1 / 24

Studia wymienne w ramach programu Erasmus

Studia wymienne w ramach programu Erasmus. w roku akademickim 2010/2011. Wymagania wobec studentów:. Ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) Osoby, które w momencie wyjazdu mają status studenta SGGW

dacey
Download Presentation

Studia wymienne w ramach programu Erasmus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Studia wymienne w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2010/2011

 2. Wymagania wobec studentów: • Ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) • Osoby, które w momencie wyjazdu mają status studenta SGGW • Dobra znajomość języka obcego (krajów UE) – potwierdzona certyfikatem lub zdanym egzaminem językowym organizowanym przez CPE • Dobre wyniki w nauce i brak zaległości („warunków”) • Posiadanie dodatkowych środków na dofinansowanie pobytu • Obywatelstwo polskie (lub kartę stałego pobytu)

 3. Zasady wyjazdów: • Na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego między 1 czerwca 2010 a 30 września 2011 –musi być zachowany cykl dydaktyczny. • Jeden raz w życiu! • Stypendium na wyjazdy od 3 do 6 miesięcytylko na pokrycie różnic w kosztach utrzymania(6-miesięcy gwarantowane) • Wymienność okresu studiów na podstawie ustalonego przed wyjazdem programu studiów (Learning Agreement). • Program musi być jak najbardziej zgodny z programem obowiązującym studenta na SGGW. • Zachowanie praw do stypendiów wypłacanych w gotówce przyznanych przez SGGW

 4. Etapy studiów wymiennych • Składanie dokumentów • Akceptacja i procedura wyjazdowa • Pobyt na studiach • Rozliczenie z wyjazdu

 5. Etap I. Składanie dokumentów Składanie dokumentów aplikacyjnych dokumenty składa się do CPE najpóźniej na 2 tygodnie przed deadlinem wyznaczonym przez uczelnię partnerską lub 4 m-ce przed rozpoczęciem semestru jeśli brak jest podanego terminu • do 15 czerwca na rok/semestr zimowy • do 15 grudnia na semestr letni

 6. Dokumenty aplikacyjnepodstawowe • Dane osobowe studenta (1x) • Application form (3x) • Learning Agreement (3x) - podpisywany przez dziekana ds. Dydaktyki • Karta uzgodnień (3x) - 1 dla dziekana, 1 dla studenta, 1 dla CPE - uzgodnienia zaliczenia części studiów odbytych w ramach programu Erasmus -podpisywany przez dziekana ds. Dydaktyki • tu wpisywany jest wykaz przedmiotów obowiązujących na SGGW na semestrze wyjazdowym • + certyfikat językowy lub certyfikat z egzaminu, który jest w CPE • + 3 zdjęcia przyklejone na aplikacjach

 7. Dokumenty aplikacyjne cd Należy sprawdzić jakich dokumentów aplikacyjnych wymagana wybrana uczelnia partnerska. Może to być: • karta przebiegu studiów - wykaz przedmiotów z dotychczasowego toku studiów (przetłumaczony własnoręcznie na angielski; pieczątka i podpis dziekana oraz pieczątka uczelni) • CV i list motywacyjny przetłumaczone • ksero dokumentów - legitymacja, dowód itp. • wydrukowany dokument po aplikowaniu on-line i podpisany przez Dziekana ds. Dydaktyki Wszystkie dokumenty w podanej liczbie składane są do CPE

 8. Dokumenty - dalsze informacje UWAGA! Część uczelni partnerskich wymaga zastosowania własnych formularzy i/lub składania aplikacji on-line. • przy aplikowaniu on-line (czasem za pośrednictwem CPE) wymagamy kompletu dokumentów podstawowych ze stron CPE II. jeśli uczelnia posiada własne formularze należy wypełnić w wymaganej liczbie analogiczne (application form i Learning Agreement) oraz dołączyć uczelniane: Dane osobowe i Kartę Uzgodnień Nie ma potrzeby wypełniania dokumentów z naszych stron jeśli uczelnia partnerska posiada własne. Ma to być jednak Learning Agreement i cos w rodzaju application form. 3x

 9. Dokumenty na cały rok • Obowiązują wszystkie dokumenty podstawowe oraz dodatkowe wymagane przez uczelnię partnerską • Program w Learning Agreement wybierany jest na cały rok • Karta uzgodnień zawiera przedmioty do zrealizowania w ciągu dwóch semestrów

 10. Kursy EILC (intensywne kursy językowe) Kursy mniej znanych języków UE i innych krajów uczestniczących. Organizowane w kraju, w którym posługuje się danym językiem. Czas trwania kursu: do 6 tygodni (min. 60 godz. zajęć) Kursy EILC są kursami bezpłatnymi odbywającymi się przed rozpoczęciem danego semestru na uczelni partnerskiej. Kursy wycenione są w punktach ECTS.

 11. Kursy EILC (intensywne kursy językowe) Kraje organizujące kursy EILC: Czechy, Dania, Belgia (Wspólnota Flamandzka), Finlandia, Grecja, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy. Rejestracja na kurs EILC odbywa się online. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus http://erasmus.org.pl/index.php/ida/8/ Terminy przesyłania formularzy: • do końca maja – na kursy letnie • do końca października – na kursy zimowe

 12. Obowiązki studenta • sprawdzić na stronach uczelni, jakie są wymagane dokumenty aplikacyjne • ustalić program /wybór realizowanych przedmiotów/ z Dziekanem lub Koordynatorem • sprawdzić termin składania dokumentów i zgłosić się odpowiednio wcześniej do CPE z przygotowanymi i podpisanymi dokumentami

 13. Ustalanie programu studiów • wybieranie przedmiotów ze strony internetowej uczelni partnerskiej, z wydziału, z którym podpisana jest umowa a nie z oferty całej uczelni. • zachowanie zgodności wybranych przedmiotów z programem obowiązującym na SGGW • punkty ECTS - niektóre uczelnie wprowadzają ograniczenia co do liczby realizowanych przedmiotów czy do min. lub max. punktów ECTS • indywidualny tok studiów – łatwiejsze rozliczenie studiów za granicą

 14. Zaliczenie semestru Warunkiem zaliczenia semestru po powrocie zgodnie z Kartą Uzgodnień jest zdobycie w trakcie pobytu za granicą w ramach programu Erasmus odpowiedniej liczby ECTS oraz zrealizowanie przedmiotów obowiązujących w danym semestrze na SGGW.

 15. Etap II. Procedura wyjazdowa W momencie akceptacji studenta czyli gdy wraca Learning Agreement podpisany przez uczelnię partnerską, student jest powiadamiany o możliwości podpisania umowy. Dokumenty: • Wniosek/skierowanie na wyjazd - podpisywany przez Dziekana ds. Dydaktyki To jest moment na ustalenie dat rozpoczęcia i zakończenia studiów, środka transportu oraz dat podróży • Umowa między studentem a SGGW • Zaświadczenie do NFZ do wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

 16. Stypendium Wysokość stypendiumna miesiąc w roku akademickim 2009/2010 dla poszczególnych krajów wyniosła: • Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania, Francja - 400 € • Austria, Belgia, Holandia, Niemcy, Włochy, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Estonia - 340 € • Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - 260 €

 17. Stypendium gwarantowane – 6 miesięcy Wysokość stypendium jest określana na podstawie faktycznego okresu studiów w uczelni partnerskiej, w rozliczeniu tygodniowym. Ostateczna weryfikacja stypendium następuje po powrocie na podstawie potwierdzenia pobytu.

 18. Ubezpieczenie zdrowotne W przypadku wyjazdu do kraju UE i Norwegii każdy student zobowiązany jest posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawany przez NFZ oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (NW). http://www.nfz.gov.pl Dodatkowo sugerowany jest zakup Euro26 lub ISIC w zależności od zniżek w danym kraju lub wysokości i zakresu ubezpieczenia. Studenci wyjeżdżający do Turcji zobowiązani są wykupić ubezpieczenie NW we własnym zakresie.

 19. Legalizacja pobytu Studenci są zobowiązani sami skontaktować się z ambasadą, w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących legalizacji pobytu. Należy również sprawdzić, czy w kraju, do którego się wybieramy na studia nie jest wymagana wiza (np. Turcja). Akomodacja CPE nie pośredniczy w poszukiwaniu mieszkania, ani pokoju w akademiku.

 20. Etap III. Pobyt na studiach • Zmiany w programie studiów • Przedłużenie pobytu

 21. Zmiany w programie studiów Zmiany należy zgłosić do CPE najpóźniej miesiąc po rozpoczęciu zajęć na uczelni partnerskiej • Dokumenty w oryginale: - Changes to learning agreement - zaakceptowane (podpisane) przez stronę przyjmująca (2x) - Karta uzgodnień (3 x) -proszę nie zaznaczać samodzielnie TAK lub NIE – należy to do Dziekana. Zmiany nie będą rozpatrywane bez karty uzgodnień.

 22. Przedłużenie pobytu Dokumenty konieczne do przedłużenia pobytu: • Nowy Learning Agreement (x2) podpisany przez uczelnię partnerską • Karta Uzgodnień (x3) z przedmiotami obowiązującymi w semestrze letnim • Podanie do dziekana ds. Dydaktyki z prośbą o zgodę na przedłużenie Uzyskanie zgody Dziekana i odesłanie podpisanych dokumentów.

 23. Etap IV. Rozliczenie wyjazdu • Potwierdzenie pobytu – dokument, który najlepiej wziąć w momencie wyjazdu z uczelni partnerskiej - oryginał trafia do CPE • Transcript of records - oryginał tylko do wglądu do CPE Dokument w oryginale należy przedstawić Dziekanowi ds. Dydaktyki - zaliczanie semestru na podstawie wcześniejszych uzgodnień zawartych w karcie uzgodnień (po powrocie). • Wypełnienie ankiety/sprawozdania z wyjazdu • Rozliczenie otrzymanego stypendium (p.19,bud 8)

 24. Informacje kontaktowe: Biuro Współpracy Międzynarodowej Centrum Programów Europejskich ul. Nowoursynowska 166 (Stary Ogrodniczy), bud. 8, pok.14 Godziny przyjęć: pon-czw. 10.00-12.00 i 13.00-15.00 tel. 59 310 51/49 e-mail: erasmus@sggw.pl marta_tyminska@sggw.pl Osoba kontaktowa: Marta Tymińska Dominika Kontowicz

More Related