delirium konfusion f rvirring
Download
Skip this Video
Download Presentation
Delirium – konfusion - förvirring

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Delirium – konfusion - förvirring - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

Delirium – konfusion - förvirring. Mirek Surowiak specialistläkare Geriatriska Kliniken - Huddinge. Delirium. ett av de äldsta kända medicinska tillstånden för 2500 år sedan i Hippocrate s texter hyper- och hypo a ktiv form hos 50\% av äldre patienter inlagda på sjukhus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Delirium – konfusion - förvirring' - azia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
delirium konfusion f rvirring

Delirium – konfusion - förvirring

MirekSurowiak

specialistläkare

GeriatriskaKliniken - Huddinge

delirium
Delirium
 • ett av de äldsta kända medicinska tillstånden
  • för 2500 år sedan i Hippocratestexter
 • hyper- och hypoaktiv form
 • hos 50% av äldre patienter inlagda på sjukhus
 • ofta feldiagnostiserad
vad r konfusion
Vad är konfusion?

Enl DSM IV: (Diagnostic and Statistical Manual)

 • Medvetandestörning
 • Kognitiva förändringar
 • Störningen utvecklas under kort tid (vanligen timmar eller dagar)
 • Det finns hållpunkter från anamnes, somatisk undersökning eller laboratorieresultat att störningen är en direkt fysiologisk följd av somatisk sjukdom/skada.
patofysiologi
patofysiologi
 • Icke specifik manifestation av generelaliserad reduktion av cerebral metabolism och nerreglering av neurotransmision p.g.a:
  • Acetylokolin brist/sänkning
  • GABA
  • Dopamine
  • NE
  • Specific receptors ( e.g., steroid)
  • Alteration of blood flow, inflammation
delirium1
Delirium
 • prodromal fas
  • trötthet, koncentrationssvårigheter,
  • oro, irritation, depression
  • trötthet på dagen eller sömnstörning
delirium2
Delirium
 • deliriumfas
  • störningar under sömn- och vakenhet
   • nattliga störningar: mardrömmar
   • dagtid: ”drömmar”
  • medvetanderubbning
   • nedsattmedvetande
   • dimmigmedvetande
delirium3
Delirium
 • deliriumfas
  • nedsatt uppmärksamhet
  • nedsatt tankeförmåga
   • nedsatt förmåga att hantera information
   • försämrat omdöme
  • språkliga störningar
delirium4
Delirium
 • deliriumfas
  • minnesstörning
   • främmande saker bedöms som bekanta
  • störningar i varseblivning
  • psykomotoriska störningar
  • störningar i känslolivet
  • fluktuation
riskfaktorer f r konfusion
Riskfaktorer för konfusion

Patient faktorer:

 • Ålder
 • Kognitiv svikt
 • Svåra samtida sjukdomar
 • Tidigare episod med konfusion
riskfaktorer f r konfusion1
Riskfaktorer för konfusion

Farmakologiska faktorer:

 • Behandling med många droger
 • Tablett och alkoholberoende
 • Droger som kan ge konfusion
  • Antikolinerga läkemedel
  • Högdosneuroleptika
  • Bensodiazepiner
riskfaktorer f r konfusion2
Riskfaktorer för konfusion

Omgivningsfaktorer

 • Sensoriskbrist
 • Synochhörselnedsättning
 • Social isolering
 • Nymiljö
 • Stress
 • Orörlighet / Minskadaktivitet
hur vanligt r konfusion siffrorna g ller patienter ldre n 65 r
Hur vanligt är konfusion?Siffrorna gäller patienter äldre än 65 år:
 • Bland medicin och kirurgpatienter ca 15%
 • På akuten ca 10%
 • Efter ortopedisk kirurgi mellan 25 och 50%.
 • Efter elektiv hjärtkirurgi på patienter i alla åldrar ca 14%.
hur vanligt r konfusion siffrorna g ller patienter ldre n 65 r1
Hur vanligt är konfusion?Siffrorna gäller patienter äldre än 65 år:
 • Konfusion är vanligare bland sjukhemspatienter än bland de som bor hemma.
 • Majoriteten av Alzheimer patienter har återkommande episoder med konfusion
patienters upplevelser under konfusion
Patienters upplevelser under konfusion
 • Fruktan-känsla av hot mot den egna personen eller mot närstående
 • ”Jag var livrädd att de skulle ge mig en
 • giftinjektion”
 • Misstänksamhet mot personal, anhöriga, andra patienter
diffdiagnoser
Diffdiagnoser

Konfusion Demens Depression Psykos

Debut: akut smygande fluktuerande fluktuerar

Duration: tim/v år v/mån v/mån

Medvetande: grumlat klartklartklart

Uppmärk-

samhet: fluktuerar normal ofta normal ofta normal

Kognition: nedsatt nedsatt normal normal

Orientering: nedsatt nedsatt normal ofta normal

Hallucinat: syn syn saknas ofta hörsel

vanliga orsaker till delirium
vanliga orsaker till delirium
 • infektion
 • urinretention
 • kardiovaskulära orsaker: hjärtinfarkt
 • mediciner
 • CNS: epilepsi, stroke, kronisk subduralhematom
 • Smärta
 • Ofta i kombination med:
  • dehydrering, elektrolytrubbningar, näringsbrist, under-överstimulering
konfusionsframkallande l kemedel
Konfusionsframkallande läkemedel
 • Antikolinergika
 • Bensodiazepiner
 • NSAID
 • Antiarytmika ssk digoxin ,

