Hvad er et nationalt videncenter? Centrene er knyttet til CVU-erne/professionshøjskolerne - PowerPoint PPT Presentation

clinton-fletcher
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvad er et nationalt videncenter? Centrene er knyttet til CVU-erne/professionshøjskolerne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvad er et nationalt videncenter? Centrene er knyttet til CVU-erne/professionshøjskolerne

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Hvad er et nationalt videncenter? Centrene er knyttet til CVU-erne/professionshøjskolerne
96 Views
Download Presentation

Hvad er et nationalt videncenter? Centrene er knyttet til CVU-erne/professionshøjskolerne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hvad er et nationalt videncenter? • Centrene er knyttet til CVU-erne/professionshøjskolerne • Centrene er støttet af Undervisningsministeriet i en tidsbegrænset periode • Centrene skal skabe viden og udvikling indenfor specifikke professionsområder – ’professionsforskning’ • Centrene skal skabe samarbejde mellem praktikere og forskere • Der er indtil nu etableret 21 nationale videncentre, fx Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE), Center for Anvendt Naturfagsdidaktik (CAND), Nationalt Videncenter for Læsning

 2. Hvorfor et nationalt videncenter for uddannelses- og erhvervsvejledning? STORT POLITISK FOKUS PÅ VEJLEDNING: Vejledningsreformen: Professionalisering Velfærdskommissionens anbefalinger Globaliseringsrådets anbefalinger Trepartsudvalgets anbefalinger Nye vejlederuddannelser Nye love om vejledning, modelkommuneforsøg mv.

 3. Formåletmed VUE • At indsamle, bearbejde, udvikle og formidle viden og • dokumentation om vejledning i uddannelse og erhverv i form af kortlægningsprojekter, udviklingsprojekter og samarbejde med forskere og praktikere • At formidle og dele viden i form af hjemmeside, • efteruddannelsesprojekter, publikationer, konferencer og arrangementer • At koordinere og skabe netværksaktiviteter

 4. VUE er etableret af CVU Midt-Vest, JCVU og CVU Storkøbenhavn VUE’s samarbejdspartnere DPU, UBC i Canada, DEL, CVU vita, CVU Vest, CVU Sønderjylland, og en række UU-er, Studievalgscentre, uddannelsesinstitutioner og kommuner.

 5. VUE’s organisationsstruktur STYREGRUPPE Udviklingscheferne fra CVU Midt-Vest, JCVU og CVU Storkøbenhavn CENTERLEDER Carla Tønder Jessing Nationalt referencepanel DRIFTSGRUPPE Karen Paaske Lene Poulsen Solveig Brander CVU Midt-Vest CVU Storkøbenhavn JCVU Projektledere Projektmedarbejdere 16 udviklings-, undersøgelses- og forsknings- projekter EU-projektet ACCED Nye projekter

 6. Indsatsområder og projekter i VUE Vejledning i grundskolen Projekt: Kvalitetsudvikling af §9 stk.5/brobygningsforløb Projekt: Forældreinddragelse i UU-ernes vejledning Projekt: Mentorordninger og kompetenceudvikling af mentorer Vejledning i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse Projekt: Identifikation af unge med særlige behov Projekt: Vejledning af unge med særlige behov Gennemførelsesvejledning i ungdomsuddannelser og overgangsvejledning til videregående uddannelser Projekt: Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion af frafald i ungdomsuddannelser Projekt: Udvikling af erhvervsuddannelsernes praktikværters kompetencer i ungdomsvejledning Projekt: Vejledningsstrategier for ungdomsuddannelser Gennemførelses- og udslusningsvejledning i de videregående uddannelser Projekt: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU’er Projekt: Gennemførelsesvejledning af studerende med anden etnisk baggrund i de pædagogiske uddannelser Vejledning af voksne om uddannelse og erhverv Projekt: Strategi for information om VEU-systemet Projekt: Strategier for karrierevejledning Projekt: Realkompetencevurdering og – anerkendelse Videreudvikling af vejlederuddannelsen Projekt: Udvikling af undervisningsmateriale om mentorfunktioner og mentorkompetencer Tværgående udviklingstemaer i vejledning Projekt: Afgrænsningsproblematikker i voksenvejledning, baseret på køn Projekt: Udvikling af kommunal vejledningsstrategi

