a jogalkot s alkotm nyos alapjai s alapvet tartalmi k vetelm nyei n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A jogalkotás alkotmányos alapjai és alapvet? tartalmi követelményei PowerPoint Presentation
Download Presentation
A jogalkotás alkotmányos alapjai és alapvet? tartalmi követelményei

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

A jogalkotás alkotmányos alapjai és alapvet? tartalmi követelményei - PowerPoint PPT Presentation


  • 88 Views
  • Uploaded on

A jogalkotás alkotmányos alapjai és alapvető tartalmi követelményei. dr. Bodnár Eszter közigazgatási tanácsadó Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2012. október 25. ÁROP-2.2.16. Jogalkalmazás javítása. A jogalkotás normatív kereteinek megújulása. ÁROP-2.2.16. Jogalkalmazás javítása.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A jogalkotás alkotmányos alapjai és alapvet? tartalmi követelményei' - cecil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a jogalkot s alkotm nyos alapjai s alapvet tartalmi k vetelm nyei

A jogalkotás alkotmányos alapjai és alapvető tartalmi követelményei

dr. Bodnár Eszterközigazgatási tanácsadóKözigazgatási és Igazságügyi Minisztérium2012. október 25.

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

a jogalkot s normat v kereteinek meg jul sa

A jogalkotás normatív kereteinek megújulása

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide3

Előzményeka jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet121/2009. (XII. 17.) AB határozat 2010. december 31-ével megsemmisítette a Jat.-ot33/2008. (III. 20.) AB határozat – alkotmányellenes mulasztás áll fenn a helyesbítés kérdésben

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide4

Kapcsolódó jogalkotási folyamatoka Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXIII. törvénya jogalkotásban való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide5

Új alap: az Alaptörvényjogállamiság – AB gyakorlat továbbra is irányadó – kellő felkészülési idő követelménye és visszamenőleges hatály tilalmaAlaptörvény nem törvény, nem is jsz – sui generis jogforrássarkalatos törvények – nem önálló jogszabály-típusönálló szabályozó szerv vezetőjének rendeleteJat.-ot és Jszr.-t összhangba kellett hozni vele

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

a jogalkot si t rv ny hat lya

A jogalkotási törvény hatálya

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide7

A jogalkotási törvény hatályajogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközökszubszidiárius: nemzetközi szerződések, különleges jogrendben alkotható jogszabályokAlaptörvényre és módosításaira csak a jogszabályok előkészítésére vonatkozó szabályok

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

a jogalkot s alapvet k vetelm nyei

A jogalkotás alapvető követelményei

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide9

A jogalkotás alapvető követelményei 1.jsz-nak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie 13. § (1) Kézi jövesztés esetén a) a bányafal dőlésszöge 70°-nál nagyobb nem lehet, b) a 45°-nál nagyobb dőlésszögű bányafal magassága nem haladhatja meg a 2 m-t, c) a munkaszint szélessége 4 m-nél kisebb nem lehet, és d) a bányafalat alávájni nem szabad. 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatárólvisszaható hatály tilalma, kellő felkészülési idő (Alaptörvényből is következik)

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide10

A jogalkotás alapvető követelményei 2.azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jsz-ban kell szabályoznia szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintűjsz-ban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jsz rendelkezése, amellyel a jsz az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétesKúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5031/2012/11. számú határozata!

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide11

A jogalkotás alapvető követelményei 3.a jsz-ok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jszmegfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknekilleszkedjen a jogrendszer egységébemegfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknekmegfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek (Jat., Jszr.)

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide12

A jogalkotás alapvető követelményei 4.ha egy tárgykört törvény szabályoz, törvényben kell rendezniaz alapvető jogintézményeket,a szabályozási cél megvalósulásával összefüggő lényeges garanciákat

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide13

A felhatalmazás 1.felhatalmazásban meg kell határozni:felhatalmazás jogosultját (egyetértési jog is)felhatalmazás tárgyátfelhatalmazás kereteitúj szabályok: társulás, társult képviselő-testület Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete…

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

a felhatalmaz s 2 szubdeleg ci tilalma

A felhatalmazás 2.Szubdelegáció tilalma

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide15

A felhatalmazás 3.Nem lehet: alapvető jogintézmények, jogok és kötelezettségek alapvető szabályainak megállapítására, a jsz egészének végrehajtására, valamint olyan tárgykör szabályozására, amit a felhatalmazást adó jsz nem szabályoz

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

a jogszab ly hat lya s m dos t sa

A jogszabály hatálya és módosítása

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide17

A jogszabály területi hatályajsz területi hatálya Magyarország területére, az önk.r. területi hatálya a helyi önk közigazgatási területére terjed kikiv. társulás, társult képviselő-testületjsz területi hatályát a jsz-ban akkor kell kifejezetten meghatározni, ha a fentitől eltérő területre vonatkozik

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide18

A jogszabály személyi hatályajsz személyi hatálya kiterjed:Magyarország területén a természetes és jogi személyekre, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint Magyarország területén kívül a magyar állampolgárokraönk.r. esetében az önk közigazgatási területén a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekrekiv. társulás, társult képviselő-testületjsz személyi hatályát a jsz-ban akkor kell kifejezetten meghatározni, ha a fentitől eltérő személyi körre vonatkozik + társulás, társult képviselő-testület esetén

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide19

A jogszabály hatálybalépése 1.hatálybalépés időpontja lehet: a) naptári napfőszabály: kihirdetést követő valamely napha a szabályozás célja másként nem érhető el, a kihirdetés napjának órájában is meghatározható (nem lehet korábbi, mint a kihirdetés időpontja)b) jövőbeli feltétel bekövetkezte (a feltétel bekövetkezéséről a naptári napjának megjelölésével miniszter a Magyar Közlönyben egyedi határozatot tesz közzé, a jegyző pedig egyedi határozatot tesz közzé az önk.r. kihirdetésére vonatozó szabályok szerint)A 3. § (3) bekezdése hatálybalépésének naptári napját a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.Kivételesen: hatálybalépéséről más törvény rendelkezik

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide20

A jogszabály hatálybalépése 2.egyes rendelkezések hatálybalépésére különböző – a jsz hatálybalépését követő – időpontokat is meg lehet állapítanijsz a hatálybalépése napjának kezdetén lép hatályba

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide21

Végrehajtási rendelet kihirdetése és hatálybalépéseVhr a felhatalmazást tartalmazó jsz kihirdetésével egyidejűleg vagy azt követően, a felhatalmazó rendelkezés hatálybalépését megelőzően kihirdethetőVhr-t vagy rendelkezését a felhatalmazást adó jsz azon rendelkezésével egyidejűleg kell hatályba léptetni, amelynek a végrehajtására irányul, kivéve ha vhr kiadása nem kötelező

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide22

Jogszabály szövegének megváltoztatásamódosításmég hatályba nem lépett jsz vagy jsz-i rendelkezés megváltoztatásahatályon kívül helyezés

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide23

Jogszabály módosítása 1.jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv jogszabállyal, a módosítás kimondásával tételesen megjelölve a módosítani kívánt jsz-i rendelkezést132. § A közterület-felügyeletrőlszóló 1999. évi LXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében a „társadalmiszervezettel” szövegrészhelyébeaz „egyesülettel” szöveglép.

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide24

Jogszabály módosítása 2.nem módosítható: jsz megjelöléserendelet bevezető része A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. § (2) bekezdés 13. pontjában, valamint (4) és (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés a)-c) pontjában és (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:hatályba lépett jsz-i rendelkezés hatálybaléptető rendelkezésejogszabállyal – fordítási hiba kivételével – a jsz-ban kihirdetett nki-i szerződés, a nk-i szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövege

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide25

Hatályba nem lépett jogszabályi rendelkezés megváltoztatásanem hatályos jsz vagy jsz-i rendelkezés nem módosítható és nem helyezhető hatályon kívül, helyette:(ha a szabályozás célja másként nem érhető el) a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jsz-i rendelkezés a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel lép hatályba vagy jsz-i rendelkezés nem lép hatályba92. § A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 185. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba: (3) Nem lép hatályba az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény 58. §-a.

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide26

Jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályvesztésehatályvesztés esetei:hatályon kívül helyezésmódosításautomatikus hatályvesztésAB vagy Kúria megsemmisítő határozata

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide27

Jogszabály hatályon kívül helyezése 1.jszmegalkotására hatáskörrel rendelkező szervtételesen megjelölve a hatályon kívül helyezni kívánt rendelkezést

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide28

Jogszabály hatályon kívül helyezése 2.Kivétel:a) „felhatalmazás meggyilkolásával együtt”-törvény kormányrendeletet, Kormány tagjának rendeletét, önálló szabályozó szerv vezetőjének → rendeletét (kiv. eredetiek)- kormányrendelet→ Kormány tagjának rendeletét (kiv. eredeti) – ha kormányrendelet adta a felhatalmazástb) „felhatalmazás halála után”- kormányrendelet → miniszteri rendeletet (ha törvényben kapott felhatalmazás hatályát vesztette)- kormányrendelet → kormányrendeletet (ha nincs felhatalmazás- miniszteri rendelet→ miniszteri rendeletet (ha nincs felhatalmazás vagy nem is volt

