slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Přehled operačních programů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Přehled operačních programů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Přehled operačních programů - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Zdroje financování projektů - dotace Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. Ing. Josef Pikálek 15. března 2012 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji. Přehled operačních programů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Přehled operačních programů' - alaula


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace
slide2

Zdroje financování projektů - dotaceIng. Vladimír Dobeš, M.Sc.Ing. Josef Pikálek15. března 2012Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřebyv Libereckém kraji

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBYMěření & Verifikace

slide3

Přehled operačních programů

Na období 2007 – 2013 je v ČR využíváno26 operačních programů, kde je celkem vyčleněno26,69 miliardy EUR.

Programy jsou rozděleny do tří cílů politikyhospodářské a sociální soudržnosti.

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide4

Přehled operačních programů

 • Programy na podporu hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států → Cíl Konvergence
 • Programy na podporu regionů, které nečerpajíz Konvergetnce → Cíle Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanost
 • Programy na podporu přeshraniční, mezinárodnía nadnárodní spolupráce regionů → Cíl Evropské územní spolupráce

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide5

Rozdělení prostředků z fondů EU

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide6
ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace
slide7

Cíl Konvergence

Je rozdělen na Tématické operační programy a Regionální operační programy.

1) Tématické operační programy

 • Jsou určeny pro všechny regiony s výjimkou Hlavního města Praha.
 • Celková alokace programu činí 21,2 mld. EUR
 • Jsou financování z:
  • Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – podporovány jsou investiční projekty
  • Evropského sociálního fondu – podporovány jsou neinvestiční projekty
  • Fondu soudržnosti – podpora do rozvoje chudších států, nikoliv regionů

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide8

Alokace tématických OP

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide9

Cíl Konvergence

2) Regionální operační programy

 • Jsou určeny pro zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory.
 • Podporované jsou aktivity z rozvoje území, regionální rozvoj podnikání a rozvoj cestovního ruchu.
 • Celková alokace programu činí 4,66 mld. EUR
 • Jsou financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – podporovány jsou investiční projekty

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide10

Alokace regionálních OP

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide11
ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace
slide12

Cíl Regionální konkurenceschopnostia zaměstnanosti

Do tohoto cíle spadá z regionů soudržnosti ČR jen Hlavní město praha.

Jsou zde připraveny dva Operační programy:

 • OP Praha Konkurenceschopnost
 • OP Praha Adaptabilita

Alokace tohoto cíle dosahuje 419,1 mil. EUR.

Jsou financovány z ERDF a ESF.

Projekty zaměřené do rozvoje infrastruktury, vzdělání, kultury a jiné.

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide13

Alokace Operačních programů pro Prahu

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide14
ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace
slide15

Cíl Evropské územní spolupráce

Celková alokace pro operační programy je 389 mil. EUR

Tento cíl zahrnuje:

 • OP Přeshraniční spolupráce
 • OP Meziregionální spolupráce
 • OP Nadnárodní spolupráce
 • INTERACT II
 • EPSON 2013
 • URBACT II

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide16

Cíl Evropské územní spolupráce

Jedná se o programy na podporu přeshraniční, nadnárodnía mezinárodní spolupráce v oblasti cestovního ruchu, kultury, vždělávání, životního prostředí, výměny zkušeností a inovacía jiné.

Programy jsou financování z ERDF.

Základem pro přidělení dotace je spolupráce se zahraničním partnerem.

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide17

Společné rysy žádosti o dotace

1) Základním programovým dokumentem je Operační program.

2) Žádosti jsou předkládány na základě konkrétní výzvy.

3) Žádost je podávána na předepsaném formuláři, v tištěné podobě nebo elektronicky.

4) Součástí žádosti jsou povinné přílohy.

5) Začátek realizace projektu může nastat až v okamžiku formálního přijetí žádosti.

6) Po schválení žádosti je s žadatelem podepsána smlouva o přidělení dotace.

7) Po celou dobu realizace projektu i po jeho ukončení je žadatel povinen řídit se pravidly konkrétního operačního programu.

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide18

Základní pravidla

1) Řádný výběr dodavatelů: každý žadatel o dotace je povinen provést řádné výběrové řízení dle zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách případně u zakázek mimo režim zákona dle pravidel konkrétního OP.

