Стручно усавршавање дефектолога запослених у васпитно-образовним установама за децу и ученике - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Стручно усавршавање дефектолога запослених у васпитно-образовним установама за децу и ученике PowerPoint Presentation
Download Presentation
Стручно усавршавање дефектолога запослених у васпитно-образовним установама за децу и ученике

play fullscreen
1 / 23
Стручно усавршавање дефектолога запослених у васпитно-образовним установама за децу и ученике
141 Views
Download Presentation
cybill
Download Presentation

Стручно усавршавање дефектолога запослених у васпитно-образовним установама за децу и ученике

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Стручно усавршавање дефектолога запослених у васпитно-образовним установама за децу и ученике са сметњама у развоју Сагледавање стања у области стручног усавршавања дефектолога запослених у васпитно-образовним установама за децу и ученике са сметњама у развоју представља основу за стручну анализу и процену потреба различитих видова њиховог стручног усавршавања у даљем периоду.

 2. У Републици Србији, у образовно-васпитном систему, постоји 48 школа за ученике са сметњама у развоју. У тим школама запослено је преко 1000 дефектолога различитих усмерења и специјалности. Стручна звања дефектолога

 3. Закон о основама система образовања и васпитања обавезује запослене у просвети на стручно усавршавање, што је подстакло Завод да спроведе истраживање о потребама наставног кадра у школама за децу и ученике са сметњама у развоју у области професионалног развоја. Запослени у школама за децу и ученике са сметњама у развоју, на основу упитника, навели су називе семинара из Каталога програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора које су одабрали да похађају. Поред тога, наставни кадар је у упитнику навео и теме које су значајне за њихово усавршавање, а не налазе се у Каталогу. То пружа могућност запосленима у образовању, установама, институцијама, стручним друштвима, удружењима и другим стручњацима да акредитују теме и програме из ове области.

 4. УЖЕСТРУЧНА ОБЛАСТ- ДЕФЕКТОЛОГИЈА И СПЕЦИЈАЛНА ПЕДАГОГИЈА: • Исказане потребе за семинарима из Каталога стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора: • Стратегије и интервенције за развој социјалних вештина, прихватљивих облика понашања у ризичним ситуацијама код деце и омладине са аутистичним спектром (68 дефектолога); • Неуролошка процена и реедукативни третман дискогнитивних и емоционалних сметњи у инклузивној настави (31 дефектолог); • Специфичне вежбе за реедукацију психомоторике за децу са дисхармоничним развојем (29 дефектолога); • Улога покрета у развоју говора (28 дефектолога); • Општа и специфична реедукација психомоторике и релаксација – превенција и третман сметњи у развоју моторике, говора, емоција и сазнајних функција (28 дефектолога); • Примена структуралног учења и сензорна интеграција код особа са аутистичним спектром (27 дефектолога); • Реедукација психомотрике – метод превенције и третмана поремећаја у понашању и учењу (25 дефектолога); • „Специјална школа као сервисни центар“ (25 дефектолога); • Обука из дефектолошке дијагностике, реедукације и неуропсихолошке рехабилитације (16 дефектолога); • Примена визуелних средстава у структурираној ситуацији код деце, адолесцената и одраслих са аутистичним спектром (19 дефектолога); • Дијагностика и терапија артикулационих поремећаја (17 дефектолога); • „Унапредимо дечији развој“ (проблеми развоја говора и језика) (15 дефектолога); • Аутистични спектар, хиперактивност, сметње моторике и слуха – Стратегије прилагођавања наставе (15 дефектолога); • Поремећај пажње и хиперактивност предшколске/школске деце (ADHD) – улога школе и едукатора у третману овакве деце (14 дефектолога); • Енигматски свет чула (14 дефектолога); • 21. Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима • 22. Курс „Март мео“ – природна потпора развоју • 23. Приступ и подршка деци са потешкоћама у учењу изазваним дислексијом, дисграфијом, дискалкулијом или хиперактивношћу • 24. Школа знаковног језика • 25. Менса НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења – ГДЕ • 26. Обука у примени специјализованих метода рада са децом са первазивним спектром поремећаја (ABA метод, TEACH метод, PLAY метод, Метод сензомоторне интеграције) • 27. Свет наше (различите) деце • 28. Како помоћи дислексичним ученицима • 29. Програм превенције насиља „здрави избори за децу“ – напредни ниво • 30. Увођење ИЕП-а у образовање и третман деце са аутистичним спектром у складу са светским стандардима • Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама у развоју • Обука из сензорне интеграције SI Jean Ayres – ПРОВЕРИТИ ? • Значај дијагностике и одступања у психомоторном развоју деце, принципи рехабилитације и сензорне инеграције • Употреба ритма као музичке стимулације у раду са децом и ученицима са сметњама и тешкоћама у развоју • Специјализовани семинари за рад са особама са посебним потребама (нпр. са утизмом, менталном ометеношћу , АДХД )

 5. Како помоћи дислексичним ученицима (13 дефектолога) Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима (12 дефектолога); Приступ и подршка деци са потешкоћама у учењу изазваним дислексијом, дисграфијом, дискалкулијом или хиперактивношћу (11 дефектолога); Менса НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења (11 дефектолога); Свет наше (различите) деце (10 дефектолога); Програм превенције насиља „здрави избори за децу“ – напредни ниво (10 дефектолога); Увођење ИОП-а у образовање и третман деце са аутистичним спектром у складу са светским стандардима (8 дефектолога); Породични распоред у раду са агресивном и хиперактивном децом основношколског узраста (8 дефектолога); Школа знаковног језика (8 дефектолога) Инклузивно посредовање – фактор превенције поремећаја понашања и сукоба у инклузивном школовању (8 дефектолога); МЕДОС - Мултимедијални систем за едукацију деце са оштећеним слухом (8 дефектолога); Превентивно-корективни рад са ученицима ометеним у развоју (8 дефектолога); Заједно против насиља (8 дефектолога) Дискалкулија у основној школи (7 дефектолога); Израда индивидуалног-образовног плана за децу/ученике са сметњама у развоју укључене у редовни васпитно-образовни систем (7 дефектолога);

 6. 31. Развојни Монтесори материјали у функцији припремног предшколског програма (6 дефектолога); 32. Тешки адолесценти – учење животних вештина (Министарство просвете) (6 дефектолога); 33. Знања и вештине потребне дефектологу као стручном сараднику у редовној школи (5 дефектолога); 34. Прилагођавање наставних јединица из математике за ученике са сметњама у развоју (5 дефектолога); 35. Прилагођавање наставних јединица из српског језика за ученике са сметњама у развоју (5 дефектолога); 36. Планирање и реализација додатне образовне подршке деци/ученицима са сметњама у развоју у школи и вртићу (5 дефектолога); 37. Водич за васпитаче „Породица у вртлогу дроге“ (5дефектолога); 38.Деца са посебним потребама и деца са кохлеарним имплантатима у систему васпитања и образовања (4 дефектолога); 39. Школа као превентивни фактор у спречавању наркоманије (3 дефектолога); 40. Примена КСАФА система у дијагностици третмана поремећаја слуха, говора и језика,пажње, понашања и учења (3 дефектолога); 41. Корективне вежбе за децу и ученике са телесним деформитетима (1дефектолог). 36. Инклузија деце са аутистичним спектром поремећаја (АСП) у редовно васпитно- образовно окружење 37. Школа знаковног језика „Учимо заједно“ 36. Основи неуропсихолошке и дефектолошке дијагностике, реедукације и рехабилитације 37.