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide29

Jogszabály hatályon kívül helyezése 2.Hatályon kívül helyezés időpontja lehet naptári napkivételesen: órajövőben bekövetkező feltétel (a feltétel bekövetkezéséről a naptári napjának megjelölésével miniszter a Magyar Közlönyben egyedi határozatot tesz közzé, a jegyző pedig egyedi határozatot tesz közzé az önk.r. kihirdetésére vonatozó szabályok szerint)

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide30

Automatikus hatályvesztés 1.A módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező rendelkezés a hatálybalépéssel, vagy ha a módosító, illetve a hatályon kívül helyező rendelkezés a módosítást, illetve hatályon kívül helyezést meghatározott időponthoz vagy jövőbeli feltételhez köti, ennek az időpontnak vagy jövőbeli feltételnek a bekövetkeztével végrehajtottá válik.A fentiek alapján végrehajtottá vált jsz-i rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon automatikusan hatályát veszti.

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide31

Automatikus hatályvesztés 2.2011. évi CLX. törvénya NemzetiKulturálisAlaprólszóló 1993. évi XXIII. törvénymódosításáról1-2. §3. §4. § (1) E törvény - a (2) bekezdésbenmeghatározottkivétellel - a kihirdetésétkövetőnaponléphatályba.(2) Az 1-2. § 2012. január 1-jén léphatályba.

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide32

Automatikus hatályvesztés 3.2012. augusztus 1-től:A kizárólaga) végrehajtottá vált rendelkezést,b) hatályba léptető rendelkezést, illetvec) az európai uniós követelményekre utaló rendelkezésttartalmazó jogszabály az utoljára végrehajtottá vált rendelkezése végrehajtottá válását követő napon hatályát veszti.

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide33

További szabályok az időbeli hatállyal összefüggésbenjsz a nap kezdetén veszti hatályátfelhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezéseha a jsz minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell a hatályon kívül helyezésérőla módosító jsz vagy jsz-i rendelkezés hatályon kívül helyezése vagy automatikus hatályvesztése nem érinti az általa módosított jsz-i rendelkezés hatályátjsz vagy jsz-i rendelkezés hatályon kívül helyezése vagy automatikus hatályvesztése nem eredményezi a korábban általa hatályon kívül helyezett jsz vagy jsz-i rendelkezés újbóli hatálybalépését

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide34

A szabályozási átmenetFőszabály 1.: A jsz-i rendelkezést a hatálybalépését követőena, keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint b, megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni.Főszabály 2.: A jsz-i rendelkezést a hatálya alatt keletkezett a, tényekre és jogviszonyokra, valamintb, megkezdett eljárási cselekményekre a jsz-i rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell.Ha a jogszabály ezektől el kíván térni, külön ki kell mondania!

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

k zjogi szervezetszab lyoz eszk z k

Közjogi szervezetszabályozó eszközök

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide36

Közjogi szervezetszabályozó eszközök 1.normatív határozata) saját szervezetét és működését, tevékenységét, valamint cselekvési programját - Országgyűlés - Kormány és más testületi központi államigazgatási szerv - Alkotmánybíróság - Költségvetési Tanácsb) saját és az általa irányított szervek tevékenységét és cselekvési programját, valamint az általa irányított szervek szervezetét és működését - helyi önkormányzat képviselő-testületec) saját és az általa irányított szervek szervezetét és működését, tevékenységét, valamint cselekvési programját - nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide37

Közjogi szervezetszabályozó eszközök 2.normatív utasítása vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek tevékenységét, működését és szervezetét szabályozó, a szerv állományába tartozó személyekre kötelező - köztársasági elnök - miniszterelnök - központi államigazgatási szerv vezetője - OBH elnöke - legfőbb ügyész - alapvető jogok biztosa - MNB elnöke - ÁSZ elnöke - fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője - polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, jegyző

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide38

Közjogi szervezetszabályozó eszközök 3.ÚJ normatív utasításadott szerv állományába tartozó személyekre kötelező,törvényben meghatározott tárgykörben (pl. Ktv.) - Országgyűlés - köztársasági elnök - Alkotmánybíróság - alapvető jogok biztosa - önálló szabályozó szerv - Miniszterelnökség, minisztérium hivatali szervezetének vezetője

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide39

Közjogi szervezetszabályozó eszközök 4.közjogi szervezetszabályozó eszköz jsz-lyal nem lehet ellentétesközjogi szervezetszabályozó eszközben jsz szövege nem ismételhető megnem érinti az egyedi határozatokat és egyedi utasításokat

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide40

Végrehajtási jogszabályok-az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítéséről szóló 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet- a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet- az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet- a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

k rd s eszter bodnar @ kim gov hu

Kérdés?(eszter.bodnar@kim.gov.hu)

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása