Download
bbc wuustwezel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BBC WUUSTWEZEL PowerPoint Presentation
Download Presentation
BBC WUUSTWEZEL

BBC WUUSTWEZEL

191 Views Download Presentation
Download Presentation

BBC WUUSTWEZEL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BBC WUUSTWEZEL ORGANISATIE & STRUCTUUR 2011-2012

 2. Mijlpalen van de club 1981: oprichting LOEBAC 4de Provinciale 1982 - 1984: Eerste jaren in 4de Provinciale 1985 - 1990: Start van de jeugdwerking 1992Promotie naar 3de Provincialeen start Dames 1993 - 1996: Verdere uitbouw seniors heren en dames en jeugd 1997: Promotie heren naar 2de Provinciale 2005 - 2006: Start 2de seniorsploeg in 4de Prov 2006 – 2007: Jeudgploeg in Landelijke Competitie 2007 – 2008: Reservenploeg voor 2de seniors ploeg 2009 – 2010:1ste prov. 3de prov.4de prov.

 3. Basisprincipes • Familieclub en vriendenclub • Voor Wuustwezel en buurgemeenten (zonder club) • Sportiviteit en hoge kwaliteit opleiding • Gezonde ambitie: ‘naar boven mikken’ • Alle spelers voldoende aan bod: waar voor lidgeld • Voldoende bekwame personen in de juiste functies: spelers/ouders en medewerkers • Doelmatige interne organisatie / taakverdeling • Voldoende zaalruimte en materiële middelen • Gezonde financiële werking

 4. Een democratische organisatie • Democratie : 4 basiswaarden: vrijheid, gelijkheid, solidariteit en efficiëntie • Toepassing op alle onderdelen van organisatie: Alle leden, organen, middelen en activiteiten(korte en lange termijn) • Vrijheid: leden kunnen voldoende zelf kiezen en initiatieven nemen • Gelijkheid: voldoende gelijk deelnemen aan activiteiten en voldoende gelijke behandeling • Solidariteit: voldoende (financiële) ‘ondersteuning’ om volwaardig te kunnen deelnemen • Efficiëntie: gegeven de drie andere waarden is de dagelijkse werking voldoende doelmatig

 5. Scenario 1 Kalm aan Scenario 2 Stabiele groei Scenario 3 Snel pieken Toekomst seniors: drie scenario’s 2015 2013 2012 2011 2010 2de land. 1ste prov. 2deprov. 3de prov. 4de prov.

 6. Seniors Jeugd Scenario 2 – Stabiele groei • Rustig opbouwen om te groeien op alle niveaus • Goede mix van ervaren spelers en eigen jeugd • Lager budget dan scenario 3, hoger dan scenario 1 • Jeugd en seniors: spelers uit Wuustwezel en omstreken • Alle spelers: voldoende aan bod op juiste niveau • Spelers en trainers krijgen voldoende tijd om te groeien • Geen drama als doel niet wordt gehaald binnen termijn • Verdere uitbouw 1steprov., overgang naar 2delandel. • Verdere uitbouw 3deprov., overgang naar 2deprov. • Verdere uitbouw 4deprov., ev. overgang naar 3deprov. • Vriendenclubs voor puur recreatieve basketbal • Keuze van de club, met alle consequenties !

 7. Seniors Jeugd Jeugdwerking – scenario 2 • Algemeen • Gecoördineerde jeugdwerking over alle jeugdploegen heen • Vanaf miniemen - cadetten gerichter werken naar integratie in seniors ploegen door samenwerking met coaches seniors • Brede structuur zodat spelers van verschillende niveaus aan hun trekken komen • Geen spitse piramide, waarbij enkel de betere spelers worden behouden

 8. Basisprincipes  uitdagingen • Familieclub en vriendenclub • Voor Wuustwezel en buurgemeenten (zonder club) • Sportiviteit en hoge kwaliteit opleiding • Gezonde ambitie: ‘naar boven mikken’ • Alle spelers voldoende aan bod: waar voor lidgeld • Voldoende bekwame personen in de juiste functies: spelers/ouders en medewerkers • Doelmatige interne organisatie / taakverdeling • Voldoende zaalruimte en materiële middelen • Gezonde financiële werking

 9. ORGANISATIE & STRUCTUURInhoud • Organigram • Verklaringen en taken verschillende niveau’s • Onderlinge connectie • Functies: uitleg, profiel • Algemeen voor alle organen geldt: • Werken volgens plan goedgekeurd door AV • Werken volgens budget goedgekeurd door AV • De meeste beslissingen d.m.v. gewone meerderheid (uitzonderingen zie statuten) • Rapporteren aan Raad van Bestuur

 10. Algemene vergadering Financiële cel Administratieve cel Publiciteit Kan10 Trainersvergadering Sponsoring Jeugdcoördinatie Activiteiten

 11. Organen • Algemene beschrijving • Doel • Vergadering • Taken

 12. Verantwoordelijken per orgaan Organen Leiding Leden • Alg. Vergadering • Bestuursraad • Dagelijks bestuur • Sportieve cel • Financiële cel • Trainersvergadering • Sportraad • Activiteiten • Sponsoring/publiciteit • KAN10 • Administratieve cel • Walter Van Dongen • Walter Van Dongen • Ron Meeusen • Jan Hens • Walter Van Dongen • Hoofdtrainer • ?? • 1 pers. per activiteit • Denis Bastiaenssens • Tom Van Opstal • Ron Meeusen • alle leden vzw • 15 personen • 8 personen • 8 personen • 4 personen • alle trainers • 10 personen • 2 à 3 personen • 5 personen • 5 personen • 4 personen

 13. Algemene vergadering (AV) • Toegankelijk voor alle leden en ouders van leden • Verwachte aanwezigheid: • Leden Raad van Bestuur • Jeugdcoördinator, trainers, ploegverantwoordelijken • 3 spelers per seniorploeg • 3 ouders per jeugdploeg • Doel: toelichting, bespreking en goedkeuring werking club • Vergaderingen: leiding voorzitter • December en juni • Agenda • Presentatie, bespreking en beslissing: • Sportieve plan voorbije en volgende werkjaar • Financiële plan voorbije en volgende werkjaar • Plan niet-sportieve activiteiten voorbije en volgende werkjaar • Visie op langere termijn: sportief, organisatorisch en financieel • Open vragenronde • Nieuwe bestuursleden en voorzitter stemmen (juni)

 14. Raad van Bestuur (RvB) • Groep max. 15 personen • Doel: • Algemene lopende, sportieve en niet-sportieve, zaken • Algemeen vergadering voorbereiden en opstellen van agenda • Toekomstvisie voor de club ontwikkelen en realiseren • Vergaderingen: leiding voorzitter / ondervoorzitter • Maandelijks • Agenda: • Financieel: kort overzicht van de lopende begroting door FC • Briefwisseling voor B • Evaluatie activiteiten: gebracht door verantwoordelijke AC • KAN10: verantwoordelijke kan10 • Bespreking werking/verslagen van DB, SC, SR, TV, FC, enz. • Oplossing formuleren voor diverse problemen • Planning, uitvoering, opvolging en evaluatie activiteiten • Investeringen opvolgen en nieuwe bekijken • Beslissingen: met meerderheid van stemmen • Secretaris: ombudsman, verslagen, briefwisseling

 15. Dagelijks bestuur (DB) • Groep max. 8 personen • Doel: • Algemene lopende, sportieve en niet-sportieve, zaken die snel een oplossing vereisen • Oplossing formuleren voor problemen • Beslissingen nemen over dringende zaken • Opvolging andere organen • Vergadering: • Wekelijks tot tweewekelijks, voor zover nodig • Leiding: algemeen directeur

 16. Sportieve cel (SC) • Samenstelling: • Voorzitter en Secretaris • Leden : jeugdcoördinator, trainers en afgevaardigden jeugd en seniors • Doel: Sportbeleidsplan ontwikkelen en realiseren • Organisatie: 4x per jaar • September, december, februari, mei • Agenda • Ploegindelingen: kalender, uren trainingen en wedstrijden • Aantrekken van spelers en coaches volgens budget • Opvolging jeugdcoördinator • Materiaal: aankoop volgens budget en opvolging (materiaal meester) • Opleidingen organiseren: refs, coaches • Oplossingen aanbrengen voor jeugdcoördinator en coaches • Opvolging van aankoop tenues • Geeft voeding en feedback aan andere bestuursorganen

 17. Financiële cel (FC) • Groep: max. 4 personen • Taken • Financieel beheer: oriënteren en controleren • Maken en opvolgen van begroting: sportieve en niet-sportieve inkomsten en uitgaven • Opvolging uitgaven • Opvolging inkomsten • Boekhouding • Investeringsplan • Beheer dossiers subsidies, projecten • Beheer reservefonds • Aangifte belastingen, rechtbank van Koophandel

 18. Sportraad (SR) • Samenstelling: • Ploegverantwoordelijken • Voorzitter + Secretaris • 2 leden van bestuursraad • Doel: praktische zaken ploegen (sportief en niet-sportief) • Organisatie: min. 5x per jaar • September, november, januari, maart en mei • Agenda: • Bespreking ploegen sportief • Praktische zaken rond de ploegen • Tafelfuncties: opleiding • Begeleiding nieuwe ploegverantwoordelijken • Bespreking noden spelers en opmerkingen ouders • Vriendenwedstrijden: kijken naar mogelijkheden ploeg • Medewerkers zoeken voor activiteiten,tap onder ouders en spelers

 19. Trainersvergadering (TV) • Voor alle trainers • Doel: opvolging jeugdwerking volgens plan • Organisatie: • Jeugdcoördinator organiseert en leid • Min. 5x per seizoen: sept., nov., jan., maart en mei • Agenda: • Bespreking ploegen: trainingen, wedstrijden, stages, initiatielessen • Opvolging en evaluatie spelers • Opvolging nieuwe spelers • Bespreking ploegindeling volgend seizoen • Volgen clinics

 20. Sponsoring en publiciteit (S&P) • Sponsoring/advertenties: 4 à 6 personen • Verantwoordelijk voor: • Sponsors aantrekken • Sponsors opvolgen • Gemaakte afspraken doorgeven aan publiciteit • Leden publiciteit/communicatie: 4 à 6 personen • Verantwoordelijk voor: • Clubblad : artikels en foto’s opvragen • Rubriek De Spiegel : artikels en foto’s opvragen • Folders, affiches activiteiten drukken en verdelen • Website onderhoud en creatie • Nieuwsbrieven

 21. KAN10 • Leden: 4 à 5 personen • Taken: • Dagelijkse organisatie • Tapkalender opstellen en opvolgen • Opleiding tapverantwoordelijken • Lokaal en materiaal onderhouden/herstellen • Opvolgen en organiseren feestjes • Contact met gemeente, andere clubs

 22. Activiteiten • Leden: vooral leden Raad van Bestuur • Taken: • Uitwerking en realisatie activiteiten • Opstellen jaaragenda • Doorgeven van info naar publiciteit • Regelen personeel • Aankoop producten • Financieel: raming, prijsbepaling, afrekening • Folders/affiches maken en laten drukken • Stand van zaken uitbrengen bij bestuursraad • Draaiboek activiteiten: opvolgen, evalueren, aanpassen

 23. Activiteiten: verantwoordelijken • Augustus : Kruisweg Kermis: Walter + Tom + Toon • September : Zandbergrun: Ron + Jan • September : Supportersweekend (nieuw) • Oktober : Speculaasverkoop: Bart en Nancy • November : Wedstrijddiner + Sinterklaasfeest: Nancy + Gerda + Annemie • December : Kerststage : jeugdcoördinator + trainer • Januari : Nieuwjaarsdrink: Tom + ?? • Februari: Wedstrijddiner 2: Nancy + Gerda + Annemie • Februari/maart : Quiz: Jan Jacobs + Toon • April : Wedstrijddiner 3: Nancy + Annemie + Ron • Mei : Jeugddag: Ron + Annemie + Peggy

 24. Administratieve cel (AC) • Leden: 3 à 4 personen • Taken: • Contacten/communicatie met VBL: inschrijvingen, licenties,… • Verslagen vergaderingen: noteren, uitschrijven en rondsturen • Versturen/verdelen clubblad, folders, affiches, brieven, … • Ledenlijsten bijhouden en uitvoeren: etiketten enz… • Draaiboek activiteiten opvolgen • Diversen

 25. ORGANISATIE TAP KAN10 • Leden: 10 à 15 tapverantwoordelijken en ruim 60 tappers • Doel: kwaliteit en stiptheid • Tapverantwoordelijken: minstens 8 x per jaar, met kleine vergoeding • Eén of twee tapbeurten voor alle spelers/ouders • Reserve: kandidaten voor extra tapbeurten, met kleine vergoeding • In nood: externe tappers, met weekvergoeding

 26. Functies • Algemene beschrijving • Profiel

 27. Leden Raad van Bestuur • Taakomschrijving • Bijwonen van de bestuursvergaderingen • Meedenken om de club verder uit te bouwen • Voorstellen voor verbetering uitwerken • Organiseren en uitvoeren activiteiten • Toekomstvisie mee uitdenken • Profiel • Moet zich willen engageren binnen de club • Ervaring in organiseren, samenwerken • Vlot omgaan met andere medewerkers

 28. Leden Sportieve cel • Taakomschrijving • Sportieve visie van de club uitwerken en realiseren • Zoeken en opvolgen van trainers • Opvolgen van ploegen/spelers (jeugd en seniors) • Organiseren en uitvoeren sportieve activiteiten • Profiel • Zin voor planning hebben • Beslissingen durven en kunnen nemen • Kunnen onderhandelen met trainers en spelers • Kennis en ervaring m.b.t. basketbalsport (in BBC) • Bij voorkeur geen kinderen als speler in club

 29. Jeugdcoördinator (JC) • Taakomschrijving • Stippelt opleidingsplan uit voor jeugd • Opvolging en actief begeleiden coaches en spelers • Leid en organiseert de trainersvergadering • Richt clinics in • Specialisatie trainingen inrichten • Jeugdstages organiseren (contact Tom - KAN10) • Geeft feedback aan sportieve cel • Profiel • Gediplomeerd trainer met ambitie om een club van af de premicroben naar een hoger niveau te brengen

 30. Trainer jeugd / seniors • Taakomschrijving • Ploeg trainen/coachen volgens plan JC en code club • Mee helpen aan stages, clinics, initiaties • Feedback aan jeugdcoördinator, andere trainers • Aanwezigheden spelers en evaluatie (speler v/d maand) • Bijwonen trainersvergaderingen / AV • Vriendenwedstrijden zoeken en vastleggen • Opvolgen tapkalender (seniors) • Tekst Clubblad/Spiegel, • Profiel • Diploma C of B • Ervaring met basketbalsport • Vlot omgaan met spelers, trainers, medewerkers, refs

 31. Ploegverantwoordelijke • Taakomschrijving • Zorgt voor algemene organisatie van een ploeg zoals • Opvolging wedstrijden en vervoerlijst (Extranet !) • Waslijst voor de tenues • Verzamelen/bijhouden licenties, medische fiche spelers, trainer, medewerkers en bundelen in kaft • Taplijst voor eigen ploeg opvolgen • Bijwonen vergaderingen van de sportraad • Communicatie naar ouders: wedstrijden, stages, activiteiten… • Zoeken van helpers voor de activiteiten: indien gevraagd • Profiel • Overweg kunnen met computer: mail, excell • Communicatieve vaardigheden: spelers, ouders, trainers… • Spelers groep vertegenwoordigen binnen club • Punctueel zijn en zin hebben voor planning

 32. Tafelfunctie: boek, 24sec en klok • Taakomschrijving • Tijdens de wedstrijd de tafelfunctie op zich nemen • Boek invullen op verplaatsing • 24sec bij thuiswedstrijden vanaf de pupillen • Scorebord bij thuiswedstrijden • Profiel • Opleiding volgen tijdens de wedstrijd of op aanvraag • Sportieve instelling hebben • De regels van basket willen leren

 33. Terreinafgevaardigde (delegué) • Taakomschrijving • In de zaal aanwezig zijn tijdens de wedstrijd zodat de scheidrechter, indien problemen, beroep kan doen op deze mensen • Profiel • Minimum 18 jaar zijn • In het bezit zijn van licentie van de club • Goed organisatorisch inzicht

 34. Scheidsrechter • Taakomschrijving • Clubscheidsrechter • Leiden wedstrijden premicroben, microben, benjamins • Officiële opleiding volgen: betaald door de club • Leiden van vriendenwedstrijden en tornooien • Officieel Scheidsrechter • Officiële opleiding volgen: betaald door de club • Leiden van wedstrijden toegekend door VBL • Leiden van thuiswedstrijden bij noodsituaties • Profiel • Min 14 jaar en vertrouwd zijn met de sport • Opleiding gevolgd en geslaagd zijn van de VBL

 35. Verantwoordelijken activiteit • Taakomschrijving • Datum opstellen: aanvang seizoen • Uitwerking van praktische zaken • Aankoop materiaal en/of producten • Overzicht maken en zoeken naar helpers • Publiciteit uitwerken en doorgeven aan de juiste personen (website, spiegel, clubblad • Profiel • Organisatie talent • Ervaring met computer: mail, Excel, Word, Powerpoint • Goede feeling voor planning

 36. Tapverantwoordelijke • Taakomschrijving • Alle taken achter den toog van de kan10 kennen: • Kassa, koffiemachine, afwasmachine, snacks bereiden • Openen en sluiten van de kan10 • Schoonmaken toog, toestellen en Kan10 uitkeren • Bijstaan van een groep helpers in woord en daad • Profiel • Vlot in omgang • Zin voor organisatie • 1x per maand tappen • Correct omgaan met geld

 37. Bedanktnog vragen, voorstellen? BBC Wuustwezel