SCOALA CU CLASELE I – VIII NR.280 “ Mihail Sebastian ” - PowerPoint PPT Presentation

Thomas
scoala cu clasele i viii nr 280 mihail sebastian l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SCOALA CU CLASELE I – VIII NR.280 “ Mihail Sebastian ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
SCOALA CU CLASELE I – VIII NR.280 “ Mihail Sebastian ”

play fullscreen
1 / 99
Download Presentation
SCOALA CU CLASELE I – VIII NR.280 “ Mihail Sebastian ”
2320 Views
Download Presentation

SCOALA CU CLASELE I – VIII NR.280 “ Mihail Sebastian ”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SCOALA CU CLASELE I – VIII NR.280 “Mihail Sebastian” Raport privind starea si calitatea invatamantului - semestrul I - an scolar 2010-2011-

 2. A. ANALIZA INSTITUTIONALA A UNITATII DE INVATAMANT • Contextul legislativ • Puncte tari, puncte slabe • Propuneri, solutii • Inspectia scolara

 3. Contextul legislativ Organizarea activitatii in unitatea de invatamant pentru anul scolar 2010-2011 s-a realizat, pana in prezent, pe baza urmatoarelor acte normative: • Legea invatamantului nr. 84/1995 modificata si completata de Legea nr. 268/2003 si Legea nr. 354/2004; • Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic modificata si completata de Legea nr. 349/2004; • Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin Ordinul M.Ed.C. nr. 4925/2005; • Metodologii emise de minister si de ISMB privind desfasurarea altor activitati specifice: teze, evaluare nationala, olimpiade si concursuri scolare, activitati educative, programe educationale; • Documente legislative generale (legislatia muncii, finantelor, a sanatatii etc.).

 4. Puncte tari • SCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 280 dispune de baza materiala si mijloace didactice care permit desfasurarea activitatilor scolare specifice in conditii optime si la cote de calitate ridicate; • Biblioteca este dotata cu un numar mare de volume (peste 15.000), calculatoare si imprimanta racordate la internet, puse la dispozitia cadrelor didactice; • Cabinetul de informatica are in dotare 14 calculatoare cu acces la internet, program de aplicare a lectiilor AeL si beneficiaza de asistenta oferita de informatician; • Doua table Smart, montate in cabinetul de informatica si in laboratorul de chimie care pot fi utilizate, prin rotatie, in desfasurarea orelor la orice clasa si orice disciplina; • Sala de sport, igienizata partial in vacanta de vara, ofera spatiul si dotarea necesare desfasurarii unor ore de educatie fizica cat mai atractive si utile; • Existenta cabinetului de consiliere psiho-pedagogica; • Oferta educationala diversa; • Corpul profesoral calificat; • Continuitate in desfasurarea activitatii manageriale; actuala conducere a scolii, director, director adjunct, activeaza in aceasta formula din anul 1994;

 5. Metodisti, responsabili de cercuri pedagogice, membri in consilii consultative ale I.S.M.B.: - Gabriel Silvasanu – membru in consiliul consultativ al I.S. -5; - Gabriel Raducanu – metodist matematica, responsabil cerc pedagogic al profesorilor de matematica – sector 5, membru in consiliul consultativ al ISMB pentru disciplina matematica; - Nicoleta Grecu, Cristiana Silvasanu, – metodisti clasele I – IV, responsabili cerc pedagogic inv. primar, membri in consiliul consultativ al ISMB pentru inv. primar; - Silvia Girtan – metodist chimie, membru in consiliul consultativ al ISMB pentru disciplina chimie, responsabil cerc pedagogic al profesorilor de chimie, sector 5 - Violeta Filip – metodist consiliere psihopedagogica • 18 cadre didactice si un cadru didactic auxiliar din scoala beneficiaza de gradatie de merit; • Indrumatori de practica pedagogica: - Dinu Dorina – 16 studenti de la Universitatea “SPIRU HARET”, Facultatea de Psihologie, Facultatea de Sociologie - Petrache Daniela, Dumitrache Madalina, Simion Ecaterina, Silvasanu Cristiana, Vornicu Anda, Feiffer Mihaela, Gruev Anca, Aioanei Cristina au indrumat practica pedagogica pentru 74 de studenti de la Universitatea Bucureşti, Facultatea - Pedagogie pentru învăţământul şcolarşi preşcolar; - Kuttesch Nicoleta - 8 studenti – Univ. Bucureşti – Facultatea de Litere - Niculae Kristine – 12 studenti UNEFS - Voica Mariana

 6. AUTORI SI COAUTORI MANUALE SI AUXILIARE DIDACTICE • Dorina Dinu - “CAIET DE SCRIS SI SOCOTIT”- matematica - “CAIET DE SCRIS SI CITIT”- abecedar - “DESCOPERIM LUMEA CU MATEMATICA”- culegere de exercitii si probleme, clasa I - Editura CARTEA IULIEI, Pitesti, 2010 • Kuttesch Nicoleta LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (STIU-DESCOPĂR - AM AFLAT), Ed. ART (coautor) • Răducan Gabriel, Răducan Adriana coautori la culegerea “GHID DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE EVALUARE NATIONALĂ-MATEMATICĂ” Editura SIGMA

 7. AUTORI ARTICOLE PUBLICATE • DORINA DINU, articolul “Parteneriat educaţional şcoală – gradiniţă - „poveştile celormici”publicat in CONSENS DIDACTIC - Revista de opinii - Editura “CARTEA IULIEI”, Pitesti, 2010 • DUMITRACHE MADALINA – ‘’Influenta mass-media asupra sistemului educational’’ in revista ‘’COMPER’’ - articole publicate la Pagini Scolare.ro • BAJAN ARIANA – lucrari de specialitate in nr. 3 si 4 la revista ‘’INTERFERENTE DIDACTICE’’, Bacau • DAICU A., CRUCEANU MINETA “Jocul si jucaria”- Rev. FICE\ Univ. Bucuresti – • DAICU A., CRUCEANU MINETA“ Serbarea scolara”, “ Activitatile matematice”, “ Implicarea parintilor in organizarea unei serbari” – CONSENS DIDACTIC,“ • DAICU A., CRUCEANU MINETA Agresivitatea si prevenirea ei in randul adolescentei” – Interferente didactice, Bacau • DAICU A., “ Familia monoparentala” - Interferente didactice, nr. 3,4 – Daicu A. • GRUEV ANCA articolul “Metode de stimulare a creativităţii” revista “Proeducaţia”-revistă naţională de ştiinţă şi educaţie, nr.1, Editura CCD Olt, decembrie 2010 • DOSARU MARIANA titlul articolului revista (publicatia) Atelierul de creatie

 8. Puncte slabe • Nu se utilizeaza la capacitate maxima baza materiala a scolii; • Nu se respecta in totalitate normele legale de completare a documentelor scolare (cataloage, in primul rand, registre matricole); • Dificultati in asigurarea unei frecvente ridicate a elevilor la cursuri; • Slaba implicare a unor cadre didactice in aplicarea tuturor prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si ale Regulamentului intern; • Nu se respecta termenele de predare a unor situatii, de realizare a unor lucrari ( a se vedea activitatea comisiilor pe probleme); • Legatura sporadica cu parintii elevilor care ridica probleme de disciplina, frecventa, tinuta sau care intampina greutati la invatatura; • Interesul scazut pe care-l manifesta unele cadre didactice pentru asigurarea unui ambient cat mai placut si mai util (a se vedea panourile din clase si de pe holuri); • Discutii neprincipiale cu parintii, cu persoane straine de scoala, cu privire la aspecte legate de activitatea sau conduita altor cadre didactice; • Nu toate cadrele didactice din scoala depun eforturi pentru promovarea imaginii si mentinerea prestigiului scolii.

 9. Propuneri • Raport lunar prezentat membrilor consiliului de administratie de catre fiecare responsabil de comisie pe probleme; • Prelucrarea si aplicarea cu strictete a tuturor prevederilor regulamentelor scolare de catre fiecare diriginte si invatator; • Intensificarea programului de asistente ale directorilor la ore de curs, in primul rand, la cadrele didactice nou venite in scoala precum si la colectivele de elevi cu unele probleme; • Intensificarea colaborarii dintre cadrele didactice si parinti in monitorizarea bilaterala a activitatii si comportamentului elevilor la scoala si acasa; • Solicitarea interventiei politistului de proximitate in sprijinirea eforturilor depuse de invatatori si diriginti pentru asigurarea frecventei elevilor la cursuri, a disciplinei si comportamentului civilizat al acestora.

 10. Inspectia speciala si de specialitate In cadrul inspectiei speciale sunt incluse toate tipurile de inspectii declansate la solicitarea scrisa a cadrului didactic (pentru obtinerea definitivarii in invatamant, a gradelor didactice I si II). Inspectia de specialitate s-a desfasurat in conformitate cu cerintele metodologiei specifice care vizeaza formarea si dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice. Au fost vizate urmatoarele domenii: • calitatea activitatilor de predare – invatare – evaluare ; • proiectarea didactica ; • gradul de participare a elevilor la lectii ; • curriculum oferit de scoala; • nivelul de atingere a standardelor de performanta pentru fiecare nivel de studiu

 11. Scoala noastra a fost inclusa in graficul ISMB pentru inspectia de specialitate la disciplina ed. fizica si sport: au fost verificate atat documentele catedrei cat si cele individuale, au fost asistate toate cadrele didactice din catedra de catre inspectorul de specialitate si metodisti.

 12. Cadre didactice inspectate • Brad Madalina – inspectie curenta de specialitate pentru inscrierea la gradul didactic I • Alina Silvasanu – inspectia speciala pentru obtinerea definitivarii in invatamant • Fotescu Olivia - inspectie curenta de specialitate pentru inscrierea la gradul didactic I • Dumitru Carmen - inspectia curenta de specialitate pentru obtinerea gradului didactic II • Petrache D – Inspectie curenta pentru obtinerea gradului did. I • Toti profesorii de educatie fizica si sport

 13. Aspecte pozitive evidentiate in urma inspectiilor de specialitate • documentele de proiectare a activitatilor didactice demonstreaza competente bine formate cu privire la cunoasterea continuturilor fiecarei discipline de invatamant, alegerea strategiilor adecvate fiecarui tip de lectie, organizarea colectivului de elevi pentru diverse forme de activitate; • abordarea creativa a lectiilor; • predarea integrala si corecta a continuturilor stiintifice; • integrarea eficienta a materialelor didactice in diversele momente ale lectiilor; • utilizarea calculatorului in activitatile didactice; • realizarea corecta si stimulativa a evaluarii curente; • inregistrarea progreselor elevilor in portofolii individuale.

 14. Inspectia tematica In semestrul I al anului scolar 2010/2011 inspectorul care raspunde de controlul si indrumarea unitatii noastre a efectuat 2 inspectii tematice care au vizat urmatoarele aspecte: • existenta tuturor documentelor de planificare si organizare a activitatii manageriale; • existenta Autorizatiei de functionare a unitatii scolare pentru anul in curs; • respectarea normativelor in vigoare cu privire la efectivele de elevi din clase; • functionarea legala a consiliului de administratie, a tuturor comisiilor si colectivelor de catedra; • desfasurarea examenelor de corigenta, de incheiere a situatiei scolare pentru elevii amanati, de echivalare de studii pentru elevii intorsi din strainatate si completarea tuturor documentelor scolare; • graficul de asistente la ore ale directorilor; • prelucrarea metodologiilor vizand desfasurarea evaluarii nationale si repartizarea absolventilor clasei a VIII-a; • stadiul participarii tuturor cadrelor didactice la cursuri de formare si perfectionare;

 15. validarea situatiei la invatatura la final de an scolar; • incadrarea corecta pe functii a tuturor cadrelor didactice; • functionarea Consiliului elevilor si a Comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar. De asemenea, a fost efectuata o inspectie de catre o delegatie ISMB care a urmarit corectitudinea aplicarii legislatiei scolare in ceea ce priveste Curriculumul la decizia scolii si Curriclumul national Inspectiile tematice s-au finalizat cu procese verbale care consemneaza faptul ca echipa manageriala a scolii isi exercita corect rolul de conducere si respecta atributiile prevazute de regulamentele scolare.

 16. Recomandari pentru conducere • Evidenta mai exacta cu privire la participarea individuala a cadrelor didactice din scoala la diverse stadii de formare si perfectionare a cadrelor didactice in specialitate si in metodica predarii disciplinelor de studiu. • O mai stransa colaborare cu parintii, cu politia, cu comunitatea pentru imbunatatirea frecventei la cursuri a elevilor si eliminarea completa a cazurilor de abandon scolar si de situatii neincheiate la finalul semestrului I sau al anului scolar din cauza absentelor; • Urmarirea mai atenta si mai sustinuta a calitatii actului instructiv – educativ prin marirea numarului de asistente la clase, realizate impreuna cu responsabilii de comisii metodice si colective de catedra; • Monitorizarea si stimularea implicarii mai eficiente a cadrelor didactice in organizarea si desfasurarea unor activitati extracurriculare pentru timpul liber al elevilor, menite sa preintampina influentele negative ale cartierului, ale strazii, ale mijloacelor media.

 17. STRUCTURA ORGANIZATORICA A UNITATII DE INVATAMANT • Organizarea colectivului de elevi • Organizarea colectivului de cadre didactice • Organizarea compartimentelor auxiliare

 18. Organizarea colectivului de elevi In anul scolar 2010 – 2011, in unitatea noastra scolara au fost inscrisi 1345 de elevi ( 663 la clasele I – IV si 682 la clasele V – VIII) si au ramas la finalul semestrului I 1340 de elevi. In acest an scolar, elevii sunt cuprinsi in 52 de colective, 25 la clasele I – IV si 27 la clasele V – VIII.

 19. Organizarea colectivului de cadre didactice In anul scolar 2009 - 2010, in unitatea noastra au fost incadrate 87 de cadre didactice ( 72 cu baza in scoala noastra si 15 cu baza in alte scoli) • la clasele I - IV - 25 institutoare si invatatoare • la clasele V – VIII - 62 de profesori. • Cadrele didactice au fost organizate in 9 comisii metodice, (4 la clasele I – IV si 5 la clasele V – VIII ), 5 colective de catedra si 14 comisii pe probleme.

 20. Compartimentele auxiliare • Secretariatul • Biblioteca • Cabinetul medical • Cabinetul de informatica • Administratie

 21. C. RESURSE UMANE • Raport • Statistica • Formare si perfectionare

 22. Raport • In baza Programului Managerial al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, a ProgramuluiManagerial al scolii noastre, a actelor normative transmise in anul scolar 2010 – 2011 ( ordine ale M.E.C.T.S., decizii I.S.M.B.), a unor cerinte nou aparute pe parcursul anului scolar, conducerea scolii a actionat permanent pentru a asigura acoperirea tuturor posturilor si catedrelor din scoala cu personal calificat.

 23. Statistica Personalul didactic care functioneaza in anul scolar 2010 - 2011 la nivelul unitatii noastre, pe niveluri de clase: • 27 de invatatoare - 25 titulare, o detasata (post rezervat), un suplinitor (concediu ingrijire copil); 21 au gradul didactic I un titlul de doctor 3 gradul didactic II 2 definitivat. • 70 de profesori -51 de titulari ( 2 detasati) - 19 suplinitori ( 4 pe cat. rez.) 36 gradul didactic I 12 gradul didactic II 14 definitivat 5 debutanti

 24. Personalul didactic auxiliar: • 2 secretare • 1 bibliotecara • 1 informatician • 1 administrator Personalul nedidactic: • 1 mecanic de intretinere • 8 ingrijitoare • 2 paznici de noapte Personalul medicalal scolii (angajati ai Ministerului Sanatatii) • un medic pediatru; • o asistenta medicala.

 25. Formare si perfectionare 1. prin activitati organizate la nivelul comisiilor metodice si al colectivelor de catedra din scoala; 2. prin activitati organizate la nivelul cercurilor pedagogice pe discipline, la nivelul sectorului; 3. prin activitati organizate de inspectorii de specialitate la nivelul municipiului; 4. prin participarea la cursuri de formare organizate de CCD, facultati, institute de specialitate; 5. prin sustinerea gradelor didactice; 6. prin continuarea studiilor; 7. prin participarea la sesiuni si simpozioane stiintifice.

 26. 1.Formare si perfectionare prin activitati organizate la nivelul comisiilor metodice si al colectivelor de catedra din scoala Comisia Metodica a Claselor I - lectie deschisa Inv . Angelica Haritache, clasa I F Disciplina – matematica Tema : «  Numere naturale 0-10 » - referat : « Metode activ participative utilizate in cadrul orelor de matematica » Prof. Inv. Primar : Dorina Dinu Comisia Metodica aClaselor a II-a - Referate : - ‘’Influenta mass-media asupra scolarului mic’’ – Dumitrache M. • - ‘’ Sa invatam reguli de circulatie’’ – Petrache D, Udrea G

 27. Comisia Metodica aClaselor a III-a – dezbateri pe marginea unor referate • - Orientări noi privind evaluarea prin competenţe în invăţământul primar – Vornicu Anda; • - Stimularea creativităţii elevilor prin jocuri – Cruceanu Mineta ; • - Abordarea integrată în învăţarea ştiinţelor naturii - Brad Madalina – • - Strategii interactive pentru formarea conduitei civice – Badescu Gabriela Comisia Metodica a Claselor a IV-a – lectie demonstrativa la istorie, cu tema Popoare de ieri şi de azi” (recapitulare) • - Feiffer Mihaela - clasa: a IV a B

 28. Catedra de limba şi literatura română • prof Oprea A. – lecţie demonstrativă Comentarea unor secvenţe ale textului literar – clasa a VII-a C ; • prof Oprea A , prof Kuttesch N – prezentare ppt si dramatizare “Steaua fără nume” - M. Sebastian; Catedra de matematică • In cadrul şedinţelor comisiei metodice au fost discutate şi analizate rezultatele testelor iniţiale, stabilite masuri organizatorice pentru concursurile de matematică din şcoală, pentru pregătirea elevilor claselor a VIII-a in vederea sustinerii evaluarii nationale. • Prof. Milea Maria a susţinut referatul cu tema :”Pregătirea viitorilor absolvenţi” Comisia de fizică - educaţie tehnologică • Dumitrescu Lucica – referat – tema « Evaluarea – aspecte specifice disciplinei fizica »

 29. Comisia istorie – geografie - educatie civica • - Tanase Ionel - clasa aVII aF - istorie «  Unirea de la 1 Decembrie 1918. »

 30. 2. Formare si perfectionare prin activitati organizate la nivelul cercurilor pedagogice pe discipline, la nivelul sectorului Pentru fiecare disciplina de invatamant, precum si la clasele I – IV, functioneaza la nivelul sectorului, cercuri pedagogice care organizeaza de asemenea, activitati de perfectionare. In unitatea noastra, in acest an scolar au fost numiti cu delegatie de metodisti si responabili de cercuri pedagogice Nicoleta Grecu, Cristiana Silvasanu, Violeta Filip, Raducan Gabriel si Silvia Girtan. In semestrul I, in scoala noastra s-a desfasurat dezbaterea metodica a profesorilor de chimie din sectorul 5, cu tema « Proiectarea didactica »

 31. 3.Formare si perfectionare prin activitati organizate de inspectorii de specialitate, la nivelul municipiului • Toate cadrele didactice au participat la consfătuiri . • Inspectorii de specialitate au organizat pe parcursul intregului an scolar activitati metodico-stiintifice menite sa contribuie la ridicarea calitatii actului de predare-invatare-evaluare. • Inspectorii de specialitate au organizat intalniri cu prezentare de manuale, auxiliare si materiale didactice.

 32. 4. Formare si perfectionare prin participarea la cursuri organizate de CCD, facultati, institute de specialitate - Nicolescu Anca - curs de pedagogie organizat de Universitatea Politehnica- Bucuresti - Daicu Andreea, Cruceanu Mineta, Milea Maria, Raducan Adriana, Florea Lamaita, Botosaru Mariana – Scoala incluziva – CCD, 89 credite; - Gabriela Badescu - Curs Formator CEPECOM - Grecu Nicoleta – curs de formare ,,Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene” (24 ore)- Corpul Experţilor in Accesarea de Fonduri Structurale şi de Coeziune Europene - curs in deşfăşurare – “Inspecţia şcolară, suport al dezvoltării carierei didactice” – 11 credite - CCD Bucureşti - Mirela Lemnaru - Curs de mentor CCD Bucureşti - Timofte Delia - Curs de perfectionare : Horverstehen, sustinut la Goethe Institut.

 33. 5. Formare si perfectionare prin pregatirea gradelor didactice • Petrache Daniela – gradul didactic I • Brad Madalina – gradul didactic I • Silvasanu Alina – definitivare in invatamant • Dumitru Carmen – gradul didactic II • Fotescu Olivia – gradul didactic I

 34. 6. Formare si perfectionare prin continuarea studiilor • MARIA NEGRE- Facultatea de Psihologie, Univ. “SPIRU HARET; • ANGELICA HARITACHE- Facultatea de Psihologie , Univ. “SPIRU HARET” • EMILIA MIU- continuare de studii- Facultatea pentru Invatamant Primar si Prescolar- ID- Univ. BUCURESTI • SIMION ECATERINA – Fac. De Psihologie si Stiintele Educatiei, specializarea Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar • DAICU ANDREEA - Universitatea Bucuresti – Pedagogia Invatamantului Prescolar si Primar – • GHENADE LUIZA - Universitatea Bucuresti, Credis – Pedagogia Invatamantului Prescolar si Primar- • COLŢAN CONSUELA - Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea psihologie • STOICHECI ROXANA - Universitatea Ecologica - Facultatea de drept • DASCĂLU LUMINIŢA- Universitatea Politehnică din Bucureşti –Facultatea de Ingineria Managementului Sistemelor Tehnologice Specializarea : master în Consiliere şi Orientare în Carieră

 35. 7. Formare si perfectionare prin participare la sesiuni de referate si comunicari stiintifice • Simpozion national ‘’Activitati extracurriculare ‘’ Adriana Bajan, Daicu Andreea, Cruceanu Mineta • Simpozion national ‘’ La multi ani, Europa!’’ – Adriana Bajan, Daicu Andreea, Cruceanu Mineta • Simpozion international‘’Jocul si jucaria in educatia si dezvoltarea copilului’’ – Adriana Bajan, Daicu Andreea, Cruceanu Mineta • Simpozion international ‘’ Educatia pentru toti’’ – Adriana Bajan, Daicu Andreea, Cruceanu Mineta • Sesiuni de comunicari stiintifice – publicatii in parteneriat cu scoala ‘’ Mihail Sadoveanu’’, Bacau – Adriana Bajan • Sesiune de comunicari stiintifice, Bacau, Daicu A., Cruceanu M; • Conferinta nationala “ Exemple de bune practici din activitatea didactica romaneasca”, Botosani, Vornicu A., Ghenade L. • Simpozion national „O investiţie în educaţie înseamnă un pas spre succes” Rămânerea în urmă la învăţătură-modalităţi de rezolvare- Gruev Anca • Conferinta „Modelul educational finlandez- performanta si excelenta” CCD - Grecu Nicoleta

 36. Kuttesch Nicoleta - Conferinţa mentorilor – Rolul mentorului în contextul învăţământului actual • Kuttesch Nicoleta - Al X-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română – Univ. Bucuresti – Fac. de Litere- Metode de abordare a deixisului în gimnaziu - participarea la masa rotundă “Noua sinteză a Gramaticii Limbii Române”

 37. D. EVALUAREA RANDAMENTULUI SCOLAR • Promovabilitate • Pondere elevi foarte buni • Pondere elevi slabi • Frecventa la cursuri • Rezultatele la olimpiade si concursuri scolare

 38. Promovabilitate • Total elevi ramasi inscrisi la finalul semestrului I - 1340: 660 la clasele I – IV 680 la clasele V - VIII • Total elevi promovati la finalul semestrului I - 1289: 652 la clasele I – IV (prom. 98,78%) 637 la clasele V – VIII(prom.93,67%) Promovabilitate pe scoala – 96,19%

 39. Pondere elevi pe calificative clasele I - IV

 40. Pondere elevi pe grupe de medii clasele V - VIII

 41. Frecventa la cursuri • Total absente 8321( 5874 motivate,2647 nemotivate) • Clasele I-IV 542 (440 motivate, 102 nemotivate) • Clasele V-VIII 7779(5234 motivate, 2942 nemotivate) • Clase cu numar mare de absente: • 7B – 648 diriginte prof. Gabriel Raducan • 8F – 582 diriginte prof. Marian Cohal • 6C – 535 diriginte prof. Alina Silvasanu • 7E - 511 diriginte prof. Claudiu Capatana • 8E – 500 diriginte prof. Violeta Popa

 42. Rezultate la olimpiade si concursuri scolare

 43. Clasele I • Concursul de cultura generala “EUROJUNIOR”(clasele I) - Premiul III- 1 elev- Clasa I C- inv. MARIA NEGRE - Mentiune- 5 elevi- Clasa I C- inv. MARIA NEGRE - Mentiune – 1 elev – clasa I F- inv. A. HARITACHE • Concurs national de desen AUTOPORTRET-  : - premiul I 2 elevi-prof./inv. DORINA DINU 2 elevi- MARIANA VLAD • 1 elev- ANGELICA HARITACHE • - premiul II 1 elev- prof./inv.DORINA DINU • - concurs international ” MUNCA SI CREATIE” - SUCEAVA • - premiul III 1 elev- prof./inv. DORINA DINU • - mentiuni 1 elev- prof/inv DORINA DINU

 44. Clasele a II-a • Concursul National de Evaluare in Educatie la Matematica – etapa I Premiul I – 1 elev Petrache Daniela Premiul II – 1 elev Dumitrache Madalina Premiul III – 1 elev Petrache Daniela • Concursul National de Evaluare in Educatie la Lb. si Lit. Romana – etapa I Premiul I – 3 elevi Petrache Daniela Premiul I – 1 elev Dumitrache Madalina Premiul I – 1 elev Simion Ecaterina Premiul III – 1 elev Petrache Daniela Premiul III – 1 elev Simion Ecaterina • Concursul de cultura generala “EUROJUNIOR” Premiul II – 1 elev DUMITRACHE MADALINA Mentiune – 1 elev DUMITRACHE MADALINA Mentiune – 1 elev SIMION ECATERINA

 45. Concursul National ‘’Fantezii de toamna 2010’’ (desen) Premiul III – 1 elev Petrache • Concursul National de Creatie Literara si Plastica ‘’Plaiuri Natale’’ – Adriana Bajan • Concursul ‘’ Cangurasul explorator’’ - Excelent – 13 elevi Foarte bine – 11 elevi Bine – 12 elevi

 46. Clasele a III-a • Concursul de cultura generala “EUROJUNIOR” Mentiune speciala: 2 elevi - GHENADE LUIZA; 1 elev - VORNICU ANDA, 1 elev -CRUCEANU MINETA • Evaluare in educatie – limba romana –premiul I – 100p – prof.Daicu A. 8 Diplome de merit - elevi pregatiti de prof. Vornicu A., Ghenade L., Silvasanu C., Cruceanu M., • Concursul national de matematica Euclid – 20 de premii si mentiuni – elevi pregatiti de prof/inv. primar Ghenade L., Cruceanu M., Daicu A., Vornicu A.

 47. Concursul national de creatie artistica si plastica – “Magie de toamna\ magie de iarna”, “Scrisoare catre prietenul meu”, “ Autoportretul”, “ Plaiuri natale”, “ Omagiu planetei albastre”, “ Hora anotimpurilor” – Daicu A., Cruceanu M.; • Concursul international “Munca si creatie”, ed. a VI-a; Daicu A., Cruceanu M., Silvasanu C.; • Concursul international de desen “ In lumea povestilor”, ISJ Harghita, Daicu A., Cruceanu M., Silvasanu C.; • Concursul international de creatie plastica “ Roata anotimpurilor” ISJ Neamt- Daicu A., Cruceanu M., Silvasanu C.; • Concursul national de creatie literara si plastica “ Fantezii de vacanta”, Vornicu A., Ghenade L.;

 48. Clasele a IV-a • Concursul de cultura generala “EUROJUNIOR” - mentiune – 1 elev – Laura Spahiu • Concurs Naţional Lumina Math – 33 premii si mentiuni - premiul II 5 elevi ( Feiffer Mihaela ) - premiul III 3 elevi ( Feiffer Mihaela ) - premiul III 1 elev (Gruev Anca) - mentiuni 2 elevi (Gruev Anca) - premiul I 1 elev (Grecu Nicoleta) - premiul II 1 elev (Grecu Nicoleta) - premiul III 3 elevi (Grecu Nicoleta) - mentiuni 4 elevi (Grecu Nicoleta)

 49. Concurs Naţional  Lumina Math - - premiul I 2 elevi Spahiu Laura - premiul II 1 elev Spahiu Laura - premiul III 2 elevi Spahiu Laura - mentiuni 1 elev Spahiu Laura - premiul II 1 elev Colţan Consuela - premiul III 3 elevi Colţan Consuela - mentiuni 3 elevi Colţan Consuela

 50. Concurs Naţional Euclid - 31 premii si mentiuni - premiul II 1 elev ( Feiffer Mihaela ) - premiul III 2 elevi ( Feiffer Mihaela ) - mentiuni 7 elevi (Feiffer Mihaela ) - mentiuni 2 elevi (Gruev Anca) - premiul II 1 elev ( Grecu Nicoleta ) - premiul III 1 elev (Grecu Nicoleta ) - mentiuni 5 elevi (Grecu Nicoleta ) - mentiuni 3 elevi (Colţan Consuela) - premiul I 2 elevi (Stoicheci Roxana) - premiul II 1 elev (Stoicheci Roxana - mentiuni 6 elevi (Spahiu Laura)