a jogalkot s alkotm nyos alapjai s alapvet tartalmi k vetelm nyei n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A jogalkotás alkotmányos alapjai és alapvető tartalmi követelményei PowerPoint Presentation
Download Presentation
A jogalkotás alkotmányos alapjai és alapvető tartalmi követelményei

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

A jogalkotás alkotmányos alapjai és alapvető tartalmi követelményei - PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

A jogalkotás alkotmányos alapjai és alapvető tartalmi követelményei. dr. Bodnár Eszter közigazgatási tanácsadó Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2012. október 25. ÁROP-2.2.16. Jogalkalmazás javítása. A jogalkotás normatív kereteinek megújulása. ÁROP-2.2.16. Jogalkalmazás javítása.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A jogalkotás alkotmányos alapjai és alapvető tartalmi követelményei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a jogalkot s alkotm nyos alapjai s alapvet tartalmi k vetelm nyei

A jogalkotás alkotmányos alapjai és alapvető tartalmi követelményei

dr. Bodnár Eszterközigazgatási tanácsadóKözigazgatási és Igazságügyi Minisztérium2012. október 25.

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

a jogalkot s normat v kereteinek meg jul sa

A jogalkotás normatív kereteinek megújulása

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide3

Előzményeka jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet121/2009. (XII. 17.) AB határozat 2010. december 31-ével megsemmisítette a Jat.-ot33/2008. (III. 20.) AB határozat – alkotmányellenes mulasztás áll fenn a helyesbítés kérdésben

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide4

Kapcsolódó jogalkotási folyamatoka Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXIII. törvénya jogalkotásban való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide5

Új alap: az Alaptörvényjogállamiság – AB gyakorlat továbbra is irányadó – kellő felkészülési idő követelménye és visszamenőleges hatály tilalmaAlaptörvény nem törvény, nem is jsz – sui generis jogforrássarkalatos törvények – nem önálló jogszabály-típusönálló szabályozó szerv vezetőjének rendeleteJat.-ot és Jszr.-t összhangba kellett hozni vele

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

a jogalkot si t rv ny hat lya

A jogalkotási törvény hatálya

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide7

A jogalkotási törvény hatályajogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközökszubszidiárius: nemzetközi szerződések, különleges jogrendben alkotható jogszabályokAlaptörvényre és módosításaira csak a jogszabályok előkészítésére vonatkozó szabályok

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

a jogalkot s alapvet k vetelm nyei

A jogalkotás alapvető követelményei

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide9

A jogalkotás alapvető követelményei 1.jsz-nak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie 13. § (1) Kézi jövesztés esetén a) a bányafal dőlésszöge 70°-nál nagyobb nem lehet, b) a 45°-nál nagyobb dőlésszögű bányafal magassága nem haladhatja meg a 2 m-t, c) a munkaszint szélessége 4 m-nél kisebb nem lehet, és d) a bányafalat alávájni nem szabad. 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatárólvisszaható hatály tilalma, kellő felkészülési idő (Alaptörvényből is következik)

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide10

A jogalkotás alapvető követelményei 2.azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jsz-ban kell szabályoznia szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintűjsz-ban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jsz rendelkezése, amellyel a jsz az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétesKúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5031/2012/11. számú határozata!

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide11

A jogalkotás alapvető követelményei 3.a jsz-ok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jszmegfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknekilleszkedjen a jogrendszer egységébemegfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknekmegfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek (Jat., Jszr.)

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide12

A jogalkotás alapvető követelményei 4.ha egy tárgykört törvény szabályoz, törvényben kell rendezniaz alapvető jogintézményeket,a szabályozási cél megvalósulásával összefüggő lényeges garanciákat

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide13

A felhatalmazás 1.felhatalmazásban meg kell határozni:felhatalmazás jogosultját (egyetértési jog is)felhatalmazás tárgyátfelhatalmazás kereteitúj szabályok: társulás, társult képviselő-testület Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete…

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

a felhatalmaz s 2 szubdeleg ci tilalma

A felhatalmazás 2.Szubdelegáció tilalma

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide15

A felhatalmazás 3.Nem lehet: alapvető jogintézmények, jogok és kötelezettségek alapvető szabályainak megállapítására, a jsz egészének végrehajtására, valamint olyan tárgykör szabályozására, amit a felhatalmazást adó jsz nem szabályoz

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

a jogszab ly hat lya s m dos t sa

A jogszabály hatálya és módosítása

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide17

A jogszabály területi hatályajsz területi hatálya Magyarország területére, az önk.r. területi hatálya a helyi önk közigazgatási területére terjed kikiv. társulás, társult képviselő-testületjsz területi hatályát a jsz-ban akkor kell kifejezetten meghatározni, ha a fentitől eltérő területre vonatkozik

