Download
kvindelige iv rks ttere en statistik om udviklingen 2001 2008 juli 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE en statistik om udviklingen 2001-2008 Juli 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE en statistik om udviklingen 2001-2008 Juli 2011

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE en statistik om udviklingen 2001-2008 Juli 2011

82 Views Download Presentation
Download Presentation

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE en statistik om udviklingen 2001-2008 Juli 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE en statistik om udviklingen 2001-2008 Juli 2011

  2. Fakta om statistikken Statistikken 2001-2008 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige og mandlige iværksættere.Statistikken dækker de markedsmæssige erhverv – dvs. at fx nye offentlige enheder ikke tælles med. Statistikken bygger på nyeste tilgængelig data fra Danmarks Statistik. Anmærkninger til figurer og tabeller er indsat på sidste side i statistikken

  3. Antal iværksættere Der er 2,5 gange flere mandlige iværksættere end kvindelige. Det samlede antal iværksættere er faldet fra 2007 til 2008, primært blandt de mandlige iværksættere.

  4. Fordelingen mellem mandlige og kvindelige iværksættere Det samlede antal iværk-sættere er faldet fra 2007 til 2008, men andelen af kvinde-lige iværksættere er steget fra 27 til 28 pct. fra 2007 til 2008.

  5. Nye virksomheders overlevelse (pct.) - startet af hhv. mænd og kvinder 5 år efter opstart er halvdelen af de nystartede virksomheder lukket. En fjerdedel af de nye virksom-heder, som er startet af kvinder, lukker allerede inden for det første år. Virksomheder startet af mænd overlever lidt længere end virksomheder startet af kvinder.

  6. Nye virksomheders overlevelse 2003-2008 efter branche En forklaring på hvorfor virksomheder startet af kvinder tilsyneladende har en lavere overlevelse end mænds skal findes i deres valg af branche. Kvinder starter nemlig oftere virksomhed i brancher, der har stor konkurrence og som regnes som usikre og risikofyldte – fx detailhandel.

  7. Kvindelige iværksættere - top 4 brancher Top 4 brancher dækker godt 86 pct. af alle virksomheder startet af kvinder. Der er lille spredning i kvindelige iværksætteres valg af branche. Erhvervsservice er den branche, der tiltrækker flest kvindelige iværksættere.

  8. Mandlige iværksættere - top 4 brancher • Top 4 brancher dækker 78 pct. af alle virksomheder startet af mænd. Der er større spredning i mandlige iværksætteres branchevalg. • Både erhvervsservice og handel og transport er med i top 4 brancher for både mænd og kvinder.

  9. Udviklingen i antallet af vækstiværksættere, 2008 I 2008 er 12,5 pct. af alle iværksættere vækstiværk-sættere. Andelen af vækstiværksættere er den samme for begge køn. Antallet af vækstiværksættere er faldet fra 2007 til 2008.

  10. Anmærkninger • Overlevelse • Danmarks Statistiks standard 9-branche-gruppering er anvendt. 5 grupper er udeladt. Tjenesteydelser er lagt sammen med finan-sierings-og forret-ningsservice, fordi de to gruppers overlevelse ligner hinanden. • Udvikling i Top 3 brancher • Danmarks Statistiks standard 9-branche-gruppering er anvendt. De 6 mindste brancher er udeladt. • Vækstiværksættere • Vækstiværksættere er de virksomheder, der ved starten af vækst-perioden er 1-2 år, har min. 5 årsværk, og som har haft en gns. vækst i årsværk på min. 20 pct. pr. år i en tre-årig periode. • 2007 dækker vækst i perioden 2004-2007 og 2008 dækker vækst i perioden 2005-2008 • Nævneren er alle virksomheder der ved starten af vækst-perioden er 1-2 år, og havde mindst 5 årsværk. • Både tæller og nævner er inkl. virksomheder under bagatelgrænsen i • Andelen af virksom-heder, hvor det ikke er muligt at finde en stif-ter/iværksætterer stor blandt gruppen af vækstiværksættere. Det er primært virk-somheder, der er op-retteti selskabsform, hvor der ikke kan findes en person.