slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sveriges riksdag har satt upp miljömål för en hållbar samhällsutveckling. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sveriges riksdag har satt upp miljömål för en hållbar samhällsutveckling.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11
beatrice-antwan

Sveriges riksdag har satt upp miljömål för en hållbar samhällsutveckling. - PowerPoint PPT Presentation

118 Views
Download Presentation
Sveriges riksdag har satt upp miljömål för en hållbar samhällsutveckling.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sveriges miljömål Sveriges riksdag har satt upp miljömål för en hållbar samhällsutveckling. Målen styr miljöarbetet i Sverige. De visar vägen till ett hållbart samhälle. FOTO: HÅKAN HJORT/JOHNÉR

 2. Generationsmål ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR

 3. Generationsmålets strecksatser • ekosystemen är på väg att återhämta sig • den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras • människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan • kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen • en god hushållning sker med naturresurserna • andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv • konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt

 4. Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR

 5. Miljömålssystemet – för samarbete på flera nivåer • Nationella miljökvalitetsmål sju huvudansvariga myndigheter • Andra myndigheter med ansvar i miljömålssystemet • Regionala miljömål länsstyrelser • Lokala miljömål kommuner • Nationella miljökvalitetsmål åtta huvudansvariga myndigheter • Andra myndigheter med ansvar i miljömålssystemet • Regionala miljömål länsstyrelser • Lokala miljömål kommuner Näringsliv, intresse-organisationer och allmänhet har avgörande betydelse för att målen ska nås.

 6. Miljökvalitets-målens innebörd Till varje mål finns preciseringar som konkretiserar dess inne-börd. De ger stöd vid tolkning och fungerar som kriterier vid bedömning av om målen nås. FOTO: MAGNUS FOND/JOHNÉR

 7. Exempel på miljökvalitetsmål: Ingen övergödning Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. FOTO: LENA KOLLER/JOHNER

 8. Exempel på indikator: Svenska utsläpp av kväveoxider till luft KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET

 9. Strategier och etappmål inom prioriterade områden En parlamentarisk beredning utvecklar strategier och ger förslag på etappmål, styrmedel och åtgärder. Regeringen gör prioriteringar av mest angelägna områden.

 10. Är vi på rätt väg? RIKSDAGS- BESLUT GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER I SAMHÄLLET Miljömål REGERINGS- PROPOSITION ÅRLIG UPP- FÖLJNING UTVÄRDERING VART 4:E ÅR

 11. Vill du veta mer? Gå in på Miljömålsportalen: www.miljomal.se FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR