1 / 70

Záródolgozati szeminárium

Záródolgozati szeminárium. A foglalkozást tartja: dr. Barna Viktor. A kurzus tartalma – 1. Csoportos konzultáció (5 óra) a KÖVI keretében készülő záró-dolgozatok általános tartalmi és formai követelményeinek feldolgozása a konzultáció vezetőjével. A kurzus tartalma – 2.

toki
Download Presentation

Záródolgozati szeminárium

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Záródolgozati szeminárium A foglalkozást tartja: dr. Barna Viktor

 2. A kurzus tartalma – 1. Csoportos konzultáció (5 óra) a KÖVI keretében készülő záró-dolgozatok általános tartalmi és formai követelményeinek feldolgozása a konzultáció vezetőjével

 3. A kurzus tartalma – 2. Egyéni konzultáció (5 óra) • a választott témavezető tanárral egyeztetett időben • a megbeszélések tárgya és tartalma (a dolgozat témájával összefüggő konkrét elméleti és módszertani ismeretek)

 4. A konzultációtvezető oktató és a témavezető feladatai – 1. • Segítség a dolgozattal kapcsolatos formai követelményeknek való megfeleléshez szükséges információk megszerzésében

 5. A konzultációt vezető oktató és a témavezető feladatai – 2. • Segítség a témával összefüggő hazai és nemzetközi szakirodalom összegyűjtésében

 6. A konzultációt vezető oktató és a témavezető feladatai – 3. • Segítség a záródolgozatok struktúrájának kialakításában, átgondolásában

 7. A konzultációt vezető oktató és a témavezető feladatai – 4. • Segítség a feldolgozott szakirodalom rendszerezésében, a lényeges elemek kiemelésében

 8. A konzultációt vezető oktató és a témavezető feladatai – 5. • Segítség a választott téma feldolgozásához legalkalmasabb módszerek kiválasztásában

 9. Irodalom • A Magyar Pedagógia publikációs stílusa. Magyar Pedagógia, 1993/1–2. 81–89. • Cserné Adermann Gizella (1997): Kutatómódszertan. JPTE, Pécs. • Eco, Umberto (1991): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat Kiadó, Budapest. • Zsolnai József (1975): Bevezetés a pedagógiai szakirodalmi alkotómunka technikájába. Somogy Megyei Továbbképzési Kabinet, Kaposvár.

 10. Követelmények • A hallgató legyen képes … • a szemináriumon szerzett ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására; • a dolgozathoz kapcsolódó kutatások előkészítésére, lebonyolítására, a kapott adatok rendszerezésére és elemzésére; • az adekvát szakirodalom kiválasztására és bővítésére; • a záródolgozat logikus megszerkesztésére.

 11. A követelmények teljesítésének módja • A témavezetőoktató által adott három fokozatú gyakorlati jegy (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felet meg) • Megszerzés módja: • a záródolgozathoz közvetlenül kapcsolódó írásbeli munka elkészítése • a záródolgozati szemináriumon szerzett ismereteknek megfelelő követelmények szerinti alkalmazása

 12. A csoportos konzultáció tematikája • Formai követelmények • Tartalmi követelmények • Adminisztratív és szervezési feladatok • Gyakorlatok

 13. Formátum • A/4-es formátumú fehér lap • Lapok sorszámozása • Címlap: nincs sorszáma • Szövegszerkesztő program (ajánlott: Word) • vagy hagyományos írógép • Kézírás nem elfogadható! • Kivétel?

 14. Formátum • Kiemelések: • Félkövér • Dőlt • Félkövér – dőlt • R i t k í t á s • NAGYBETŰS: szükség esetén • Aláhúzás: nem ajánlott!

 15. Betűk • betűtípus: Times New Roman /CE/ • betűstílus: Normál • betűméret: 12 • Cím, alcím: szükség szerint nagyobb • betűszín: automatikus (fekete)

 16. Lapnézet • Margók • Bal oldal: 30 mm • Jobb, alsó, felső: 25 mm • Igazítás: sorkizárás • Sorköz: másfeles

 17. Szövegterjedelem – 1. • Egy sorban min. 60 karakter • Egy oldalon kb. 30-35 sor • Egy oldalon min. 1800-2000 karakter

 18. Szövegterjedelem – 2. • A dolgozat terjedelme (mellékletek, jegyzetek, irodalom nélkül!) • PTE Pedagógia – min. 40 oldal • SZTE BTK Ped. – min. 40 oldal • Miskolci Egyetem ÁJK – min. 50 oldal • ELTE BTK – min. 25 oldal

 19. A szerkezeti egységek

 20. Belső címlap • a záródolgozat címe • a szerző neve, szakiránya • a konzulens oktató neve • beosztása (ha az egyetemen oktat) • a záródolgozat helye • (az egyetem városa: Szeged, Pécs ) • a benyújtás éve

 21. Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző Intézet A b e l s ő c í m l a p A ZÁRÓDOLGOZAT CÍME Esetleges alcím Záródolgozat Konzulens: Nagy János egyetemi docens, SZTE* Hallgató neve: Kis István SZEG 41 (a csoport jele) * Csak ha egyetemi v. főiskolai oktató 2012.

 22. A külső borító formátuma Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző Intézet ZÁRÓDOLGOZAT Hallgató neve: Kis István (a csoport jele)SZEG41 2012.

 23. Tartalomjegyzék (Tartalom) • A dolgozat elején (címlap utáni első oldal) • Minden cím és alcím (fontosabb, jelölt) • Fejezetcím, alcím, sorszámmal, betűjellel (ha van) • Oldalszámok megadása kötelező!

 24. Előszó(Opcionális) • Lehet szubjektív • Érzelmi, gondolati ráhangolás • Esetleg mottó • Esetleg köszönetnyilvánítás • A konzulensnek nem kell! • Maximum egy oldal

 25. Bevezetés • A témaválasztás indoklása • A dolgozat szerkezetének bemutatása • A tartalom, az alkalmazott módszerek „elővételezése” • A „kutatói kérdés” és a hipotézis(ek) megfogalmazása • Sikerkritériumok megfogalmazása • kb. 2-3 oldal

 26. Főrész • A tartalom kifejtése • Elméleti alapvetés • Elemzés (és/vagy) • Az elvégzett vizsgálódás menetének bemutatása • Az elemzés / vizsgálódás eredményei • Következtetések (közvetlen konzekvencia!) • Kb. 25-30 oldal

 27. Záró fejezet • Végső következtetések (általánosítható!) • Használhatóság • Problémák • A folytatás lehetősége • Kb. 3-5 oldal

 28. Irodalomjegyzék (vagy) Bibliográfia • Csak a felhasznált irodalom • Minimum 10 szakirodalmi forrás megadása • 1-2 oldal (az elvárt terjedelem felett!)

 29. Mellékletek • Belső címlappal (ha több melléklet van) • Főrészben hivatkozott • Lehetőleg faximile • Mennyiségi és terjedelmi korlátok

 30. További formai elvárások

 31. Szövegbeli hivatkozások • Nem idézet! • Szövegben: sorszámmal jelezve • Láb-, végjegyzetben kifejtés, utalás a forrásra (pontos könyvészeti adatokkal) • (pl. A kérdéssel bővebben XY is foglalkozott. Forrás!)

 32. Jegyzet • Ide kerülhet minden olyan adat, kiegészítő információ, amely a főszöveghez nem tartozik szorosan hozzá, elhagyása azonban fontos információktól fosztaná meg az olvasót. • Adatok, bizonyítások ne kerüljenek jegyzetbe! • Láb-, végjegyzet forma • a jegyzetek számától és a terjedelemtől függ • Láb-, végjegyzetben kifejtés, utalás a forrásra • pontos könyvészeti adatokkal!

 33. Példa: 1. …az innováció Szeged minden iskolájában sikeresen megvalósult. A későbbiekben a szegedi iskolák folytatni kívánják… Bla… Bla… Bla… Bla… Bla… 1. Hasonló innovációk történtek Pécsett is, de ott nem minden intézményben sikerült az eredményeket hasznosítani. (Forrás: Pécsi pedagógia, 2009/2. sz. 34-35. oldal)

 34. Idézés – 1.Teljes idézés • Az idézett mű minden könyvészeti adata és az idézet pontos helye kerül zárójelben a főszövegbe • Ritkábban használják, kevéssé ajánlott • Hosszú, kizökkent,…

 35. Idézés – 2.Utaló idézés • A szövegben zárójelbe csak a szerző vezetékneve, a mű kiadásának éve és az oldalszám(-ok) kerül. • Megjegyzés: Ha egy szerzőtől több, azonos évben készült művét is idézzük, akkor azokat betűkkel soroljuk (pl. Baráth, 2001a, 12.o.) • Fontos! Csak az ilyen módon elkészített irodalomjegyzék esetében használható (ld. később).

 36. Példa …ezt írja: „Az innováció sikere a legtöbb esetben az intézmények vezetésén is múlik”. (Szabó, 2008. 12. o.) vagy Egy másik szakértő szerint „…az innováció letéteményese a nevelőtestület”. (Kovács, 2009a, 55. o.)

 37. Idézés – 3.Az idézés módja • Szó szerinti idézet • Maximum 2-3 mondat • Idézőjel használata kötelező! • Tartalmi idézet • Hosszabb szöveg tartalmi összefoglalása, interpretációja • Mindkét esetben meg kell adni a pontos fellelhetőséget!

 38. Irodalomjegyzék • Alfabetikus rendben a szerzők/címek szerint • Pontos és teljes könyvészeti adatok

 39. Példa Kovács Jenő (2009a): Az innováció menedzselése Bíbic Kiadó, Budapest Kovács Jenő (2009b): Innováció az iskolák gyakorlatában Oktatási Szemle, 2009/3. 25-34. o. … Szabó Titusz (2008): Innoválni jó! Iskolai Szemle, 2008. október, 55-58. o.

 40. Internetes forrás megjelölése • Ha a forrás tartalmazza az eredeti fellelhetőség paramétereit, akkor minden megadott könyvészeti adatot fel kell tüntetni + a pontos weblap-címet (nem elég a nyitólapé!) • Ha a forrás csak a szerzőt és címet adja meg, akkor csak ezeket kell megadni + a pontos weblap-címet • Ha nincs semmilyen könyvészeti adat, akkor csak a pontos weblap-címet kell megadni • Minden esetben rögzíteni kell az „olvasás” dátumát is!

 41. WWW - egyszerűsítés • Az irodalomjegyzékben a teljes cím • Csoportosítva, a többitől elkülönítve (utánuk) • A szokásos abc-sorrendiséggel • A sorrendiségnek megfelelő jelzettel, pl. • www1: www. upsz.hu/dec/12/htm • www2: www.enciklopedia.com/valami/922 • stb… • A törzsszövegben elegendő a jelzet megadása • Ha szükséges (és van) az forrásban szereplő oldalszám megadásával

 42. „Forma és tartalom egysége” • Helyesírás, tipográfia • Stílus • Szerkesztettség, arányok • Táblázatok, képek, ábrák

 43. A záródolgozat műfaja • empirikus vizsgálat • szintetizáló elméleti elemző munka • innovatív alkotás • „vegyes” (BV)

 44. Empirikus vizsgálat • Tartalma: • a vizsgálandó probléma szakirodalmi hátterének áttekintése • a szakterület hazai eredményei (nemzetközi tendenciák) • a kutatás hipotézisei • A vizsgált populáció legyen megfelelő arra, hogy a jelölt által vállalt szinten általános megállapításokat tudjon megfogalmazni. • A kutatási módszerek • (például megfigyelés, kikérdezéses módszerek, kísérlet, stb.) legyenek adekvátak a vizsgálandó probléma feltárására, és feleljenek meg a tudományosság kritériumainak. • Az adatok feldolgozásánál, amennyiben a probléma jellege lehetővé teszi, statisztikai, a témától függően lehetőleg többváltozós eljárásokat ajánlott alkalmazni.

 45. Elméleti elemző munka • Metaanalízis, azaz több korábbi kutatás vagy kísérleti munka szintetizáló áttekintése, elemzése, összevetése vagy • Egy szakterületen vagy a gyakorlati munka valamely területén bekövetkezett pozitív vagy negatív változások bemutatása. • Elvárható az adott témára vonatkozó hazai szakirodalom feltárása és a nemzetközi tendenciákra való utalás.

 46. Innovatív alkotás (szakirány!) • az iskolában vagy a közoktatási rendszer egyéb területein (a szolgáltatásban illetve az irányításban) közvetlenül alkalmazható produktum, így lehet például iskolakoncepció, programterv, értékelési rendszer, információs rendszer, egy terület átfogó elemzéséhez, értékeléséhez használható eszközrendszer, stb. • A munkát bemutató leírásban elemezni kell az alkotás helyét, szerepét az iskola működésében, a szakmai szolgáltatásban, az egyes intézmények illetve a helyi oktatási rendszerek hatékonyságának vizsgálatában; hasonló alkotásokkal egybevetve bizonyítani kell annak újszerű jellegét. • A dolgozatnak be kell mutatnia az innovatív alkotás alkalmazására vonatkozó adatgyűjtésen alapuló tapasztalatokat. • A dolgozatnak utalnia kell arra is, hogy az innovatív alkotás egésze vagy annak része tekinthető-e a szerző saját produktumának. • Az alkotást elemző leírásra ugyanazok a formai követelmények érvényesek, mint a Záródolgozat egyéb műfajaira.

 47. Elfogadhatósági szempontok (Ha az alábbi feltételek bármelyike nem teljesül, a dolgozatot elégtelenre kell értékelni!) • A dolgozat témája a képzés szakirányának megfelel / nem felel meg • A dolgozat terjedelme megfelelő / nem megfelelő • A dolgozatból alapvető rész nem hiányzik / hiányzik • A szerző nem plagizál / plagizál

 48. Tartalmi és formai szempontok 1. Téma- és címválasztás7 pontból x pont • Fontos-e a tudományterület szempontjából? • Megfelel-e a szerző felkészültségének, lehetőségének? • Összhangban van-e a cím és a megadott téma a dolgozat tartalmával?

 49. Tartalmi és formai szempontok 2. A „kutatói kérdés”10 pontból x pont • A „kutatói kérdés” mennyire újszerű és jelentős? • A hipotézis(ek) szakmailag indokoltak-e, és a téma lényeges összefüggéseire irányulnak-e?

More Related