hradec kr lov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hradec Králové PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hradec Králové

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

Hradec Králové - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

S eminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Hradec Králové. Program. 09.00 – 10.30 Projektová část – vymezení základních pojmů, seznámení s OP VK – oblast podpory 3.2, kritéria 3. výzvy 10.30 – 10.45 Přestávka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hradec Králové' - dinh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hradec kr lov

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK, oblast podpory3.2Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Hradec Králové

program
Program

09.00 – 10.30 Projektová část – vymezení základních pojmů, seznámení s OP VK – oblast podpory 3.2, kritéria 3. výzvy

10.30 – 10.45 Přestávka

10.45 – 12.00 Projektová část – projektové řízení, hodnocení žádostí, nejčastější nedostatky žádostí

12.00 – 12.15 Přestávka

12.15 – 13.15 Finanční část – sestavování rozpočtu, způsobilé/nezpůsobilé výdaje, nepřímé náklady

13.15 – 13.45 Vyplňování projektové žádosti v Benefit7

13.45 – 14,00 Závěr a diskuze

evropsk soci ln fond esf
Evropský sociální fond (ESF)
 • založen již v roce 1957
 • hlavní finanční nástroj EU pro realizaci Evropské strategie zaměstnanosti – investice do lidských zdrojů prostřednictvím podpory zaměstnanosti, vzdělávání, sociálního začleňování a rovných příležitostí na trhu práce

Programové období 2007 – 2013

 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
 • Operační program Praha Adaptabilita (OP PA)
opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost op vk
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Globální cíl:

Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení azlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Specifické cíle

Prioritní osy

Oblasti podpory

opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost op vk1
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
 • Celková finanční alokace: 2,15 mld. Eur
 • Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
 • Zprostředkující subjekty: 13krajů
 • Příjemci: úspěšní žadatelé o finanční podporu, kteří jsou odpovědni za přípravu a realizaci individuálních či grantových projektů
opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost op vk2
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
 • Individuální projekt (národní, ostatní) – má nadregionální charakter se zaměřením na rozvoj národních politik a programů
 • Grantový projekt (GP) – obvykle menšího rozsahu než individuální, je realizován na území příslušného kraje
 • Globální grant (GG) – forma „skupinového projektu“, jehož správcem je kraj (ZS), zahrnuje v sobě grantové projekty
glob ln grant podpora nab dky dal ho vzd l v n v kr lov hradeck m kraji
Globální grant – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Královéhradeckém kraji
 • Cílem je podpora dalšího vzdělávání a vytváření podmínek k jeho systematickému rozvoji, který umožní obyvatelům přístup k co nejširší nabídce vzdělávacích aktivit v rámci dalšího vzdělávání.
 • Žádost o GG byla schválena v květnu 2009.
 • Řízením a administrací GG je pověřen Odbor grantů a dotací KÚ KHK (odborný garant Odbor školství).
 • Celková finanční alokace GG: 170 mil. Kč.
definice pojm
Definice pojmů

Počáteční vzdělávání – zahrnuje veškerou přípravu na povolání ve školách, které se uskutečňuje v rámci povinné školní docházky a soustavné přípravy na budoucí povolání před prvním vstupem jednotlivce na trh práce. Počáteční vzdělávání vede k získání určitého stupně vzdělání a zahrnuje vzdělávání základní, střední a terciární.

Další vzdělávání – probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání, resp. po prvním vstupu vzdělávajícího na trh práce. Další vzdělávání již nevede k získání určitého stupně vzdělání, ale je zaměřeno na rozvíjení postojů, znalostí, schopností, vědomostí, dovedností a kompetencí klíčových pro konkurenceschopnost vzdělaného. Z podporovaných aktivit je vyloučeno zájmové a občanské vzdělávánía rekvalifikace realizované dle zákona o zaměstnanosti.

Účastník dalšího vzdělávání –osoba (16 – 64 let) účastnící se dalšího vzdělávání.V intencích OP VK není za účastníka dalšího vzdělávání považován – účastník občanského vzdělávání, účastník zájmového (sociokulturního) vzdělávání a účastník dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Národní soustava kvalifikací – přehled celostátně uznávaných úplných a dílčích kvalifikací v České republice na základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání; www.narodni-kvalifikace.cz.

co je to projekt
Co je to projekt?
 • Dočasné úsilí či aktivita zaměřená na vytvoření nového produktu nebo služby.
 • Projekt není běžná pravidelně se opakující činnost organizace.
 • Vlastnosti projektu:
  • předem stanovený cíl (účel, smysl),
  • určený začátek a konec (časové omezení),
  • vlastní rozpočet (finanční omezení),
  • přináší inovace,
  • obsahuje riziko (je to pokus o něco nového),
  • přidanou hodnotu.
slide12

CO? – Cíl, kterého chceme dosáhnout.

PROČ? – Řešení nějakého problému, nedostatku.

JAK? – Postup, plán, činnosti.

KDY? – Datum, do kdy bude cíl splněn.

KDO? PRO KOHO? – Žadatel, cílová skupina.

KOLIK? ZA CO? – Finance, rozpočet.

co je dobr v d t p ed p pravou projektov dosti
Co je dobré vědět před přípravou projektové žádosti
 • Který operační program, prioritní osa, oblast podpory, výzva je pro nás nejvhodnější.
 • Zda splňujeme všechnykritéria oprávněnosti výzvy – žadatel, popř. partner, místo realizace, cílové skupiny, klíčové aktivity, finanční prostředky.
 • Zda máme dostatečně schopný realizační tým.
 • Zda jsme schopni zabezpečit udržitelnost aktivit po dobu 2 let po ukončení realizace projektu.
 • Rizika projektu (např. analýza rizik).
 • Znalost výběrových kritérií – Příručka pro žadatele, verze 7, platnost od 10. února 2011, str. 60.
slide15

Vyhlášení výzvy: 6. června 2011

 • Ukončení výzvy: 29. července 2011
 • Příjem žádostí o finanční podporu: od 25. července do 29. července 2011 (do 14,00 hod).
 • V termínu od 27. 7. 2011 do 29. 7. 2011 již nebudou poskytovány osobní konzultace.
 • Žádosti v aplikaci Benefit7 je možné vyplňovat

od 13. června 2011.

slide16

Výše rozpočtu projektu:

Min. výše rozpočtu: 700 000 Kč

Max. výše rozpočtu: 7 000 000 Kč

Celková alokace pro 3. výzvu činí 70 mil. Kč.

Délka trvání projektů:

Minimální délka: 6 měsíců

Maximální délka: 30 měsíců

Projekty je možné začít realizovat nejdříve od 1. 1. 2012.

opr vn n adatel
Oprávnění žadatelé
 • vysoké školy,
 • vzdělávací instituce (pouze právnické osoby),
 • školy a školská zařízení zapsané ve školském rejstříku,
 • nestátní neziskové organizace,
 • Hospodářská komora,
 • města, obce a svazky obcí.

V rámci této výzvy je oprávněným žadatelem pouze subjekt, který má sídlo popř. provozovnu, pobočku či odštěpný závod na území Královéhradeckého kraje!

opr vn n adatel1
Oprávnění žadatelé

Další podmínky:

 • sídlo žadatele musí být na území ČR,
 • předmět hlavní či vedlejší činnosti musí být zaměřen na oblast vzdělávání,
 • minimálně dvouletá historie společnosti,
 • bezdlužnost vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám,
 • organizace nesmí být v úpadku či v likvidaci, a nesmí být pro ní vedena exekuce.
c lov skupiny
Cílové skupiny
 • lektoři působící v oblasti dalšího vzdělávání,
 • pracovníci vzdělávacích institucí,
 • účastníci dalšího vzdělávání.

Územní příslušnost cílových skupin:

 • musí být z více než 70 % z území Královéhradeckého kraje

- místo bydliště, místo výkonu zaměstnání či registrované sídlo/pobočky společnosti

podporovan aktivity
Podporované aktivity
 • Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním.
 • Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství.
 • Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.
 • Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
 • Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
aktivita 1 podpora prov zanosti dal ho vzd l v n s po te n m vzd l v n m
Aktivita č. 1: Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním
 • Vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací (zaměřené pouze na dílčí kvalifikace)
  • vzdělávací programy obsahově související se stanoveným standardem dílčích kvalifikací dle NSK, které absolventovi usnadní získání požadované kvalifikace
 • Vytváření modulů navazujících na obory vzdělání, poskytované školami – rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy (RVP, ŠVP)
 • Vytváření vzdělávacích modulů a studijních opor pro kurzy celoživotního vzdělávání realizované na vysokých školách dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
aktivita 2 podpora vzd l vac nab dky v oblasti dal ho vzd l v n
Aktivita č. 2: Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání
 • Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání směřující ke konkurence-schopnosti
  • podpora tvorby vzdělávacích programů, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti účastníka dalšího vzdělávání na trhu práce
  • podpora tvorby vzdělávacích programů, které budou speciálně přizpůsobené potřebám specifických cílových skupin obyvatelstva
  • podpora vzniku vzdělávacích programů, které budou využívat moderních technologií
  • podpora tvorby vzdělávacích programů pro vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek
slide23

Vytváření vzdělávací nabídky v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů daného regionu

  • podpora spolupráce úřadů práce, zaměstnavatelů a žadatele příp. partnera v přípravě a tvorbě vzdělávacích programů
 • Tvorba učebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání, vytváření e-learningových programů
  • podpora tvorby výukových a metodických materiálů, v písemné i v elektronické podobě
 • Podpora tvorby metodických nástrojů vzdělávacích programů: vytváření podmínek a pomůcek pro metodické, řídicí pracovníky a lektory dalšího vzdělávání
  • podpora činností zaměřených na zlepšování a modernizaci podmínek a pomůcek (např. interaktivní tabule, video, audiovizuální technika apod.)
slide24
Aktivita č. 3: Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek

Uvedené osoby musí působit v oblasti dalšího vzdělávání!

 • Rozšíření kvalifikace vzdělavatelů účastníků dalšího vzdělávání
  • rozšiřování, doplňování či rozvíjení vědomostí, dovedností a kompetencí
  • podpora vzdělávání zaměřující se na nejnovější poznatky, trendy a inovace (např. zdokonalování ICT dovedností, nové poznatky v oblastech pedagogiky, psychologie, mezilidské komunikace apod.)
  • podpora vzdělávání zaměřující se na oblast rozvoje specifických metod pro vzdělávání dospělých a pro vzdělávání specifických skupin obyvatelstva
 • Vzdělávání poradců v oblasti dalšího vzdělávání
aktivita 4 rozvoj s t a partnerstv subjekt p sob c ch v oblasti dal ho vzd l v n a poradenstv
Aktivita č. 4: Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství
 • Vzájemná spolupráce vzdělávacích institucí pro další vzdělávání
 • Vzájemná spolupráce vzdělávacích institucí a sociálních partnerů
 • Partnerství privátního sektoru a škol
 • Analytická činnost a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství realizovaných v rámci jednotlivých krajů
 • Rozvoj a poskytování poradenských služeb

Zahraniční spolupráce, zahraniční stáže apod. jsou povoleny dle pravidel stanovených v Příručce pro příjemce, verze 4!

slide26
Aktivita č. 5: Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod
 • Podpora vzniku e-learningových kurzů
 • Zavádění interaktivních pomůcek do vzdělávání
 • Tvorba metodik
slide27

Podporované aktivity musí být v souladu s cíli OP VK a oblastí podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

 • Je doporučeno, aby v rámci projektu bylo kombinováno více podporovaných aktivit.
 • Aktivity týkající se projektové řízení nelze uvádět jako samostatnou klíčovou aktivitou!!! např. řízení a administrace projektu, povinná publicita, nákup výpočetní techniky, vybavení učebny, monitoring projektu apod.