 7. УЖЕСТРУЧНА ОБЛАСТ - ДЕФЕКТОЛОГИЈА И СПЕЦИЈАЛНА ПЕДАГОГИЈА • Исказане потребе: • Ужестручна област за дефектологе/специјалне педагоге (135 дефектолога); • Аутизам (изражене потребе 46 дефектолога); • Сензорна интеграција деце са сметњама у развоју (35 дефектолога); • Образовање деце са посебним потребама – уопште (30 дефектолога); • Реедукација психомоторике – опште информације (21 дефектолога); • „The Floortime“ метод (15 дефектолога); • Курс „Мартe Mео“ – природна потпора развоју (12 дефектолога); • Обука у примени специјализованих метода рада са децом са первазивним спектром поремећаја (ABA метод (Applied Behavior Analysis), PLAY метод (интегративна терапија игром) метод сензомоторне интеграције) (10 дефектолога); • Употреба слика у раду са децом са аутизмом (PECS метод ) (7 дефектолога); • Препознавање и превазилажење сметњи у учењу (6 дефектолога); • Дневне вештине за децу са визуелним оштећењима (6 дефектолога); • Теме из неуропсихологије (5 дефектолога); • Специфичне сметње у учењу (4 дефектолога); • Рана рехабилитација (4 дефектолога); • Теме о аутизму са приказима случајева (4 дефектолога); • Метод рада са децом без развијеног говора (4 дефектолога); • Рад у сензорној соби (3 дефектолога); • Первазивни поремећаји (3 дефектолога); • Васпитно-образовни рад (настава) са децом оштећеног вида (3 дефектолога); • Рад са децом са интелектуалним сметњама (1 дефектолога); • Психолингвистика (1 дефектолога); • Дисхармоничан развој (1 дефектолога); • Обука за рад на опреми за логопедску и аудиолошку рехабилитацију (1 дефектолог); • Специфични синдроми (1 дефектолг); • Специфична знања и вештине из ужестручних предмета са других одсека ФАСПЕР-а (1дефектолога). • 21. Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима • 22. Курс „Март мео“ – природна потпора развоју • 23. Приступ и подршка деци са потешкоћама у учењу изазваним дислексијом, дисграфијом, дискалкулијом или хиперактивношћу • 24. Школа знаковног језика • 25. Менса НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења – ГДЕ • 26. Обука у примени специјализованих метода рада са децом са первазивним спектром поремећаја (ABA метод, TEACH метод, PLAY метод, Метод сензомоторне интеграције) • 27. Свет наше (различите) деце • 28. Како помоћи дислексичним ученицима • 29. Програм превенције насиља „здрави избори за децу“ – напредни ниво • 30. Увођење ИЕП-а у образовање и третман деце са аутистичним спектром у складу са светским стандардима • Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама у развоју • Обука из сензорне интеграције SI Jean Ayres – ПРОВЕРИТИ ? • Значај дијагностике и одступања у психомоторном развоју деце, принципи рехабилитације и сензорне инеграције • Употреба ритма као музичке стимулације у раду са децом и ученицима са сметњама и тешкоћама у развоју • Специјализовани семинари за рад са особама са посебним потребама (нпр. са утизмом, менталном ометеношћу , АДХД )

 8. ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ Исказане потребе за семинарима из Каталога стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора : Дидактички материјал за рад са децом са сметњама у развоју – примена и израда (14 дефектолога); Интерактивне табле у настави (8 дeфектолога); Комплексна метода у настави почетног читања и писања (8 дефектолога); Говорне технологије у образовању (употреба говорних технологија као асистивних технологија у образовању деце са сметњама у развоју) (7 дефектолога); Савремене методе наставе и наставни материјали (6 дефектолога); Практичан приступ и наставне алатке у раду са ученицима са сметњама у развоју млађег школског узраста (5 дефектолога); Мултимедијални аспекти наставе и учења (4 дефектолога).

 9. ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ: • Исказане потребе: • Иновације у настави уопште (123 дефектолога); • Иновације у настави у раду са децом са вишеструком ометеношћу (15 дефектолога); • Иновације у информатици (14 дефектолога); • Иновације у раду са децом са посебним потребама (7 дефектолога); • Иновације у третману дислексије и дисграфије (1 дефектолога); • Иновације у ужестручној области (1 дефектолога).

