 18. zasedání představenstva 30. 9. 2013 • Volba předsedy představenstva – představenstvo zvolilo ke dni 30. 9. 2013 předsedou představenstva Ing. Jaroslava Ďuriše • Odvolání generálního ředitele - představenstvo odvolalo ke dni 30. 9. 2013Ing. Milana Křístka z funkce generálního ředitele společnosti • Volba generálního ředitele - představenstvo rozhodlo o uzavření pracovní smlouvy s panem Ing. Jaroslavem Ďurišem na výkon funkce generálního ředitele • Reorganizace jednotky IT – představenstvo společnosti schválilo předpoklady realizace koncepce jednotky IT a přijalo informace o průběhu reorganizace jednotky IT

 5. Zpráva o průběhu přípravy trasy metra D– dozorčí rada společnosti vzalana vědomí předloženou zprávu a požádala představenstvo společnosti o doplnění v souladu s usnesením RHMP č.1824 ze dne 8. 10. 2013 Předpoklady realizace koncepce jednotky IT–dozorčí radě byly prezentovány předpoklady podrobného materiálu určujícího budoucí vývoj jednotky IT v DPP Koncepce obnovy technologií a staveb ve správě JDCM – dozorčí radě byla představena Koncepce obnovy technologií a staveb ve správě Jednotky Dopravní cesta Metro s výhledem na roky 2013 - 2022 Pravidelné informace – dozorčí rada společnosti dále přijala pravidelně předkládané informace o činnosti odboru Interní audit, o plnění plánu zadávacích řízení, o průběhu stavby metra V.A či materiály s delší předkládací periodou, jako je například přehled plnění nápravných opatření či výsledek hospodaření dle úseků DPP za období leden – srpen 2013 14. zasedání dozorčí rady 9. 10. 2013

 6. 900300 – odbor Interní audit Auditní zpráva č. 900300/02/2013 Analýza prověření procesu tvorby vnitřní řídící dokumentace Auditní zpráva č. 900300/03/2013 Audit strategie obsazování pracovních míst

 7. Auditní zpráva č. 900300/02/2013Analýza prověření procesu tvorby vnitřní řídící dokumentace

 8. Rozsah auditu • Audit jsme provedli na základě vybraného vzorku interních předpisů.Při výběru vzorku k testování jsme vycházeli z platných vnitřních předpisůke dni 8. 2. 2013, tj.: • organizační a řídicí normy (833 norem) • provozně předpisová soustava (163 norem) • řízená dokumentace v rámci managementu jakosti (16 norem) • místní provozní bezpečnostní předpisy (počet norem není evidován)

 9. Cíle auditu • Zhodnotit existující vnitřní normy DPP z hlediska jejich přehlednosti, provázanosti, případné duplicity a aktualizace • Prověřit způsob tvorby řídicích dokumentů v DPP, zejména s ohledemna odpovědnost za normy, zda existují postupy a vzory, jež tvorbu norem zefektivní • Prověřit způsob archivace vnitřní řídicí dokumentace • Analyzovat počet norem ve VŘN, posoudit možnosti jejich redukce s ohledem na zachování nutného stavu normativního ošetření při výkonu všech činností v rámci DPP

 10. Zhodnocení auditované oblasti 1/4 • Zhodnocení existujících vnitřních norem DPP z hlediska jejich přehlednosti, provázanosti, případné duplicity a aktualizace • Existující soubor vnitřních norem upravující tvorbu vnitřních předpisů je relativně nepřehledný, protože neexistuje provázanost mezi předpisy upravujícími proces tvorby vnitřní dokumentace (s výjimkou vazby mezi směrnicí 1-2011-04 Organizační a řídicí normy a pokynem 129-2011-00 Zpracování a vydávání ROV a Fonogramů)