2) Při realizaci projektu dodržovat platnou evropskou i národní legislativu.

3) Dodržovat pravidla pro publicitu.

4) Nesmí dojít k souběhu dvou veřejných podpor.

5) Financování projektu: Fondy UE – Státní rozpočet – Vlastní zdroje žadatele.

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide19

Schéma čerpání finančních prostředků

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide20

Stav čerpání finančních prostředků podle jednotlivých OP a fondů EU

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide21

Operační program Podnikání a Inovace 2007 – 2013 (OPPI)

1) Alokace OPPI je 3 578 mil. EUR (přibližně 88 584 mil. Kč)

2) Řídícím orgánem a poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

3) Implementační agenturou je CzechInvest.

3) OPPI je financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

4) Zahrnuje celkem 6 prioritních os a 16 programů.

5) Maximální výše podpory dle regionální mapy podpory, maximálně 60%.

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide22

Prioritní osy OPPI

Prioritní osa 1 - VZNIK FIREM

1.1 Start

1.2 Finanční nástroj JEREMIE

Prioritní osa 2 - ROZVOJ FIREM

2.1 Progres

Záruka

2.2 Rozvoj

ICT a Strategické služby

ICT v podnicích

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide23

Prioritní osy OPPI

Prioritní osa 3 - EFEKTIVNÍ ENERGIE

3.1. Eko-Energie

Prioritní osa 4 - INOVACE

4.1. Inovace

4.2. Potenciál

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide24

Prioritní osy OPPI

Prioritní osa 5 - PROSTŘEDÍ PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE

5.1 Spolupráce

Prosperita

5.2 Školící střediska

5.3 Nemovitosti

Prioritní osa 6 - SLUŽBY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ

6.1 Poradenství

6.2 Marketing

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide25

Podporované aktivity OPPI

1) Vnik firem – pořízení a rekonstrukce hmotného a nehmotného majetku, pozemků, pořízení zásob…

2) Rozvoj firem – nákup efektivnějších strojů, implementaci ICT/IS, vytváření nových IS

3) Efektivní energie – výstavba a rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod elektrické a teplené energie vyrobené z OZE, zavádění MaR, snižování ztrátv rozvodech elektřiny a tepla, využití odpadního tepla, zateplení objektů…

4) Inovace – ochrana práv průmyslového vlastnictví, zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi, vznik či rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií…

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide26

Podporované aktivity OPPI

1) Prostředí pro podnikání a inovace – podpora vytváření a rozvoje územně koncentrovaných odvětvových nebo oborových seskupení podnikatelských subjektů, vědecko-výzkumných, vzdělávacích a jiných podpůrných institucí, podpora zapojování českých výzkumných institucí a podniků do mezinárodních platforem, zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů a podnikatelských inovačních center, příprava podnikatelské zóny, přeměna brownfieldu na podnikatelskou zónu…

2) Služby pro rozvoj podnikání – rozvoj poradenství v oblasti eko-technologií a environmentálních systémů řízení, účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí…

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide27

Postup získání dotace OPPI

 • Založení Master účtu eAccount
 • Podání Registrační žádosti včetně povinných příloh
 • Podání Plné žádosti včetně povinných příloh
 • Hodnocení dle výběrových kritérií
 • Hodnocení nezávislým hodnotitelem
 • Schválení projektu v hodnotitelské komisi
 • Podpis Podmínek a Rozhodnutí
 • Monitoring projektu
 • Ukončení realizace projektu → ŽÁDOST O PLATBU
 • Udržitelnost projektu a splnění závazných ukazatelů

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide28

OPPI 2012

Předpoklad další výzvy v cca dubnu 2012 a předpokládané údaje:

 • Alokace cca 1,5 miliardy Kč
 • Cca 50 % na OZE a 50 % na úspory energie
 • Výše dotace 30 ÷ 60 % dle opatření, lokality a velikosti podniku
 • Předpokládané zaměření na malé a střední podniky
 • Předpokládaný příjem žádostí - červen 2012 - OZE
 • Předpokládaný příjem žádostí - červenec 2012 – úsporná opatření

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide29

Operační program Životní prostředí 2007 – 2013 (OPŽP)

1) Alokace OPPI je 4 920 mil. EUR (přibližně 115 776 mil. Kč)

2) Řídícím orgánem a poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí.

