Download
z kon o poji ovnictv 277 2009 sb n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zákon o pojišťovnictví č.277/2009 Sb. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zákon o pojišťovnictví č.277/2009 Sb.

Zákon o pojišťovnictví č.277/2009 Sb.

174 Views Download Presentation
Download Presentation

Zákon o pojišťovnictví č.277/2009 Sb.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zákon o pojišťovnictví č.277/2009 Sb.

 2. Tímto zákonem se řídí: a) provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnou nebo zajišťovnou se sídlem na území ČR b) pojišťovny nebo zajišťovny, které provozují tuto činnost na území ČR, se sídlem na území členského státu EU c) pojišťovny a zajišťovny se sídlem na území jiného státu, než ČR a členského státu EU Vymezení pojmů: • tuzemská pojišťovna X pojišťovna z jiného členského státu • pojišťovací činnost X zajišťovací činnost • finanční umístění Část první

 3. Základní podmínky: • povolení ČNB • vytvoření efektivního řídícího a kontrolního systému- propracovaný systém vnitřní kontroly • řádná správa a řízení pojišťovny • neexistence závazků spojených s ručením v obchodní společnosti • členové statutárního orgánu, dozorčího orgánu apod. musí být důvěryhodní a nesmí se dostat do střetu zájmů Druhá částProvozování činnosti v pojišťovnictví

 4. Důvěryhodnost: • FO: bezúhonnost, zkušenost a praxe předpokládající řádné řízení pojišťovny • PO: její zaměstnanci splňují podmínku důvěryhodnosti, není v úpadku a na její majetek nebyl prohlášen konkurs Střet zájmů: • statutárním orgánem nebo jeho členem, členem dozorčího orgánu, prokuristou a osobou s účastí na řízení nesmí být FO, která je poslancem, senátorem, členem vlády ČR, prezidentem NKÚ, členem bankovní rady ČNB, zaměstnancem ČNB, statutárním orgánem nebo členem jiné pojišťovny

 5. povolení k provozování pojišťovací činnosti uděluje ČNB (platí pro všechny čl. státy) • písemná žádost musí mj. obsahovat: výši základního kapitálu, údaje o členech představenstva, dozorčí rady, odpovědného pojistného matematika a přílohy (obchodní plán, doklady důvěryhodnosti, bezúhonnosti) • ČNB do 6 měsíců udělí X neudělí povolení • oprávnění k provozování pojišťovací činnosti vznikne pojišťovně dnem jejího zápisu do OR • základní kapitál: podle odvětví 65– 200 milionů a pro zajišťovací činnost 500 milionů

 6. Technické rezervy: • pojišťovna vytváří k plnění závazků z provozované pojišťovací činnosti, které jsou pravděpodobné nebo jisté, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou, technické rezervy • výkaz o výši TR se předkládá ČNB • pojišťovna je povinna mít technické rezervy vytvořené v dostatečné výši tak, aby byla schopna v kterémkoli okamžiku dostát svým závazkům vyplývajícím z uzavřených pojistných smluv Stanovení výše pojistného • na základě reálných pojistně matematických předpokladů tak, aby byla zajištěna trvalá splnitelnost všech jejích závazků

 7. Finanční umístění a jeho skladba • dluhopisy vydané státem nebo ČNB, pokladniční poukázky, půjčky, úvěry a jiné pohledávky, směnky, nemovitosti, akcie, cenné papíry, vratky daní Solventnost pojišťoven • k zabezpečení schopnosti uhradit závazky udržuje pojišťovna po celou dobu své činnosti disponibilní míru solventnosti= upravená výše vlastních zdrojů pojišťovny Garanční fond představuje1/3 požadované míry solventnosti X nesmí být nižší než 120 milionů Kč

 8. Účetnictví a audit • pojišťovna vede účetnictví podle zákona upravujícího vedení účetnictví • pojišťovna oznámí ČNB výběr auditora, který má provést audit účetní závěrky • pojišťovna umožní každému nahlédnout do své účetní závěrky a výroční zprávy a uveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup Mimořádný audit • ČNB může rozhodnout o provedení mimořádného auditu, a to v případě, zjistí-li nedostatky ve zprávě auditora • náklady mimořádného auditu nese ČNB X pokud mimořádný audit potvrdí důvody, pro které ČNB zpochybnila správnost původního auditu, uhradí náklady vynaložené ČNB auditor, který provedl původní audit

 9. vykonává ČNB v zájmu ochrany pojistníků, pojištěných a oprávněných osob a v zájmu zachování finanční stability • pojišťovna musí poskytnou ČNB veškeré materiály, které si vyžádá (účetní závěrku a výroční zprávu, průběžné výkazy o své činnosti, doklady) • při ztěžování postupu lze uložit pořádkovou pokutu až do výše 5 milionů Kč (i opakovaně) Část třetíDohled v pojišťovnictví

 10. v případě zjištění nedostatků uloží ČNB opatření k nápravě: a) nařídí předložení ozdravného plánu b) omezí/zakáže nakládání s aktivy c) zavede nucenou správu d) pozastaví oprávnění k uzavírání pojistných smluv • předběžná opatření: zákaz uzavírat pojišťovací smlouvy, zákaz nakládat bez souhlasu ČNB s aktivy a řídit se podle rozhodnutí řídících orgánů • v případě neúnosné finanční situace lze odejmout povolení k provozování pojišťovací činnosti

 11. Správní delikty • Přestupky FO: uvedení nepravdivých údajů v žádosti podané ČNB, střet zájmů, porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost - pokuta od 50 000 do 1 000 000 Kč • Správní delikty PO: uvedení nepravdivých údajů v žádosti, porušení zásady rovného zacházení, ustanovení do funkce osobu, které nebyl ČNB udělen souhlas - pokuta od 100 000 do 50 000 000 Kč

 12. Přeměna pojišťovny • k fúzi, rozdělení, změně právní formy pojišťovny může dojít pouze po předchozím souhlasu ČNB Likvidace pojišťovny • nedojde-li ke zrušení pojišťovny její fúzí s jinou pojišťovnou, nebo k jejímu zrušení rozdělením, zrušuje se pojišťovna s likvidací • likvidátora jmenuje a odvolává ČNB • aktiva, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, slouží přednostně pro vypořádání nároků vyplývajících z pojišťovací činnosti • k výmazu pojišťovny z obchodního rejstříku je třeba souhlasu ČNB