Raammääruse infoseminar Piret Laiverik 26.02.2014 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Raammääruse infoseminar Piret Laiverik 26.02.2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Raammääruse infoseminar Piret Laiverik 26.02.2014

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
Raammääruse infoseminar Piret Laiverik 26.02.2014
241 Views
bryony
Download Presentation

Raammääruse infoseminar Piret Laiverik 26.02.2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Raammääruse infoseminar Piret Laiverik 26.02.2014

 2. Raammääruse infoseminar (II) • Ettekande raames käsitletavad määruse osad: • (I osa – Üldsätted) • III osa – Ühtse järelevalvemehhanismi käitamise suhtes kohaldatavad üldsätted • V osa – Ühised menetlused • VII osa – Vähem oluliste üksuste järelevalve kord • VIII osa – Koostöö makrotasandi usaldatavusjärelevalve teostamiseks • X osa – Halduskaristused • XII osa – Ülemineku- ja lõppsätted

 3. I osa – Üldsätted • Reguleerimisese, eesmärk ja mõisted • Nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 (edaspidi „SSMR“) Artikkel 6 lõige 7 delegeeris EKP-le kohustuse, koostöös kohalike järelevalvetega (edaspidi „NCA“-d), võtta vastu raamistik, mis reguleeriks koostööd järelevalvemehhanismi raames. • Raammäärus ei mõjuta FI kohustusi, mida ei ole delegeeritud EKP-le SSM määruse alusel

 4. III osa – Ühtse järelevalvemehhanismi käitamise suhtes kohaldatavad üldsätted • Üldised eeskirjad EKP ja NCA koostöö toimimiseks • Heauskne koostöö ja kohustus vahetada infot • Koostöö keeleks on üldiselt inglise keel • EKP järelevalvemenetlustele kohaldatavad sätted

 5. III osa - EKP järelevalvemenetlus Asjaajamise keel EKP ja järelevalve alla kuuluvate isikute vahel: • Nõukogu määrus nr. 1 kehtib • EKP-le saadetav dokument võib olla mis tahes liidu ametlikus keeles. EKP peab samas keeles vastama. • Kirjalikus suhtluses võib kokku leppida inglise keele kasutamises

 6. III osa - EKP järelevalvemenetlus EKP võib algatada menetluse omaalgatuslikult või osapoole taotlusel Järelevalvemenetluse osapooled: • Taotlejad • Otsuse adressaadid Osapooltel on kohustus teha EKP-ga koostööd/abistada järelevalvemenetluses

 7. III osa - EKP järelevalvemenetlus Otsus peab olema põhistatud ja järgima nõuetekohast menetlust (dueprocess) „Dueprocess“(Art. 22 SSMR): • õigus kaitsele („rightsofdefence“) • õigus olla ära kuulatud • õigus saada juurdepääs EKP toimikule

 8. III osa - EKP järelevalvemenetlus • Õigus olla ära kuulatud: • „adversely affect the rights“ (EE: kui avaldab otsest ja negatiivset mõju osapoole õigustele) • Kirjalikult ja tavaliselt kahe nädala jooksul (erandkorras koosolekul) • Kiireloomuline otsus: õigus on peatatud kui on vaja ära hoida märkimisväärset kahju finantssüsteemile (ei rakendu karistustele)

 9. III osa - EKP järelevalvemenetlus • Õigussaada juurdepääs EKP toimikule • Pärast EKP järelevalvemenetluse algatamist • Arvestatakse teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi • Ei hõlma konfidentsiaalset teavet (nn. SSM-i sisene suhtlus ja dokumendid)

 10. III osa - EKP järelevalvemenetlus Osa III sisaldab mh, tõendite käsitlemist, tunnistajate ja ekspertide kasutamist, otsusest teavitamist.

 11. III osa – ReportingofBreaches • Rikkumistest teatamine • EKP-le võib edastada teavet EL õiguse rikkumiste kohta – kaasaarvatud pädevate asutuste ja EKP enda poolt • Konfidentsiaalne • EKP – NCA-d teevad koostööd • EKP hindab teateid seoses EKP määruste ja otsuste rikkumisega

 12. V osa – Ühised menetlused • Tegevusloa andmine • Tegevusloa kehtetuks tunnistamine • Olulise osaluse menetlus • NCA on „entrypoint“

 13. V osa – Tegevusloa andmine • NCA edastab EKP lõpliku otsuse subjektile • Otsus annab õiguse tegutseda krediidiasutusena vastavalt asjaomase liikmesriigi õiguse sätetele ja otsuses kajastatud tingimustele (conditions) ja/või piirangutele ning ei piira riigisisesest õigusest tulenevaid muid täiendavaid nõudeid muule tegevusele kui avalikkuselt hoiuste või muude tagasimakstavate vahendite kaasamine ja omavahenditest laenu andmine

 14. V osa – Tegevusloa kehtetuks tunnistamine • EKP teavitab krediidiasutust tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsusest

 15. V osa – Olulise osaluse omandamine • EKP teavitab taotlejat otsusest

 16. VII osa – Vähem oluliste üksuste järelevalve kord EKP vastutabühtsejärelevalvemehhanismitõhusa ja järjepidevatoimimiseeest ning seega peavad NCA-d raporteerima EKP-le seoses vähemoluliste pankade järelevalvega. Teavitamine jaguneb kaheks: • Eelnev teavitamine (exante) • Järelaruandlus (ex post)