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide18

A jogszabály személyi hatályajsz személyi hatálya kiterjed:Magyarország területén a természetes és jogi személyekre, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint Magyarország területén kívül a magyar állampolgárokraönk.r. esetében az önk közigazgatási területén a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekrekiv. társulás, társult képviselő-testületjsz személyi hatályát a jsz-ban akkor kell kifejezetten meghatározni, ha a fentitől eltérő személyi körre vonatkozik + társulás, társult képviselő-testület esetén

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide19

A jogszabály hatálybalépése 1.hatálybalépés időpontja lehet: a) naptári napfőszabály: kihirdetést követő valamely napha a szabályozás célja másként nem érhető el, a kihirdetés napjának órájában is meghatározható (nem lehet korábbi, mint a kihirdetés időpontja)b) jövőbeli feltétel bekövetkezte (a feltétel bekövetkezéséről a naptári napjának megjelölésével miniszter a Magyar Közlönyben egyedi határozatot tesz közzé, a jegyző pedig egyedi határozatot tesz közzé az önk.r. kihirdetésére vonatozó szabályok szerint)A 3. § (3) bekezdése hatálybalépésének naptári napját a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.Kivételesen: hatálybalépéséről más törvény rendelkezik

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide20

A jogszabály hatálybalépése 2.egyes rendelkezések hatálybalépésére különböző – a jsz hatálybalépését követő – időpontokat is meg lehet állapítanijsz a hatálybalépése napjának kezdetén lép hatályba

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide21

Végrehajtási rendelet kihirdetése és hatálybalépéseVhr a felhatalmazást tartalmazó jsz kihirdetésével egyidejűleg vagy azt követően, a felhatalmazó rendelkezés hatálybalépését megelőzően kihirdethetőVhr-t vagy rendelkezését a felhatalmazást adó jsz azon rendelkezésével egyidejűleg kell hatályba léptetni, amelynek a végrehajtására irányul, kivéve ha vhr kiadása nem kötelező

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide22

Jogszabály szövegének megváltoztatásamódosításmég hatályba nem lépett jsz vagy jsz-i rendelkezés megváltoztatásahatályon kívül helyezés

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide23

Jogszabály módosítása 1.jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv jogszabállyal, a módosítás kimondásával tételesen megjelölve a módosítani kívánt jsz-i rendelkezést132. § A közterület-felügyeletrőlszóló 1999. évi LXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében a „társadalmiszervezettel” szövegrészhelyébeaz „egyesülettel” szöveglép.

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide24

Jogszabály módosítása 2.nem módosítható: jsz megjelöléserendelet bevezető része A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. § (2) bekezdés 13. pontjában, valamint (4) és (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés a)-c) pontjában és (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:hatályba lépett jsz-i rendelkezés hatálybaléptető rendelkezésejogszabállyal – fordítási hiba kivételével – a jsz-ban kihirdetett nki-i szerződés, a nk-i szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövege

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide25

Hatályba nem lépett jogszabályi rendelkezés megváltoztatásanem hatályos jsz vagy jsz-i rendelkezés nem módosítható és nem helyezhető hatályon kívül, helyette:(ha a szabályozás célja másként nem érhető el) a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jsz-i rendelkezés a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel lép hatályba vagy jsz-i rendelkezés nem lép hatályba92. § A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 185. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba: (3) Nem lép hatályba az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény 58. §-a.

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide26

Jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályvesztésehatályvesztés esetei:hatályon kívül helyezésmódosításautomatikus hatályvesztésAB vagy Kúria megsemmisítő határozata

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide27

Jogszabály hatályon kívül helyezése 1.jszmegalkotására hatáskörrel rendelkező szervtételesen megjelölve a hatályon kívül helyezni kívánt rendelkezést

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide28

Jogszabály hatályon kívül helyezése 2.Kivétel:a) „felhatalmazás meggyilkolásával együtt”-törvény kormányrendeletet, Kormány tagjának rendeletét, önálló szabályozó szerv vezetőjének → rendeletét (kiv. eredetiek)- kormányrendelet→ Kormány tagjának rendeletét (kiv. eredeti) – ha kormányrendelet adta a felhatalmazástb) „felhatalmazás halála után”- kormányrendelet → miniszteri rendeletet (ha törvényben kapott felhatalmazás hatályát vesztette)- kormányrendelet → kormányrendeletet (ha nincs felhatalmazás- miniszteri rendelet→ miniszteri rendeletet (ha nincs felhatalmazás vagy nem is volt

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide29

Jogszabály hatályon kívül helyezése 2.Hatályon kívül helyezés időpontja lehet naptári napkivételesen: órajövőben bekövetkező feltétel (a feltétel bekövetkezéséről a naptári napjának megjelölésével miniszter a Magyar Közlönyben egyedi határozatot tesz közzé, a jegyző pedig egyedi határozatot tesz közzé az önk.r. kihirdetésére vonatozó szabályok szerint)

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide30

Automatikus hatályvesztés 1.A módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező rendelkezés a hatálybalépéssel, vagy ha a módosító, illetve a hatályon kívül helyező rendelkezés a módosítást, illetve hatályon kívül helyezést meghatározott időponthoz vagy jövőbeli feltételhez köti, ennek az időpontnak vagy jövőbeli feltételnek a bekövetkeztével végrehajtottá válik.A fentiek alapján végrehajtottá vált jsz-i rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon automatikusan hatályát veszti.

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide31

Automatikus hatályvesztés 2.2011. évi CLX. törvénya NemzetiKulturálisAlaprólszóló 1993. évi XXIII. törvénymódosításáról1-2. §3. §4. § (1) E törvény - a (2) bekezdésbenmeghatározottkivétellel - a kihirdetésétkövetőnaponléphatályba.(2) Az 1-2. § 2012. január 1-jén léphatályba.

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide32

Automatikus hatályvesztés 3.2012. augusztus 1-től:A kizárólaga) végrehajtottá vált rendelkezést,b) hatályba léptető rendelkezést, illetvec) az európai uniós követelményekre utaló rendelkezésttartalmazó jogszabály az utoljára végrehajtottá vált rendelkezése végrehajtottá válását követő napon hatályát veszti.

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide33

További szabályok az időbeli hatállyal összefüggésbenjsz a nap kezdetén veszti hatályátfelhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezéseha a jsz minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell a hatályon kívül helyezésérőla módosító jsz vagy jsz-i rendelkezés hatályon kívül helyezése vagy automatikus hatályvesztése nem érinti az általa módosított jsz-i rendelkezés hatályátjsz vagy jsz-i rendelkezés hatályon kívül helyezése vagy automatikus hatályvesztése nem eredményezi a korábban általa hatályon kívül helyezett jsz vagy jsz-i rendelkezés újbóli hatálybalépését

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide34

A szabályozási átmenetFőszabály 1.: A jsz-i rendelkezést a hatálybalépését követőena, keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint b, megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni.Főszabály 2.: A jsz-i rendelkezést a hatálya alatt keletkezett a, tényekre és jogviszonyokra, valamintb, megkezdett eljárási cselekményekre a jsz-i rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell.Ha a jogszabály ezektől el kíván térni, külön ki kell mondania!

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

k zjogi szervezetszab lyoz eszk z k

Közjogi szervezetszabályozó eszközök

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide36

Közjogi szervezetszabályozó eszközök 1.normatív határozata) saját szervezetét és működését, tevékenységét, valamint cselekvési programját - Országgyűlés - Kormány és más testületi központi államigazgatási szerv - Alkotmánybíróság - Költségvetési Tanácsb) saját és az általa irányított szervek tevékenységét és cselekvési programját, valamint az általa irányított szervek szervezetét és működését - helyi önkormányzat képviselő-testületec) saját és az általa irányított szervek szervezetét és működését, tevékenységét, valamint cselekvési programját - nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide37

Közjogi szervezetszabályozó eszközök 2.normatív utasítása vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek tevékenységét, működését és szervezetét szabályozó, a szerv állományába tartozó személyekre kötelező - köztársasági elnök - miniszterelnök - központi államigazgatási szerv vezetője - OBH elnöke - legfőbb ügyész - alapvető jogok biztosa - MNB elnöke - ÁSZ elnöke - fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője - polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, jegyző

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide38

Közjogi szervezetszabályozó eszközök 3.ÚJ normatív utasításadott szerv állományába tartozó személyekre kötelező,törvényben meghatározott tárgykörben (pl. Ktv.) - Országgyűlés - köztársasági elnök - Alkotmánybíróság - alapvető jogok biztosa - önálló szabályozó szerv - Miniszterelnökség, minisztérium hivatali szervezetének vezetője

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide39

Közjogi szervezetszabályozó eszközök 4.közjogi szervezetszabályozó eszköz jsz-lyal nem lehet ellentétesközjogi szervezetszabályozó eszközben jsz szövege nem ismételhető megnem érinti az egyedi határozatokat és egyedi utasításokat

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

slide40

Végrehajtási jogszabályok-az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítéséről szóló 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet- a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet- az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet- a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása

k rd s eszter bodnar @ kim gov hu

Kérdés?(eszter.bodnar@kim.gov.hu)

ÁROP-2.2.16.Jogalkalmazás javítása