hur kan landstinget i v rmland skapa mer sammanh llen v rd f r v rdtunga patienter n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hur kan Landstinget i Värmland skapa mer sammanhållen vård för vårdtunga patienter?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Hur kan Landstinget i Värmland skapa mer sammanhållen vård för vårdtunga patienter? - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Hur kan Landstinget i Värmland skapa mer sammanhållen vård för vårdtunga patienter?. Utkast på informationsunderlag till utförare inom Hälsoval Värmland inför 2014 2013-10-25. 1. Preliminärt arbetsmaterial för diskussion.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hur kan Landstinget i Värmland skapa mer sammanhållen vård för vårdtunga patienter?' - cynthia-mcmahon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hur kan landstinget i v rmland skapa mer sammanh llen v rd f r v rdtunga patienter
Hur kan Landstinget i Värmland skapa mer sammanhållen vård för vårdtunga patienter?

Utkast på informationsunderlag till utförare inom Hälsoval Värmland inför 2014

2013-10-25

1

Preliminärt arbetsmaterial för diskussion

slide2

Under 2014 satsar landstinget i Värmland på att öka sammanhållningen i den landstingsdrivna vården

 • Landstinget deltog nyligen i ett omfattande landstingsgemensamt utvecklingsarbete inom sammanhållen vård med fokus på särskilt resurskrävande patienter
 • Samtliga landsting går nu vidare i olika former med implementering av nya modeller för hur man styr mot, följer upp och praktiskt arbetar mot en ökad sammanhållning i vården
 • Landstinget i Värmland kombinerar detta med redan pågående initiativ inom området

Preliminärt arbetsmaterial för diskussion

slide3

Initiativet baseras på analyser av vårdkonsumtion bland landstingets invånare

 • Analyser visar att resurskrävande patienter återinskrivs akut inom 30 dagar i betydligt högre utsträckning än övriga patienter
 • Större delen av patienter som återinskrivs har inte någon kontakt med vården mellan den första och andra inskrivningen
 • Man kan se en betydande skillnad i återinskrivningar bland listade vid olika vårdcentraler och detta kan inte tydligt förklaras av faktorer så som ålder, socioekonomi, diagnoshistorik etc.
 • Det är möjligt att med relativt enkla, evidensbaserade åtgärder minska akuta återinskrivningar och vi tror att det är ett bra sätt att öka vårdkvaliteten och utnyttja våra resurser bättre

3

Preliminärt arbetsmaterial för diskussion

slide4

Syftet är att skapa mer sammanhållen vård för våra invånare

 • Förändringarna syftar till att förmå landstingets vårdaktörer att samarbeta förebyggande kring att minska den oplanerad slutenvårdskonsumtionen:
 • Högkvalitativt omhändertagande av resurskrävande patienter
 • Ökat ansvarstagande för resurskrävande patienter
 • Bättre information till primärvården om vilka patienter som riskerar återinskrivning
 • Lärande av interventioner för sammanhållen vård och förstärkt utskrivning
 • Ersättningssystem som premierar minskade återinskrivningar

4

Preliminärt arbetsmaterial för diskussion

slide5

Värdet av att förebygga undvikbara återinskrivningar är stort

En förhindrad inskrivning frigör ca 60 000 kronor

=

eller

eller

En sjukhus-inskrivning

38 dagar i korttidsboende

56 läkarbesök i primärvården

220 hemtjänst-timmar

Källa: SKL, 2012

5

Preliminärt arbetsmaterial för diskussion

slide6

Ett antal övergripande förändringar har redan påbörjats och från 2014 kommer detta även att avspeglas i avtal

 • Under våren 2013 inleddes arbetet med ett multidisciplinärt team (MDT) som ska koordinera vård- och omsorgsbehovet hos särskilt behövande individer
 • Under hösten 2013 påbörjades införandet av en förstärkt utskrivningsprocess som med en bred ansats riktas mot individer som löper en förhöjd risk att återinskrivas
 • Båda initiativ införs och utvärderas inledningsvis i Arvikaområdet - primärvårdens roll utreds och utvecklas löpande

Processer för sammanhållen vård

 • I regelboken för Hälsoval Värmland 2014 har det introducerats en målrelaterad ersättning för att stimulera till arbete för att öka sammanhållningen i vården

Ersättning för sammanhållen vård

6

Preliminärt arbetsmaterial för diskussion

slide7

Hur berörs Hälsoval Värmland?

Nya arbetsmetoder och processer

Uppföljning av resultat

Målrelaterad ersättning

Beskrivning av arbetet

 • Nya processer och interventioner för ökad samman-hållning lanseras och breddas successivt inom landstinget
 • Primärvården berörs till viss del
 • Från centralt håll kommer man att regelbundet följa upp och återkoppla resultat
 • Samtidigt uppmuntras utförare inom Hälsovalet att själva följa upp statistik och utfall kopplade till området
 • Enskilda vårdcentraler ska på årsbasis redovisa:
  • Hur man arbetar mot ökad sammanhållning i vården för listade individer
  • Hur man arbetar med statistik och resultat i detta sammanhang
 • En målrelaterad ersättning betalas ut på årsbasis för de som inkommit med en tillfredsställande beskrivning av detta arbete

7

Preliminärt arbetsmaterial för diskussion

slide8

En viktig del av arbete består av att regelbundet följa upp och återkoppla resultat längst hela vårdkedjan

 • En central del av utvecklingsarbetet handlar om att tillgängliggöra resultat och stimulera till ökat fokus på systematisk uppföljning
 • För att möjliggöra att primärvården tar en utökad roll i arbetet mot bättre sammanhållning i vården måste utfall längst hela vårdkedjan tydliggöras
 • Genom detta ökar primärvårdens medvetenhet kring listade individers vårdkonsumtion vilket är en förutsättning för att bättre kunna arbeta förebyggande
 • Landstinget kommer genom Vårdvalsenheten månadsvis skicka ut en uppföljningsrapport med indikatorer och jämförelser mellan utförare – återinskrivningar kommer utgöra ett centralt tema

8

Preliminärt arbetsmaterial för diskussion

slide9

Krav på redovisning i regelboken 2014 för att tilldelas medel inom ”Sammanhållen vård”

9

Preliminärt arbetsmaterial för diskussion

slide10

Hur kan vårdcentraler återrapportera och beskriva sitt arbete med sammanhållen vård?

 • Exempel på innehåll i funktionsbeskrivning till Vårdvalsenheten:
 • Beskrivning av hur och i vilken omfattning man deltar i landstingsgemensamma projekt och processer kopplat till sammanhållen vård
 • Beskrivning av hur man utöver gängse rutiner och riktlinjer för kommunikation och samverkan mellan olika aktörer i vården arbetar med att förbättra sammanhållningen
 • Beskrivning av hur man arbetar proaktivt för att förebygga behov av mer specialiserad vård och i synnerhet oplanerad slutenvård bland listade
 • Beskrivning av hur man lokalt följer upp och monitorerar resultat som kan utgöra mått på sammanhållning i vårdkedjan (såväl internt som centralt framtagna). Specifikt bör det tydliggöras hur dessa resultat framställs, kommuniceras till personal samt åtgärder som vidtas

10

Preliminärt arbetsmaterial för diskussion

slide11

Nästa steg

 • Ny regelbok från 1 januari 2014
 • Första uppföljningsrapport planeras till…

Preliminärt arbetsmaterial för diskussion