 17. VII osa – eelnev teavitamine NCA peab EKP-d teavitama: • Alati – krediidiasutuse(finants) seisundi kiirest ja olulisest halvenemisest • Enne oluliste järelevalvemenetluste alustamist • vastavalt EKP kriteeriumitele, milline teave millise panga kohta, kuid NCA võib omal algatusel edastada infot, mida peab oluliseks või mis võib omada negatiivset mõju SSM mainele • Enne olulise järelevalveotsuse tegemist (vt järelevalvemenetluse kriteeriumeid) EKP saab anda (mitte siduvaid) soovitusi/ teha kommentaare

 18. VII osa – NDA-de järelaruandlus • EKP võib nõuda NCA-del korrapärast aruandlust • NCA esitab korra aastas EKP-le aruande järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste kohta vastavalt üksuste gruppidele või liikidele

 19. VIII osa – makrotasandi usaldatavusjärelevalve • Rakendub EL õiguses sätestatud makrotasandi usaldatavusjärelevalve instrumentidele • Ei ole „järelevalvemenetlus“, kuid vajadusel SSMR Artikkel 22 kehtib (ehk ka Osa III raammäärusest) • Koostöö vastavalt Artiklile 5 SSMR • NDA teavitab EKP´d 10 päeva ette, EKP saab arvamust avaldada 5 päeva jooksul • EKP saab rakendada kõrgemaid nõudeid, kuid peab teavitama NDA´d

 20. X osa – Halduskaristused SSMR Artikkel 18 rakendamine olulistele pankadele: • Lõige 1 -vahetult kohaldatava liidu õigusakti nõuete rikkumine juriidilise isiku poolt  EKP ainupädevus, kuid ainult rahaline halduskaristus • Lõige 5 - Kõik muud karistused ülesannete osas, mis on EKP´le delegeeritud  NCA, kuid ainult EKP taotlusel • Lõige 7 - EKP määrustevõiotsusterikkumiseeest  EKP ainupädevus

 21. X osa – Halduskaristused SSMR Artikkel 18 seos vähem oluliste pankadega: • NCA – ainupädev, väljaarvatud olukorras, kus EKP määrusevõiotsusega on vähem olulistele üksustele kehtestatud EKP ees kohustusi (Art. 18(7) SSMR). • Viimasel juhul Raammäärus koos määrusega(EÜ) nr2532/98 rakendub vähemolulistele pankadele NCA teavitab EKP´d kõikidest määratud halduskaristustest.

 22. X osa – Halduskaristused Menetluskord: • Artikkel 18 (1) SSMR karistused  menetlusele rakendub ainult raammäärus • Artikkel 18 (7) SSMR kohaselt määratavad trahvid ja perioodilised karistusmaksed  kehtib raammäärus kui ei ole viidatud Nõukogu määrusele nr 2532/98 Kui EKP leiab, et on alust kahtlustada, et Art. 18(1) või asjakohane Art. 18(7) rikkumine on aset leidnud, annab („shall“) EKP juhtumi üle sõltumatule sisemisele uurimisüksusele

 23. X osa – Halduskaristused • Õigus olla ära kuulatud enne uurimisüksuse eelnõu ettepaneku lõplikku koostamist • Õigus tutvuda uurimisüksuse toimikuga vastavalt Osas III sätestatud korrale Kui uurimisüksus leiab, et rahaline halduskaristus tuleks määrata, edastab ta otsuse eelnõu ja uurimistoimiku järelevalvenõukogule. Järelevalvenõukogu saab otsuse eelnõu täielikult või osaliselt heaks kiita, otsust muuta või juhtumi menetlemine lõpetada.

 24. X osa – Halduskaristused Perioodilised karistusmaksed • EKP määruse või otsuse jätkuva rikkumise korral • Kehtib SSMR Art. 22 ja raammääruse Osa III jaotis 2 (ehk järelevalvemenetluse kord) • Karistusmakseid arvestatakse rikkumise iga päeva kohta alates karistusmakse määramise otsuses sätestatud kuupäevast • Karistusmaksete ülempiir ja päevamäär on määratletud määruses (EÜ) nr. 2532/98

 25. X osa – Halduskaristused Halduskaristuse määramise aegumistähtaeg • 5 aastat alates rikkumise kuupäevast või rikkumise lõppemisest • Uurimismenetlus peatab aegumistähtaja ja selle arvestamine algab algusest, kuid mitte kauem kui 10 aastat • 10 aastat pikendatakse ajavahemiku võrra, mille jooksul on aegumistähtaeg peatatud seoses käimasoleva kriminaalmenetlusega

 26. X osa – Halduskaristused Halduskaristuse jõustamise aegumistähtajad • 5 aastat, kuid makse või maksetingimuste jõustamine peatab aegumistähtaja kulgemise ja arvestamine algab algusest • Peatub ka kui on antud aega maksmiseks või on peatatud vastavalt EKP nõukogu või Euroopa Kohtu otsusele

 27. X osa – Halduskaristused Avalikustamine • EKP avaldab oma veebilehel halduskaristuse, teabe rikkumise liigi ja olemuse kohta. • EKP avalikustab ka rikkuja identiteedi kui see ei ohusta finantsturgude stabiilsust, käimasolevat kriminaaluurimist või põhjustaks üksusele ebaproportsionaalset kahju

 28. XII osa – Ülemineku- ja lõppsätted Pooleliolevad menetlused • NCA´l on pädevus järelevalvemenetlus lõpetada kui EKP ei otsusta teisiti Koostöökokkulepped • Jäävad kehtima • EKP võib otsustada nendega liituda või sõlmida uued koostöökokkulepped

 29. Küsimused Küsimusi seoses käesoleva ettekandega? Üldised küsimused raamäärusele?

 30. Tänankuulamast! Piret Laiverik, piret.laiverik@fi.ee