 11. Zhodnocení auditované oblasti 2/4 • Prověření způsobu tvorby řídicích dokumentů v DPP, zejména s ohledem na odpovědnost za normy, zda existují postupy a vzory, jež tvorbu norem zefektivní • Tvorba řídicích dokumentů je na uspokojivé úrovni, kromě oblasti identifikovaných zjištění. Zejména se jedná o nedostatek vysoké závažnosti, kdy není v rámci DPP zaveden systematický proces, který by sledoval dopad obecně závazných předpisů do předpisové základny organizacea prostřednictvím kterého by byli zaměstnanci informováni o vydání nových legislativních předpisů vztahujících se k jejich pracovní činnosti

 12. Zhodnocení auditované oblasti 3/4 • Prověření způsobu archivace vnitřní řídicí dokumentace • Lze konstatovat, že archivace vnitřní řídicí dokumentace je na uspokojivé úrovni, kromě oblasti identifikovaného zjištění

 13. Zhodnocení auditované oblasti 4/4 • Analyzovat počet norem ve VŘN, posoudit možnosti jejich redukce s ohledem na zachování nutného stavu normativního ošetřenípři výkonu všech činností v rámci DPP • DPP se řídí velkým množstvím norem (organizační a řídicí normy, provozní předpisy, místní bezpečnostní předpisy atd.). V souvislosti s: • relativní vysokou mírou regulace • rozsáhlou organizační strukturou • víceúrovňovým modelem řízení společnosti • Nelze jednoznačně konstatovat, že počet VŘN není adekvátní. V průběhu auditu jsme v této oblasti shledali zjištění pouze střední a nízké závažnosti

 14. Auditní zpráva č. 900300/03/2013Audit strategie obsazování pracovních míst

 15. Rozsah auditu • Oblast plánovaných a reálných mzdových nákladů v letech 2009 až 2012 • Dodržování minimálních a maximálních mzdových tarifů v tarifních třídách TH pracovníků • Rozbor zaměstnanců na nevedoucích pozicích, s nimiž byla uzavřena smlouva o mzdě • Věková struktura pracovníků na vedoucích pozicích v DPP • Rozbor systému personálních rezerv DPP

 16. Cíle auditu • Prověřit systém nástupnictví ve vedoucích a strategicky významných funkcí, a to zejména v případech, kdy jsou obsazeny zaměstnanciv předdůchodovém a důchodovém věku • Zanalyzovat napříč DPP systém mzdového ohodnocení (pracovních míst) zaměstnanců v jednotlivých útvarech v souvislosti s popisem pracovní funkce • Ověřit soulad mzdového ohodnocení s Kolektivní smlouvou a mzdových nákladů s vazbou na mzdový rozpočet jednotlivých útvarů

 17. Zhodnocení auditované oblasti 1/5 • Odměňování TH zaměstnanců na nevedoucích pozicích se smluvní mzdou • Byly zjištěny nestandardní ujednání ve smlouvách o mzdě u šesti zaměstnanců na nevedoucích pozicích • U dvou pracovníků odd. 200320 je mimo pobídkové složky mzdyve smlouvě o mzdě sjednán bonus za úspory ve svěřených projektech. Tento bonus obsažený ve smlouvě je nesystémový a díky jeho přiznáníse příjmy jednoho z těchto pracovníků vymykají v roce 2012 příjmu pracovníků na srovnatelných pozicích. Mimo to další pracovníci vykonávající stejnou funkci nemají ve smlouvách sjednány stejné podmínky • Při dalším šetření bylo zjištěno, že podobné nestandardní podmínkyv podobě bonusů za projekt mají ve smlouvách o mzdě sjednány také vedoucí odboru 200300 a vedoucí odd. 200310 a 200320

 18. Zhodnocení auditované oblasti 2/5 • Odměňování TH zaměstnanců na nevedoucích pozicích zařazenýchdo tarifních tříd • Nebylo zjištěno porušení pravidel odměňování zaměstnanců zařazenýchdo tarifních tříd. Ve 12 případech, kdy se mzda zaměstnance nacházela pod minimem rozpětí tarifní třídy, se jednalo o zaměstnance v mimo evidenčním stavu. Po návratu do zaměstnání jim bude mzda dorovnána