 10. ПЕДАГОШКЕ ТЕМЕ • Исказане потребе за семинарима из Каталога стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора: • Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду (посебно базични курс Монтесори програма) (93 дефектолога); • Почни од почетка – почетак је важан – подршка раном расту, развоју и учењу (31дефектолога); • Планирање и реализација додатне образовне подршке деци и ученицима са сметњама у развоју (16 дефектолога); • „Вршњачко насиље и шта са њим?“ (14 дефектолога); • Методе активно оријентисане наставе (13 дефектолога); • Васпитни проблеми ученика и како их превазићи (12 дефектолога); • Индивидуални план подршке и индивидуални образовни план (9 дефектолога); • Рад у комбинованом одељењу (9 дефектолога); • Индивидуализовани приступ у процесу подучавања и примени портфолија у праћењу ученика (9 дефектолога); • Решавање сукоба ученика методом реконструкције (8 дефектолога); • Рад са децом и омладином са проблемима у понашању (8 дефектолога); • Решавање конфликата у школи и дому ученика (8 дефектолога); • Васпитни рад у домовима (8 дефектолога); • Специфичан приступ наставника: рад на оснаживању младих за самостално решавање развојних и адолесцентних проблема (8 дефектолога); • Васпитачка моћ (7 дефектолога); • Ромско дете и школа (5 дефектолога); • Оснаживање младих кроз школску /вршњачку медијацију (4 дефектолога); • Добра сарадња са родитељима: добро деци, добро нама , добро њима (3 дефектолога).

 11. ПЕДАГОШКЕ ТЕМЕ Исказане потребе: Педагошке теме – уопште (62 дефектолога); Васпитни рад и општа питања наставе – разне теме (15 дефектолога); Поремећаји и тешкоће у учењу и понашању (8 дефектолога); Решавање конфликата у школи и дому ученика (8 дефектолога); „Валдорф“ педагогија (8 дефектолога); Знања и вештине потребне за рад са децом са посебним образовним потребама (5 дефектолога).

 12. ПСИХОЛОШКЕ ТЕМЕ • – Исказане потребе за семинарима из Каталога стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора: • Управљање стресом, деце, наставника и родитеља (45 дефектолога); • Саветодавни рад са децом и адолесцентима (17 дефектолога); • Агресивност деце и адолесцената (17 дефектолога); • Дечија пажња као фактор успеха у васпитно-образовном раду (9 дефектолога); • Умеће комуникације (5 дефектолога); • Како повећати ефикасност и мотивацију за рад и учење – рационално – емоционални приступ (5 дефектолога); • Мотивација и психолошки принципи учења (3 дефектолога); • То сам ја – индивидуализација процеса подстицања развоја детета (3 дефектолога); • Примена техника и мапа ефикасног учења, брзог читања и памћења у настави и интеграцији у образовно-васпитни систем (3 дефектолога).

 13. ПСИХОЛОШКЕ ТЕМЕ • Исказане потребе: • Психолошке теме – уопште (72 дефектолога); • Саветодавни рад са родитељима ученика са сметњама у развоју (21 дефектолога); • Поремећај пажње и хиперактивност деце (18 дефектолога); • Когнитивна и породична терапија у раду са проблематичном децом и адолесцентима (14 дефектолога); • Психолошке теме у делу нових метода и техника развојне процене (3 дефектолога).

 14. ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Исказане потребе за семинарима из Каталога стручног усавршавања наставника, васпитача,стручних сарадника и директора: Примена мултимедија у раду са децом са посебним потребама (20 дефектолога); Асистивне технологије – примена у школи (15 дефектолога); Информационо-комуникационе технологије у настави (9 дефектолога); Прилагођавање опција рачунарских програма за рад деце са посебним потребама (7 дефектолога); Електронски наставни материјали (5 дефектолога); Модернизујте своју наставу – лако израдите веб сајт (3 дефектолога) ; Алати за Е-учионицу (3 дефектолога).

 15. ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Исказане потребе: Информатика – опште информације (41 дефектолог); Обука у примени асистивних технологија и средстава за аудитивну и алтернативну комуникацију (3 дефектолога); Примена асистивних технологија код деце са моторичким поремећајима (1 дефектолог); Коришћење интернета – употреба и злоупотреба (1 дефектолог).

 16. ТЕМЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА (ТЕМЕ ИЗ МЕДИЦИНЕ): • Исказане потребе за семинарима изКаталога стручног усавршавања наставника, васпитача,стручних сарадника и директора: • Корективне вежбе за децу и ученике са телесним деформитетима (8 дефектолога); • Прва помоћ код деце свих узраста (3 дефектолога); • Дете са епилепсијом у разреду (3 дефектолога); • Ортопедска радионица: превенција коштано-зглобних обољења код деце • и ресоцијализација након лечења (3 дефектолога).

