slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА PowerPoint Presentation
Download Presentation
ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА - PowerPoint PPT Presentation


 • 56 Views
 • Uploaded on

ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА. Грмуша Бранкица, дипл. правник децембар, 2009. УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА. Стручна спрема наставника, васпитача и стручних сарадника усклађена је са Болоњском декларацијом и извршено је усаглашавање са Законом о високом образовању.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА

Грмуша Бранкица, дипл. правник

децембар, 2009.

slide2
УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
 • Стручна спрема наставника, васпитача и стручних сарадника усклађена је са Болоњском декларацијом и извршено је усаглашавање са Законом о високом образовању.
 • Чланом 8. ставом 2. прописано је која лица могу обављати послове наставника, васпитача, стручног сарадника по правилу чланом 8. став 3. прописани су изузетни случајеви за заснивање радног односа наставника, васпитача и стручног сарадника.
 • Одложни услов који ће се примењивати од школске 2012/2013. је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, стечених на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова.
slide3
ДРУГИ ЗАКОНОМ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ И РАД У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА
 • Психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима,
 • Да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица...
 • Да има држављанство Републике Србије,
 • Доказ о знању језика ако се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине.
slide4
ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
 • Пријем у радни однос се врши по конкурсу,
 • Директор доноси одлуку о расписивању конкурса, расписује конкурс по извршеној претходној провери психофизичких способности и прибавља мишљење органа управљања и доноси одлуку о избору кандидата у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве,
 • По коначности одлуке о избору кандидата закључује Уговор о раду (који има двојаку функцију- акт којим се заснива радни однос и акт којим се уређају права, обавезе и одговорности послодавца и запосленог, структура уговора прописана чланом 278. Закона о раду,
 • Пријем у радни однос се врши по правилу на неодређено време.
slide5
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА ПО КОНКУРСУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
 • Замена одсутног запосленог преко 60 дана,
 • У својству приправника,
 • Ради обављања послова педагошког асистента- прибавља се мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе (12 месеци).
slide6
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА БЕЗ КОНКУРСА
 • Ради замене одсутног запосленог до 60 дана,
 • До коначности одлуке о избору кандидата по расписаном конкурсу,
 • До избора кандидата – када се на конкурс не пријави ниједан кандидат,или ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове до завршетка школске године,
 • Ради извођења верске наставе, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат који испуњава услове за рад на неодређено време.
slide7

РАДНО-ПРАВНИ СТАТУС НАСТАВНИКА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ,ПРИПРАВНИКА, ПРИПРАВНИКА-СТАЖИСТЕ,ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА И ЛИЦА АНГАЖОВАНОГ ПО УГОВОРУ О ИЗОЂЕЊУ НАСТАВЕ

