evaluarea performan elor profesionale ale func ionarilor publici l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI PowerPoint Presentation
Download Presentation
EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI - PowerPoint PPT Presentation


 • 629 Views
 • Uploaded on

EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI. Seminar de informare a conducători lor de subdiviziuni din cadrul autorităţilor publice centrale. Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici. 2. Scop:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI' - Audrey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
evaluarea performan elor profesionale ale func ionarilor publici

EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI

Seminar de informare a conducătorilor de subdiviziuni din cadrul autorităţilor publice centrale

evaluarea performan elor profesionale ale func ionarilor publici2
Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici

2

Scop:

Explorarea viziunii şi a principiilor de bază în domeniul managementului şi evaluării performanţei profesionale a funcţionarilor publici

Obiective:

- familiarizarea cu procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici;

- conştientizarea rolului, necesităţii şi beneficiilor oferite de noul sistem de evaluare a performanţelor profesionale.

cadrul legal
Cadrul legal

Legea nr. 158-XVI din 4.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, secţiunea a 2-a Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public, art.34 – 36.

structura regulamentului cu privire la evaluarea performan ei
Structura Regulamentului cu privire la evaluarea performanţei
 • Dispoziţii generale
 • Factorii implicaţi în procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, atribuţiile şi obligaţiile acestora
 • Procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici
 • Stabilirea şi revizuirea obiectivelor individuale de activitate şi a indicatorilor de performanţă
 • Criteriile de evaluare
 • Procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de conducere de nivel superior
 • Procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie
 • Calificativelede evaluare
 • Identificarea necesităţilor de dezvoltare profesională
 • Dispoziţii finale
decizii luate n baza rezultatelor evalu rii performan elor
Decizii luate în baza rezultatelor evaluării performanţelor
 • Avansarea, menţinerea sau retrogradarea în trepte de salarizare
 • Promovarea într-o funcţie superioară
 • Conferirea unui grad de calificare superior
 • Destituirea din funcţia publică
 • Identificarea necesităţilor de dezvoltare profesională
ce este performan a
Ce este performanţa?
 • Performanţa reprezintă gradul de îndeplinire a sarcinilor care definesc funcţia ocupată de angajat
 • Performanţa se referă la contribuţia pe care o aduc angajaţii la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei
ce este evaluarea performan elor
Ce este evaluarea performanţelor?
 • Evaluarea performanţeireprezintă un proces prin care se decide cît de bine este efectuată o activitate de către angajaţii unei instituţii în raport cu obiectivele stabilite.
 • Evaluarea devine un instrument eficient de control şi managementprin care sunt direcţionate resursele umane în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice organizaţionale.
evaluarea performan elor individuale i strategia organiza ional
Evaluarea performanţelor individuale şi strategia organizaţională
 • Performanţa organizaţională presupune realizarea obiectivelor strategice ale autorităţii publice (Plan de Dezvoltare Instituţională)
 • Performanţa de grup presupune realizarea obiectivelor operaţionale ale subdiviziunii (Plan de activitate)
 • Performanţa individuală presupune realizarea obiectivelor individuale / specifice (Fişa de post)

PERFORMANŢAORGANIZAŢIONALĂ

de ce trebuie s evalu m performan a
De ce trebuie să evaluăm performanţa?

Evaluarea este necesară pentru:

 • elaborarea deciziilor de promovare, transfer sau eliberare din funcţie a personalului
 • cunoaşterea de către angajaţi a modului în care li se percep punctele forte şi punctele slabe
 • stabilirea contribuţiei individuale şi a grupului la realizarea obiectivelor instituţiei
 • elaborarea deciziilor de recompensare a activităţii depuse
 • identificarea necesităţilor de instruire şi perfecţionare la nivel individual şi la nivel de grup din cadrul instituţiei
 • asigurarea comunicării dintre conducător şi angajat
factorii implica i
Factorii implicaţi

10

Evaluatorul este persoana cu funcţie de conducere din cadrul subdiviziunii / autorităţii publice unde îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public evaluat sau, după caz, care coordonează activitatea funcţionarului public respectiv

Contrasemnatarul este funcţionarul public ierarhic superior evaluatorului sau, după caz, persoana care exercită funcţie de demnitate publică

Comisia de evaluare este creată pentru a evalua performanţa funcţionarilor publici de conducere de nivel superior

Funcţionarul public evaluat

Serviciul resurse umane, care are rolul de a oferi suportul informaţional şi metodologic necesar tuturor factorilor implicaţi în procesul de evaluare a performanţelor profesionale

c nd are loc evaluarea
Cînd are loc evaluarea?
 • Perioada de evaluare anualăreprezintă perioada în care se implementează procedura de evaluare a funcţionarului public, cuprinsă între 15 decembrie a anului în curs şi 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate
 • Perioadă evaluatăreprezintă perioada pentru care se face evaluarea funcţionarului public, cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie
obiectul evalu rii performan elor
Obiectul evaluării performanţelor

Sistemul de evaluare măsoară performanţa individuală prin aprecierea:

 • nivelului de îndeplinire a obiectivelor individuale de activitate în baza indicatorilor de performanţă
 • nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare
etapa 1 stabilirea o biectivelor individuale de activitate i a indicatorilor de performan
Etapa 1. Stabilirea obiectivelor individuale de activitate şi a indicatorilor de performanţă

14

Se elaborează de evaluator, în comun cu funcţionarul public evaluat, sunt vizate de SRU şi se aprobă de conducătorul autorităţii publice

Se stabilesc 3 – 5 obiective

Se stabilesc indicatori de performanţă pentru fiecare obiectiv

Se discută în timpul interviului de evaluare

Se consemnează într-o fişă specială –

anexa nr.1la Regulament

revizuirea obiectivelor
Revizuirea obiectivelor

15

Obiectivele individuale de activitate pot fi revizuite în următoarele cazuri:

Funcţiile şi sarcinile subdiviziunii au fost modificate şi au influenţat funcţiile şi sarcinile funcţionarului public

Acţiunile prioritare ale autorităţii/subdiviziunii s-au schimbat

Structura organizatorică a fost schimbată

Obiectivele nu pot fi realizate din cauze sau circumstanţe obiective, neimputabile funcţionarului public

definirea criteriilor de evaluare
Definirea criteriilor de evaluare

16

Criteriile de evaluarereprezintă abilităţile profesionale şi comportamentul/atitudinile necesare pentru a îndeplini în mod optim obiectivele, sarcinile de bază şi atribuţiile de serviciu.

Criteriile de evaluare sînt diferite în funcţie de categoria funcţionarului public.

criteriile de evaluare a func ionarilor publici
Criteriile de evaluare a funcţionarilor publici

FP de conducere de nivel superior / de conducere

FP de execuţie

17

competenţă managerială

competenţă decizională

competenţă profesională

eficacitate şi eficienţă

creativitate

comunicare şi reprezentare

competenţă profesională

activism şi spirit de iniţiativă

eficacitate şi eficienţă

calitate a muncii

lucru în echipă

comunicare

etapa 2 monitorizarea activit ii func ionarului public
Etapa 2. Monitorizarea activităţii funcţionarului public

18

Realizarea obiectivelor trebuie monitorizată pentru a reacţiona la timp, în cazul identificării unor probleme sau dificultăţi obiective/subiective în procesul de realizare

În momentul evaluării (la sfîrşit de an) sunt dificil de reţinut toate activităţile desfăşurate, de aceea trebuie înregistrate

Stabilirea obiectivelor şi a indicatorilor se face o dată pe an (deci, e dificil de reţinut tehnica!)

Obiectivele pot fi revizuite, dacă e cazul

tehnici de monitorizare
Tehnici de monitorizare

19

Şedinţe/discuţii periodice individuale şi în echipă

Fişe de monitorizare la nivel de fiecare angajat sau la nivel de echipă

Rapoarte lunare de activitate

Rapoarte analitice trimestriale/semestriale

fi de monitorizare la nivel de fiecare angajat
Fişă de monitorizare la nivel de fiecare angajat
 • Creaţi un file Excel sau tabel word pentru fiecare funcţionar public subordonat
 • 5 coloane – Obiectivul; Indicatorii de performanţă; Data limită; Aspecte pozitive; Aspecte de îmbunătăţit
 • Comunicaţi/aduceţi la cunoştinţa funcţionarului public că rezultatele, atitudinea respectivă vor influenţa în bine/în rău evaluarea performanţei
slide21
Etapa 3. Implementarea procedurii de evaluare anuală a funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie

21

3.1. Completarea fişei de evaluare

 • Punctaje stabilite şi acordarea calificativului de evaluare
 • Oferirea de comentarii
 • Identificarea necesitaţilor de dezvoltare profesională

3.2. Interviul de evaluare, discuţii privind:

 • Calificativul de evaluare
 • Obiectivele propuse pentru anul următor
 • Necesităţile de dezvoltare profesională

3.3. Contrasemnarea fişei de evaluare

3 1 completarea fi ei de evaluare
3.1. Completarea fişei de evaluare
 • Se face de către evaluator, care apreciază nivelul de realizare a obiectivelor şi nivelul de manifestare a criteriilor de evaluare, propune calificativul de evaluare
 • Evaluatorul poate anexa diferite documente drept confirmare a celor menţionate în fişa de evaluare
 • Fişa de evaluare completată se transmite funcţionarului public spre a lua cunoştinţă, în ea se indică data interviului de evaluareşi se anexează lista cu obiective pentru anul următor
 • Fişa de evaluare este definitivată după interviul de evaluare, se acordă calificativul de evaluare, după care se transmite funcţionarului public evaluat pentru a scrie comentariile proprii
calificativele de evaluare
Calificativele de evaluare

În urma evaluării performanţelor profesionale, funcţionarului public evaluat i se acordă unul dintre următoarele calificative de evaluare: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător”, „nesatisfăcător” în funcţie de punctajul primit:

punctaj obţinut între 3,51 şi 4,00 – „foarte bine”

punctaj obţinut între 2,51 şi 3,50 – „bine”

punctaj obţinut între 1, 51 şi 2,50 – „satisfăcător”

punctaj obţinut între 1,00 şi 1, 50 – „nesatisfăcător”

23

stabilirea calificativului de evaluare i
Stabilirea calificativului de evaluare (I)

Calificativul de evaluare se stabileşte în baza punctajului final calculat din suma mediei aritmetice obţinute pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor stabilite şi mediei aritmetice obţinute pentru aprecierea nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare, împărţit la doi.

24

3 2 interviul de evaluare
3.2. Interviul de evaluare
 • Are loc după completarea fişei de evaluare de către evaluator şi se realizează pînă în data de 20 ianuarie
 • Reprezintă o discuţie, un schimb de informaţii dintre evaluator şi funcţionarul public evaluat privind rezultatele evaluării
 • În timpul interviului de evaluare se discută obiectivele şi indicatorii de performanţă pentru anul următor, precum şi necesităţile de dezvoltare profesională
 • După interviul de evaluare, evaluatorul definitivează fişa de evaluare, acordă calificativul de evaluare
 • Funcţionarul public consemnează comentariile sale în fişa de evaluare după derularea interviului de evaluare
structura recomandat a interviului de evaluare
Structura recomandată a interviului de evaluare
 • Prezentarea scopului discuţiei
 • Enunţarea calificativului de evaluare
 • Explicarea şi argumentarea calificativului de evaluare acordat, a punctajelor oferite pentru nivelul de realizare a obiectivelor şi nivelul de manifestare a criteriilor de evaluare
 • Reacţie de răspuns din partea funcţionarului public
 • Discutarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru anul următor
 • Discutarea necesităţilor de instruire
 • Alte aspecte relevante
recomand ri pentru o bun desf urare a interviului de evaluare
Recomandări pentru o bună desfăşurare a interviului de evaluare

28

Ambianţă plăcuta şi discretă

Începeţi prin evidenţierea succeselor şi aspectelor pozitive ale funcţionarului public

Încercaţi sa lăsaţi funcţionarul public să menţioneze aspectele slabe

Ţineţi întotdeauna controlul asupra interviului

Nu faceţi atac la persoană, enunţaţi argumentele Dvs.

Întrebaţi funcţionarul public ce soluţii şi recomandări propune pentru a eficientiza activitatea sa

Încercaţi să ajungeţi la un consens şi să nu transformaţi discuţia într-o dezbatere

documente cu care se lucreaz la stabilirea obiectivelor pentru anul urm tor
Documente cu care se lucrează la stabilirea obiectivelor pentru anul următor
 • Planul de dezvoltare instituţională
 • Planul anual de activitate a subdiviziunii interioare şi/sau autorităţii publice
 • Copia fişei de stabilire a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă pentru anul în curs (2009)
 • După caz, fişa postului funcţiei publice
cum se stabilesc obiectivele individuale de activitate pentru anul urm tor

Obiective propuse

Obiective de anul trecut

Cum se stabilesc obiectivele individuale de activitate pentru anul următor

Acord asupra obiectivelor

Obiective la nivelul autorităţii publice

Obiective la nivel de subdiviziune

Discuţie

evaluator/funcţionar public evaluat

indicatorii de performan
Indicatorii de performanţă
 • Pentru a măsura nivelul de realizare a obiectivelor individuale de activitate stabilite, se formuleazăindicatori de performanţă
 • Indicatorii pot fi cantitativi (număr, % etc.) sau calitativi (nivelul de mulţumire / satisfacţie, nivelul de utilitate, nivelul de accesibilitate etc.)
identificarea necesit ilor de dezvoltare profesional
Identificarea necesităţilor de dezvoltare profesională
 • În timpul interviului de evaluare, se discută şi necesităţile de dezvoltare profesională ale funcţionarului public evaluat, identificate de către evaluator
 • Necesităţile de dezvoltare profesională sunt identificate atît în baza rezultatelor evaluării, cît şi în raport cu obiectivele pentru anul următor
 • Necesităţile de dezvoltare profesională pot fi la nivel de cunoştinţe, abilităţi profesionale şi comportament/atitudini
 • Necesităţile de dezvoltare profesională pot fi realizate prin intermediul activităţilor de instruire internă şi externă, precum şi autoinstruire
3 3 contrasemnarea fi ei de evaluare
3.3. Contrasemnarea fişei de evaluare
 • Contrasemnatarul este conducătorul direct al evaluatorului
 • Se contrasemnează fişa de evaluare după ce a fost definitivată şi semnată de către evaluator şi funcţionarul public evaluat
 • Contrasemnatarul poate decide asupra repetării procedurii de evaluare, acest fapt se consemnează în fişa de evaluare
 • În situaţia în care persoana care a completat fişa de evaluare este persoana care exercită funcţie de demnitate publică, fişa de evaluare nu se contrasemnează
procedura de contestare a rezultatelor evalu rii
Procedura de contestare a rezultatelor evaluării

Fiecare funcţionar public are dreptul să conteste rezultatele evaluării:

 • Prima etapă reprezintă solicitarea revizuirii calificativului de evaluare şi oferirea de argumente, ce se consemnează în fişa de evaluare la rubrica “Comentariile funcţionarului public”
 • Dacă contrasemnatarul consideră că argumentele oferite sunt relevante, poate decide asupra repetării procedurii de evaluare
 • Dacă şi după repetarea procedurii de evaluare, funcţionarul public nu este de acord, are dreptul să conteste la conducătorul autorităţii publice sub forma unei cereri de contestare
 • Dacă şi după examinarea contestaţiei de către conducătorul autorităţii publice, funcţionarul public nu este de acord cu calificativul de evaluare, se adresează în instanţa de conştiincios administrativ, în condiţiile legii
contacte
Contacte

35

Aurelia Ţepordei

aurelia.tepordei@gov.md

tel. 250-435 Elena Levinţa-Perciun

elena.levinta@gov.md

tel. 250-428