 17. ТЕМЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА (ТЕМЕ ИЗ МЕДИЦИНЕ) Исказане потребе : 1. Теме из неурологије и неуропсихологије (6 дефектолога).

 18. УМЕТНОСТИ Исказане потребе за семинарима из Каталога стручног усавршавања наставника, васпитача,стручних сарадника и директора: 1. Употреба ритма као музичке стимулације у раду са децом и ученицима са сметњама и тешкоћама у развоју (12 дефектолога);; 2. Маштаоница од папира (9 дефектолога); 3. Лутка наставно и васпитно средство (7 дефектолога); 4. Игра и покрет, инструменти невербалне комуникације и развоја имагинације у процесу едукације младих (4 дефектолога); 5. Керамика, традиција, култура, радост (инклузија и интеграција кроз уметност) (4 дефектолога); 6. Експерименталне ликовне технике у раду са даровитом децом и децом са сметњама у развоју (3 дефектолога); 7. Школа ручног ткања (3 дефектолога); 8. Слике и сценске игре као мали дечији пројекти у настави (2 дефектолога); 9. Школа керамике (1 дефектолог).

 19. УМЕТНОСТИ • Исказане потребе: • Уметност – драма и покрет – уопште (8 дефектолога); • Ритмичко-мелодијске активности подстицај учењу, говорно-језичком развоју • и инклузивном образовању (8 дефектолога); • 3. Уметност – ликовна уметност (6 дефектолога); • 4. Примена позоришних вештина у раду са ученицима са сметњама у развоју (3 дефектолога); • 5. Музикотерапија (1 дефектолог).

 20. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ПРАКСА • Исказане потребе за семинарима из Каталога стручног усавршавања наставника, васпитача,стручних сарадника и директора: • 1. Између прописа и праксе (8 дефектолога); • 2. Обука за вођење семинара и презентација (8 дефектолога); • 3. Развојно и пројектно планирање (5 дефектолога); • 4. Пројекат за пројекат (5 дефектолога); • 5. Безбедност ученика у школским објектима (5 дефектолога); • 6. Партнерство између специјалне и редовне школе – мрежа подршке • инклузивном образовању (4 дефектолога); • 7. Обука за радионичарски рад – креативан и ефикасан метод у раду са ученицима (4 дефектолога); • 8. Попуњавање и штампање педагошке документације (4 дефектолога); • 9. Педагошко инструктивни рад у школи и предшколској установи (3 дефектолога); • 10. Тимски рад – подизање нивоа професионалне одговорности (3 дефектолога); • 11. Примена портфолија у праћењу ученика (3 дефектолога); • 12. Одељенска заједница као фактор превенције поремећаја у понашању – • план и програм разредног старешине (3 дефектолога); • 13. Од „Службеног листа“ до индивидуалнообразовног плана (3 дефектолога); • 14. Едукација школских тимова за реаговање у кризним ситуацијама (3 дефектолога);

 21. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ПРАКСА Исказане потребе : Управљање и руковођење у школи – уопште (5 дефектолога); Оцењивање (5 дефектолога); Протоколи за корективни дефектолошки рад у школи – уједначавање истих (4 дефектолога); Све што је од значаја за израду и реализацију ИОП-а (нова искуства, практичнија и прегледнија документација) (4 дефектолога); Студијски програми сталног стручног усавршавања дефектолога из наставних предмета и из методике која прати предмет, а према врстама ометености (3 дефектолога); Сарадња учитеља и дефектолога (кооперативна настава) (2 дефектолога).

 22. Дефектолози и специјални педагози навели су и теме за којима је исказана потреба у пракси. Према њиховим интересовањима, теме програма за стручно усавршавање могу се структурисати у оквиру следећих области: УЖЕСТРУЧНА ОБЛАСТ - ДЕФЕКТОЛОГИЈА И СПЕЦИЈАЛНА ПЕДАГОГИЈА ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ ПЕДАГОШКЕ ТЕМЕ ПСИХОЛОШКЕ ТЕМЕ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ (МЕДИЦИНСКЕ ТЕМЕ) УМЕТНОСТИ СТРАНИ ЈЕЗИЦИ ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ПРАКСА

 23. irena.popovic@zuov.gov.rs