 19. Zhodnocení auditované oblasti 3/5 • Věková struktura vedoucích zaměstnanců • Při rozboru věkového složení zaměstnanců byly zjištěny části organizační struktury, kdy ve více jejích stupních jsou dosazeni vedoucí zaměstnancive stejném věku a kde dojde v horizontu 10-ti let k jejich možnému odchodu do důchodu. Potom může hrozit nedostatek zaměstnanců s dostatečnými zkušenostmi s vedením, kteří by je mohli nahradit

 20. Zhodnocení auditované oblasti 4/5 • Klíčové pozice • Na základě jednání s vedoucími pracovníky je v DPP ustanoveno155 klíčových pozic. Následníci na ně jsou vybíráni pouze v případě,že zaměstnance na klíčové pozici bude do tří let odcházet do starobního důchodu. Při analýze nebyly zjištěny nedostatky

 21. Zhodnocení auditované oblasti 5/5 • Systém personálních rezerv DPP • Systém personálních rezerv funguje od roku 2011 pouze v omezené míře. Pro zaměstnance zařazené v roce 2011 a později nebyly vytvořeny POR. Personální úsek připravuje revizi systému

 22. Provozní informace

 23. Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy • Výluka TRAM Francouzská: do 23. 10. • Výluka TRAM Badeniho: do 23. 10. • Výluka TRAM Evropská: do listopadu 2013, od 24. 10. částečné zprovoznění na Bořislavku (kolejový přejezd) • Výluka TRAM Poděbradská: do listopadu 2013, od 24. 10. rozšíření úseku na Lehovec • Výluka TRAM Trojská: do dubna 2014 • Výluka TRAM Kubánské náměstí - Průběžná: od 4. 11. do prosince 2013 • Krátkodobé výluky TRAM • Výluka BUS Čakovice: ul. Oderská – do konce roku • Výluka BUS Záběhlice: do konce roku (změny etap, od 17. 10. zavedena linka 728) • Výluka BUS Újezd: do 31. 10. • Výluka LD Petřín – pravidelná revize: 7. 10. – 25. 10. 2013

 24. Provozní informace – metro 3. čtvrtletí: nejsou zapracovány MU za měsíc září - do uzávěrky dat nebyly k dispozici potřebné údaje pro zpracování tohoto měsíce. 4. čtvrtletí: v plánu výkonů jsou již zapracované „úsporné“ GVD pro linky A, B a C, které se budou zavádět do provozu od 31. října 2013.

 25. Provozní informace - tramvaje k 30. 9. 2013

 26. Provozní informace – autobusy *včetně náhradní dopravy

 27. 130000 – JPA Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17. 2. 2013) červenec a srpen - prázdninový JŘ

 28. 130000 – JPA Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7. 1. do 17. 2. 2013) červenec a srpen 2013 - prázdninový JŘ trvalý stav je bez posily linky 112 (2 - 4 vozy – linka 782 v provozu březen – říjen)

 29. 200400 - odbor Technická správa objektů Informace – poptávková řízení na pronájem kantýn Kantýna DOZ Hostivař • Stávající nájemce byl vypovězen – neplacení nájmu • Jednotka Zásobování byla dopisem ze dne 8. 8. 2013 požádána o vypsání nového poptávkového řízení • 14. 10. 2013 proběhla prohlídka prostor (13 zájemců) • 21. 10. 2013 podání nabídek a otevírání obálek • 23. 10. 2013 vyhodnocení nabídek • Do uzavření poptávkového řízení bude kantýna v provozu prostřednictvím stávajícího nájemce

 30. 220000 – Správa vozidel Tramvaje Souhrn aktivních a aktuálně připravovaných externích zakázek v Opravně tramvají k 9. 10. 2013