3) Implementační agenturou je Státní fond životního prostředí.

4) OPPI je financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti (FS).

5) Zahrnuje celkem 7 prioritních os a x programů.

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide30

Přehled prioritních os OPŽP

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastrukturya snižování rizika povodní:

1.1 Snížení znečištění vod

1.2 Zlepšení jakosti pitné vody

1.3 Omezování rizika povodní

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí:

2.1 Zlepšování kvality ozvduší

2.2 Omezování emisí

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide31

Přehled prioritních os OPŽP

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie:

3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží

Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištěnía snižování environmentálních rizik

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide32

Přehled prioritních os OPŽP

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

6.1 Implementace a péče o územní soustavy Natura 2000

6.2 Podpora biodiverzity

6.3 Obnova krajinných struktur

6.4 optimalizace vodního režimu krajiny

6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny

6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide33

Podporované aktivity OPŽP

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní – výstavba, rekonstrukce či intenzifikace čistíren odpadních vod a stokových systémů, úpraven vody, rozvodných sítí pitné vody, budování systémů komplexního sledování, zjišťování a hodnocení stavu jakosti a množství povrchových a podzemních vod.

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí – rekonstrukce spalovacích zdrojů pro snížení spotřeby a omezení emisí, výstavba a regenerace izolační zeleně, opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí těkavých organických látek do ovzduší, instalace katalytických či termooxidačních jednotek.

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide34

Podporované aktivity OPŽP

Udržitelné využívání zdrojů energie – instalace větrných elektráren, aplikace technologií na využití odpadního tepla, zateplovací systémy budov, výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, instalace OZE zejména pro vytápění a přípravu teplé vody typu solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla apod.

Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží – budování systémů odděleného sběru odpadů, budování zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů, rekultivace starých skládek, sanace vážně kontaminovaných lokalit apod.

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide35

Podporované aktivity OPŽP

Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik – nákup technolgoií na monitoring průmyslového znečištění, vytvoření výukových expertních center, vytvoření informač ích systémů prevence závažných havárií apod.

Zlepšování stavu přírody a krajiny – opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech atd., výstavba a obnova remízů, alejí, větrolamů apod.

Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu – tvorba informačních a odbroných materiálů a vzdělávacích pomůcek, nákup, rekonstrukce, výstavba a vybavení objektů za účelem vzniku nových poradenských center

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide36

Postup získání dotace OPŽP

 • Založení účtu v systému BENE-FILL.
 • Podání žádosti o dotace včetně požadovaných příloh na Krajské pracoviště.
 • Kontrola formální přijatelnosti žádosti → akceptace žádosti.
 • Posouzení a bodové hodnocení žádosti na základě daných ukazatelů → předložení k projednání Řídícímu výboru.
 • Posouzení a doporučení Řídícímu orgánu ke schválení → Registrační list akce.
 • Při splnění podmínek dle Registračního listu je vydáno Rozhodnutí a Smlouva.
 • Ukončení realizace projektu → čerpání podpory
 • Monitoring

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide37

Aktuální seznam výzev OPPI

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide38

EPC

Energetické služby se zárukou - poskytování záruky za služby, které smluvní partner, společnost / firma energetických služeb (ESCO – Energy Service Company), zákazníkovi zajišťuje.

U projektů, ve kterých se ESCO svému zákazníkovi zaručí za dosažení úspor energie ve spotřebě a za výši budoucích nákladů na energii a realizuje energeticky úsporná opatřenís výsledným efektem snížení spotřeby energie i dalších nákladů, se jedná o EPC (Energy Performance Contracting).

V případě, že se služby zaměřují na opatření v modernizaci rozvodů a zdroje energie s výsledným zvýšením účinnosti výroby a rozvodu energie, nikoliv při její spotřebě a firma ESCO smlouvou zaručuje svým zákazníkům dodávky energie za smluvně sjednanou cenu energie, služby ESCO se nazývají energetický kontrakting (EC – Energy Contracting).

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide39

EPC

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

slide40

Zdroje dat

www.mpo.cz

www.czechinvest.org

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

www.strukturalni-fondy.cz

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost

Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. Ing. Josef Pikálek EMPRESS, o. s. ENVIROS, s. r. o.Tel.: 603 178 642 Tel. 724 313 856

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace