Bruk av forventningsnormene i ulike fasar av skrivearbeidet
Download
1 / 12

Bruk av forventningsnormene i ulike fasar av skrivearbeidet - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Bruk av forventningsnormene i ulike fasar av skrivearbeidet. Nokre påminningar på tampen av det siste offisielle Normprosjekt-året. Kjernen i Normprosjektet: felles forventningar. Målsettinga vår: Å utvikle og prøve ut eksplisitte forventningsnormer for skriving, og

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bruk av forventningsnormene i ulike fasar av skrivearbeidet' - duke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bruk av forventningsnormene i ulike fasar av skrivearbeidet

Bruk av forventningsnormene i ulike fasar av skrivearbeidet

Nokre påminningar på tampen

av det siste offisielle Normprosjekt-året


Kjernen i normprosjektet felles forventningar
Kjernen i Normprosjektet: felles forventningar

Målsettinga vår:

 • Å utvikle og prøve ut eksplisitte forventningsnormer for skriving, og

 • å finne ut kva effekt desse kan ha på elevane sin skrivekompetanse og lærarane sin vurderingspraksis.


Korleis kan forventningsnormene brukast
Korleis kan forventningsnormene brukast…

 • i planleggingsfasen?

 • i undervisninga?

 • i vurderinga?

  • den summative

  • den formative

   I det følgjande skal vi sjå nærare på bruken av forventningsnormene i dessefasane

   med utgangspunkt i eit tenkt skriveopplegg.


Planleggingsfasen
Planleggingsfasen

Eit døme frå oppgåvebanken, her tenkt gjennomført på 7. trinn:

Beskriv ein mjølkekartong for einmedelev. Bruk så mange matematiske omgrep som mogleg.

Kva vurderingsområde kan det vere relevant å arbeide med – ut frå fagplanane, formålet med skriveoppgåva og elevane sine behov?

Våre tenkte val:

 • Kommunikasjon – med vekt på mottakar

 • Språkbruk – med vekt på fagterminologi og språkleg stil


Aktuelle kriterium for eleven utleidde fr forventningsnormene etter 7 trinn
Aktuelle kriterium for eleven, utleidde frå forventningsnormene etter 7. trinn

Kommunikasjon:

Du skal …

 • vende deg på ein relevant og føremålstenleg måte til ein medelev

Språkbruk:

Du skal …

 • ta i bruk geometriske fagomgrep

 • bruke eit variert og presist ordtilfang

 • bruke ein føremålstenleg språkleg stil

Diskuter med elevane:

Kva vil dette seie?


Undervisninga
Undervisninga

 • Arbeid med det matematiske faginnhaldet og relevante geometriske omgrep

 • Introduksjon av skriveoppgåva:

  • Skrivehandling: Å beskrive

  • Føremål: Kan diskuterast – organisere/utvikle/utveksle kunnskap

    å skrive både for å lære og for å formidle

 • Presentasjon og diskusjon av oppgåva og kriteria utleidde av forventningsnormene

Elevane må vite kva som blir forventa av dei!


Summativ vurdering
Summativ vurdering

 • Vurder tekstane ut frå forventningsnormene og den femdelte skalaen. Hugs at midtnivået, M3, er definert som det som er rimeleg å forvente etter fire og sju års opplæring (= forventningsnormene)

 • Bruk gjerne vurderings-

  skjemaet.

 • Lag gjerne meistringsprofilar

  som illustrerer kor godt

  eleven gjer det.


Formativ vurdering med utgangspunkt i ein tenkt summativ meistringsprofil
Formativ vurdering - med utgangspunkt i ein tenkt summativmeistringsprofil

Komm. InnhaldTekstopp. Språkbruk Rettskr. Teiknsett. Skriftmed.

M5

M4

M3

Kvar er eleven på veg?

Kva er neste steg?

M2

M1


Formativ tilbakemelding
Formativ tilbakemelding

 • Kva vil vi framheve i tilbakemeldinga på elevens tekst? Og kvifor?

 • Korleis kan tilbakemeldinga formulerast

  og formidlast til eleven?

  Ta utgangspunkt i normene

 • ta omsyn til felles læringsmål

 • ta omsyn til enkeltelevens prestasjon i lys av tidlegare arbeid


Bruk av forventningsnormene i ulike fasar av skrivearbeidet
Tilbakemelding til ein tenkt elev på førsteutkastet av teksten – nokre forslag med utgangspunkt i kriteria

Kommunikasjon:

 • Tenk over: Korleis fangar du merksemda til medeleven din, og korleis når du fram med innhaldet? Kan du gjere dette endå betre? (T.d. gjennom overskrift, ev. tiltale, bruk av felles referansar …)

  Språkbruk:

 • Du har ein konkret og sakleg språkleg stil. (Vis gjerne til døme i elevteksten)

 • Du viser at du meistrar fleire sentrale fagtermar for beskriving av lengd, areal og volum. Tenk over kva termar du kan bruke for beskrive toppen av kartongen meir presist.

  Generelt: Du har bygt opp teksten din på ein førebiletleg måte, først med vekt på grunnflate og deretter volum. Lesaren fortener å få dette formidla med ei tydelegare skrift og eit ryddigare oppsett.


Eit anna d me utforskande oppg ve om fors k med papirfly 4 trinn
Eit teksten – nokre forslag med utgangspunkt i kriteriaanna døme:Utforskandeoppgåve om forsøk med papirfly, 4. trinn

 • Ei av normene under Innhald gjeld utdjuping av emnet. Dette kan vere utgangspunkt for følgjande mål:

 • Du skal presentere innhald som gjer at lesaren forstår kva du har gjort, og korleis du har tenkt.

 • Aktuell tilbakemelding til ein elev: Vi er nysgjerrige på deito andre flya. Kan du skrive korleisdeisågut og kor langt deiflaug? Kvifor blei det slik, trur du?

 • Under Bruk av skriftmediet fokuserer ei av normene på ulike uttrykksmiddel, m.a. bruk av bilde. Dette kan vere utgangspunkt for følgjande læringsmål:

 • Du skal bruke teikningar for å illustrere forsøket.

 • Aktuell tilbakemelding til eleven: Vi ser at du har begynt å lage ei teikning av eitt av flya. Lag gjerne teikningar av alle og markér kor langt dei ulike flya flaug.


Bruk av forventningsnormene i ulike fasar av skrivearbeidet

Ei oppmoding til slutt: teksten – nokre forslag med utgangspunkt i kriteriaIkkjegløym ressurshefta! Om skrivehjulet, skrivehandlingane og skriveoppgåvene, forventningsnormene og den læringsstøttande vurderinga