Download
a k rnyezetv delem c lja jogszab lyi h ttere megval sul sa magyarorsz gon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A környezetvédelem célja, jogszabályi háttere, megvalósulása Magyarországon PowerPoint Presentation
Download Presentation
A környezetvédelem célja, jogszabályi háttere, megvalósulása Magyarországon

A környezetvédelem célja, jogszabályi háttere, megvalósulása Magyarországon

129 Views Download Presentation
Download Presentation

A környezetvédelem célja, jogszabályi háttere, megvalósulása Magyarországon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A környezetvédelem célja, jogszabályi háttere, megvalósulása Magyarországon § Készítette: Fintha Gabriella gabriella.fintha@gmail.com Wesley János Lelkészképző Főiskola Környezettan szak III.évfolyam Konzulens: Dr. Hornyacsek Júlia

 2. I. Bevezetés Témaválasztás: Felmerülő kérdések: Ismerjük-e a környezetvédelem lényegét, jogszabályi hátterét, amelyek a hazai irányait befolyásolják? Megfelelően átlátjuk-e, elég információval rendelkezünk-e a különböző szakterületek összefüggését illetően?

 3. I. Bevezetés Célkitűzés: Katasztrófavédelem és környezetvédelem kapcsolatának feltárása, összefüggések vizsgálata. Módszerek: • Szekunder kutatás- szakirodalom kutatás • Primer kérdőív elkészítése- helyzetképfelmérés, nyitottság, tájékozottság felmérése

 4. II. Környezetszennyezés Története: Az emberiség változásokon ment keresztül: • népesség növekedés • gazdasági-, ipari-, technológiai fejlődés Ezek eredménye az emberiség szemléletmódjának megváltozása, mely a természethez való viszonyában is megnyilvánul.

 5. II. Környezetszennyezés Története: Kb. 10ezer évvel ezelőtt 5-10ezer ember élt, hatásuk az élővilágra elhanyagolható volt. Harmóniában éltek a természettel Ez a viszony a vallásukban, kultúrájukban is megmutatkozott.

 6. III. Környezetvédelem története Négy nagy korszakra bonthatjuk: • A környezetvédelem előtörténete • A rádöbbenés korszaka (1960-as évek) • A környezetvédelem intézményesülésének, hivatalos elismerésének korszaka (1970-es évek) • A hatékony intézkedések, programok, nemzetközi együttműködések korszaka (1980-as évektől)

 7. IV. Környezetvédelem fogalma és célja • Környezetvédelem jogi kézikönyve alapján: „ A környezetvédelem az ember tervszerű, tudományosan megalapozott életmódja.” • 1995. évi LIII. Törvény 4.§ : „ olyan tevékenységek és intézkedések összessége, melyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása.”

 8. IV. Környezetvédelem fogalma és célja FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS = környezet, a gazdaság és a társadalom összefüggővilága!

 9. V. Környezetvédelem jogi háttere • A környezettel kapcsolatos jogok megfogalmazása az Alaptörvényben: Általános jogszabályok között: • 18.§-ban: „A Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.” • 70/D.§-ban: „Magyarország területén élőknek joga van a legmagasabb szintű testi, lelki egészséghez.” Az egészséges környezethez való jog képezi későbbiekben a környezetvédelmi jogszabályok elvi alapját.

 10. VI. Környezetvédelem jogi háttere 1976. Évi II. tv. 1995. Évi LIII. Törvény 1.§ (1): „ A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása.”

 11. VII. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon • Környezetpolitikai stratégiánk a kilencvenes évek végéig nem hoztak számottevő újításokat • 1997-től szakpolitikai stratégia váltás = Nemzeti Környezetvédelmi Program • 1999. dec. 7-én környezetvédelmi fejezetről szóló csatlakozási tárgyalások, jogharmonizációs intézkedések

 12. VII. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon • 2003- VAHAVA program • A környezetvédelmi beruházások elérték a GDP 2%-át • Javult az ország környezetvédelmi megítélése az Unión belül

 13. VII. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon Környezeti nevelés: • Célja: környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakulásának elősegítése • Globalizálódás – humanizmus • Szocializáció erősítése – tevékeny polgárrá válás • Humánfejlődés – „meg kell tanítani az emberiséget saját fejlődésének kézbentartására” • Harmonizáló magatartás kialakítása A tudás mint a világ megértésének eszköze!

 14. VIII. Klímaváltozásból eredő- Magyarország lakosságát érintő hatások Kárpát-medencére ható éghajlati régiók: • Nedves óceáni • Száraz kontinentális • Télen nedves, nyáron száraz mediterrán Várható hatások: • gyakoribb anticiklonok • növekvő napfénytartam • nyári szélsőséges melegedés és szárazság • napi csapadékszélsőségek gyakoribbá válnak

 15. VIII. Klímaváltozásból eredő-Magyarország lakosságát érintő hatások

 16. VIII. Klímaváltozásból eredő-Magyarország lakosságát érintő hatások • Klímaszkeptikusok • 2007-es IPCC 4. jelentése • elkerülés már lehetetlen Feladatok: • Antropogén tevékenységek megváltoztatásával a káros kibocsátások és hatások csökkentése • Klímaváltozás nemkívánatos hatásaival szembeni védekezés = alkalmazkodási stratégiák kidolgozása  ADAPTÁCIÓ

 17. IX. Hamis biztonságérzet • Saját kutatás: • 80 személy • Kérdőíves felmérés, 5 fokú Likert-skála • Feldolgozás SPSS statisztikai programmal

 18. IX. Hamis biztonságérzet • A globális klímaváltozás csak hisztériakeltés, nincs tudományos alapja. • A 18-30év közötti korcsoport szignifikánsan nagyobb informáltságot mutat a klímaváltozás tekintetében, mint a 30 évnél idősebbek

 19. IV. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon IX. Hamis biztonságérzet • Jobban tartok a környezeti katasztrófáktól, mint a gazdasági katasztrófáktól. • A 18-30év közötti korcsoport jobban tart a környezeti katasztrófáktól, mint a gazdasági katasztrófáktól.

 20. IV. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon IX. Hamis biztonságérzet • Magyarországon szükség van katasztrófa- védelemre. • Az idősebb korcsoport szerint szükség van a megelőzésre.

 21. IV. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon IX. Hamis biztonságérzet Az eredményekből kiderül : • Fiatalabb korosztály tájékozottabb DE a katasztrófák valóságos bekövetkezésének lehetőségét nem látják DE nem érzik szükségét megelőző, védekező rendszer alkalmazásának = hamis biztonságérzet • Környezeti krízis percepció téves • Szükségesek a lakosság felkészítő és tájékoztató programok

 22. X. Összegzett következtetések Elsődleges feladat a különböző szakmai- és tudományos csoportok összefogása! • Alkalmazott környezet- és természettudományok • Környezetbiztonság, környezetvédelem • Meteorológia, klimatológia • Orvostudományok • Mérnöki ismeretek • Társadalomtudományok • Pszichológia • Jogi ismeretek • Lakosságvédelmi- és katasztrófavédelmi szakágazatok

 23. X. Összegzett következtetések • A természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezési intézkedések kidolgozása és fejlesztése nemzeti és nemzetközi érdek is egyaránt.

 24. XI. Irodalmi ajánló • Kiss F. - Szabó Á. : Környezet-Tudomány-Történet . Bessenyei György Könyvkiadó, 2005. • R. Carson: Néma tavasz. Katalizátor Iroda, Bp, 1994. • Kerényi A. : Európa természet – és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. • http://www.nyf.hu/karok/ttfk/kornyezet • Prof. Dr. Bukovics I. : A természeti és civilizációs katasztrófák paradigmatikus elmélete. MTA doktori értekezés, Bp., 2007. http://www.drbukovics.hu/modules/jegyzek/doktar • Padányi J.: Éghajlatváltozás és a biztonság összefüggései. Hadtudomány 2009/1-2.sz. 33-46.pp.

 25. Köszönöm a figyelmet!Fintha Gabriellagabriella.fintha@gmail.com