1 / 185

Foglalkoztatás az előadó-művészeti szervezeteknél 2012

Foglalkoztatás az előadó-művészeti szervezeteknél 2012. Berke Gyula Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék Budapest, 2012. szeptember 24. I. Bevezetés: az előadó-művészet foglalkoztatási viszonyainak szabályozása 2012-ben.

anila
Download Presentation

Foglalkoztatás az előadó-művészeti szervezeteknél 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Foglalkoztatás az előadó-művészeti szervezeteknél2012 Berke Gyula Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék Budapest, 2012. szeptember 24.

 2. I. Bevezetés: az előadó-művészet foglalkoztatási viszonyainak szabályozása 2012-ben • Eamtv.: 2008. évi XCIX. tv. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól • Mt.: 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről • Mth.: 2012. évi LXXXVI. törvény az Mt. hatályba lépéséről….(benne: Mth. 67. § az Eamtv. – nem érdemi - módosításáról) • Kjt.: 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (hatályos: 2012. július 7., módosításai 2017-ig) • Áht.: 2011. évi CXCV. törvény és Áht. Vhr (368/2011. /XII. 31./ Korm. rendelet)

 3. Továbbá: Kjt. végrehajtási rendelete: 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (legutóbbi módosítása: 135/2012. /VI. 28./ Korm. rendelet – csak formálisan az 5. §-t; módosítása várható) • Továbbá: egyéb ágazati és egyéb törvények….

 4. II. A munkaviszonyra/közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok problematikája • Alapkérdés:milyen szabályok (szabályzatok) tartalmazhatnak rendelkezéseket a foglalkoztatott munkavállalók/közalkalmazottak jogaira és kötelességeire, illetve milyen tárgykörben és a jogszabályokhoz képest milyen eltérési lehetőséggel?

 5. A kérdés hátterében: munkajogi jogforrások, a kollektív szerződés és a munkaszerződés megújult szerepe • „Rendszerképző” szabályok a korábbi Mt-ben: Mt. 13. §, Mt. 76. § (4) bekezdés, Mt. 41. §, korábbi 31. § (3)-(4) bekezdés, kiegészítőleg: Mt. 40/A. § (2) bekezdés – az ún. relatív diszpozitivitás. • A munkaviszonyra vonatkozó szabályok új rendszere: - Mt. 13. § (fogalom), illetve Mt. 277. §, - Mt. 43. §: a munkaszerződéses eltérés lehetősége, - a KSZ tekintetében általános ún. diszpozitivitás(eltérés), kivételekkel (ld. alább), - az üzemi megállapodás (Mt. 268. §), - a kollektív szerződéses szintek viszonya, - a több munkáltató által kötött KSZ problémája az Mth-ban, - a köztulajdonú vállalkozás munkajoga (eltérés korlátozott). • A Ptk. rendelkezéseinek alkalmazása (kifejezett szabállyal megjelölve – de: általában is).

 6. A szabályozási szemlélet „jogtechnikai” (jogalkalmazási) megjelenése – az eltérés kivételes(!) szabályait tartalmazó rendelkezések az egyes jogintézményeknél (fejezeteknél): - „Eltérő megállapodás”, - pl.: Mt. 35. §, 41. §, 50. §, 57. §, 62. §, stb. - pl.: Mt. 85. § a megszűnés/megszüntetés tekintetében – az Mt. 77. § (végkielégítés) tekintetében az általános szabály az irányadó, - pl.: Mt. 85. § (3) bekezdés a felmondási idő tekintetében – KSZ a 30 naposnál hosszabb(!) felmondási időt állapíthat meg, - pl. Mt. 50. § (4) bekezdés a próbaidő tekintetében – KSZ-ben hat hónapos próbaidő, - pl. Mt. 165. § a munka díjazása tekintetében – a pótlékokra vonatkozó szabályozás „tarifadiszpozitivitása” (kivéve: Mt. 139. § /1/ bekezdés). - pl.: Mt. 139. § (2) bekezdés – „eltérő megállapodás” – diszpozitív szabály.

 7. A közalkalmazotti jogviszonyban… • Kjt. 3. § (1) bekezdés: az Mt. 13. §-a nem alkalmazható…. • Kjt. 13. §: a kollektív szerződés.. - a Kjt-től… - végrehajtási rendelettől…. - csak akkor térhet el, ha a jogszabály „felhatalmazást ad”. • Gyakorlatilag: a kollektív szerződésben történő „szabad” eltérés megszűnt, mind a közalkalmazott javára, mind pedig a szabályozható tárgyköröket érintően. • „Rövid” kollektív szerződések lesznek….(felhatalmazás alig maradt, az Mt. utaló szabályai sem alkalmazhatók) • De pl.: Kjt. 75. § - a jogszabályban meghatározottnál magasabb pótlék kollektív szerződésben, kivéve az alsó-felső határos pótlékokat vagy a rendkívüli munka ellenértéke, illetménykiegészítés, keresetkiegészítés.

 8. Az Mt. hatálya alatt az eltérés általános szabályai irányadók a KSZ-sel szemben, de ld. alább a közreműködési díjért járó átalányt és a rendkívüli munka mértékét….

 9. Különös rendelkezések az Eamtv-ben (eltérésre felhatalmazások a KSZ számára Kjt. hatálya alatt is): - 35. § (1) bekezdés: a művészi munkakörben foglalkoztatott az előadáson való közreműködésért külön díjazást kaphat (KSZ, MSZ alapján)(???), - 35. § (2) bekezdés: a nem művészi munkakörben foglalkoztatott közreműködési díja (KSZ, MSZ alapján) a pótlékalap 5-50%-a, - 35. § (4) bekezdés: átalányszerű díjazás a közreműködésért és az ügyeletért (KSZ, MSZ alapján), - 35. § (5) bekezdés: KSZ alapján 400 óra rendkívüli munka. - 30. § (4) bekezdés: többlet-végkielégítés (40%-os szabály).

 10. Az ún. üzemi megállapodás kapcsán…. • Mt. 13. § a Kjt. hatálya alatt nem alkalmazható • Kjt. 17. § - a közalkalmazotti szabályzat (munkáltató és KT között), kollektív szerződésre tartozó kérdéseket nem szabályozhat (Mt. 268. § nem alkalmazható), azaz nem (lehet) közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály. (Azonosan a korábbi megoldással.)

 11. A kinevezések tekintetében…. • Kjt. 24. § (2) bekezdés: az Mt. 43. § általában nem alkalmazható (az eltérés lehetősége a munkavállaló javára). • Kjt. 21. § (3) bekezdés: a kinevezés tartalma körében – az illetmény és a rendszeres pótlékok együttes összegének korlátozása – havi nemzetgazdasági bruttó kereset 10X.

 12. Továbbá: Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján: a garantált összegű illetménynél magasabb összegű illetmény (általában) megállapítható(!), ha a közalkalmazott „kiválóan alkalmas” vagy „alkalmas” minősítést kapott. (Korlátja csak a „bérmaximum”.) • Továbbá: Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján: a garantált illetménynél magasabb illetmény a kinevezéskor – egy éven belüli minősítés (és esetleges illetménycsökkentés). • Vitatható…

 13. Figyelem!!!! • Kjt. 91. § (2) bekezdés – a korábbi Mt. 76. § (4) bekezdése alapján létesített kinevezésre a kinevezéskori szabályokat kell alkalmazni. • A korábbi kedvezőbb eltérések problémája….

 14. Az Mt. hatálya alatt a munkaszerződés szabadsága, de ld. a köztulajdonban álló munkáltatókra vonatkozó különös szabályokat!

 15. A munkaszerződéses és kollektív szerződéses megállapodások korlátozása a köztulajdonú munkáltatók esetében (Mt. 205-206. §§) • A felmondási idő tekintetében a felmondási idő mértéke és a figyelembe vehető időtartam. • A végkielégítés törvényes szabályai (mértéke, a figyelembe vehető időtartam, növelt összegű végkielégítés). • Az általánosnál rövidebb munkaidő. • A munkaközi szünet beszámítása a munkaidőbe. • A kollektív munkajogi szabályok (kivéve a KSZ szabályait). • Továbbá: a vezetői minőség, teljesítménybér és a versenytilalmi megállapodás körében.

 16. Továbbá: az Mt. mögöttes alkalmazása következtében…. • Kjt. 3. §: az Mt. Általános Rendelkezéseinek alkalmazhatósága a közalkalmazotti jogviszonyban. • Mt. 16-17. § alkalmazandó… • A munkáltató egyoldalú nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai, illetve a munkáltatói szabályzatok („egyoldalú gyakorlat”): - kötelezettségvállalás (Mt. 16. § és 17. §) - a kötelezettségvállalás ún. szabályzatban vagy egyoldalúan kialakított gyakorlat érvényesítésével, - a „jogfenntartás” (az egyoldalú munkáltatói kötelezettségvállalások esetében), - módosítása és megszüntetése (csak aránytalanság vagy lehetetlenülés esetén). • Továbbá: Mth. 2. § - a szabály visszaható hatálya…. • Gyakorlati jelentősége…..

 17. Továbbá: az Eamtv. különös foglalkoztatási szabályai • Eamtv. 25-43. §§ • Az opera stb. különös szabályai, • A vezetői munkakör különös szabályai. • Eamtv. 25. §: az Mt. és a Kjt. mögöttes alkalmazása!!! (a munkáltató jogállásától függően).

 18. III. Az Mt. Általános Rendelkezéseinek alkalmazása a Kjt. hatálya alatt • Az Általános Rendelkezésekről általában… - terjedelmesebb szabályozás az új Mt-ben, - tartalmilag (tematikusan) is bővebb szabályozás, - „általános” jellege fokozódott, - alapprobléma: a polgári jogi szabályok mögöttes alkalmazása…. • Mt. 1-31. §§; • Kjt. 3. § (1) bekezdés: a 13. § kivételével alkalmazandó valamennyi általános rendelkezés; a közalkalmazott neve és beosztása közérdekű adat….

