Download
kvindelige iv rks ttere 2010 et statistisk portr t n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE 2010 - et statistisk portræt PowerPoint Presentation
Download Presentation
KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE 2010 - et statistisk portræt

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE 2010 - et statistisk portræt

93 Views Download Presentation
Download Presentation

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE 2010 - et statistisk portræt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE 2010 - et statistisk portræt

 2. Fakta om statistikken Kvindelige Iværksættere 2010 - et statistisk portræt indeholder en række statistikker om henholdsvis en typisk kvindelig og en typisk mandlig iværksætter i Danmark, udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Statistikken dækker de markedsmæssige erhverv – dvs. eksempelvis nye offentlige enheder tælles ikke med. Anmærkninger til figurer og tabeller er indsat på sidste side i publikationen.

 3. Den typiske iværksætter, 2010 40 år 12 år 1 barn Gift/ samboende 30 % 274.277 kr. Privat sektor Lønmodtager Erhvervsservice Alder Erhvervserfaring Antal børn Civilstand Branchekendskab Nettoformue Sektor året før Stilling året før Branchevalg 40 år 10 år 1 barn Gift/ samboende 29 % 209.015 kr. Privat sektor Lønmodtager Erhvervsservice Den gennemsnitlige kvindelige og mandlige iværksætter kommer fra den private sektor, er 40 år, gift/samboende og har ét barn. Kvindelige iværksættere har mindre erhvervs-erfaring end mændene men, begge køn starter typisk virksomhed inden for serviceerhvervene.

 4. Iværksættere efter region, 2010 Der er flest kvindelige iværksættere i Region Hovedstaden, hvor 1.772 kvinder etablerede virksomhed i 2010. Andelen af kvindelige iværksættere er også størst i hovedstadsregionen hvor 29 pct. af iværksætterne er kvinder.

 5. Iværksættere efter alder, 2010 Den aldersmæssige spredning er større for de mandlige iværksættere end for de kvindelige iværksættere. 37 pct. af de kvindelige iværksættere er mellem 35 og 44 år, mens 33 pct. af de mandlige iværksættere er mellem 35 og 44 år.

 6. Iværksætternes civilstand og børn, 2010 56 pct. har de kvindelige iværksættere og 48 pct. af de mandlige iværksættere har børn under 18 år. Blandt iværksættere med børn under 18 år er 28 pct. enlige og 72 gifte eller samboende.

 7. Alder og højst fuldførte uddannelse, 2010 32 pct. af de kvindelige iværksættere og 25 pct. af de mandlige iværksættere har en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Ca. 37 pct. af de mandlige iværksættere har en erhvervsfaglig uddannelse.

 8. Branchefordeling, 2010 32 pct. af de kvindelige iværksættere starter virksomhed inden for erhvervsservice mod 30 pct. af de mandlige iværksættere. 22 pct. af de kvindelige iværksættere mod kun 5 pct. af mandlige iværksættere starter virksomhed inden for undervisning og sundhed. 17 pct. af kvinderne starter virksomhed inden for kultur og fritid mod kun 4 pct. af mændene.

 9. Top 10 brancher i 2010 En detaljeret brancheopdeling viser, at de kvindelige iværksættere hovedsagligt beskæftiger sig med serviceerhvervene, mens de mandlige iværksættere oftere dominerer håndværks-, handels- og konsulentfagene. Virksomhedsrådgivning og restaurationsvirksomhed ligger i top 4 for både mænd og kvinder.

 10. Virksomhedsform, 2010 De fleste iværksættere starter personligt ejede selskaber. Kvinder vælger dog oftere end mændene enkeltmandsvirksomhedsformen. 10

 11. Kvindelige iværksættere har færre års erhvervserfaring bag sig, når de etablerer virksomhed end de mandlige iværksættere. 11

 12. 48 pct. af alle iværksættere starter virksomhed inden for en branche, de ikke har været beskæftiget i. Mænd starter i højere grad end kvinder virksomhed indenfor brancher de ikke har arbejdet i.

 13. Virksomheder 5 år efter opstart, 2010 For ca. en tredjedel af både kvindelige og mandlige iværksættere er omsætningen i virksomheden efter 5 år på et niveau, så det formodes at virksomheden er en hobbyvirksomhed. Færre kvindelige end mandlige iværksættere har ansatte 5 år efter opstart. Flere mandlige end kvindelige iværksættere driver store virksomheder med mere end 10 ansatte.

 14. Iværksætternes udgangspunkt, 2010 - Sektor året inden opstart Størstedelen af iværksætterne har arbejdet i den private sektor inden opstart af egen virksomhed. Kvinder kommer dog oftere end mænd fra den offentlige sektor.

 15. Iværksætternes udgangspunkt, 2010 - Stilling før opstart Langt de fleste iværksættere har været lønmodtagere før opstart af virksomhed. 26 pct. af de mandlige iværksættere mod 21 pct. af de kvindelige kommer fra lederstillinger.

 16. Iværksætternes udgangspunkt, 2010 - Ledighed året før opstart De fleste iværksættere kommer direkte fra anden beskæftigelse. 16 pct. af mændene mod 19 pct. af kvinderne har været ledige året før opstart.

 17. Kvindelige iværksættere er overrepræsenterede i de lavere indkomstgrupper, mens mandlige iværksættere dominerer de høje indkomstgrupper. Dette kan hænge sammen med, at flere kvinder var uden for arbejdsmarkedet, og flere mænd kommer fra lederstillinger året før opstart af egen virksomhed.

 18. Iværksætternes udgangspunkt, 2010 - Nettoformue året før opstart Ca. 55 pct. af iværksætterne havde gæld året før opstart. Der er lidt større spredning i de mandlige iværksætteres nettoformue end i kvindernes.

 19. Vækstiværksættere, 2010 6,8 pct. af alle overlevende iværksættere fra 2005 og 2006 er blevet vækstiværksættere i 2010. Kvinder står bag 6,7 pct. af alle vækstiværksættere i 2010.

 20. Tendenser • Kvindelige og mandlige iværksættere er lige gamle, når de etablerer virksomhed, og andelen af vækstiværksættere er større for mænd end kvinder. • Der er dog langt færre kvindelige end mandlige iværksættere. • Kvinderne og mændene adskiller sig på en række områder: • Kvinder har længere uddannelse og mindre erhvervserfaring end mænd, når de starter virksomhed. • Mænd starter oftere end kvinder virksomhed indenfor en branche, de ikke har kendskab til. • Godt halvdelen af kvindelige iværksættere har børn under 18 år. • Der er en højere andel af kvindelige end mandlige iværksættere, har været udenfor arbejdsstyrken året inden, de starter en virksomhed. Der er også en højere andel af de kvindelige iværksættere, der kommer fra den offentlige sektor. Men langt hovedparten af iværksætterne – uanset køn - kommer fra den private sektor.

 21. Anmærkninger • Nye virksomheder og iværksættere • Det er ikke muligt at finde en iværksætter/ stifter til alle nye virksomheder. Det er primært vanskeligt for virksomheder, der er oprettet i selskabsform, Det gælder også blandt vækstiværksættere. • Brancher • Til branchefigurerne er Danmarks Statistiks standard 10-branche-gruppering samt 4-cifrede DB07 anvendt. • Vækstiværksættere • Vækstiværksættere er de virksomheder, der er startet i 2005 eller 2006, havde mindst 5 årsværk i 2007, og som har haft en gnsn. vækst i årsværk på min. 20 pct. pr. år i perioden 2007-2010. • Nævneren er alle virksomheder startet i 2005 eller 2006, der i 2007 havde mindst 5 årsværk, dvs. 2847 virksomheder. • Virksomheder under bagatelgrænsen er medtaget i både tæller og nævner.

 22. Anmærkninger • Virksomheder 5 år efter • Hobbyvirksomhed er en virksomhed under bagatelgrænsen. • Livsstilvirksomhed er en virksomhed med ingen ansatte. • Arbejdsgiver-virksomhed er en virksomhed med ansatte • Stor virksomhed er en virksomhed med flere end 10 ansatte • Sektor • Virksomheder uden sektorangivelse er ikke medtaget. • Højst fuldførte uddannelse • Kategorien ‘Andre’ omfatter alle ‘uden/uoplyst’ samt grundskole og almengymnasiale uddannelser. 22