Vzdělávací program – organizovaný sled vzdělávacích akcí

  • Analýza potřeb organizace/jednotlivců (předchází projektové žádosti, nezpůsobilý výdaj)
  • Formulování cílů (předchází projektové žádosti, nezpůsobilý výdaj)
  • Zpracování návrhu vzdělávacího programu (předchází projektové žádosti, nezpůsobilý výdaj)
  • Zpracování vzdělávacího programu (realizace projektu, způsobilý výdaj)
  • Pilotní ověření/vzdělávání lektorů DV
slide28

Pilotní ověřování

 • je umožněno pro nově vytvořené či inovované produkty;
 • musí se uskutečňovat v Královéhradeckém kraji a není možné jej zpoplatnit;
 • maximální počet účastníků je 30 osob;
 • není možné ověřovat stejný kurz/modul ve stejné verzi více než jedenkrát;
 • potvrzení o absolvování pilotního kurzu.

Zkoušky

 • Je možné podporovat přípravu na jazykové, ICT nebo odborné zkoušky/certifikáty/průkazy (např. FCE, ECDL).
 • Lze hradit pouze jeden pokus o získání požadovaného certifikátu.
 • V případě lektorů – zkoušky lektorů DV budou navazovat na předchozí aktivitu projektu (nelze hradit pouze zkoušky!!!). Není nutné vytvářet/inovovat stávající kurzy.
 • V případě účastníků DV – složení zkoušek k získání Osvědčení o získání dílčí kvalifikace. V rámci projektu je nutné vytvořit vzdělávací program a jeho případné pilotní ověření.
problematick oblasti ve vymezen aktivit
Problematické oblasti ve vymezení aktivit
 • Možný překryv s Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
  • pozor především na oblast podpory týkající se adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů
  • OP VK neumožňuje „podnikové vzdělávání“!
 • Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
  • Počáteční vzdělávání – podpora z prioritní osy 1
  • Terciární vzdělávání – podpora z prioritní osy 2
  • Další vzdělávání – podpora z prioritní osy 3
 • Nejsou zde umožněny rekvalifikační kurzy a kurzy pro zájmové a občanské vzdělávání.
 • Není dovoleno vzdělávání seniorů.
financov n
Financování
 • Bude proplaceno 100 % uznatelných nákladů projektu(85 % hrazeno z ESF, 15 % ze státního rozpočtu ČR).
 • Forma zálohové platby od ZS – 25 % ze schváleného rozpočtu.
 • Náklady vzniklé před podpisem Smlouvy o realizaci GP a před zahájením realizace projektu nejsou způsobilé a nebudou hrazeny z OP VK.
 • Podpora na projekty v rámci této výzvy je poskytována v režimu podpory de minimis.
ve ejn podpora op vk 3 2
Veřejná podpora OP VK – 3.2
 • Podpora bude poskytnuta na všechny způsobilé výdaje projektu, které jsou v souladu s vyhlášenou výzvou, a její míra činí 100 % způsobilých výdajů projektu.
 • Výše podpory poskytnutá jednomu subjektu nesmí v rozhodném tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR.
 • Bude-li projekt realizován s partnery s finančním příspěvkem, bude míra podpory stejná jak pro příjemce, tak pro partnera.
 • Povinnou přílohou projektové žádosti je čestné prohlášení o výši obdržených podpor (viz příloha č. 5 výzvy).
 • Při hodnocení přijatelnost se bude pro přepočet rozpočtu používat kurz platný v den finalizace projektové žádosti.
partnerstv
Partnerství
 • Partneři žadatele se podílejí na přípravě a realizaci projektu.
 • Účast partnera v projektu musí být opodstatněná a nezastupitelná.
 • Příjemce dotace a jeho partneři musí realizovat alespoň 51 % aktivit projektu.

