Download
fagskolekonferanse om kodeverk og rapportering v rnes 2 2 2011 ssbs bruk av data hva og hvorfor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå

Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå

142 Views Download Presentation
Download Presentation

Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Fagskolekonferanse om kodeverk og rapportering Værnes 2.2.2011 SSBs bruk av data – hva og hvorfor Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå

  2. Data til Statistisk sentralbyrå (SSB) • HVORFOR???? • SSB innhenter data over alle utdanningstilbud i landet, på alle nivå. • SSB publiserer statistikk for de ulike utdanningsområdene • Dette er SSBs kjerneoppgave i samfunnet og innhentingen er hjemlet i egen lov

  3. Hvorfor? • I forbindelse med den nye forvaltningsreformen har fylkeskommunene fått i oppdrag å fordele tilskudd etter søknad til fagskoletilbydere, både offentlige og private • Dataene gir grunnlag for dimensjonering av tilskudd. • Dataene brukes til samfunnsmessig planlegging – tilbud og etterspørsel

  4. Hva skjer med dataene? • Etter at SSB mottar dataene om fagskoleutdanningen fra VIGObasen foretas en revisjon, dvs at vi kjører en kvalitetskontroll på viktige forhold. • Riktige kurskoder er alfa og omega for at SSB skal kunne gi allmennheten et riktig bilde av utdanningen – hvor mange studenter det er, hvilke fagområder de går på og om de fullfører studiet • SSB omkoder alle kurs til NUSkoder (Norsk standard for utdanningsgruppering)

  5. SSB lagrer data • Etter publisering lagres dataene som filer • Kan lagres på ubestemt tid • Kan lage tabeller og oversikter for offentlige myndigheter og andre som etterspør det • Data rapporteres internasjonalt (ISCED)

  6. Nasjonal utdanningsdatabase NUDB • SSB har en forløpsdatabase hvor alle data om utdanning havner etter revisjon og annen tilrettelegging • Basen gir oversikt over utdanningsforløpet til alle personer det er lagt inn data om på forskjellige tidspunkt

  7. SSB mottar data om fagskoleutdanning på to måter • Fra de offentlige skolene får vi data fra VIGOsentralbase. Fagskolene levere sine data til nasjonalt opptakskontor for fagskoler. Data fra alle skoler bestilles samlet fra VIGO • Fra private skoler med fagskoletilbud får vi data på diskett fra hver enkelt skole.

  8. Hva? • Fødselsnummer på studenten • Navn på studenten • Organisasjonsnummer på skolen • Navn på skolen • Riktig kurskode!!! • Heltid • Deltid • Nettstudier

  9. Hva? • Fullførtkoder B (bestått), I (ikke bestått), S (sluttet), H (holder på) • Fagskolepoeng • Skoleår

  10. Rapporterte studenter til SSB 1.10.2009 1.10.2010 Gammel kode TF 36 Deltid 1182 1761 Heltid 3176 2868 Nettundervisning 920 1139 I alt 4314 5768