КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ
Download
1 / 39

?????? ???????????? ???????? ?????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ. САВЕТОВАЊЕ ВРЊАЧКА БАЊА 04. -06. децембар 201 3 . године. ВОДИЧ ЗА САМОПРОЦЕНУ СИСТЕМА ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА Врњачка бања, 05.децембар 2013. Садржај презентације. 1.Увод

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ?????? ???????????? ???????? ??????' - quail-porter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6749942

КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

САВЕТОВАЊЕ

ВРЊАЧКА БАЊА

04.-06. децембар 2013. године


6749942


6749942
Садржај презентације ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

 • 1.Увод

 • 2. Делови Годишњег извештаја о систему Финансијског Управљања и Контроле

 • 3. УПИТНИК ЗА САМООЦЕЊИВАЊЕ ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА

 • 3.1. Контролно окружење

 • 3.2. Управљање ризицима

 • 3.3. Контролне активности

 • 3.4. Информације и комуникација

 • 3.5. Праћење (надзор) и процена


6749942
1. Увод ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

 • Здравствене установе, као обвезници успостављања система финансијског управљања и контролеподносе Годишњи извештај о адекватности и функционисањусистема ФУК

 • 46 здравствених установа, које које располажу јавним средствима у износу од 36.722.318.871.- динара, односно 16%, су поднеле своје Годишње извештаје о систему ФУК


6749942
2. ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕДелови Годишњег извештаја о систему Финансијског Управљања и Контроле

 • ОПШТИ ДЕО и

 • УПИТНИК ЗА САМО-ОЦЕЊИВАЊЕ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ


6749942
ОПШТИ ДЕО ИЗВЕШТАЈА ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

 • I ОПШТИ ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

 • II ОРГАНИЗАЦИОНО УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛА


6749942
2. Организационо успостављање ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

2.1. Да ли је именован руководилац за ФУК?

2.3. Радна група за увођење и развој ФУК?

2.6. Да ли за успостављање система за финансијско управљање и контроле користите Приручник за финансијско управљање и контролу, који је урађен у оквиру пројекта ''ПИФЦ и ИА - фаза 2. – Министарство финансија''

2.7. Да ли сте започели попис и опис процеса?

2.9. Да ли је сачињена Мапа пословних процеса?

2.12. Да ли су интерне контроле успостављене у односу на најзначајније ризике?


6749942
II ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕдео УПИТНИК ЗА САМО-ОЦЕЊИВАЊЕ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

 • Шта је КОСО оквир?

 • Интерна контрола – интегрисани оквир. чији су циљеви:

 • Ефективност и ефикасност операција (пословања)

 • Поузданост финансијског извештавања,

 • Поштовање важећих закона и прописа

 • Заштита имовине


6749942
Пет кључних компоненти ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕКОСО оквира

 • Контролно окружење

 • Управљање ризицима (циљеви-ризици)

 • Контролне активности

 • Информације и комуникација

 • Праћење – надзор и процена


6749942
Упитник за само-оцењивање интерне контроле

 • 1. Контролно окружење


6749942
1а. Да ли постоји процедура да су сви запослени упознати са кодексом понашања запослених?

 • ДА- интерни акт: директива, инструкција која прописује обавезу запосленог да потпише пријем кодекса. Наведи доказ!


6749942
1б. Да ли су сви запослени дужни да поступају у складу са кодексом понашања – организације?

 • ДА- запослени потписују пријем кодекса. Наведи доказ!


6749942
1 да поступају у складу са кодексом понашања – организацијев. Да ли сте усвојили кадровску политику (стратегију)?

 • Треба навести да ли је донет кадровски план у предвиђеном року за извештајну буџетску годину и навести одговарајућу документацију која потврђује ваше тврдње.


6749942
1г. Да ли постоје критеријуми за утврђивање ефикасности кадровске политике?

 • Да ли су утврђени критеријуми за мерење циљева наведених у кадровским политикама – за процену ефикасности – степена остваривања циљева? (документација: месечни, годишњи извештаји, годишње и ванредне оцене)


6749942
1д. Да ли се кадровска политика прати?

 • Периодични и годишњи извештаји

 • Кадровски план


6749942
1ђ. Да ли су утврђени нивои потребног знања и вештина за свако радно место?

 • Акт о организацији и систематизацији

 • Опис послова и број извршилаца

 • Организациона шема, услови стручне спреме, потребне вештине и радни стаж

 • Распоред послова и планирање рада


6749942
1е. Да ли обављате анализу потреба за обуком на годишњем нивоу за свако радно место?

 • Да ли упоређујете вештине којима располажу извршиоци са потребним вештинама прописаним систематизацијом и утврђујете потребе за обуком?


6749942
1ж. Да ли обављате анализу потреба за обукама из ФУК?

 • Да ли анализирате потребе запослених који се баве увођењем и развојем система финансијског управљања и контроле за обукама из области финансијског управљања и контроле?


6749942

1з. Да ли су руководиоци уверени да су процеси управљања ризицима, интерне контроле и интерне ревизије корисни тј. да доприносе остваривању циљева?

 • Субјективна оцена (3 могућности за ДА – различити нивои уверености и 2 могућности за НЕ – ако није уверен)!


6749942
1и. Да ли су средства, укључујући и интелектуалну својину, заштићена од неовлашћеног приступа и коришћења?