beta-blockerare

 • Steroider
 • Antiepileptika
 • Analgetika, morfin, doloxene
 • Cytostatika
rekommendationer fr n l kemedelsverket

rekommendationer från Läkemedelsverket

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom

Farmaka i Fokus

Nummer 5

December 2008

starkt st d f r initial icke farmakologisk behandling
Starkt stöd för initial icke-farmakologiskbehandling
 • Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att initiala interventioner av icke-farmakologisk art kan ge goda effekter på beteende och psykiska symtom.
starkt st d f r initial icke farmakologisk behandling1
Starkt stöd för initial icke-farmakologiskbehandling
 • I första hand bör man utreda tänkbara och utlösande orsaker till att patienten blivit orolig och aggressiv.
 • När uppstod symtomen?
 • Tid på dygnet?
 • I vilket sammanhang?
 • Relation till omgivningen?
 • Kan någon psykisk eller kroppslig sjukdom ligga bakom?
 • Hos en dement person kan aggressivitet vara
  • ett uttryck för överträdelser av den privata sfären
  • skrik kan vara ett uttryck för ångest eller för att bli övergiven,
  • vandring kan vara ett uttryck för hemlängtan.
 • Obehandlad smärta, fraktur, förstoppning och urinretention kan i sin tur framkalla BPSD.
vilka l kemedel b r s ttas ut
Vilka läkemedel bör sättas ut?
 • I nästa steg ska du göra en översyn av patientens aktuella farmakologiska behandling.
 • Läkemedel som kan orsaka konfusion och har en negativ effekt på CNS bör sättas ut eller om inte detta går så bör dosen sänkas.
  • Antikolinergika, Bensodiazepiner, NSAID, Antiarytmika ssk digoxin , beta-blockerare, Steroider, Antiepileptika, Analgetika (morfin),
 • INTERAKTIONER !!!!
 • Utebliven effekt av medicinering !!! Överdosering !!!
individens behov och v lbefinnande i fokus
Individens behov och välbefinnande i fokus
 • I steg 3 gäller det att optimera vårdmiljön och bemötandet.
 • Är basala mänskliga behov tillfredsställda såsom
  • mat,
  • dryck,
  • närhet,
  • trygghet,
  • meningsfull syssla,
  • sömn,
  • rörlighet/aktivitet
  • skötsel av basala kroppsliga behov
 • För patienter i särskilt boende är det viktigt med utbildning/information/patientrelaterad handledning till personalen.
individens behov och v lbefinnande i fokus1
Individens behov och välbefinnande i fokus
 • Speciellt viktigt är en god miljö, tillräcklig personaltäthet och anhörigas medverkan.
 • Studier visar att:
  • det inte primärt är beteendet i sig som orsakar svårigheter och påfrestningar
  • utan snarare det faktum att beteendet är svårt att tolka och förstå.
individens behov och v lbefinnande i fokus2
Individens behov och välbefinnande i fokus
 • Specifika vårdinsatser såsom musik, vårdarsång, djurterapi, massage, reminiscens (stimulera gamla minnen med stöd av fotografier, föremål eller musik),
 • massage med mera har i studier visat att man kan uppnå positiva effekter i direkt anslutning till att insatsen ges men det är svårt att utvärdera
 • långtidseffekter.
 • Det är dessutom svårt att skilja mellan effekter av positiv uppmärksamhet från vårdpersonal och de specifika vårdinsatserna.
 • Det är viktigt att metoderna tillämpas kritiskt och med individernas behov och välbefinnande i fokus.
steg 4 farmakologisk behandling
Steg 4 farmakologisk behandling

Sista steget –

överväg farmakologisk behandling

farmakologisk behandling
farmakologisk behandling
 • Vid depressiva symtom är SSRI-preparat förstahandsval
 • Vid irritabilitet, agitation och oro kan SSRI-preparat prövas
 • Memantin (Ebixa) kan ha effekt vid agitation och aggressivitet
farmakologisk behandling1
farmakologisk behandling
 • Vid psykotiska symtom och aggressivitet som orsakar lidande för patienten och/eller potentiell fara för patient eller andra kan risperidon i dos upp till 1,5 mg/dag prövas.
  • Preparatet skall användas mycket restriktivt på grund av en ökad risk för allvarliga biverkningar, bland annat stroke, liksom en ökad dödlighet.
  • Behandlingstiden bör vara kortast möjlig med utvärdering av effekt och ev biverkningar inom två veckor.
  • Ställningstagande till utsättning/dosminskning ska göras regelbundet.
farmakologisk behandling2
farmakologisk behandling
 • Vid behov av akut sedation kan oxazepam prövas under kort tid med adekvat övervakning av patienten.
  • Biverkningarna kan vara påtagliga med risk för fall och påverkan på kognitiva funktioner.
  • Vid långtidsbehandling kan man förväntas utveckla ett beroende vilket kan leda till utsättningsreaktioner med svår oro/ångest.
  • Nyinsättning av regelbunden bensodiazepinbehandling kan således ej rekommenderas vid BPSD.
sammanfattande praktiska rekommendationer
Sammanfattande praktiskarekommendationer
 • Utredning/kartläggning av miljö/sjukdom…
 • Översyn av farmakologisk behandling
 • Optimerad vårdmiljö och bemötande
 • Alternativ farmakologisk behandling
utredning
UTREDNING
 • Utredning:
 • Hb,
 • P-Glu,
 • Na, K, Ca, Urea (krea/clearance)
 • T4/TSH,
 • CRP, SR, U- sticka,
 • EKG.
 • DT skalle?
ad