Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BBC – LDC PowerPoint Presentation
Download Presentation
BBC – LDC

BBC – LDC

108 Views Download Presentation
Download Presentation

BBC – LDC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BBC – LDC

 2. Doelstelling • Wat is BBC ? • Wat betekent dit voor de ldc ?

 3. BBC • Beheers en Beleids Cyclus • Wettelijke opdracht • Opgelegd door Vlaanderen • Doelstellingen koppelen aan inzet middelen/personeel/indicatoren

 4. Een terugblik Voorstellen OuderenZorg –Lokale dienstencentraeen notendop: • Uitbouw antennes • Extra inzet op senioren met psychische en dementieproblematiek + aandacht voor mantelzorgers • Buurtgerichte aanpak eenzaamheid • Beter bereik ECM-senior • Senioren-vrijwilligers meer autonomie/participatie

 5. Sindsdien • Bestuursakkoord met aantal accenten: • Heel Gent bereiken met ldc-aanbod • Buurtgericht werken • Meer samenwerking tussen diensten • Beter bereik ECM-senioren • Eenzaamheid aanpakken • Intergenerationeel werken

 6. Sindsdien • Voorstel OZ doen matchen met bestuursakkoord • (politiek)bestuur:Financiële oefening • nog niet voltooid • Wél een aantal “zekerheden” • Aanpak eenzaamheid • Buurtgericht werken • Samenwerken (complementariteit) • Beter bereik ECM-senior

 7. BBC • Operationele doelstelling 1.4.4: Via een eigentijds activiteitenaanbod wordt het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de Gentse senior nog meer versterkt • Operationele doelstelling 1.4.5: De kwetsbare senior heeft meer buurtgericht toegang tot voldoende en aangepaste dienstverlening en zorg

 8. BBC - acties • Welke acties gaan we doen om de OD te (helpen) bereiken ? • Uitdagingen • Missie/visie • Evaluaties projecten • Thema-werkgroepen

 9. Intermezzo:Missie/Visie OZ • Het departement ouderenzorg van OCMW Gent wil ervoor zorgen dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig en kwalitatief kunnen leven, thuis of in een aangepaste woonvorm. • Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met de mogelijkheden en wensen van de senior zelf. Onze bijzondere aandacht gaat naar de meest kwetsbare senioren.

 10. Intermezzo:Missie/Visie OZ • Doelgroep: • Alle senioren: • Activeren • Pro-actief • Preventief • Bijzondere aandacht én extra middelen voor: • Meest kwetsbare • Financieel, fysiek, psychisch, cultureel…

 11. Intermezzo:Missie/Visie OZ • Door: • Wijkgericht te werken • Zo veel mogelijk senioren zelf in te zetten • Intergenerationeel te werken • Op maat te werken = vraaggestuurd • Toe te leiden naar het aanwezige aanbod • Complementair te werken + in samenwerking • Trendsettend en innovatief te zijn • Efficiënt te werken: • Personeel efficiënt inzetten • Subsidies • Streven naar break-even • Extra’s = voor de meest kwetsbaren

 12. BBC-acties- ontwikkelen buurtnetwerken rond eenzaamheid we richten ons naar vereenzaamde /verweduwde 65 + 1° fase : • in kaart brengen wie en waar • in eigen gegevens (RCX) opzoeken wie de wegblijvers zijn • via project “eenzaamheid “ cijfers verzamelen over bewoners kleine regio

 13. BBC-acties- ontwikkelen buurtnetwerken rond eenzaamheid 2° fase : opvolgingsmethodiek vereenzaamde en verweduwde 65 + ontwikkelen • partners vragen om mee vereenzaamde en verweduwde 65 buurtbewoners te detecteren • samen methodiek ontwikkelen voor opvolging(huisbezoeken door vrijwilligers)

 14. BBC-acties-mantelzorg We richten ons naar mantelzorgers (en) (of) van partners met beginnende dementie • 1° fase : in kaart brengen wie en waar • gekende koppels uit de thuizorg ( eigen clientenbestand ) • gekende koppels bij bezoekers (info via vrijwiligers en centrumraad) • gekende koppels via andere actoren welzijnsoverleg • 2°fase • via het behoeftenonderzoek van de hogeschool wordt onderzocht waar de mantelzorgers het meest , eerst behoefte aan hebben • onze taak zal er dan in eerste instantie uit bestaan om vooral informatie te verschaffen • verder starten we in het ldc het een praatgroep

 15. BBC-acties-ECMsenioren • 1° fase : in kaart/beeld brengen wie en waar via projectmedewerkers OZ • 2° fase : samenwerken met Buurtwerker om behoeftenonderzoek te doen , projectmatig werken