 31. a) Aktivní externí zakázky a1) Opravy salónu pro cestující na tramvajových vozech T3 Zadavatel: Kvazar Plus, s. r. o. Stručný popis: jedná se o pilotní projekt úprav interiéru dvou až čtyř vozů T3 pro zákazníky na Ukrajině a v Rusku Celkový objem zakázky: cca 1 mil. Kč Realizace: srpen až prosinec 2013 Aktuální stav: probíhá, již předány 2 ks tramvajových vozů T3 Výhled: předpoklad dlouhodobé spolupráce a2) Opravy a kontroly podvozků tramvajových vozů 15T Zadavatel: Škoda Transportation, a. s. Stručný popis: jedná se o opravy a kontroly podvozků tramvajových vozů 15T v závislosti na problémy s protočenými koly Celkový objem zakázky: pro rok 2013 cca 7 mil. Kč Realizace: leden 2013 až ? Výhled: předpoklad dlouhodobé spolupráce

 32. a3) Opravy a zkoušení trakčních motorů metra Zadavatel: Škoda Transportation, a. s. Stručný popis: opravy a zkoušení trakčních motorů metra při pravidelné údržbě vagónů metra Celkový objem zakázky: pro rok 2013 cca 12 mil. Kč Realizace: leden 2013 až ? Aktuální stav: probíhá Výhled: předpoklad dlouhodobé spolupráce a4) Rekonstrukce tramvajových vozů KT8D5 Zadavatel: Cegelec, a. s. Stručný popis: rekonstrukce 4 ks tramvajových vozů KT8D5 pro DP Praha Celkový objem zakázky: cca 30 mil. Kč Realizace: listopad 2012 až březen 2014 Aktuální stav: probíhá Výhled: vazba na b2) a b4) a5) Opravy podvozků T3 Zadavatel: Pragoimex, a. s. Stručný popis: opravy 7 párů tramvajových podvozků T3 pro DP Plzeň Celkový objem zakázky: cca 3,5 mil.Kč Realizace: srpen 2013 až únor 2014 Aktuální stav: probíhá Výhled: předpoklad dlouhodobé spolupráce

 33. b) Aktuálně připravované externí zakázky b1) Opravy tramvajových vozů T3 Zadavatel: Alfa Union, a. s. Stručný popis: jedná se o menší celkovou opravu a změnu rozchodu podvozků z 1435mm na 1520mm 10 ks tramvajových vozidel pro Tver (Rusko) Celkový objem zakázky: cca 17,5 mil. Kč Předpoklad realizace: březen 2014 až září 2014 Aktuální stav: finalizujeme specifikaci technických a smluvních podmínek Výhled: předpoklad dlouhodobé spolupráce b2) Rekonstrukce tramvajového vozů KT8D5 Strausberg Zadavatel: Cegelec, a. s. Stručný popis: jedná se o rekonstrukci tramvajového vozu KT8D5pro Strausberg (Německo) Celkový objem zakázky: cca 11,5 mil. Kč Předpoklad realizace: leden 2014 až červenec 2014 Aktuální stav: probíhá specifikace technických a smluvních podmínek Výhled: vysoký předpoklad realizace

 34. b3) Sanace mechanických částí tramvajových vozů GT10NC Zadavatel: VIA VerkehrsgesellschaftEssen Stručný popis: jedná se o sanaci maximálně 45 ks tramvajových vozů GT10NCpro Duisburg (Německo) Celkový objem zakázky: cca 850 mil. Kč Předpoklad realizace: únor 2014 až prosinec 2018 Aktuální stav: probíhají závěrečná jednání o technických a smluvních podmínkách kontraktu Výhled: nelze stanovit b4) Rekonstrukce tramvajových vozů KT8D5 Zadavatel: Cegelec, a. s. Stručný popis: rekonstrukce 2 ks tramvajových vozů KT8D5 pro DP Praha Celkový objem zakázky: cca 15 mil. Kč Realizace: srpen 2014 až duben 2015 Aktuální stav: závislé na úspěšném dokončení zakázky dle bodu b2), Strausberg Výhled: dle b2) c) Celkový finanční objem ostatních malých externích zakázek v roce 2013 = 0,5 mil. Kč d) Výhled dalších rozpracovaných zakázek: • kompletní rekonstrukce 8 ks tramvajových vozů GT6M pro MVG Mainz (Německo) – společně s Cegelec, a. s. • kompletní rekonstrukce až 45 tramvajových vozů TW 2000 pro Hannover (Německo) – společně s Cegelec, a. s. • opravy a zkoušení asynchronních trakčních motorů - pro Pragoimex, a. s.

 35. 240000 – Dopravní cesta Metro Koncepce obnovy technologií a staveb JDCM 2013 - 2022

 36. Koncepce obnovy technologií a staveb JDCM 2013 - 2022 1/3 • 8/2012 vyčíslen pro potřeby managementu vnitřní dluh JDCM za období 2003 - 2012. Vnitřní dluh ve výši 8,3 mld. Kč byl stanoven jako součet rozdílu mezi reálnými odpisy (majetek z vlastních zdrojů – 50,8 mld. Kč)a skutečným čerpáním ve výši 5,2 mld. Kč a evidovaných odpisů3,1 mld. Kč (majetek z dotací – 28 mld. Kč) • Vznik potřeby pro management a orgány společnosti rozkrýt hodnotu vnitřního dluhu, podrobněji popsat v čem spočívá a jaká případná nebezpečí pro provoz metra z něho vyplývají • 12/2012 předložena TŘ první verze prezentovaného materiálu, který byl před projednáním v orgánech společnosti 2x výrazněji aktualizován. První aktualizace 2/2013 na základě podpisu dodatků smlouvy KBS a druhá aktualizace 7/2013 na základě možnosti čerpání prostředků z Operačního programu doprava • 3. 9. 2013 projednáno na Poradě vedení, 30. 9. 2013 projednánona představenstvu a 9. 10. 2013 projednáno na dozorčí radě

 37. Koncepce obnovy technologií a staveb JDCM 2013-2022 2/3 • Materiál je rozdělen na pět základních oblastí: Silnoproudá elektrická zařízení, Sdělovací a zabezpečovací zařízení, Stavby a tratě, Dopravní zařízení, Technologická zařízení. Každá oblast dále členěna na jednotlivé technologie, stavební celky • U každého jednotlivého zařízení můžeme zjistit současný stav, který především popisuje jeho životnost, technický stav, nesoulad s platnou legislativou, dostupnost náhradních dílů a případná nebezpečí pro provoz metra • Pro každé zařízení je navržen plán nutné obnovy, který identifikuje jeho stáří (značné překročení životnosti), popř. nevyhovující technický stav. Plány nutné obnovy u jednotlivých zařízení a staveb tak jednoznačně určují a popisují, kde se vnitřní dluh JDCM nachází. Zároveň navrhují harmonogram realizací obnovy tak, aby v budoucnu nedocházelok ohrožení nebo omezení provozu metra, nebo k dalšímu prohlubování vnitřního dluhu

 38. Koncepce obnovy technologií a staveb JDCM 2013-2022 3/3 • Materiál rovněž navrhuje u každé kategorie obnovu a rozvojve střednědobém horizontu cca v letech 2016 - 2022. Vzhledem k aktuálním potřebám a hlavně technickému stavu zařízení bude Koncepce JDCM průběžně aktualizována • Management a orgány společnosti budou informovány o průběhu realizace plánů nutné obnovy a dalších skutečnostech Závěr: V současné době se nacházíme v relativně optimistické fázi procesu odstraňování vnitřního dluhu JDCM. Realizace plánu nutné obnovy je navržena v rámci projektu KBS a projektů OPD. Je však potřeba zajistit pokračování průběžného financování KBS, ale hlavně předfinancování projektů OPD (proplacení z EU/MD je možné až po realizaci). V některých oblastech se nám daří také snižování vnitřního dluhu z provozních prostředků v rámci rozpočtu JDCM

 39. Finanční sumář za 1– 8/2013

 40. Výsledek hospodaření za období 1-8/2013 • Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 160 194 tis. Kč, tj. o 122 448 tis. Kč více oproti plánovanému zisku ve výši 37 746 tis. Kč • Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o -65 883 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 56 565 tis. Kč • Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby (10 629 580 tis. Kč) činí rozpis na sledované období 7 095 157 tis. Kč • Na základě usnesení RHMP č. 1305 ze 30. 7. 2013 byla po vyhodnocení smluvního vztahu za 1. čtvrtletí 2013 navýšena roční plánovaná provozní část kompenzace o 26 304 tis. Kč • Kompenzace je zasílána měsíčně ve výši 1/12 z ročního objemu a časově není v souladu s čerpáním nákladů. Roční plánovaný hospodářský výsledek se rovná nule, bez započtení odložené daně

 41. Meziroční porovnání nákladů a výnosůza 1- 8/2012 a 2013 v tis. Kč

 42. Přehled tržeb PID za 1-8/2012 a 2013 v tis. Kč • Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného

 43. Financování • Na začátku srpna měl DPP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s. 2 545 mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů měl DP ve výši 5 095 mil. Kč. Z této částky jsou 4 mld. Kč směnky na nákup nových tramvají, ostatní pak běžné závazky z obchodních vztahů vůči dodavatelům • Z velkých příjmů obdržel DPP (kromě tržeb z jízdného) zálohuna kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách ve výši 883,6 mil. Kča finanční úřad vrátil DPP nadměrný odpočet DPH za měsíc červenve výši 45,5 mil. Kč • Dne 27. srpna byly na účet DPP připsány dividendy za rok 2012od Rencar, a. s. ve výši 9,24 mil. Kč • Dne 30. 8. 2013 uhradil DPP směnky z prvního směnečného programu na nákup nových tramvají ve výši 4 mld. Kč. Zaplacení těchto směnek musel DPP řešit dalším směnečným programem, v rámci kterého vydal směnkyna stejnou částku • Na konci srpna měl DPP na hlavním účtu 2 401 mil. Kč, tzn., že v srpnu byly výdaje o 144 mil. Kč větší než příjmy

 44. Závazky z obchodních vztahů měl DPP k tomuto datu ve výši 5 031 mil. Kč, z toho opět 4 mld. Kč ze směnečného programu. Z dodavatelů měl DPP největší závazek vůči Metrostavu, a. s., a to ve výši 313 mil. Kč • V oblasti předpokládaných příjmů měl DPP k 31. 8. 2013 stále pohledávku z kompenzace za rok 2012 ve výši 321 mil. Kč (Usnesení ZHMP č. 30/2 ze dne 20. 6. 2013) a 26 mil. Kč z vyhodnocení výše kompenzaceza 1. čtvrtletí 2013 (Usnesení Rady HMP č. 1305 ze dne 30. 7. 2013)

 45. Předpokládaný vývoj • Výše uvedený závazek z druhého směnečného programu je splatný 20. 12. 2013, kdy bude nahrazen novými směnkami na další rok. Tento termín vychází ze smlouvy, kterou DP podepsal s Českou spořitelnou, a. s. a ČSOB, a. s. • Směnečný program je podepsán do výše 8 mld. Kč s tím, že pokryje dodávky nových tramvají v letech 2013 a 2014. Dle schválené změny investičního plánu na rok 2013 se na nákupu nových tramvají budou podílet i vlastní zdroje, a to částkou 422 mil. Kč. Tramvaje nejsou zatím z důvodů poruchovosti přebírány a tedy ani fakturovány • Ve zbývajících měsících roku 2013 lze očekávat výrazně vyšší čerpání vlastních zdrojů. Důvodem je jak nízké čerpání v uplynulé části roku,tak také zvýšení plánu čerpání vlastních zdrojů z 2,15 na 2,7 mld. Kč • Dále lze také očekávat zvýšenou fakturaci za metro V.A. Ta by však měla být financována z dotace HMP

 46. Personální úsek

 47. Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 14. 10. 2013)

 48. Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 14. 10. 2013)

 49. Přehled PM, obsazených bez výběrového řízení – rozhodnutí PŘ (rok 2013)

 50. Přehled PM, obsazených bez výběrového řízení – rozhodnutí PŘ (rok 2013)