 • Физичко – техничко обезбеђење, противпожарна и друге мере заштите


6749942
1ј. Да ли у организацији постоји обавеза редовног извештавања о управљању ризицима, интерној контроли и интерној ревизији?

 • Интерни акт прописује обавезу

 • Упитник за само – оцењивање

 • Извештаји интерне ревизије


6749942
2. Управљање ризицима обавеза редовног извештавања о управљању ризицима, интерној контроли и интерној ревизији?

 • 2.1. циљеви

 • 2.а Да ли организација има дефинисане пословне циљеве у писаној форми?


6749942
2. Управљање ризицима обавеза редовног извештавања о управљању ризицима, интерној контроли и интерној ревизији?

 • 2.б Да ли су утврђујете циљевекоји су конкретни, мерљиви, оствариви, реални и временски ограничени?


6749942
2.в Да ли су запослени упознати са дугорочним и краткорочним циљевима организације?

 • 2.г Да ли су приходи и расходи пројектовани и планирани у складу са циљевима организације?

 • 2.д Да ли се редовно прати остваривање циљева?

 • 2.ђ Да ли се анализирају узроци евентуалног одступања?


6749942
2.2. Ризици за остваривање циљева дугорочним и краткорочним циљевима организације?

 • 2.е Да ли су идентификовани ризици?

 • 2.ж Да ли је извршена процена ризика?

 • 2.з Да ли се доносе одлуке ради решавања идентификованих ризика?


6749942
2.2. Ризици за остваривање циљева - наставак

 • 2.и. Да ли је ваша организација донела стратегију за управљање ризицима?

 • 2.ј. Да ли сте сачинили регистар ризика за вашу организацију?


6749942
3. Контролне активности наставак

 • 3.а Да ли су за пословне процесе припремљени детаљни описи, укључујући и ток документације, кораке у доношењу одлука, рокове за завршетак посла и да ли су успостављени контролни механизми?


6749942
3. Контролне активности – наст. наставак

 • 3.б Да ли су детаљно прописане процедуре рада (наведите акт)?

 • 3.в Да ли су процедуре рада доступне свим запосленим?

 • 3.г Да ли постоје оперативна упутства за рад?

 • 3.д Да ли ова упутства садрже описе интерних контрола?


6749942
3. Контролне активности – наст. наставак

 • 3.ђ Да ли је обезбеђено да исто лице не обавља две или више следећих дужности: предлаже, одобрава, извршава и евидентира пословне промене (подела дужности)?

 • 3.е Да ли се радне процедуре и организационе шеме редовно ажурирају?


6749942
3. Контролне активности – наст. наставак

 • 3.ж Да ли је утврђена процедура приступа подацима и евиденцији?

 • 3.з Да ли су дефинисане процедуре за руководице који прате спровођење интерне контроле (самопроцена)?

 • 3.и Да ли се примењују процедуре за руководице који прате спровођење интерне контроле (самопроцена)?


6749942
4. Информације и комуникација наставак

 • 4.а Да ли систем информација и комуникација омогућава:

 • праћење остваривања утврђених циљева

 • спровођење ефикасног надзора над послом?


6749942
4. Информације и комуникација наставак

 • 4.б Да ли је обезбеђен ефикасан и ефективан систем интерне писане, електронске и вербалне комуникације, који запосленима омогућава да добију информације неопходне за обављање посла?

 • 4.в Да ли је успостављена процедура која омогућава запосленима да информишу руководство о уоченим слабостима у контролама?


6749942
4. Информације и комуникација наставак

 • 4.г Да ли је успостављен процес евидентирања грешака или жалби, тако да оне могу да се анализирају, утврде разлози и отклоне проблеми?

 • 4.д Да ли су у систем информација и комуникација уведене адекватне процедуре за умножавање података ради чувања и процедуре за повраћај података у случају губитка?


6749942
4. Информације и комуникација наставак

 • 4.ђ) Да ли су тестиране у пракси успостављене процедуре у систему информација и комуникација за умножавање података ради чувања и процедуре за повраћај података у случају губитка?

 • 4.е) Да ли је запосленима омогућено да пријаве евентуалне неправилности и проблеме?


6749942
5. Праћење - надзор и процена наставак

 • 5.а Да ли је успостављена структура извештавања која омогућава објективност и независност интерне ревизије?

 • 5.б Да ли руководилац прихвата и спроводи усаглашене препоруке интерних ревизора?


6749942
5. Праћење - надзор и процена наставак

 • 5.в Да ли се прати извршење препорука које дају екстерни и интерни ревизори за унапређење система ФУК?

 • 5.г Да ли су извештаји интерне ревизије доступни запосленима у областима на које се извештај односи?


6749942
5. Праћење - надзор и процена наставак

 • 5.д Да ли постоје упутства која прописују радње које треба предузети и лица која треба обавестити у случају недостатка контрола?

 • 5.ђ Да ли су утврђене процедуре које обезбеђују ажурирање упутстава из 5.д и њихову примену у пракси?


6749942
Подсетник – обрађене теме наставак

 • Контролно окружење

 • Управљање ризицима (циљеви-ризици)

 • Контролне активности

 • Информације и комуникација

 • Праћење – надзор и процена


Ljubinko stanojevic@mfin gov rs
ХВАЛА НА ПАЖЊИ наставакljubinko.stanojevic@mfin.gov.rs


ad