Bruk av funksjonskontrakter i Norge - PowerPoint PPT Presentation

bruk av funksjonskontrakter i norge n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bruk av funksjonskontrakter i Norge PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bruk av funksjonskontrakter i Norge

play fullscreen
1 / 22
Bruk av funksjonskontrakter i Norge
121 Views
Download Presentation
colin-benson
Download Presentation

Bruk av funksjonskontrakter i Norge

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Konferanse om moderne opphandlings- og kontraktsformer Reykjavik, Island 13. – 14. September 2001 Bruk av funksjonskontrakter i Norge Erfaringer sett fra bestiller- og utførersiden Siv.ing. Asbjørn Arnevik ViaNova Plan og Trafikk AS

 2. 4 typer kontrakter • SPS-kontrakter • Spesifikk piggdekkslitasje • SUV-kontrakter • Generell sporutvikling • ”Levetidskontrakter” • Sporutvikling • Jevnhet • Drifts- og vedlikeholdskontrakter

 3. Kontrollparameter År Antall Slitasje/ Homogenitet (SPS) 1992 1993 1994 1996 1 4 1 2 Slitasje/ deformasjon (SUV) 1995 1998 1999 1 1* 1* Spor/jevnhet/ Tverrfall (Levetidskontrakt) 1995 1996 1997 1999 1 1 3 1 *) Separate deler av samme kontrakt Funksjonskontrakter i Norge etter 1992

 4. SPS-kontrakter • Start 1987 • Sporutvikling på grunn av slitasje • Oslo, Akershus, Vestfold • 21 kontrakter (27 strekninger) • Evalueringsrapport 1996 • Har banet vei for andre typer funksjonskontrakter

 5. Levetid og økonomi • Prisnivået høyere enn på ordinære kontrakter • Totaløkonomien i kontraktene er god både for byggherre og entreprenør • Kontraktene gikk i hovedsak ut med bonus til entreprenøren • Økning i levetid større enn merkostnader ved kontrakten

 6. Priser på SPS-kontrakter

 7. Usikkerhet i oppgjørsformelen • Todelt krav i kontrakten • Totalslitasje • Homogenitet • Endringer i målesystem • Endringer i krav til pigger • Vekt • Overheng

 8. Byggherrens erfaringer • Oppsummert i publikasjon nr. 82 • Økt levetid • Administrasjonsomfang ikke større enn ved vanlige kontrakter • Økonomisk lønnsom • Gir ingen kontraktstvister • Reduserer trafikantkostnader

 9. Levetid for SPS-dekker sammenlignet med dekker lagt under ordinære kontrakter(Akershus). Kontrakt Veg/strekning Levetid Levetid SPS-dekke andre 0210589 E18 Lysaker - Blommenholm 3 år 2 år 0210789 E68 (E16) Birkheim - Franzefoss 4 år 2 år 0220490 E6 Assurtjern - Oslo grense 5 år 0240290 E6 Kløfta - Arteid 4 år 3-4 år 0240490 Rv 159 Oslo grense - Knatten 6-7 år 5 år 0210791 E18 Slependen - Holmen 2 år 2 år

 10. Merkostnader og levetidsendringer Kontrakt Veg/strekning Merkostnader Levetids- for SPS-kontrakt endring 0210589 E18 Lysaker - Blommenholm ca. 25 % + 50 % 0210789 E68 (E16) Birkheim - Franzefoss ca. 80 % + 100 % 0220490 E6 Assurtjern - Oslo grense ca. 35 % *) 0240290 E6 Kløfta - Arteid ca. 15 % ca. 15 % 0240490 Rv 159 Oslo grense - Knatten ca. 20 % ca. 30 % 0210791 E18 Slependen - Holmen ca. - 15 % 0 % *) Sammenligningsgrunnlag mangler

 11. Entreprenørens erfaringer • Generell positiv innstilling til funksjonsrelaterte kontrakter • Økonomisk lønnsom • Bidrar til innovasjon og teknisk utvikling • Bidrar til kompetanseheving på kvalitetssikring

 12. SUV-kontrakter • Tar utgangspunkt i total sporutvikling • Vurderer også homogenitet • ”Forsøkskontrakter” i 1993 • 3 kontrakter siden 1995 • Ingen er foreløpig gjort opp • Indikasjoner OK • Byggherre og entreprenør velvillig avventende

 13. SUV-kontrakter • Ressursbesparende • Bedre begrep enn SPS – ivaretar total sporutvikling • Størrelsen av plastisk deformasjon er avgjørende • Behov for videreutvikling av kontraktsgrunnlaget dersom piggdekkandelen fortsetter å falle

 14. Levetidskontrakter • 7 kontrakter siden 1994 • Rv 169 Stensrud - Midtskog 1994 – 1999 • Rv 120 Tangen - Tømmerbråten 1995 – 2000 • Maridalsveien (Oslo) 1996 – 2001 • Rv 170 Bjørkelangen – Tangen 1997 – 2002 • Fv 33 Jørgenrud – Siggerud 1997 – 2002 • Maridalsveien (Oslo) 1997 – 2002 • Fv 527 Eltonåsen – Bjørke 1999 - 2004

 15. Generell problematikk • Kontrakter for lavtrafikknettet • Krav mer rettet mot hele overbygningen • Kontraktsparametre • Spor • Jevnhet • Tverrfall (ved etablering) • Dekkeskader (metodeproblem)

 16. Tilstand før rehabilitering • Store variasjoner i tilstand og tilstandsutvikling, omfattende dekkeskader • Dårlig geometri, spesielt dårlig tverrfall • Manglende drenering på store deler av parsellen • Omfattende årlige vedlikeholdstiltak, med flatelapping, sprekketetting etc. • Høye årlige vedlikeholdskostnader

 17. Mål for kontrakten • Ensartet tilstandsutvikling over parsellen • Dekkelevetid 10 år • Tverrfall i henhold til vedlikeholdsstandarden • Rehabiliteringskostnader under kostnader for ordinære forsterkningstiltak • Reduserte årlige vedlikeholdskostnader

 18. Resultater • Mål for ensartet tilstandsutvikling ikke oppnådd over hele parsellen • Dekkelevetid 10 år på en delstrekning, 5 år på resten • Tverrfall etablert som forutsatt og bibeholdt i forventet grad • Rehabiliteringskostnader langt lavere enn ved tradisjonelle løsninger • Årlige vedlikeholdskostnader er redusert

 19. Erfaringer (1) • Gjennomføringen av funksjonskontrakten på Rv 169 har gitt verdifull erfaring både når det gjelder kontraktsutforming, dimensjonering og gjennomføring av tiltak samt oppfølging av slike kontrakter. Den har vist at det er mulig å forbedre tilstanden på lavtrafikkvegnettet selv med svært begrensede midler til rådighet.

 20. Erfaringer (2) • Dreneringstiltak bør utføres et år før rehabilitering • Stabiliserings- og gjenbruksarbeider bør utføres tidlig på året • Entreprenør bør fristilles mer når det gjelder valg av metoder og løsninger • Friere rammebetingelser når det gjelder geometri er ønskelig • Kompetansen på dimensjonering bør økes, med tanke på kunnskap om valg av riktige metoder

 21. Tilstand før rehabilitering,jevnhet

 22. Forventet funksjonstid, dekke