Jobbkontroll fysisk helse og psykologisk velv re trivsel kap 6
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Jobbkontroll, fysisk helse og psykologisk velvære (trivsel) – kap. 6. Kontroll-begrepet knyttet til Individ organisasjon Karaseks krav-kontroll teori Hackman & Oldhams teori om karakteristiske jobbkjennetegn, jfr. Arbeidsmiljøloven Spesifiserte teorier om jobbkontroll

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ceallach


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jobbkontroll fysisk helse og psykologisk velv re trivsel kap 6

Jobbkontroll, fysisk helse og psykologisk velvære (trivsel) – kap. 6

Kontroll-begrepet knyttet til

Individ

organisasjon

Karaseks krav-kontroll teori

Hackman & Oldhams teori om karakteristiske jobbkjennetegn, jfr. Arbeidsmiljøloven

Spesifiserte teorier om jobbkontroll

Generelle og spesifikke sammenhenger mellom jobbkontroll og helse


Jobb stress og teorier om arbeidsplassutforming

Jobb stress og teorier om arbeidsplassutforming – kap. 6

Krav-kontroll modellen, Karasek (1979)

Psykisk og fysisk belastning (”strain”) kan predikeres ut fra en kombinasjon av krav i jobben og arbeidstakerens kontroll i arbeidssituasjonen

En hypotese tilsier at negative aspekt ved de to faktorer forsterker hverandre ved additiv effekt.

En annen hypotese (Kasl) tilsier en interaksjonseffekt, slik at høye krav og lav kontroll gir forsterket effekt
Krav kontroll teorien

Krav-kontroll teorien – kap. 6

Hvordan operasjonaliseres begrepene

Forhold mellom beslutninger & beslutningsevne og valgmuligheter ”decision latitude” (spillerom for beslutninger ?)

Modellen inkluderer senere sosial støtte, som en ”buffer” – bufferhypotesen for sosial støtte

Karasek & Theorell (1990) har inkludert jobb usikkerhet og fysiske krav i modellen

Jobb-krav modellen studert longitudinelt og eksperimentelt


Kritikk av krav kontroll modellen
Kritikk av krav-kontroll modellen – kap. 6

 • Målinger innebærer subjektive forhold

 • Mangelfulle statistiske metoder

 • Kjernedimensjonene påvirket av sosioøkonomisk status

 • Ivaretar ikke sosiokulturelle dimensjoner

 • Ivaretar ikke individuelle forskjeller

 • Overforenkling av vanskelige interaksjoner

 • Uklar målsetting

 • Konklusjon: tross alt – modellen har stor innflytelse på oppfatning av arbeidshelse


Karakteristisk jobbkjennetegn modellen

Karakteristisk Jobbkjennetegn modellen – kap. 6

Utviklet med bakgrunn i Maslows teori (5 trinn) (1970) og Hertzbergs teori (2 faktorer) (1959)

Utviklet av Hackman & Oldham 1980

Fem kjennetegn ved arbeid:

Variasjon i jobbferdigheter

Klarlegging av jobbinnhold

Betydning av arbeidet (signifikans)

Selvstendighet (autonomi)

Tilbakemelding (feed-back)

Disse faktorene predikerer jobbmotivasjon, jobbtilfredshet og arbeidseffektivitet


Arbeidsmilj loven psykologiske jobbkrav 4 2 3

Arbeidsmiljøloven – psykologiske jobbkrav §4-2,3 – kap. 6

utforming av arbeidet skal ta hensyn til:

Faglig og personlig utvikling

Arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger

Selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar

Muligheter for variasjon

Kontakt med andre,

Å kunne se sammenheng mellom enkeltoppgaver

Å kunne holde seg orientert om produksjonskrav og resultater

Integritet og verdighet skal ivaretas

Ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden


Karakteristisk jobb kjennetegn

Karakteristisk Jobb kjennetegn – kap. 6

Karakteristiske jobbkjennetegn er modifisert av styrken for vekstbehov ”growth need strenght”

Modellen utviklet for selvstyrte grupper

Kritisert for bruk av selvrapporteringsmetode: selvrapporterting korresponderer ikke alltid med objektive forhold

Kritisert for årsaksvurdering

Oppfatning av sentrale begrep kan være gjenstand for fortolking (begrepsapparatet)


Teoretisk utvikling av begrepet jobbkontroll

Teoretisk utvikling av begrepet Jobbkontroll – kap. 6

Presisering av begrepsapparatet

Eksempelvis autonomi:

Arbeidsmetode autonomi

Arbeidstidsskjema autonomi

Kriteria autonomi for jobbevaluering

Kontrollbegrepet:

Metode kontroll

Tidskontroll

Administrativ kontroll

Ideologisk kontroll

Kontroll innen og over en situasjon


Effekter av jobbkontroll p helse

Effekter av jobbkontroll på helse – kap. 6

Høye jobbkrav og lave kontroll er relatert til muskelskjelettlidelser

Undersøkelser gjennomført om sammenheng mellom kreftutvikling og risiko for kreft

Største mengde studier gjennomført for å undersøke sammenheng mellom kardiovaskulære sykdommer og krav-kontroll analyser


Kardiovaskul r sykdom

Kardiovaskulær sykdom – kap. 6

Metoder med bruk av noen jobber som mer belastende enn andre: servitører med store jobbkrav og lav kontroll

Metoder med sammenligning av arbeidstakere som angir lav kontroll og store krav med arbeidstakere som rapporterer stor kontroll

Hovedhypotese: høye jobbkrav og lav jobbkontroll gir større risiko for kardiovaskulære sykdommer sammenlignet med andre krav-kontroll betingelser

Fremtidige studier må avklare nærmere kontrollaspektet i arbeidet

Individuelle forskjeller må avklares nærmere


Psykologisk trivsel og velv re

Psykologisk trivsel og velvære – kap. 6

Mange undersøkelser benytter seg av selvrapportering både av jobb-kontroll, jobb-krav og jobbtilfredshet

Metoder som Goldbergs Generelle Health Questionnaire (GHQ) måler helse i forhold til:

Angst – 7 spørsmål

Depresjon – 7 spørsmål

Somatisering – 7 spørsmål

Sosial dysfunksjon – 7 spørsmål

Spørreskjema har ofte liten henvisning til internasjonal klassifisering av helse (ICD-10, DSM-IV)

Autonomi synes å ha stor betydning for jobbtilfredshet (som også er knyttet til entusiasme)


General health questionnaire ghq28
General Health Questionnaire- GHQ28 – kap. 6

Angst (7 spørsmål):

innsovingsvansker, urolig søvn, føler press, irritabilitet, engstelig – panisk, ting ”vokser over hodet”, nervøs – oppjaget

Depresjon (7 spørsmål):

verdiløs person, livet håpløst, livet ikke verd å leve, avslutte livet, uvirksom, ønske om å være død, tanker om suicid


General health questionnaire ghq281
General Health Questionnaire- GHQ28 – kap. 6

Sosial dysfunksjon: (7 spørsmål – skala 1 - 4)

engasjement og virksomhet, får ting gjort, greier deg bra, fornøyd med funksjonsevnen, tar del i ting, tar bestemmelser,glede over daglige aktiviteter

Somatisering: (7 spørsmål)

Frisk og god helse, behov for oppkvikking, utkjørt og utenfor, følt deg syk, hodepine, tung eller trykk i hodet, hetetokter eller kaldsvette


Symptom check list scl 90 r
Symptom Check List (SCL-90-R) – kap. 6

Navn på skala SCL-90-R Verdi vurdering__

I Somatisering 2,8 sterkt forhøyet

II Tvangstendenser 1,9 forhøyet

III Mellompersonlig overfølsomhet 1,8 forhøyet

IV Depresjon 3,0 sterkt forhøyet

V Angst 2,9 sterkt forhøyet

VI Fiendtlighet 0,2 normal

VII Fobisk Angst 0,2 normal

VIII Paranoide forestillinger 0,8 normal

IX Psykotisisme 0,1 normal

X Tilleggsskala 3,2 sterkt forhøyet


Arbeidshelse i norge
Arbeidshelse i Norge – kap. 6

Arbeidshelse i Norge vurderes gjerne ut fra tre kriterier:

 • Arbeidsmessig funksjonsevne

 • Sosial funksjonsevne

 • Personlig funksjonsevne

  Integrert arbeidslivsmodell:

 • Arbeidsarena

 • Personlig arena

 • Familie arena

 • Samfunnsmessig arena

 • Åndelig arena


Helse atferd

Helse-atferd – kap. 6

To hypoteser om sammenheng mellom jobbkontroll og helse:

1) Mangelfull jobbkontroll → redusert helse

2) Mangelfull jobbkontroll → endret helseatferd (røyking, alkoholforbruk, kaffeforbruk, redusert aktivitet) → redusert helse

Noen studier finner at mangelfull jobbkontroll, kontrollert for andre variabler, gir mer røyking, andre studier bekrefter ikke dette

Økning i beslutningsevne i jobb har sammenheng med redusert tobakksforbruk (Landsbergis, 1998)

Hypotesene i dag ikke avklart


Effekt av jobbkontroll p forhold i hjemmet og andre familiemedlemer

Effekt av Jobbkontroll på forhold i hjemmet og andre familiemedlemer

Karasek har påvist sammenheng mellom lav jobbkontroll og lavt nivå av sosial deltagelse

Kvinner med lavt nivå av jobbkontroll hadde lavere deltagelse i politiske aktiviteter og sportsaktiviteter

En alternativ hypotese antar at arbeidstakere med lavt nivå av jobbkontroll kompenserer dette med større aktivitet utenfor jobb (Kinman, 2001)

Mangel av jobbkontroll kan være assosiert med høy ektefelle-kontroll

Kryssover-teorien antar sammenheng mellom jobbstress og ektefellens angst og depresjon (Westman, 2001)


Oppsummering om jobbkontroll og helse

Oppsummering om jobbkontroll og helse familiemedlemer

Jobb-kontroll er en variabel som synes å ha betydning for koronar helsetilstand og psykologisk trivsel

Jobb-kontroll kan også ha betydning for aktiviteter utenfor arbeidet og for helsetilstand til ektefelle

Mekanismene (årsaksforholdene) mellom jobbkontroll og helse er ikke klarlagt


Sammenheng mellom jobbkontroll og belastning strain

Sammenheng mellom jobbkontroll og belastning (”strain”) familiemedlemer

Det er ingen konsistente resultat i studier av sammenheng mellom jobbkontroll og helse

Dette kan skyldes ulike typer jobber, undersøkelsesmetoder, begrepsdefinisjoner, statistiske metoder og design

Sammenhengen kan være kurv-lineær

Individuelle faktorer som sårbarhet og robusthet kan fungere som viktig tredjevariabels-effekt


Individuelle forskjeller og betydning av jobbkontroll personlighet

Individuelle forskjeller og betydning av jobbkontroll - personlighet

Faktorer som Type A atferdsmønster, locus of control og self-efficacy er studert for å klarlegge betydning av individuelle faktorer for krav-kontroll relasjonen.

To hypoteser er fremsatt:

Buffer-hypotesen, hvor type A atferdsmønster ”bufrer” for effekten av kontroll på helse

Sårbarhets-hypotesen, hvor høy og lav faktor påvirker relasjonen mellom krav-kontroll

Locus of control henviser til indre versus ytre kontroll

Ytre kontroll predikerer angst, mens indre kontroll predikerer for opplevd mestring


Individuelle forskjeller
Individuelle forskjeller personlighet

 • Proaktive arbeidstakere synes å opptre slik at de i arbeidslivet opplever kontroll og lite psykisk belastning, sammenlignet med arbeidstakere som føler at de blir følelsesmessig utmattet grunnet uforutsigbarhet og lav kontroll (Rijk, 1998) (disposisjons-hypotesen)

 • Autonomi synes å være relatert til høy jobbtilfredshet


Individuelle forskjeller og betydning av jobbkontroll kj nn

Individuelle forskjeller og betydning av jobbkontroll - kjønn

Omfattende studier er gjennomført for å vise kjønnsforskjeller i sammenheng mellom jobbkontroll og hjerte-kar sykdommer

Kjønnsforskjellene på hjerte-karsykdommer synes ikke å være reprodusere i nøye kontrollerte studier

Studier har rapportert sammenheng mellom arbeidsbelastning og depresjon hos kvinner, årsaksforhold er uklare

Kjønnsforskjeller kan være forårsaket av jobbforskjeller, etter som kjønnsaspekt ved jobber avtar, synes kjønnsforskjell i jobbkontroll og helseeffekter å avta


Sammenheng mellom studier av jobbkontroll og utforming av arbeidsplasser

Sammenheng mellom studier av jobbkontroll og utforming av arbeidsplasser

Det synes å være lite dokumentert effekt av arbeidsplassutforming og studier av jobbkontroll

En årsak kan være lite spesifikke teorier med hensyn til intervensjoner, teoriene har gitt få konkrete veiledninger til hvordan arbeidsmiljøet bør utformes med oppfølging av kontrollerte studier hvor noen arbeidsplasser endres og andre forblir uendret (såkalte intervensjonsstudier)


Jobbspesifikk tiln rming

Jobbspesifikk tilnærming arbeidsplasser

Kontroll innen avansert produksjonsteknologi (APT)

Wall (1987) antar at APT gir mulighet for bedre jobbutforming særlig mht autonomi

Studier av tidskontroll, metodekontroll og grensekontroll (tilhørende aktiviteter) tyder på at de tre formene for kontroll er forskjellig relatert til helse

Lav produksjons-usikkerhet i vannverk resulterte i at personer med lav jobb-kontroll rapporterte høyere nivå av jobbtilfredshet enn ansatte med høy jobb-kontroll, ved høy produksjonsusikkerhet snudde sammenhengen (Wright, 1999)


Konklusjoner

Konklusjoner arbeidsplasser

Modeller som omhandler jobb kontroll og autonomi har betydning for psykologisk og fysisk helsetilstand

Modellene har hittil hatt begrenset betydning for intervensjoner i arbeidslivet som er vitenskapelig analysert

Det er nødvendig å identifisere forskjellige former for jobb kontroll for å studere sammenhenger med helse nærmere

Arbeidslivet er i hurtige endringer, dette kan gi muligheter for mer autonomi og jobbkontroll, men også for mer usikkerhet i jobben – med konsekvenser for arbeidshelse