met da podpory orientovanie na sebarealiz ciu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metóda podpory orientovanie na sebarealizáciu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metóda podpory orientovanie na sebarealizáciu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Metóda podpory orientovanie na sebarealizáciu - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Metóda podpory orientovanie na sebarealizáciu. 6. 5. Metóda podpory orientovanej na sebarealizáciu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Metóda podpory orientovanie na sebarealizáciu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5 met da podpory orientovanej na sebarealiz ciu
5. Metóda podpory orientovanej na sebarealizáciu

Neuspokojenie sebarealizačných potrieb vedie k mnohým frustráciám. Ak je pre človeka práca koníčkom, ak dieťa saturuje svoje potreby v záujmovej činnosti, môže byť spokojné, sebavedomé. Sebarealizáciou si človek potvrdzuje svoju identitu i autonómiu. Vedie ho k vnútornej spokojnosti. Sociálny pedagóg môže ponúknuť sebarealizačné možnosti, ktoré sú dieťaťu alebo jeho rodičom nedostupné alebo neznáme.

sebarealiz cia
Sebarealizácia
 • naplnenie, rozvoj schopností človeka (wikipédia)
 • vo všeobecnosti nachádzanie samého seba v zmysluplnej činnosti, plné uplatnenie a rozvinutie schopností človeka a utváranie osobnosti Pedagogický slovník (2003, s. 209)
miera sebarealiz cie
Miera sebarealizácie
 • Testy:
  • Osobnostný: napr. http://www.modrykrokodil.sk/Astro/Testy/test_07.htm#dolu
  • Test profesionálneho typu
 • Vlastný sebarealizačný potenciál v živote
 • Možnosti sebarealizácie
sebarealiz cia a v chova
Sebarealizácia a výchova
 • Nemožnosť sebarealizácie -►frustrácia
 • jedinec potvrdzuje svoju identitu i autonómiu
 • Vedie k vnútornej spokojnosti

Sociálny pedagóg:

 • ponúka sebarealizačné možnosti, ktoré sú dieťaťu alebo jeho rodičom nedostupné či neznáme, ktoré sú
 • úzko spojená s oblasťou záujmov každého človeka
 • Činnosti, ku ktorým prirodzene inklinuje
 • Môže pomôcť vybrať napr. vhodnú profesiu.
dpd l nok 31
DPD článok 31
 • Článok 3ZÁUJMY DIEŤAŤAVšetky činnosti týkajúce sa dieťaťa musia brat plne do úvahy jeho najlepšie záujmy. Štát musí poskytovať dieťaťu primeranú starostlivosť v prípade, keď ju nemôžu poskytnúť rodičia alebo iné zodpovedné osoby.
 • Článok 12NÁZOR DIEŤAŤADieťa má právo vyjadriť slobodne svoj názor, jeho požiadavky majú byt brané do úvahy v každej záležitosti alebo postupne, ktoré sa ho týkajú.
 • Článok 13SLOBODA PREJAVUDieťa má právo slobodne vyjadrovať svoje názory, získavať a zverejňovať informácie s výnimkou situácie, kedy by došlo k porušeniu práv ostatných.
 • Článok 14SLOBODA SVEDOMIA, MYSLENIA A NÁBOŽENSTVAŠtát musí rešpektovať právo dieťaťa na slobodu svedomia, myslenia a náboženstva, podliehajúce vhodnej orientácii zo strany rodičov.
 • Článok 15SLOBODA ZDRUŽOVANIADieťa má právo stretávať sa s ostatnými a vytvárať alebo spájať sa do združení.
 • Článok 17PRÍSTUP K VHODNÝM INFORMÁCIÁMŠtáty musia zabezpečiť prístup detí k informáciám a materiálom z rôznych zdrojov a musia podporovať masmédiá, aby rozširovali informácie, ktoré sú v súlade so sociálnym a kultúrnym blahom dieťaťa, a prijímať opatrenia na ochranu detí pred škodlivými materiálmi.
 • Článok 31VOĽNÝ ČAS, REKREÁCIA A KULTÚRNA ČINNOSŤDieťa má právo na oddych, hry a účasť na kultúrnom živote a umeleckých aktivitách.

http://www.metoo.sk/unicef?relacia=o-pravach

sebarealiz cia vo vo nom ase det
Sebarealizácia vo voľnom čase detí

Ponuka príležitostí: formálna, neformálna, informálna edukácia

 • Štátny a neštátny sektor
  • Školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
  • Výchovnovzdelávacie zariadenia
   • ŠKD, SZČ
   • ŠI
   • CVČ, CCVČ
  • Tretí sektor – OZ (nízkoprahové zariadenia http://www.nizkoprah.sk/, ICM http://www.icm.sk/)
  • Súkromné zariadenia pre osobnostný rozvoj (jazykové školy, tanečné školy, ...)
 • Vlastné sebarealizačné aktivity (čítanie, ...)
podpora sebarealiz cie v praxi
Podpora sebarealizácie v praxi
 • Legislatíva
  • Pedagogickí zamestnanci (vychovávateľ, výchovný/kariérny poradca – špecialisti )
  • Odborní zamestnanci (v škole, vo výchovno-vzdelávacích, špeciálno-výchovných zariadeniach, v poradenských zariadeniach)
 • Nástroje na diagnostiku (testy osobnosti, záujmov, pre výber povolania, profesie...)
 • Miesto SPG v tejto oblasti (diagnostikovanie a napĺňanie záujmov a potrieb detí a mládeže – výchovná, preventívna a kompenzačná funkcia)
tudijn odbor spav
Študijný odbor SPaV

Integrovanie poznatkov:

 • Sociálnej pedagogiky
 • Pedagogiky voľného času

V študijnom programe SPaV

-► lepšie možnosti v rozvíjaní sebarealizácie detí a mládeže (rodičov)

cvi enia
Cvičenia

A Podpora záujmov v NZ

Kol.: Nízkoprahové programy pre deti a mládež. NMS, 2005. 136 s. ISBN 80-969348-0-5.

B Analýza ponuky voľnočasových zariadení- prieskum ponúkaných možností pre podporu a realizáciu záujmov u detí a mládeže vo vybranom regióne (dôraz na ich agitáciu a udržanie v programe).

C Metóda podpory orientovanie na sebarealizáciu

A: Test záujmov (cvič. na profesijnú orientáciu)

B: Ja ako strom

C: Pozitívne programovanie, Plusy a mínusy

D: Modelové situácie – štúdium, profesia.

vplyv prostredia na sebareliz ciu
Vplyv prostredia na sebarelizáciu
 • Ja ako strom
 • Erb záujmov
poznanie vlastn ch sebarealiza n ch potrieb
Poznanie vlastných sebarealizačných potrieb
 • Vendelov dotazník záujmov
 • Adela a Sajfa – výber profesie DVD
 • http://www.povolania.eu/test/test.aspx
modelov situ cie
Modelové situácie
 • Prijímanie do zamestnania