 7. Eksempler på projekterMentorordninger og kompetenceudvikling af mentorerMentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion af frafald i ungdomsuddannelser Identifikation af unge med særlige behov Udvikling af kommunal vejledningsstrategiIdentifikation af unge med særlige behov

 8. Undersøgelses-/forskningsmetoder* spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews (projekterne om vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU’er)* udvikling og afprøvning af evalueringsmodeller og udarbejdelse af inspirationshæfte (projektet om kvalitetsudvikling af §9 stk. 5-/brobygningsforløb i UU’er)* observation og videooptagelse af individuelle vejledningssamtaler med fokuseret analyse sammen med vejlederne (projektet om kønsbaserede afgrænsningsproblematikker i voksenvejledning)* kvalitative interviews med fokus på selvbeskrivelser, refleksive fokusgruppeinterviews og udarbejdelse af mentorprofiler (projektet om mentorordninger og kompetenceudvikling af mentorer)* indledende vidensindsamling og -kortlægning på feltet* sparring fra eller samarbejde med forskere

 9. Hvor er VUE lige nu – april 2007?Centrets organisation er etableret med videncenterleder, sekretariat, driftsgruppe, styregruppe og referencepanel Der er dannet 16 projektgrupper på tværs af konsortiets CVU-er og samarbejdspartnere 12 projekter er påbegyndt i nov. 2006 og jan. 2007 – 4 påbegyndes i august 2007Der er pt 28 projektmedarbejdere i VUEDer er indgået aftaler om samarbejde med eksterne parter,og der er hyppig kontakt til praksisaktører/-organisationer VUE har deltaget med oplæg på en række konferencer VUE indgår i netværk med 2 andre nationale videncentreNye opgaver: UVM, EU-LLL-programmetFormidling: Hjemmeside www.vejledning.net, informationsfolder, artikler og nyhedsbrev (juni 07)

 10. Behov for undersøgelser af: • Vejledningsmetoder i individuelle vejledningssamtaler i valg- og gennemførelsesvejledning: Undersøgelser af, hvilke metoder bruges i vejledningspraksis, og hvilke teoriretninger de er præget af? Teori- og metodeforståelser og faktisk praksis. • Vejledningsformer: Individuel vejledning, gruppevejledning, kollektiv vejledning – undersøgelse af, hvad de omfatter (mål, aktiviteter, metoder og karakteristika), forholdet mellem dem kvantitativt og kvalitativt, og deres didaktiske relevans. • Vejledningens effekt – undersøgelser over tid i relation til aktører, aktiviteter og virkninger. • Vejlederuddannelsens virkninger for praksis: Undersøgelse af, hvordan vejlederuddannelsen virker ift praksis i udvalgte vejledningssektorer • Vejledning af unge med særlige behov: Undersøgelser af, hvem de er/karakteristika; af hvem der er vejledningsaktører i relation til dem; samspillet mellem aktørerne; hvilke målsætninger der arbejdes ud fra; ansvarsfordelingen mellem aktørerne; hvilke vejledningsmetoder der anvendes; hvilken effekt vejledningsindsatsen har. • Værktøjer i vejledning af ledige: Undersøgelse af indhold, metoder, forforståelser og diskurser.

 11. Projektmedarbejdere Fra CVU Midt-Vest: Fra JCVU: Karen Paaske Solveig Brander Trine Harck Rita Buhl Morten Anker Hansen Barbara Day Julie Aaberg Lone Nordskov Nielsen Randi Skovhus Jette Larsen Hanne Kristensen Ellen Enggaard Steen Würtz, UU Viborg Anette Nymann Fra CVU Storkøbenhavn: Lene Poulsen Birte Kaiser, CVU Vest Helle Toft Christian Lystbæk, CVU vita Lis Boysen Per Bram Hinløv Lisbeth Højdal, DEL Anna Baltzer Jørgen Boll Petersen, DEL Dorrit Mondrup Jens Ager Hansen, DEL Lene Kjeldsen