naturolyckor och fysisk planering rebro 8 november 2006 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Naturolyckor och fysisk planering Örebro 8 november 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Naturolyckor och fysisk planering Örebro 8 november 2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Naturolyckor och fysisk planering Örebro 8 november 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 271 Views
 • Uploaded on

Naturolyckor och fysisk planering Örebro 8 november 2006. Anna Nordlander Olycksförebyggande avdelningen Enheten för bebyggelse och miljö Räddningsverket, Karlstad anna.nordlander@srv.se. Översvämningskarteringar Barbro Näslund Landenmark barbro.naslund-landenmark@srv.se

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Naturolyckor och fysisk planering Örebro 8 november 2006' - merton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
naturolyckor och fysisk planering rebro 8 november 2006

Naturolyckor och fysisk planeringÖrebro 8 november 2006

Anna Nordlander

Olycksförebyggande avdelningen

Enheten för bebyggelse och miljö

Räddningsverket, Karlstad

anna.nordlander@srv.se

slide2
Översvämningskarteringar

Barbro Näslund Landenmark

barbro.naslund-landenmark@srv.se

 • Ras- och skredkarteringar/statsbidrag

Susanne Edsgård

susanne.edsgard@srv.se

 • Hemsida

www.srv.se/naturolyckor

disposition naturolyckor och samh llsplanering
Disposition – naturolyckor och samhällsplanering
 • Räddningsverkets förebyggande arbete
 • Översiktlig stabilitetskartering
 • Översiktlig översvämningskartering
 • Övrigt arbete med förebyggande åtgärder
 • Risk
 • Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner
naturolycka
Naturolycka?

Naturolycka är en händelse som har ett dramatiskt förlopp och som är förhållandevis ovanlig

 • Åsknedslag
 • Skred
 • Laviner
 • Jordskalv
 • Stormar och hagel
 • Översvämning
 • Snöoväder
 • Skogsbrand
r ddningsverkets f rebyggande arbete mot naturolyckor
Räddningsverkets förebyggande arbete mot naturolyckor
 • Översiktlig stabilitetskartering
 • Översiktlig översvämningskartering
 • Statsbidrag förebyggande åtgärder mot ras och skred samt översvämningar.Proposition 1985/86:150 ”Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra olyckor”
 • F- och U-verksamhet
 • Samverkan - nationellt, EU och FN
 • Utbildning och information
 • Älvgrupper
 • Remissyttranden (MB, VL, LBJ, PBL etc)
versiktlig stabilitetskartering
Översiktlig stabilitetskartering
 • Uppdrag sedan 1986
 • Kommunvis över hela landet
 • Prioritetsordning beroende på stabilitetsförhållanden
versiktlig stabilitetskartering1
Översiktlig stabilitetskartering
 • Regeringens uppdrag sedan 1987 att utföra stabilitetskarteringar i bebyggda områden inom alla kommuner.
 • Riksomfattande men kommunvis
 • Kommuner med störst problem först
 • Uppgraderingar och omkarteringar nödvändiga i vissa fall p g a utvecklad karteringsmetodik
slide10

Översiktlig Översvämnings-karteringOmråden som riskerar att översvämmas utmed vattendrag karteras 56 vattendrag karterade5 påbörjas under 200610 % prioriterade för karteringca 1000 mil varav 750 mil karterade

metodik versiktlig versv mningskartering
Metodik översiktlig översvämningskartering

Beräkning av flöde enligt HBV-modellen för hela avrinningsområdet

Två flöden beräknas

 • 100 års-flöde
 • Beräknat högsta flöde- dimensionerande flöde

Beräkning av vattenstånd i tvärsektioner

metodik versv mningsomr den
Metodik - översvämningsområden
 • Områden som riskeras att översvämmas interpoleras fram i GIS - två zoner
versiktlig versv mningskartering anv ndningsomr den
Översiktlig Översvämningskartering - användningsområden

GIS-data och rapporter- Översiktligt planeringsunderlag

- Räddningstjänstens övergripande insatsplanering

- Underlag för beslut om detaljerade undersökningar – förebyggande åtgärder

Hydrauliska vattendragsmodell- Vid höga flöden – aktuell beräkning av vattenstånd och flöde – ”verklig - realtids” information om flödes- och vattenståndsutveckling till kommuner och länsstyrelser - Kommuner får vid behov låna vattendragsmodellerna för detaljerade beräkningar – uppdateringar levereras tillbaka för förvaltning och ajourhållning

lvgrupper
Älvgrupper
 • 21 st för närvarande, varav 1 grupp består av 3 vattendrag i Västmanland
 • Älvgrupp för Mälaren under bildande 2006
 • 1 samordningsgrupp för information vid höga flöden (7 älvar) – operativt verksam via avtal. Länsstyrelsen i Jämtland är sammankallande. Vattenregleringsföretagen är ordförande.
statliga f rst rkningsresurser
Statliga förstärkningsresurser
 • Översvämningsdepåer 2st
 • Avtal med pumpleverantör
 • Skogsbrand 24 moduler
 • Elverksdepåer 2st
 • Oljeskydd, 5 mobila depåer
 • Miljöskydd, 7 mobila förråd med expertstöd

Läs mer om förstärkningsresurserna på hemsidan om materiel

nationell databas f r intr ffade naturolyckor

Hem

Kommun

Län

Region

Storm (107)

Översvämning (543)

Ras och skred (150)

Laviner (25)

Extrem nederbörd (200)

Skogsbrand (174)

Namn

Nationell databas för inträffade naturolyckor

Naturolyckor

i Sverige

Händelsebaserad

data

Sök

Övrig data

Definitioner

Om naturolyckor

internationellt

Sök

eu kom f rslag till versv mningsdirektiv
EU-KOM förslag till Översvämningsdirektiv
 • Syfte - att avrinningsområdesvis minska negativa följder av översvämningar på hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet.
 • 3 delar- preliminär riskbedömning, om risker finns skall även - översvämningskartering utföras- handlingsprogram tas fram
 • Den 27 juni 2006 nådde miljörådet politisk överenskommelse om gemensam ståndpunkt
 • Tyskland, kommande ordförande, avser att försöka få direktivet slutbehandlat under våren 2007.
nationell plattform f r naturolycksarbete
Nationell Plattform för naturolycksarbete

ISDR – International Strategy for Disaster Reduction

En nationell plattform för Riskreduktion – till viss del förebygga men främst mildra konsekvenserna av naturkatastrofer

klimat och s rbarhetsutredningen
Klimat- och sårbarhetsutredningen

En statlig utredning av effekterna av klimatförändringar och hur samhällets sårbarhet för dessa kan minskas skall redovisas oktober 2007

 • Ett första delbetänkande ”Översvämningshot” kom den 1 nov 2006 - redovisning om översvämningsrisker och behov av åtgärder när det gäller Mälaren, Hjälmaren, Vänern
slide22

Beräkning av hur 100-års flödena kan komma att förändras. Kartorna representerar skillnaden mellan förhållanden 2071−2100 och 1961−1990 i %. Dessa kartorna avser H/A2 respektive H/B2

slide23

Beräkning av hur 100-års flödena kan komma att förändras. Kartorna representerar skillnaden mellan förhållanden 2071−2100 och 1961−1990 i %. Dessa kartor avser E/A2 och E/B2

slide24

Genomsnittlig förändring av tillrinningen till Mälaren enligt fyra klimatscenarier för perioden 20712100.

Som jämförelse har perioderna 19641990 och 19912002 lagts in

slide25

Förändring av den genomsnittliga tillrinningen till Vänern enligt fyra klimatscenarier för perioden 20712100. Som jämförelse har perioden 19912002 lagts in

r ddningsverkets karteringar
Räddningsverkets karteringar

Sannolikhet

Risk

Räddnings-verkets karteringar av ras- och skred samt över-svämning

Konsekvenser

slide27

Vardagsolyckor

 • drunkning
 • bränder
 • trafikolyckor
 • Storolyckor
 • flygolyckor
 • tågolyckor
 • olyckor med
 • farligt gods
 • Nationella katastrofer
 • kärntekniska olyckor
 • svåra kemikalieolyckor
 • stora dammbrott

27

Olycksrisker

Frekvens

Naturolyckor finns inom alla dessa kategorier

vanliga

ovanliga

sällsynta

Konsekvenser

individer grupper samhället

slide28

Riskkostnad

Kostnader

Total

riskkostnad

Skyddskostnad

Skadekostnad

Skyddsnivå

avv gning mellan olika intressen
Avvägning mellan olika intressen

Säkerhet är ett viktigt allmänt intresse!

Riksintresse

Allmänt intresse

Enskilda intressen

lagar
Lagar

PBL

Skall främja frihet, jämlikhet goda sociala förhållanden, god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor.

MB

Skall främja långsiktigt hållbar utveckling

Människors hälsa och miljön skall skyddas

LSO

Syftar till att bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

milj balken och olyckor
Miljöbalken och olyckor

Miljöbalken kan inte ”förbjuda” olyckor men effekter av olyckor som orsakats av mänsklig verksamhet omfattas av miljöbalken

Markstabilitet, nederbördsmängder och översvämning är faktorer som skall beaktas vid lokalisering, vid val av bästa teknik och utformning

milj balkens h nsynsregler
Miljöbalkens hänsynsregler
 • Kunskapskravet
 • Försiktighetsprincipen
 • Bästa möjliga teknik
 • Bästa plats
 • Hushållning med resurser
 • Produktvalsprincipen
 • Skyldighet att avhjälpa skada
 • Stoppregeln
lso och olyckor
LSO och olyckor

Lag om skydd mot olyckor omfattar bl.a. skyldighet för kommunen att förebygga olyckor som kan leda till räddningstjänstinsats (3 kap 1 §).

Kommunen skall ha ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten samt ett handlingsprogram för räddningstjänst (3 kap).

LSO befriar inte den enskilde från ansvar och kostnader vid olyckshändelser och för inte över ansvar och kostnader på det allmänna. Det allmänna skall hålla en organisation som kan gripa in när den enskilde inte själv eller med anlitande av någon annan klarar av att bemästra en olyckssituation.

pbl och olyckor
PBL och olyckor
 • Planering enligt PBL och bygglovgivning är ett kommunalt ansvar (1 kap 2 §).
 • Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet (2 kap 3 §).
 • Bebyggelsemiljön skall utformas med hänsyn till behovet av skydd mot olyckor (2 kap 4§).
 • Prövning av markens lämplighet för byggande görs i detaljplan eller i bygglovet (5 kap 1 §, 8 kap 12 §).
 • Statlig överprövning av DP (12 kap 1 §)
plan och bygglagen pbl
Plan och bygglagen PBL

Regionplan

Identifiering av riskobjekt och skyddsobjekt

Riskinventering

Översiktsplan

Riskvärdering

Grovanalyser

Detaljplan

Riskanalyser

Säkerhetsåtgärder

krav p beslutsunderlag
Krav på beslutsunderlag
 • Det är den beslutande myndigheten eller instansen som ansvarar för att beslutsunderlaget är tillräckligt.
 • För översiktliga kommunala beslut t.ex. Handlingsprogram enligt LSO och ÖP enligt PBL kan SRV:s karteringar användas för att identifiera och uppmärksamma risker med markstabilitet och höga vattenflöden. I dessa fall avgör kommunen vilken detaljeringsnivå som är nödvändig och för att underlaget tas fram.