Download
vinden jongeren een baan die aansluit bij hun studierichting n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vinden jongeren een baan die aansluit bij hun studierichting? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vinden jongeren een baan die aansluit bij hun studierichting?

Vinden jongeren een baan die aansluit bij hun studierichting?

148 Views Download Presentation
Download Presentation

Vinden jongeren een baan die aansluit bij hun studierichting?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vinden jongeren een baan die aansluit bij hun studierichting? Sana Sellami, Walter Nonneman, Walter van Trier, Piet Coppieters, Bart Delbeke en Annelies Vanderheyden Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 2. Inhoudsopgave • Hoe belangrijk is horizontale mismatch? • (Humblet, S., et al (2008), ‘Meting van horizontale mismatch bij jongeren in Vlaanderen’, SSL/0D2/2008.12) • Wat verklaart horizontale mismatch? • (Van Trier, W., et al (2010), ‘Wie realiseert bij de overgang van school naar werk een beter horizontale match?’, SSL/OD2/2010.18) • Hoe persistent is horizontale mismatch? • (Sellami,S., et al (2011), ‘Is horizontale onderwijsmismatch persistent? Een aanzet tot dynamische analyse’,SSL/OD2/2011) Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 3. Hoe belangrijk is horizontale mismatch? Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 4. Horizontale mismatch • Horizontale mismatch: • “Een situatie waarin de aard van het onderwijs of de vaardigheden niet overeenkomen met de vereisten van de baan” (CEDEFOP, The Skill Matching Challenge, 2010: 13) • Verticale mismatch of ‘overscholing’ • Literatuur • Binder, N. (2007), The effect of Occupational Mismatch on Overqualification. Universität Freiburg: Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftforschung und Ökonometrie, Discussion Paper n° 01/07 • Ortiz, L. & Kucel, A. (2008), ‘Do Fields of Study Matter for Overeducation?The Cases of Spain and Germany. Internationl Journal of Comparative Sociology, 49 (4-5), 305-327 Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 5. Hoe belangrijk is “horizontale mismatch”? • Humblet, S., et. al. (2008), rapport SSL/OD2/2008.12 • Steekproef op basis van SONAR • Cohorten 1976 en 1978 • N = 5478 (subjectieve methode) • N= 4996 (objectieve methode) Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 6. Drie maatstaven • Subjectieve maatstaf • Of het antwoord op de vraag “Lag uw eerste (laatste/huidige) job volgens u inhoudelijk in lijn met uw studies ?” (helemaal, enigszins, helemaal niet) • Objectieve maatstaf • Expertbeoordeling van de aangepastheid van een opleiding aan een specifieke job • Statistische maatstaf • Op basis van de relatieve frequentie van opleidingen in verschillende jobs Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 7. Voorkomen van horizontale mismatch Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 8. Relatie subjectieve en objectieve maatstaf horizontale match Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 9. Conclusies Humblet (2008) • Voorkomen van “horizontale” mismatch in de eerste job ongeveer 30% van de gevallen. • Drie meetmethodes klasseren op verschillende wijze. • Sensitiviteit van objectieve en statistische methode aan de classificatie van beroepen en opleidingen. • Subjectieve methode meest robuust. Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 10. Verklaringen voor horizontale mismatch? Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 11. Wat is de kans op een betere“horizontale match”? • Van Trier 2010, rapport SSL/OD2/2010.18 • Steekproef op basis van SONAR gegevens • Cohorten 1976 en 1978 (n= 5517) • 4861 opgenomen respondenten • Subjectieve maatstaf • Methode • Multipele regressie analyse • Probit transformatie van “helemaal niet” (0), “enigszins” (0,5), “helemaal” (1) gematcht • Verklarende factoren in blokken (zie verder) Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 12. Verklarende factoren • Blok 1: toegeschreven kenmerken • Blok 2: menselijk en sociaal kapitaal • Blok 3: zoekproces • Blok 4: proces van matching • Blok 5: bedrijfskenmerken • Blok 6: specificiteit van opleiding en beroep Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 13. Blok 1: toegeschreven kenmerken • Geslacht • Mannen (+) • Sociale afkomst • Onderwijsniveau moeder (?) • Socio – economische status • Beroepssituatie vader (?) • Etnische afkomst • Autochtonen (+); niet Europeanen (-) Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 14. Blok 2: menselijk en sociaal kapitaal • Onderwijsniveau • Hoogste diploma (+) • Secundair onderwijs • Normaal parcours (+), Studieresultaten (+) • Andere indicatoren van opleiding • Stage, studentenjob (+) • Rijbewijs (+) • Indicatoren van sociaal kapitaal • Lid verenigingen (+), vrijwilligerswerk (+) Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 15. Blok 3: zoekproces • Voorkeuren • Ooit gezocht naar werk (?) • Voorkeur voor zelfstandige arbeid (?), voor deeltijdse baan (?), enz. • Arbeidsinformatie • Arbeidsinformatie op school (+) • Aantal zoekkanalen (?), zoekduur (?) Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 16. Blok 4: proces van matching • Wijze waarop een job wordt gevonden • Interim • Advertenties • Persoonlijke relaties • Vrije sollicitatie • School • Vroegere werknemer • … • Betere match via meer selectieve kanalen Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 17. Blok 5: bedrijfskenmerken • Bedrijfsgrootte • Grotere bedrijven (-) • Sector van tewerkstelling • Sectoren met “licentie” vereiste (+) Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 18. Blok 6: specificiteit van opleiding en beroep • Specificiteit van opleiding (+) • Mate waarin een opleiding toegang geeft tot meer of minder beroepen • Herfindahl index 0 = generieke opleiding 1= specifieke opleiding • Specificiteit van een beroep (+) • Mate waarin een beroep rekruteert uit meer of minder onderwijsrichtingen • Herfindahl index 0 = rekrutering uit diverse opleidingen 1= rekrutering uit één opleiding Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 19. Resultaten (I) • Toegeschreven kenmerken (geslacht, sociale afkomst, etniciteit) verliezen hun betekenis bij opname van andere factoren • Onderwijs & opleidingskenmerken belangrijk • Grotere kans op mismatch bij ASO diploma en indien geen SO diploma • Waterval zonder overzitten heeft geen effect maar waterval met overzitten vermindert kans op match • Rijbewijs vergroot de kans op match (!?) Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 20. Resultaten(2) • Zoek en vindkenmerken zijn belangrijk • Informatie op school over arbeidsmarkt verhoogt kans op match • Veel zoekkanalen en lange zoekduur vermindert kans op match • Intrede in de arbeidsmarkt via interim en informele zoekkanalen verminderen kans op match • Bedrijfskenmerken zijn belangrijk • Betere kans op match in KMOs en in “licensed” sectoren (bvb onderwijs, gezondheidszorg) • Hoe specifieker de opleiding of beroep, hoe groter de kans op match Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 21. Horizontale mismatch persistent OF TRANSITOIR? Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 22. Onderzoeksvragen • Hoe beoordelen jongeren in het begin van hun arbeidsloopbaan de overeenkomst tussen hun onderwijsrichting en de aard van de job die ze uitvoeren? • Is er een evolutie merkbaar in hun beoordeling van deze overeenkomst? • Hoe verschillend is de evolutie van deze beoordeling voor onderscheiden deelpopulaties van arbeidsmarktintreders? Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 23. Data en methodologie • Gegevens uit cohorten 1976 en 1978 • 4322 respondenten met gegevens over hun eerste en hun laatste registreerde job • Subjectieve maatstaf • Beschrijvende analyse van de dynamiek met behulp van een Markov keten Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 24. Markov keten als benadering van de dynamiek • Op basis van de kruistabel van match/mismatch in de eerste job en de laatste job is het aantal gevallen n(ij) gekend die van staat i in de eerste job overgaan naar staat j in de huidige job • Overgangswaarschijnlijkheden kunnen dan berekend worden • Overgangswaarschijnlijkheden vormen een matrix P • Evolutie van de populatie naar matching kan over de tijd berekend worden door Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 25. Mismatch in eerste & laatste geregistreerde job Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 26. Conditionele waarschijnlijkheid (transitiematrix P) Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 27. Grafische evolutie horizontale mismatch M(t+n)=M(t).P(exp n) Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 28. Kenmerken evolutie horizontale mismatch • Geslacht • Etniciteit • Onderwijsniveau • Specificiteit studierichting Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 29. Dynamiek horizontale mismatch- geslacht & etniciteit Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 30. Dynamiek horizontale mismatch -opleidingsniveau Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 31. Dynamiek – specificiteit opleidingen Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 32. Conclusie • Mismatch in eerste job is bepalend voor latere jobs • ≠ van tijdelijke karakter (verticale) mismatch • Evolutiepatroon verschillend voor de subgroepen • Vrouwen, autochtonen, hoogopgeleiden en specifieke opgeleiden blijken een hogere match te hebben en deze blijft na verloop van tijd ook hoog • Maar resultaten op basis van bivariate analyse! Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011

 33. Bedankt voor uw aandacht Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee Leuven, 24-25 februari 2011