ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
Download
1 / 62

НОВИ ПАЗАР, 15.3.2014. РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРЕФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА. НОВИ ПАЗАР, 15.3.2014. РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРЕФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ. ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ СКУПА. Упознавање учесника са основним поставкама професионалног развоја Упознавање учесника са начинима планирања и израде плана стручног усавршавања

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' НОВИ ПАЗАР, 15.3.2014. РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРЕФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ' - hisano


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

НОВИ ПАЗАР, 15.3.2014.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРЕФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ


ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ СКУПА РАЗВОЈА

 • Упознавање учесника са основним поставкама професионалног развоја

 • Упознавање учесника са начинима планирања и израде плана стручног усавршавања

 • Оспособљавање учесника за креирање портфолија


ПЛАН РАДА РАЗВОЈА

Увод

 • Портфолио професионалног развоја

 • Израда портфолија професионалног развоја

 • Како прикупити доказе за формирање портфолија


Шта значи реч портфолио? РАЗВОЈА

Фасцикла

Мапа са репрезентативним

радовима

Службена торба


Због чега користимо реч портфолио / а недосије/ а не радна биографија

Све су речи страног порекла (портфолио латинског, досије француског)

Досије код нас често асоцира на полицијски досије

Радна биографија није довољна, она је саставни део портфолиjа


Ш портфолио / а нета је портфолио професионалног развоја?

Портфолио је по одређеном критеријуму брижљиво организована и развијена збирка разноврсних материјала која даје слику о томе шта наставник, васпитач или стручни сарадник зна и може да уради, одсликава његова постигнућа, професионално искуство, ставове и размишљања.


Шта је то портфолио? портфолио / а не

Према Правилнику о СУ:

систематично праћење, анализирање и вредновање свог:

- ОВР

- развоја компетенција

- напредовања и професионалног развоја

чување у одређеном облику:

- најважнијих примера из своје праксе

- примера примене наученог током СУ

- личног плана професионалног развоја


СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈНАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНОГ САРАДНИКА

 • ЧЛАН 129.

 • НАСТАВНИК, ВАСПИТАЧ И СТРУЧНИ САРАДНИК, СА ЛИЦЕНЦОМ И БЕЗ ЛИЦЕНЦЕ, ДУЖАН ЈЕ ДА СЕ СТАЛНО УСАВРШАВАРАДИ УСПЕШНИЈЕГ ОСТВАРИВАЊА И УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И СТИЦАЊА КОМПЕТЕНЦИЈА ПОТРЕБНИХ ЗА РАД, У СКЛАДУ СА ОПШТИМ ПРИНЦИПИМА И ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА.

 • У ТОКУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИК, ВАСПИТАЧ И СТРУЧНИ САРАДНИК МОЖЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ДА НАПРЕДУЈЕ СТИЦАЊЕМ ЗВАЊА: ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК, САМОСТАЛНИ ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК, ВИШИ ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК И ВИСОКИ ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК.

 • ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У СКЛАДУ СА ПРИОРИТЕТИМА УСТАНОВЕ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА И ПРИОРИТЕТИМА МИНИСТАРСТВА, ДОНОСИ ОРГАН УПРАВЉАЊА УСТАНОВЕ.


ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

НАЦИОНАЛНИ НИВО

ПРИОРИТЕТИ

РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ НИВО

ПРИОРИТЕТИ

ШКОЛА - УСТАНОВА

ПОЈЕДИНАЦ

SWOT

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

САМОПРОЦЕНА

ЗНАЊА

ВЕШТИНА

ВРЕДНОСНИ СТАВОВИ

К О М П Е Т Е Н Ц И Ј Е


КАКО ДОЋИ ДО ПЛАНА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА?

СВАКИ ПОЈЕДИНАЦ УТВРЂУЈЕ СВОЈЕ ПОТРЕБЕ И ИЗРАЂУЈЕ

ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

(ПРЕДХОДИ МУ ПИСАЊЕ РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ)

СТРУЧНИ АКТИВИ ПРАВЕ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НА ОСНОВУ ЛИЧНИХ ПЛАНОВА И У СКЛАДУ СА ПОТРЕБОМ ВЕЋИНЕ

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ ПРОЦЕЊУЈЕ, РАЗМАТРА И ПРЕДЛАЖЕ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВЊА НА НИВОУ УСТАНОВЕ,

А НА ОСНОВУ ПЛАНОВА СТРУЧНИХ АКТИВА

ДИРЕКТОР ПРЕДЛАЖЕ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ШКОЛСКОМ ОДБОРУ

ШКОЛСКИ ОДБОР УСВАЈА ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОКВИРУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ


ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА УСТАНОВА ПЛАНИРА НА ОСНОВУ ИСКАЗАНИХ ЛИЧНИХПЛАНОВА ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА, РЕЗУЛТАТАСАМОВРЕДНОВАЊА И ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ, ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕНОСТИСТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА, ЗАДОВОЉСТВА УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА И ДРУГИХ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА.

ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА, САЧИЊАВАСЕ НА ОСНОВУ САМОПРОЦЕНЕ НИВОА РАЗВИЈЕНОСТИ СВИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ПРОФЕСИЈУ НАСТАВНИКА . . .


ШТА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈОБУХВАТАТОККАРИЈЕРЕ?

КАРИЈЕРАТРАЈЕЦЕОЖИВОТ:

ПОЧИЊЕПОЛАСКОМУВРТИЋИНЕЗАВРШАВАСЕОДЛАСКОМУПЕНЗИЈУ,

ВЕЋТРАЈЕСВЕДОКЈЕЧОВЕКАКТИВАН


ОБЛИЦИ ОБРАЗОВАЊА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ (Formal Education) -ограничено, редовно, хијерархијски структурисано учење – диплома (школе,факултети)

ИНФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ – (Informal Education)- ”учење у ходу” (непланирано, индивидуално, лично иницирано образовање).

НЕФОРМАЛНО ОРАЗОВАЊЕ

(Non-formal Education) -организовани и планирани садржаји који се одвијају ван формалног система образовања (семинари, курсеви...)


 • СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ:

 • ОТВОРЕН,ДИНАМИЧАН И ТРАЈАН ПРОЦЕС КОЈИ ПОВЕЋАВА НАСТАВНИКОВУ СВЕСНОСТ О УНАПРЕЂЕЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА.

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА,

СТРУЧНИХ САРАДНИКА

ЕЛЕМЕНТИ БИОГРАФИЈЕ


УНАПРЕЂЕНО ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

И НАПРЕДОВАЊА

ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

И НАПРЕДОВАЊА

ВИЗИЈА РАЗВОЈА

ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА

АНАЛИЗА СТАЊА

ИЗРАДА ПЛАНА


SW ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈОТАНАЛИЗАУОБЛАСТИСТРУЧНОГУСАВРШАВАЊАПРИМЕЊУЈЕСЕКРОЗ

ЧЕТИРИКОРАКА

ПРОЦЕНАСНАГЕИСЛАБОСТИСАМЕУСТАНОВЕ УВЕЗИСАСТРУЧНИМУСАВРШАВАЊЕМИНАПРЕДОВАЊЕМ

1.

ИДЕНТИФИКОВАЊЕ МОГУЋНОСТИ / ШАНСИИОПАСНОСТИ / ПРЕТЊИ, КОЈЕУСТАНОВА, МОЖЕ ДАКОРИСТИИЗОКРУЖЕЊА АУВЕЗИСАСТРУЧНИМУСАВРШАВАЊЕМИНАПРЕДОВАЊЕМ

2.

ДЕФИНИСАЊЕ ГОДИШЊИХ ЦИЉЕВА УСТАНОВЕ У СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ,

УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА УСТАНОВЕ

3.

4.

ИЗРАДАПЛАНОВА СТРУЧНОГ

УСВРШАВАЊА УСТАНОВЕ


РЕЗУЛТАТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈSWОТАНАЛИЗЕ

МОЖЕТЕУПОТРЕБИТИ И MOГУ ПОМОЋИ -

АКО СУ РЕАЛНИ, ИСКРЕНИ, ОБЈЕКТИВНИ И ЛИШЕНИ ЛИЧНОГ СТАВА И ЛИЧНОГ ПРОЦЕЊИВАЊА НЕКОГА И НЕЧЕГА

САВЕТ :

ФОРМИРАЈТЕ ТИМ КОЈИ ЋЕ:

ОПШТЕ СТАВИТИ ИСПРЕД ЛИЧНОГ,

РАЦИОНАЛНО НАДИРАЦИОНАЛНИМ,

КРАЈЊЕ ПОШТЕНО И ОБЈЕКТИВНО


АКО ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈУРЕЗУЛТАТИМА

SWОТАНАЛИЗЕ, НЕМАСЛАБОСТИ,

МАНАИЛИОПАСНОСТИ –

БУДИТЕСИГУРНИДАТУНЕШТОНИЈЕУРЕДУ !


СТАНДАРДИ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈКОМПЕТЕНЦИЈА

ЗА ПРОФЕСИЈУ НАСТАВНИКА И ЊИХОВОГ

ПРОФЕСИОНАЛНОГРАЗВОЈА

АПРИЛ 2011.


УЛОГА НАСТАВНИКА ЈЕ ВИШЕСТРУКА: ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

РАЗВИЈА КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОД УЧЕНИКА,

КОЈЕ ИХ ОСПОСОБЉАВАЈУ ЗА ЖИВОТ И РАД И НА ТАЈ НАЧИН

ИМ ПРУЖА ОСНОВУ ЗА ДАЉЕ УЧЕЊЕ

ПРУЖА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА

ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА,

ПОДРШКА ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И УЧЕНИЦИМА СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ, ДА ОСТВАРЕ ОБРАЗОВНЕ И ВАСПИТНЕ ПОТЕНЦИЈАЛЕ У СКЛАДУ СА СВОЈИМ МОГУЋНОСТИМА


НАСТАВНИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ СУ КАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕ ИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХ АКТИВНОСТИ У

ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ СЕ ОДРЕЂУЈУ НА ОСНОВУ ЦИЉЕВА И ИСХОДА УЧЕЊА, КОЈИ ЋЕ ОБЕЗБЕДИТИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ СТАНДАРДЕ

О ТОМЕ КАКВО СЕ ПОУЧАВАЊЕ СМАТРА УСПЕШНИМ

ЦЕНТРАЛНУ УЛОГУ У УНАПРЕЂИВАЊУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ИМАЈУ НАСТАВНИЦИ ЈЕР ОНИ НЕПОСРЕДНО УТИЧУ НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ УЧЕНИКА

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ СКУП ПОТРЕБНИХ ЗНАЊА, ВЕШТИНА И ВРЕДНОСНИХ СТАВОВА НАСТАВНИКА


ВЕШТИНЕ КАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕ ИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХ АКТИВНОСТИ У ЗА 21. ВЕК

ВЕШТИНЕАДАПТАЦИЈЕ

КРИТИЧКОРАЗМИШЉАЊЕ

ВЕШТИНЕУЧЕЊА

КОМУНИКАЦИЈСКЕВЕШТИНЕ

ВЕШТИНЕРЕШАВАЊАПРОБЛЕМА

САРАДЊАИТИМСКИРАД

ОТПОРНОСТНАСТРЕС


МОТИВАЦИЈА ЈЕСТЕ ПРОЦЕС КАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕ ИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХ АКТИВНОСТИ У

ПРЕУЗИМАЊА ОДГОВОРНОСТИ

И АКТИВНЕ УЛОГЕ У КРЕИРАЊУ

ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА


САМОПРОЦЕНА ЗНАЊА И ВЕШТИНА КАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕ ИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХ АКТИВНОСТИ У

ПОТРЕБНИХ ЗА РАД У ОБРАЗОВНО –ВАСПИТНОЈ УСТАНОВИ/ШКОЛИ

З Н А Њ А :

УЖЕ СТРУЧНА ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ;

ИЗ ПЕДАГОГИЈЕ И ПСИХОЛОГИЈЕ;

О РАЗЛИЧИТИМ МЕТОДАМА, ТЕХНИКАМА И АКТИВНОСТИМА;

О РАЗВОЈНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ДЕЦЕ;

О ТЕХНИКАМА УЧЕЊА;

О ПЛАНИРАЊУ И ЕВИДЕНТИРАЊУ РАДА;

О ОСНОВАМА ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА;

О ТЕХНИКАМА ЕВАЛУАЦИЈЕ И САМОЕВАЛУАЦИЈЕ;

О НАЧИНИМА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ;

ИНФОРМАТИКЕ;

СТРАНИ ЈЕЗИК;

ПОЗНАВАЊЕ ЗАКОНА, ПРОПИСА, ПРАВНИХ АКАТА, ПРОЦЕДУРА....

В Е Ш Т И Н Е :

ТИМСКИ РАД;

КОМУНИКАЦИЈСКЕ ВЕШТИНЕ;

АКТИВНО СЛУШАЊЕ;

НАЧИН РАДА СА ДЕЦОМ-ИНДИВИДУАЛНИ, ГРУПНИ, ФРОНТАЛНИ, РАД У ПАРОВИМА;

ИЗРАДА СРЕДСТАВА И МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД;

ОРГАНИЗАЦИЈА РАЗНИХ АКТИВНОСТИ;

КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА;

КОРИШЋЕЊЕ РАЗНИХ ТЕХНИКА У РАДУ СА ДЕЦОМ;

ПРЕНОШИЊЕ ЗНАЊА ДЕЦИ-ПОДУЧАВАЊЕ,

САМОЕВАЛУАЦИЈА;

ИЗРАЖАВАЊЕ,

МОТОРИЧКЕ, ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ ВЕШТИНЕ,

ЕМПАТИЈА,

ПОКРЕТАЊЕ, ИНИЦИРАЊЕ И ВОЂЕЊЕ РАЗНИХ АКТИВНОСТ,

САРАДЊА СА ОСТАЛИМ УЧЕСНИЦИМА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ.


АКО ЈЕ ШКОЛА ФАБРИКА БУДУЋНОСТИ КАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕ ИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХ АКТИВНОСТИ У

НАСТАВНИК ЈЕ ПРОИЗВОЂАЧ И ПРТЕ ПРОФЕСИЈЕ

ПРофесионализам,

ПРодуктивност,

ПРомишљеност,

ПРиврженост,

ПРавовременост,

ПРоницљивост,

ПРеданост,

ПРогресивност,

ПРимереност,

ПРедусретљивост,

ПРијатељство...

и све оно што је добро за ученика, родитеља, школу и државу


К КАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕ ИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХ АКТИВНОСТИ У ОМПЕТЕНЦИЈЕ


К О М П Е Т Е Н Ц И Ј Е : КАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕ ИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХ АКТИВНОСТИ У

НАСТАВНУОБЛАСТ,

ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ

ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ

ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА

КОМУНИКАЦИЈА И САРАДЊА


УЧЕЊЕ ЗА КАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕ ИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХ АКТИВНОСТИ У

ЗНАЊЕ

НАСТАВНУ ОБЛАСТ,

ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ

К1

УЧЕЊЕ ЗА ПРИМЕНУ И РАД

ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ

К2

УЧЕЊЕ ЗА ЛИЧНИ РАЗВОЈ

УЧЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ ЖИВОТ

ПОДРШКА РАЗВОЈУ

ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА

К3

КОМУНИКАЦИЈА И

САРАДЊА

К4


КОМПЕТЕНЦИЈЕ КАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕ ИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХ АКТИВНОСТИ У И ИНДИКАТОРИ

КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ

К2

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА

К3

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ

К4

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ,ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ РАДА

К1

ЗНАЊА

ПЛАНИРАЊЕ

РЕАЛИЗАЦИЈА

ВРЕДНОВАЊЕ/ЕВАЛУАЦИЈА

УСАВРШАВАЊЕ

30


ГОДИШЊИ КАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕ ИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХ АКТИВНОСТИ У ЛИЧНИПЛАН

ПРОФЕСИОНАЛНОГРАЗВОЈА

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА,

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

ЈЕСТЕ ОСНОВА И ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО, ЗА

ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА УСТАНОВЕ/ШКОЛЕ,

И ОБА ПЛАНА РАДЕ СЕ УПОРЕДО.

ПРИ ИЗРАДИ ГЛП, АНАЛИЗИРАЈТЕ СОПСТВЕНУ

БИОГРАФИЈУ, У ДЕЛУ ЗАХТЕВА ПОСЛА КОЈИ ОБАВЉАТЕ,

НАЧИНИТЕ ЛИЧНУ ПРОЦЕНУ /САМОЕВАЛУАЦИЈУ КОМПЕТЕНЦИЈА, ПОТРЕБА, ИНТЕРЕСОВАЊА,

ПРАВАЦА РАЗВОЈА И ПРИОРИТЕТА УСТАНОВЕ И РЕАЛНИХ МОГУЋНОСТИ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЖЕЉА И ПЛАНОВА


ПРОЦЕНА КОМПЕТЕНЦИЈА = КАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕ ИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХ АКТИВНОСТИ У

САМОПРОЦЕНА

ЕКСТЕРНА ПРОЦЕНА

................

ДИРЕКТОР, РОДИТЕЉИ

О С Т А Л О

ТЕСТ/ИСПИТ

СИМУЛАЦИЈА

УЧИОНИЦА

ШТА СЕ ДЕШАВА У УЧИОНИЦИ

ПРОМЕНА ПОТРЕБА НИЈЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ПОТРЕБА


КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБРОГ ПЛАНА КАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕ ИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХ АКТИВНОСТИ У


ШКОЛА/УСТАНОВА : КАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕ ИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХ АКТИВНОСТИ У

ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ


ШТА ТРЕБА ДА САДРЖИ ГОДИШЊИ КАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕ ИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХ АКТИВНОСТИ У

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ?

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА;

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ;

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ;

ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА;

КОМПЕТЕНЦИЈЕ;

ТЕМЕ;

СТРУЧНИ ОРГАНИ;

ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ.


ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ КАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕ ИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХ АКТИВНОСТИ У

УСАВРШАВАЊА ШКОЛЕ


ИНФОРМИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ КАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕ ИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХ АКТИВНОСТИ У

О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

ПРАВОВРЕМЕНО ИНФОРМИСАЊЕ О СВИМ АСПЕКТИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

ДОБРО ИНФОРМИСАЊЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ РАВНОПРАВНОСТ, ПОДСТИЧЕ МОТИВАЦИЈУ И ЕФИКАСНОСТ У РАДУ

БИТНО ЈЕ ИЗАБРАТИ НАЧИН КОЈИ ЋЕ ОБЕЗБЕДИТИ ДА ПРОЦЕС ТЕЧЕ НЕСМЕТАНО, НА ВРЕМЕ И ТАЧНО


НИВОИ КАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕ ИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИНФОРМИСАЊА

ИНФОРМИСАЊЕ МОЖЕ БИТИ НА НИВОУ:

СТРУЧНОГ ВЕЋА

ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

САВЕТА РОДИТЕЉА

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ/УПРАВНОГ ОДБОРА


ОБ КАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕ ИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХ АКТИВНОСТИ У AВЕШТЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ИНФОРМИСАЊА ТРЕБА ДА САДРЖИ :

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗАПОСЛЕНОГ КОЈИ ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ НЕКИ ОБЛИК СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ ИЛИ ЋЕ СЕ УСАВРШАВАТИ ВАН УСТАНОВЕ

НАЗИВ ТЕМЕ И ОБЛИКА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗАПОСЛЕНОГ КОЈИ ЈЕ ПОКРЕНУО ПРОЦЕДУРУ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА


КАДА ИМАМО ДОБАР ПЛАН, КАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕ ИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХ АКТИВНОСТИ У

ЛАКО ЈЕ НАПИСАТИ ИЗВЕШТАЈ


ИЗВЕШТАЈИ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

ОБАВЕЗАУСТАНОВЕЈE РАЗМAТРАЊЕИЗВЕШТАЈA ОСТРУЧНОМУСАВРШАВAЊУСАРЕЗУЛТАТИМАПРИМЕНE СТЕЧEНИХ

ЗНАЊA ИВЕШТИНА

ИЗВЕШТАЈЗАПОСЛЕНОГ O СТРУЧНОМУСАВРШАВAЊУ

ГОДИШЊИИЗВЕШТАЈОРЕАЛИЗАЦИЈИПЛАНИРАНОГСТРУЧНОГУСАВРШАВAЊАИНАПРЕДОВАЊA НАНИВОУУСТАНОВЕШ УСАВРШАВАЊУТА ЈЕ ПОРТФОЛИО

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА?

« ПОРТФОЛИО ЈЕ, ПО ОДРЕЂЕНОМ КРИТЕРИЈУМУ,

БРИЖЉИВО ОРГАНИЗОВАНА И РАЗВИЈЕНА ЗБИРКА

РАЗНОВРСНИХ МАТЕРИЈАЛА КОЈА ДАЈЕ

СЛИКУ О ТОМЕ

ШТА НАСТАВНИК, ВАСПИТАЧ ИЛИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗНА И

МОЖЕ ДА УРАДИ, ОДСЛИКАВА ЊЕГОВА ПОСТИГНУЋА,

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО, СТАВОВЕ И РАЗМИШЉАЊА. »

(БИЉАНА ЛАЈОВИЋ, ЗУОВ)


Ф УСАВРШАВАЊУункција портфолиа


САДРЖАЈ ПОРТФОЛИА УСАВРШАВАЊУ


БИОГРАФИЈА ЈЕ ОСНОВА ЗА БОЉЕ САГЛЕДАВАЊЕ СОПСТВЕНИХРЕСУРСА, ПОТЕНЦИЈАЛА, ПОТРЕБА

ПРАВЉЕЊЕ ЛИЧНОГ ПЛАНА ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

НАПРЕДОВАЊЕ У КАРИЈЕРИ

ИЗРАДА ПОРТФОЛИА ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

САГЛЕДАВАЊЕ РЕСУРСА/КАПАЦИТЕТА УСТАНОВЕ

ИЗРАДА ПЛАНА ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА УСТАНОВЕ

ПОРТФОЛИО КАО ДОКУМЕНТ О СТРУЧНОМ И ПРОФЕСИОНАЛНОМ НАПРЕДОВАЊУ


РАДНА САГЛЕДАВАЊЕ СОПСТВЕНИХБИОГРАФИЈА :

ЛИЧНОГ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

ПЛАН НАПРЕДОВАЊА У ЗВАЊУ

ИЗРАДА РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ, ПРЕДСТАВЉА

ПОЧЕТАК, ПРВИ КОРАК, У ИЗРАДИ :


ИЗБОР ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОРТФОЛИО

„ЗБОГ ЧЕГА БИРАМ ОВАЈ РАД/МАТЕРИЈАЛ,

ШТА ОН ИЛУСТРУЈЕ,

ДА ЛИ ПОКАЗУЈЕ ДА МЕ ВОДИ КА ПОСТАВЉЕНОМ

ЖЕЉЕНОМ ЦИЉУ?“

3. 3. 2014.


 • Шта могу бити прилози: ПОРТФОЛИО

 • планови активности, припреме за час

 • ученички радови, продукти деце

 • анализе рада одељења/групе и појединаца

 • примери вредновања радова деце, односно ученика

 • резултати тестова ученика

 • примери анкета, тестова, упитника, њихова анализа

 • примери писане повратне информације ученицима

 • анкете и анализе одговора деце, ученика, родитеља, колега

 • прикази стручних радова

 • дневнички записи, повремене белешке и коментари

 • идеје за наредно планирање

 • препоруке и савети колега

 • фотографије, снимци, аудио-записи са коментарима

 • лични план професионалног развоја

 • записници, белешке колега, директора, стручних сарадника и других који су присуствовали активностима/часу

 • сопствене рефлексије у вези са прилозима

 • „Због чега бирам овај рад/материјал, шта он илуструје, да ли показује да ме води ка постављеном, жељеном циљу?“

 • САВЕТ: најлакше вам је да ову страну уз прилоге које наводите, убаците у провидну фасциклу коју качите у ваш порфолио


ad