sesiune de instruire privind implementarea proiectelor achi zi ii publice 05 12 2012 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
SESIUNE DE INSTRUIRE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ACHI ZIŢII PUBLICE 05.12.2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

SESIUNE DE INSTRUIRE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ACHI ZIŢII PUBLICE 05.12.2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

SESIUNE DE INSTRUIRE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ACHI ZIŢII PUBLICE 05.12.2012. Tipuri de beneficiari privaţi: camere de comerţ (CC), asociaţii care reprezintă mediul de afaceri (AS), societăţi comerciale sau cooperative (SC);

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SESIUNE DE INSTRUIRE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ACHI ZIŢII PUBLICE 05.12.2012' - baxter-haynes


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sesiune de instruire privind implementarea proiectelor achi zi ii publice 05 12 2012

SESIUNE DE INSTRUIRE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELORACHIZIŢII PUBLICE05.12.2012

slide2

Tipuri de beneficiari privaţi:

 • camere de comerţ (CC), asociaţii care reprezintă mediul de afaceri (AS), societăţi comerciale sau cooperative (SC);
 • microîntreprindere (MI)/ unităţi de cult (UC), organizaţii neguvernamentale (ONG)
 • întreprinderi mici şi mijlocii (IMM),
slide3

Beneficiari ai proiectelor depuse pentru cofinanţare în cadrul domeniului major de intervenţie:

4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de inportanţă regională şi locală,

4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor,

5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe,

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice

5.3 Promovarea Potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru cresterea atractivităţii Romaniei ca destinaţie turistică

slide4
Care se încadrează în una din următoarele situaţii şi aplică procedura specifică stabilită de către Autoritatea de Management:
aplicarea oug 34 2006
Aplicarea OUG 34/2006

În cazul în care contractul care urmează a fi atribuit nu se încadrează într-una din situaţiile din tabelul de mai sus, beneficiarul este obligat să urmeze una din procedurile de achiziţie prevăzute de OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, nu se aplică Instrucţiunile AMPOR.

Achiziţia directă

Beneficiarul are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, când valoarea contractului respectiv nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ care, în acest caz, se considera a fi contract de achiziţie/factura.

atribuirea contractelor de achizi ii
Atribuirea contractelor de achiziţii
 • Aplicarea procedurii cuprinse în Anexa „Instrucţiuni achiziţii publice” a Ghidului solicitantului (Anexa A6 pentru DMI 4.1, 4.3; Anexa A16 pentru DMI 5.1, 5.2, 5.3) – pentru achiziţiile derulate înainte de intrarea în vigoare a Ordinului nr. 1050/2012 al ministrului afacerilor europene.
 • Aplicarea procedurii de atribuire aprobată prin Ordinul nr. 1050/2012 – pentru procedurile de achiziţii derulate după intrarea în vigoare a Ordinului precizat anterior.
verificarea achizi iilor desf urate de beneficiarii priva i cadrul legal
Verificarea achiziţiilor desfăşurate de beneficiarii privaţi - cadrul legal

Legislaţia naţională

 • Ordinul nr. 1050/2012 al ministrului afacerilor europeneprivind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta
 • OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
 • Instrucţiuni privind atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii anexa la Ghidul solicitantului în cadrul domeniului major de intervenţie respectiv.

Legislaţia europeană

 • Regulamentul General al CE nr. 1083/2006;
 • Regulamentul cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională nr.1080/2006;
verificarea achizi iilor desf urate de beneficiarii priva i
Verificarea achiziţiilor desfăşurate de beneficiarii privaţi
 • Beneficiarii vor depune la OI documentele care atestă aplicarea corectă a procedurii de achiziţii – condiţie de eligibilitate a cheltuielilor.
 • Verificarea se face cu ocazia transmiterii cererilor de rambursare.
 • Se verifică următoarele aspecte:
 • dacă achiziţiile făcute sunt prevăzute în cererea de finanţare (natura cheltuielilor şi cantităţile specificate în Cererea de finanţare);
 • dacă achiziţiile făcute respectă prevederile procedurale şi legislative privind procedurile de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi sau prevederile anexei „Instrucţiuni achiziţii publice” din contractul de finanţare.
 • Pentru încălcarea legislaţiei privind achiziţiile publice, conform art. 6 din OUG 66/2011, vor fi excluse integral sau parţial de la rambursarea/plata cheltuielilor efectuate şi declarate de beneficiari acele cheltuieli care nu respectă condiţiile de legalitate, regularitate ori conformitate stabilite prin prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.”
slide9

Verificarea Dosarului achiziţiei publice desfăşurate în conformitate cu Anexa “Instrucţiuni achiziţii publice” Documente care alcătuiesc dosarul achiziţiei

 • Adresa de înaintare către OI;
 • OPIS al documentelor anexate;
 • Nota privind determinarea valorii estimate;
 • Invitaţia de participare;
 • Dovada transmiterii invitaţiei de participare la minim 3 operatori economici;
 • Documentaţia de atribuire cu Fişa de date a achiziţiei, Caietul de sarcini şi modelele de formulare necesare ofertantului (Anexa 7.2.2.9);
 • Ofertele originale adresate beneficiarului (însoţite de declaraţia de eligibilitate a ofertantului + alte formulare solicitate);
 • Solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/ primite;
 • Proiectul tehnic de execuţie şi Devizul general al investiţiei, conform legislaţiei în vigoare (pentru contractele de atribuire lucrări);
 • Decizia de numire a comisiei de evaluare;
slide10

Verificarea Dosarului achiziţiei publice desfăşurate în conformitate cu Anexa “Instrucţiuni achiziţii publice” Documente care alcătuiesc dosarul achiziţiei

 • Declaraţiile de imparţialitate ale membrilor comisiei de evaluare, semnate de evaluatori (Anexa 7.2.2.13);
 • Procesul-verbal de evaluare a ofertelor şi de adjudecare a ofertei câştigătoare;
 • Procesul verbal al şedinţei de deschidere (Anexa 7.2.2.14) şi Raportul procedurii de atribuire (Anexa 7.2.2.15);
 • Dovada comunicărilor către ofertanţi privind rezultatul procedurii - Comunicarea acceptarii ofertei câştigătoare (Anexa 7.2.2.17a) şi Comunicarea rezultatului procedurii ofertelor (Anexa 7.2.2.17b);
 • Copie oferte ale participanţilor la procedură;
 • Contractul de achiziţie care să conţină în mod explicit datele de identificare ale beneficiarului şi furnizorului de servicii/ bunuri/ lucrări, contul bancar în care se vor efectua plăţile şi, dacă e cazul, actele adiţionale (Anexa 7.2.2.3-8).
modele pentru elaborarea documentelor
Modele pentru elaborarea documentelor
 • Modelele pentru elaborarea documentaţiei de atribuire şi a documentelor ce trebuie incluse în dosarul de achiziţii realizate în conformitate cu anexa “Instrucţiuni achiziţii publice” a Ghidului solicitantului sunt prevăzute în Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, nr. 155/2006 (publicat în Monitorul Oficial nr. 894 din 2 noiembrie 2006). Recomandăm utilizarea modelelor prevăzute în acest ghid, adaptate instrucţiunilor referitoare la achiziţii din Ghidul solicitantului.
 • Disponibil pe website-ul ANRMAP, la adresa http://www.anrmap.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=4&lang=ISO-8859-2
slide12

Verificarea achizitiilor derulate conform procedurii aplicabile beneficiarilor privati - dupa intrarea in vigoare a Ordinului nr. 1050/2012Documente care alcatuiesc dosarul achiziţiei

 • Adresa de înaintare către OI;
 • OPIS al documentelor anexate;
 • Nota privind determinarea valorii estimate;
 • Invitaţia de participare;
 • Dovada transmiterii invitaţiei de participare la minim 3 operatori economici si a publicarii unui anunt intr-un cotidian national
 • Contractul de achizitie - avand ca anexa oferta castigatoare
 • Actele aditionale – daca este cazul
 • Declaratie pe propria raspundere din partea beneficiarului privat ca a respectat “Procedura pentru atribuirea de catre beneficiarii private a contractelor de produse, servicii sau lucrari, finantate din instrumente structurale.
slide13

Verificarea achizitiilor derulate conform procedurii aplicabile beneficiarilor privati - dupa intrarea in vigoare a Ordinului nr. 1050/2012Documente care alcatuiesc dosarul achiziţiei

 • Declaratiepepropriaraspundere din care rezultacaoperatoriieconomiciparticipanti/membriicomisiei de evaluare nu se afla in niciuna din situatiile descries la art. 14 din OUD 66/2011 privindprevenirea, constatareasisanctionareanereguliloraparute in obtinereasiutilizareafonduriloreuropenesi/sau a fondurilorpublicenationaleaferenteacestora.
 • Certificatconstatator de la Registrulcomertuluipentrutotiofertantii
 • Documente care dovedescindeplinireaobligatiilorcontractuale (procese –verbale de receptie, livrabile, etc.)
slide14

Verificarea achizitiilor derulate conform procedurii aplicabile beneficiarilor privati - dupa intrarea in vigoare a Ordinului nr. 1050/2012Documente care alcatuiesc dosarul achiziţiei

 • CD cu documentele scanate (format PDF) care alcatuiesc dosarul achizitiei (fara documentele transmise pe support hartie) care va cuprinde:
  • Dovada relansarii procedurii in termen in termen de 30 zile (daca este cazul)
  • Documentaţia de atribuire cu Fişa de date a achiziţiei, Caietul de sarcini şi modelele de formulare necesare ofertantului (Anexa 7.2.2.9);
  • Proiectul tehnic de execuţie şi Devizul general al investiţiei, conform legislaţiei în vigoare (pentru contractele de atribuire lucrări);
slide15

Verificarea achizitiilor derulate conform procedurii aplicabile beneficiarilor privati - dupa intrarea in vigoare a Ordinului nr. 1050/2012Documente care alcatuiesc dosarul achiziţiei

 • Ofertele adresate beneficiarului (însoţite de declaraţia de eligibilitate a ofertantului + alte formulare solicitate) – mai putin oferta castigatoare care va fi transmisa pe suport hartie
 • Solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/ primite;
 • Decizia de numire a comisiei de evaluare;
 • Procesul-verbal de adjudecare a contractului/anulare Anexa 7.2.2.15
 • Dovada comunicării rezultatului procedurii către toti ofertanţii
clarific ri
Clarificări
 • O singură solicitare de clarificări;
 • Se transmite prin fax sau poştă beneficiarului;
 • Solicitarea va conţine în mod obligatoriu termenul limită până la care beneficiarul trebuie să transmită răspunsul la clarificări, respectiv maximum 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării.
 • Dacă nu sunt probleme în sensul respectării prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor de către Beneficiar, ofiţerul de contract completează Lista de verificare a cererii de rambursare (Anexa 9.5.3.6), liniile privind verificarea achiziţiilor publice, bifează ca “Avizat” dosarul de achiziţii, după care continuă verificarea tehnică şi financiară a cererii de rambursare.
slide17

Mulțumesc pentru atenție!

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.