Formy partnerství mohou být:

 • partner bez finančního příspěvku – tento typ partnera se podílí na realizaci věcných aktivit projektu, např. formou konzultací, odborné garance apod., ale není mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast na realizaci projektu;
 • partner s finančním příspěvkem – tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory (a zároveň část veřejné podpory de minimis) na realizaci věcných projektových aktivit.
partnerstv1
Partnerství
 • Partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (např. nákup výpočetní techniky, audit, IT vzdělávání, administrace projektu aj.).
 • Nejedná se o dodavatelský vztah!
 • Povinnost uzavření partnerské smlouvy.
 • Doložka osvědčující souhlas zřizovatele s tím, aby právnická osoba zřizovaná státem, krajem, obcí či svazkem obcí, která je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), uzavřela partnerskou smlouvu.
monitorovac ukazatel indik tory
Monitorovací ukazatelé (indikátory)
 • Slouží ke sledování naplňování cílů grantového projektu.
 • Plánovanou hodnotu monitorovacích ukazatelů, kterých bude realizací projektu dosaženo, si každý žadatel musí stanovit již při zpracování projektové žádosti.

Typy ukazatelů pro oblast podpory 3.2

 • Počet podpořených osob (muži/ženy)
 • Počet úspěšně podpořených osob (muži/ženy)
 • Počet nově vytvořených/inovovaných produktů (komponenta ICT a ŽP)

Metodika monitorovacích indikátorů OP VK, verze 2

zad vac zen p i po izov n zbo a slu eb z prost edk op vk
Zadávací řízení při pořizování zboží a služeb z prostředků OP VK
 • Nesmí docházet k dělení předmětu zakázky na menší zakázky s cílem snížit hodnotu pod stanovené limity.
 • Vzít v úvahu všechna obdobná, spolu související plnění, která se zamýšlí pořídit v průběhu realizace projektu např. vedení účetnictví externí firmou, nákup služeb lektorů, nájem nemovitostí a nebytových prostor (s výjimkou již stávajících), výroba a tisk propagačních materiálů, zhotovení a průběžná aktualizace internetových stránek, příprava vzdělávacích modulů, nákup zařízení a vybavení atd.
zad vac zen p i po izov n zbo a slu eb z prost edk op vk1
Zadávací řízení při pořizování zboží a služeb z prostředků OP VK
 • do 200 000,- Kč (bez DPH)
 • od 201 000 – 800 000,- Kč (bez DPH)
 • Od 800 001 – 1 999 999,- Kč (bez DPH)
 • od 2 000 000,-

a) příjemce je veřejným zadavatelem

b) příjemce není veřejným zadavatelem

propagace a publicita
Propagace a publicita
 • Povinná aktivita projektu.
 • Řídí se Manuálem vizuální identity.
 • Umístění loga EU a ESF na informačních, školicích a propagačních materiálech a předmětech.
 • Informování o tom, že projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.
p edkl d n dost o finan n podporu
Předkládání žádostí o finanční podporu
 • Žádost je nutné vyplnit v aplikaci Benefit7+ (www.eu-zadost.cz).
 • Proces hodnocení je složen z 5 fází:
  • Hodnocení formální,
  • Hodnocení přijatelnosti,
  • Hodnocení věcné,
  • Výběrová komise,
  • Schválení orgány kraje (Rada KHK, Zastupitelstvo KHK).
 • Celková doba trvání celého procesu hodnocení a schvalování je přibližně 5 měsíců.
doru en projektov dosti
Doručení projektové žádosti
 • musí být doručena osobně v zalepené obálce s uvedením příslušných údajů
 • nejpozději do 29. července 2011 do 14,00 hodin (příjem žádostí zahájen od 25. 7. 20101
 • 1 x projektová žádost včetně příloh v listinné podobě + 1 x v elektronické podobě ve formátu *.pdf na CD
 • Nezapomínejte na podpisy a povinné přílohy projektové žádosti!!!
1 hodnocen form ln
1. Hodnocení formální
 • Hodnotí ZS.
 • Jsou opravitelná = žadatel je vyzván k odstranění nedostatků.
 • Kritéria jsou uvedena v Příručce pro žadatele, verze 7, str. 54.
2 hodnocen p ijatelnosti
2. Hodnocení přijatelnosti
 • Hodnotí ZS.
 • Jsou neopravitelná.
 • V případě, že žádost nesplní podmínky přijatelnosti, bude vyřazenaz dalšího procesu hodnocení.
 • Kritéria jsou uvedena v Příručce pro žadatele, verze 7, str. 55.
3 v cn hodnocen
3. Věcné hodnocení
 • Provádí vždy 2 externí hodnotitelé, kteří žádosti přidělují bodové ohodnocení (max. 100 b).
 • Pro postup do další fáze hodnocení musí žádost získat od každého hodnotitele min. 65 bodů.
 • V případě neshody obou hodnotitelů nebo rozdílu bodového ohodnocení o 20 a více bodů, podstupuje žádost třetímu hodnotiteli.
krit ria pro v b r projekt
Kritéria pro výběr projektů
 • Obecná kritéria (max. 85 bodů)
  • Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu (analýzy potřeb cílové skupiny, vazba na příslušnou prioritní osu a oblast podpory aj.).18 b
  • Přínos pro cílovou skupinu (vymezení a způsob zapojení cílové skupiny aj.).12 b
  • Popis realizace projektu (klíčové aktivity, připravenost na možná rizika, předchozí zkušenosti, publicita, udržitelnost projektu aj.).17 b
  • Finanční řízení (přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a klíčovým aktivitám projektu aj.).23 b
  • Výsledky a výstupy (zajištění výsledků a výstupů, monitorování projektu, způsob zajištění aj.).15 b
  • Horizontální témata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj).0 b
slide45

Specifická kritéria (max. 15 bodů) – pro 3. výzvu

  • Udržitelnost projektu min. 2 roky 3 b
  • Návaznost vzdělávacího programu na národní soustavu kvalifikací.5 b
  • Předpoklady pro zajištění lektorů (pokrytí výuky vlastními lektory; odborná úroveň lektorů participujících na daném modulu).3 b
  • Efektivita využití prostředků ve vztahu k naplnění indikátorů 3 b
  • Návaznost projektu na schválený projekt jiného operačního programu.1 b
 • Kritérium „Synergie“ – IPRM (max. 10 bodů)
  • grantové projekty, které v rámci hodnocení obecných a specifických kritérií dosáhnou alespoň 65 bodů a současně s projektovou žádostí doloží potvrzení města – nositele Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) – že je projekt součástí a v souladu s příslušným IPRM, obdrží navíc bodovou bonifikaci ve výši 10 % z dosaženého bodového hodnocení.
4 v b rov komise
4. Výběrová komise
 • Posuzuje žádosti, které projdou fází věcného hodnocení.
 • Složená ze zástupců MŠMT, kraje, zaměstnavatelů, NNO, AIDV, úřadů práce a Rady pro rozvoj lidských zdrojů.
 • Doporučuje/nedoporučuje projekty k financování.
 • Projekty může doporučit k financování za předpokladu možných úprav v žádosti např. rozpočet, aktivity, monitorovací ukazatele apod.
 • Vytváří zásobník projektů.
5 schv len org ny kraje
5. Schválení orgány kraje
 • Orgány kraje rozhodují pouze o projektech, které doporučila výběrová komise.
 • Rada Královéhradeckého kraje
 • Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
6 podpis smlouvy o realizaci gp
6. Podpis Smlouvy o realizaci GP
 • Žadatel se může rozhodnout, zda Smlouvu o realizaci grantového projektu podepíše či nikoliv.
 • Před podpisem smlouvy je nutné dodat další relevantní dokumenty (např. partnerská smlouva, upravené části projektové žádosti, smlouvu o zřízení projektového účtu, bezdlužnost vůči státní správě a zdravotním pojišťovnám atd.)
dal informace
Další informace

Základní dokumenty:

 • Prováděcí dokument OP VK
 • Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK, verze 7, platnost od 10. února 2011
 • Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK, verze 4, platnost od 30. června 2010
 • Znění 3. výzvy k předkládání projektových žádostí

Internetové stránky

 • www.kr-kralovehradecky.cz (v sekci Granty a dotace evropské -> Evropská unie, EHP -> Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
 • www.msmt.cz
 • www.esfcr.cz
d kuji za pozornost a p eji p kn den

Děkuji za pozornost a přeji pěkný den!

Ing. Jitka Hejlová

jhejlova@kr-kralovehradecky.cz

495 817 586