html5-img
1 / 15

BBC – LDC

BBC – LDC. Doelstelling. Wat is BBC ? Wat betekent dit voor de ldc ?. BBC. Beheers en Beleids Cyclus Wettelijke opdracht Opgelegd door Vlaanderen Doelstellingen koppelen aan inzet middelen/personeel/indicatoren. Een terugblik. Voorstellen OuderenZorg –Lokale dienstencentraeen notendop:

Download Presentation

BBC – LDC

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BBC – LDC

 2. Doelstelling • Wat is BBC ? • Wat betekent dit voor de ldc ?

 3. BBC • Beheers en Beleids Cyclus • Wettelijke opdracht • Opgelegd door Vlaanderen • Doelstellingen koppelen aan inzet middelen/personeel/indicatoren

 4. Een terugblik Voorstellen OuderenZorg –Lokale dienstencentraeen notendop: • Uitbouw antennes • Extra inzet op senioren met psychische en dementieproblematiek + aandacht voor mantelzorgers • Buurtgerichte aanpak eenzaamheid • Beter bereik ECM-senior • Senioren-vrijwilligers meer autonomie/participatie

 5. Sindsdien • Bestuursakkoord met aantal accenten: • Heel Gent bereiken met ldc-aanbod • Buurtgericht werken • Meer samenwerking tussen diensten • Beter bereik ECM-senioren • Eenzaamheid aanpakken • Intergenerationeel werken

 6. Sindsdien • Voorstel OZ doen matchen met bestuursakkoord • (politiek)bestuur:Financiële oefening • nog niet voltooid • Wél een aantal “zekerheden” • Aanpak eenzaamheid • Buurtgericht werken • Samenwerken (complementariteit) • Beter bereik ECM-senior

 7. BBC • Operationele doelstelling 1.4.4: Via een eigentijds activiteitenaanbod wordt het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de Gentse senior nog meer versterkt • Operationele doelstelling 1.4.5: De kwetsbare senior heeft meer buurtgericht toegang tot voldoende en aangepaste dienstverlening en zorg

 8. BBC - acties • Welke acties gaan we doen om de OD te (helpen) bereiken ? • Uitdagingen • Missie/visie • Evaluaties projecten • Thema-werkgroepen

 9. Intermezzo:Missie/Visie OZ • Het departement ouderenzorg van OCMW Gent wil ervoor zorgen dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig en kwalitatief kunnen leven, thuis of in een aangepaste woonvorm. • Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met de mogelijkheden en wensen van de senior zelf. Onze bijzondere aandacht gaat naar de meest kwetsbare senioren.

 10. Intermezzo:Missie/Visie OZ • Doelgroep: • Alle senioren: • Activeren • Pro-actief • Preventief • Bijzondere aandacht én extra middelen voor: • Meest kwetsbare • Financieel, fysiek, psychisch, cultureel…

 11. Intermezzo:Missie/Visie OZ • Door: • Wijkgericht te werken • Zo veel mogelijk senioren zelf in te zetten • Intergenerationeel te werken • Op maat te werken = vraaggestuurd • Toe te leiden naar het aanwezige aanbod • Complementair te werken + in samenwerking • Trendsettend en innovatief te zijn • Efficiënt te werken: • Personeel efficiënt inzetten • Subsidies • Streven naar break-even • Extra’s = voor de meest kwetsbaren

 12. BBC-acties- ontwikkelen buurtnetwerken rond eenzaamheid we richten ons naar vereenzaamde /verweduwde 65 + 1° fase : • in kaart brengen wie en waar • in eigen gegevens (RCX) opzoeken wie de wegblijvers zijn • via project “eenzaamheid “ cijfers verzamelen over bewoners kleine regio

 13. BBC-acties- ontwikkelen buurtnetwerken rond eenzaamheid 2° fase : opvolgingsmethodiek vereenzaamde en verweduwde 65 + ontwikkelen • partners vragen om mee vereenzaamde en verweduwde 65 buurtbewoners te detecteren • samen methodiek ontwikkelen voor opvolging(huisbezoeken door vrijwilligers)

 14. BBC-acties-mantelzorg We richten ons naar mantelzorgers (en) (of) van partners met beginnende dementie • 1° fase : in kaart brengen wie en waar • gekende koppels uit de thuizorg ( eigen clientenbestand ) • gekende koppels bij bezoekers (info via vrijwiligers en centrumraad) • gekende koppels via andere actoren welzijnsoverleg • 2°fase • via het behoeftenonderzoek van de hogeschool wordt onderzocht waar de mantelzorgers het meest , eerst behoefte aan hebben • onze taak zal er dan in eerste instantie uit bestaan om vooral informatie te verschaffen • verder starten we in het ldc het een praatgroep

 15. BBC-acties-ECMsenioren • 1° fase : in kaart/beeld brengen wie en waar via projectmedewerkers OZ • 2° fase : samenwerken met Buurtwerker om behoeftenonderzoek te doen , projectmatig werken

More Related