 • Радно правни статус наставника верске наставе (промењен у односу на преходни Закон, по правилу заснива радни однос на неодређено време, као и остали запослени,директор утврђује да ли се налази на листи.
 • Педагошки асистент у радном односу на одређено време, 12 месеци нема испит за лиценцу, мишљење надлежног органа локалне самоуправе.
 • Приправник- заснива радни однос на неодређено или одређено време, полаже испит за лиценцу у року од 2 године од дана заснивања радног односа, прва три месеца не оцењује.
 • Приправник-стажиста – не стиче статус запосленог, са њим се закључује Уговор о стажирању о годину дана, најдуже две, стално ради под непосредним надзором наставника са лиценцом, не оцењује ученике.
 • Лице ангажовано по Уговору о извођењу наставе – не стиче статус запосленог, може се ангажовати до 30% са лиценцом или без лиценце уз сагласност установе у којој је запослен, има право на накнаду.
slide8
ПРЕУЗИМАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
 • Преузимање запослених (члан 131.) врши се само у случају када је потпуно или делимично престала потреба за радом запосленог, преузимање се врши само за запослене који се налазе на листи Школске управе, која се утврђује до 15.августа за сваку наредну школску годину.
 • Преузимање се врши Споразумом о преузимању уз сагласност запосленог, а уз претходну проверу психофизичких способности.
 • Преузимање се врши на неодређено време
 • На одређено време, запосени може бити упућен по Одредбама члана 174. Закона о раду на годину дана без сагласности запосленог, а уз сагласност запосленог док траје потреба.
slide9
ПРОБНИ РАД
 • Чланом 133. Закона уведен је пробни рад за наставника, васпитача и стручног сарадника који има лиценцу и прима се у радни однос на неодређено време и траје 6 месеци.
 • Пробни рад се изузетно може уговорити и за лица у радном односу на одређено време у случају да радни однос траје дуже од годину дана.
 • Пробни рад се може увести и за остале запослене Правилником о организацији и систематизацији радних места или Правилником о раду.
slide10
НОРМА НЕПОСРЕДНОГ РАДА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНОГ САРАДНИКА
 • Наставник 20 часова наставе и четири часа других облика непосредног образовно-васпитног рада са ученицима (60% радног времена), а наставник практичне наставе 26 часова.
 • Васпитач у предшколској установи, који остварује припремни предшколски програм (50% радног времена).
 • Васпитач у предшколској установи и школи са домом ученика ( 75% радоног времена).
 • Стручни сарадник у установи (75% радног времена).
 • Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју (50% радног времена).
 • Структура и распоред обавеза наставника, васпитача и стручног сарадника у оквиру радне недеље утврђује установа Годишњим планом рада и може се разликовати у оквиру радних недеља.
 • Министар ће до почетка школске 2010/2011. године донети подзаконски акт којим се утврђује норма свих облика непосредног рада са децом и ученицима и других облика рада наставника, васпитача и стручних сарадника и истим актом утврдити број сати који се додатно могу распоредити на друге извршиоце (престала Одредба бившег члана 125. – 6 часова).
slide11
СТАТУС ЗАПОСЛЕНОГ
 • По доношењу Годишњег плана рада, директор решењем утврђује статус у погледу рада са пуним или непуним радним временом.
 • Решење о статусу доноси директор. Уколико престаје потреба за радом радника или се смањује број извршилаца са пуним фондом, директор доноси решење о престанку потребе за радом запосленог или решење о непуном радном времену на основу ранг листе коју сачињава комисија, а на основу члана 33. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.
slide12
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
 • Стручно усавршавање је обавезно за наставнике, васпитаче и стручне сараднике са лиценцом или без лиценце.
 • Наставник, васпитач и стручни сарадник може професионално да напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки саветник и високи педагошки саветник.
 • Стицањем звања остварује право на увећану плату.
 • План стручног усавршавања доноси орган управљања (ново).
 • Министар просвете по овлашћењу из члана 129. став 6. из Закона је у обавези да донесе Правилник о приоритетним областима за период од 3 године, облицима стручног усавршавања, програмима и начину организовања сталног стручног усавршавања, условима, органу који одлучује о стицању звања и поступак напредовања,стицању звања у току усавршавања наставника, васпитача и стучних сарадника и обрасцу уверења о савладаном програму и другим питањима од значаја за стручно усавршавање.
slide13
ДОЗВОЛА ЗА РАД ЛИЦЕНЦА
 • Услов за рад наставника је дозвола за рад- лиценца.
 • Испит за лиценцу се полаже у Министарству просвете најраније након годину дана рада у установи, а по претходно положеном испиту провере савладаности програма за увођење у посао приправника.
 • Лиценца је јавна исправа и има трајан карактер.
 • Лиценца може бити одузета или суспендована.
slide14
ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
 • Лиценца се одузима наставнику, васпитачу и стручном сараднику, који је правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против: полне слободе, насиља у породици, правног саобраћаја, примање или давање мита у обављању послова наставника, васпитача и стручног сарадника, коме је престао радни однос због повреде забране која је прописана чланом 44 – 46., коме је једанпут суспендована лиценца, а не двапут (под условом да су се стекли услови за нову суспензију).
 • Лице коме је одузета лиценца нема право да више ради у образовању.
slide15
СУСПЕНДОВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
 • Лиценца може бити суспендована на 6 месеци наставнику, васпитачу и стручном сараднику, коме је престао радни однос због изречене мере за извршену повреду радне обавезе прописане Законом члан 141. тачка 1 – 7., почев од наредног дана од престанка радног односа, нема право рада у установи тих 6 месеци.
 • Наставнику, васпитачу и стручном сараднику који је два пута негативо оцењен од стране Просветног саветника.
 • Наставнику, васпитачу и стручном сараднику који се није стручно усавршавао, а просветни саветник у свом извештају утврдио да разлози нису оправдани.
 • Наставник се у случају негативне оцене Просветног саветника или у случају када се не усавршава удаљава из образовно-васпитног рада, али присуствује настави, односно активностима других наставника и васпитача које му одреди директор.
 • Суспензија се укида у првом случају после 6 месеци, а у другом случају после поновног полагања испита за лиценцу у року од 6 месеци од достављања решења министра и у трећем случају када достави доказе о одговарајућем стручном усавршавању.
slide16
ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ

Запослени може да одговара за:

 • Лакшу повреду радне обавезе, утврђену општим актом установе
 • Тежу повреду радне обавезе прописану овим законом
 • Повреду забране прописану овим законом (члан 44 – 46.)
 • Материјалну штету коју нанесе установи,намерну или крајном непажњном у складу са Законом
slide17
УДАЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
 • Обавезно се привремено удаљава са рада запослени због учињене повреде забране из члана 44-46. овог Закона и теже повреде радне обавезе из члана 141.тачка 1 – 5. и тачка 10 и 16. овог Закона до окончања дисциплинског поступка.
 • Наставник, васпитач и стручни сарадник, коме је суспендована лиценца ако је два пута негативно оцењен од стране Просветног саветника или се није усавршавао својом кривицом- привремено се удаљава из образовно-васпитног рада до укидања суспензије лиценце.
slide18
ТЕЖЕ ПОВРЕДЕ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ И ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
 • Запослени може одговарати за теже повреде радне обавезе које су утврђене чланом 141. ( има укупно 18 тежих повреда и оне су у односу на претходни Закон новелиране, било их је 14.
 • Директор установе покреће и води дисциплински поступак, доноси одлуку и изриче меру у дисциплинском поступку против запослених.
 • На вођење дисциплинског поступка примењују се правила општег управног поступка.
slide19
ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
 • Престанак радног односа

Запосленом који изврши повреду забране из члана 44 – 46. одузима се лиценца,

Запосленом за повреду радне обавезе из члана 41. став 1. тачка 1-7. суспендује се лиценца на 6 месеци,

Запосленом за повреду радне обавезе из члана 141. тачка 8 – 17. ако је учињена умишљајем и ако нису утврђене олакшавајуће околности за запосленог.

 • Новчана казна

Изриче се у висини од 25 – 35% од плате, исплаћене за месец у коме је одлука донета у трајању од 3 – 6 месеци.

slide20
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
 • Престанак радног односа у установи,престаје у складу са законом (Законом о раду члан 175. и 176. и прописима којима се уређује пензијско- инвалидско осигурање).
 • Престале да важе Одредбе члана 132. претходног закона, одлазак у пензију по сили закона са 40 година стажа осигурања или 65 година живота.
 • Код престанка радног односа запосленог водити рачуна кад запослени навршава 65 година живота и најмање 15 година стажа и донети му Решење о отказу уговора о раду, уколико се другачије не договоре послодавац и запослени. Напомињем да је послодавац тај који може да преговара, а не запослени.
slide21
ПРАВНА ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНОГ
 • Законом је прописано да на Решења о остваривању права,обавеза и одговорности, запослени има право на приговор у року од 8 дана од дана достављања решења директора.Органа управљања у року од 15 дана дужан је да одлучи о приговору.
 • Орган управљања ће закључком одбацити приговор ако је неблаговремен, недопуштен или изјављен од неовлашћеног лица
 • Решењем одбити приговор када утврди да је поступак доношења решења правилно спроведен и да је решење на закону засновано, односно да је приговор неоснован.
 • Поништити првостепено решење и вратити предмет директору на поновни поступак уколико утврди да се није водило рачуна о правилима поступка која су од утицаја на решење ствари, да је изрека побијаног решења нејасна или у противречности са образложењем
 • Другостепени орган нема овлашћења да мериторно одлучује, односно да доноси другачије решење.
slide22
НОВО У ЗАКОНУСАВЕТНИК- СПОЉНИ САРАДНИК
 • Саветник – спољни сарадник може бити наставник, васпитач, стручни сарадник запослен у школи, предност има кандидат који је стекао једно од звања из члана 129. става 2. или звање на основу Закона којим се уређује високо образовање, oдносно има стручне радове обављене у међународним или домаћим часописима или зборницима, одборени уџбеник, приручник или друго наставно средство. Избор саветника врши министар на основу конкурса. Са саветником се закључује Уговор о допунском раду, након добијене сагласности директора установе у којој је саветник у радном односу.