 19. Ún. generálklauzulák az új Mt-ben • Az Általános Rendelkezések körében (változatlanul) számos generáklauzulajellegű rendelkezés - a bírói jogalkalmazás mozgásterének tágulása – egyúttal: értelmezési kérdések. • Pl.: Mt. 6. § (1) bekezdés (az adott helyzetben általában elvárható magatartás). • Pl.: Mt. 6. § (2) bekezdés (jóhiszeműség és tisztesség) • Pl. Mt. 7. § (a rendeltetésellenes joggyakorlás tilalma) • Pl. Mt. 8. § (4) bekezdés (a munkavállaló titoktartási kötelezettsége) • Több tekintetben új elemek…. (ld. alább).

 20. Mt. 6. § (3) bekezdés: a „méltányos mérlegelés” • Német polgári jogi (munkajogi) gyökere…(ld. Indokolás) • Viták a rendelkezés beiktatásának indokoltságáról… • BGB, 2. Könyv (Kötelmi jog), 3. Fejezet (Szerződéses kötelmek), 1. Cím (Keletkezés, tartalom, megszűnés), 4. Alcím: A teljesítés egyoldalú meghatározása (315-319. §§) • BGB 315. § (A teljesítés meghatározása az egyik fél részéről): - a teljesítést a „méltányos mérlegelés” elvének szem előtt tartásával kall meghatározni, - a teljesítés csak abban az esetben kötelező, ha megfelel a méltányosságnak, - a teljesítés meghatározásának ítéleti pótlása (a munkajogból hiányzik).

 21. GewO (1869, 2003: valamennyi munkajogviszonyban alkalmazandó) VII. Cím, I. Általános munkajogi alapelvek (105-110. §§) • GewO 106. § (A munkáltató utasítási joga): - a munkáltató a teljesítés (munkavégzés) tartalmát, helyét és idejét méltányos mérlegeléssel jogosult konkretizálni (feltéve, hogy azt munkaszerződés, üzemi megállapodás, kollektív szerződés vagy jogszabály nem tartalmazza), - ugyanígy: az üzem rendjét és a munkavállaló magatartását, - a mérlegelés során figyelembe kell venni a munkavállaló fogyatékosságát is (Mt. 51. § /5/bekezdés: „az ésszerű alkalmazkodás” feltételeit biztosítani kell).

 22. A korábbi Mt-ben: - (csak) az ún. speciális munkáltatói utasításokhoz kapcsolódó szabályként „az aránytalan sérelem” tilalma, - korábbi Mt. 83/A. § (2) bekezdés: az átirányítás„aránytalan sérelmet” nem okozhat, - korábbi Mt. 105. § (4) bekezdés: a 83/A. § (2) bekezdésének alkalmazása a kiküldetés során, továbbá speciális tilalom (korábbi Mt. 105. § /3/ bekezdés), - korábbi Mt. 106. § (6) bekezdés: a 83/A. § (2) bekezdés alkalmazása a kirendelés során, továbbá speciális tilalom (korábbi Mt. 106. § /6/ bekezdés alapján a korábbi Mt. 105. § /3/ bekezdés alkalmazása), - korábbi Mt. 127. § (2) bekezdés: a rendkívüli munkavégzés… ”aránytalan terhet” nem jelenthet, továbbá speciális tilalmak (korábbi Mt. 127. § /6/-/7/ bekezdés), - a bírói gyakorlatban is: az érvénytelen utasítás tényállása (korábbi Mt. 104. § (2) bekezdés első mondat).

 23. Tartalmilag (az új Mt-ben): - általános szabály (nem csupán a speciális utasításokra irányadó, de azokra is /változatlanul/), - a munkáltatói teljesítés-meghatározás (konkretizálás) a munkavállaló érdekeinek „méltányos mérlegelésével”, - munkavállalói érdek: személyes, családi stb. körülmények.

 24. Az Mt. 53. § szerinti foglalkoztatásnál: - az eltérő munkakörben való foglalkoztatás esetében a generáklauzula (Mt. 6. § /3/ bekezdés) érvényesül, - a szerződéses („szokásos”) munkahelytől eltérő helységben való foglalkoztatás esetében a generálklauzula és változatlanul speciális tilalmak: Mt. 53. § (3)-(4) bekezdés – a korábbinál szélesebb körben (csak „hozzájárulásával”). • Mt. 108. § - rendkívüli munkavégzés (általános és speciális tilalom)

 25. A jogkövetkezmények: - a „hibás mérlegeléssel” történő utasítás (teljesítés-meghatározás) érvénytelen (semmis), - Mt. 15. § (5) bekezdés: „a munka irányításával összefüggő munkáltatói jognyilatkozat tekintetében a 20-26. §-ban foglaltakat (képviselet, alakiság, közlés, határidő, időtartam) megfelelően alkalmazni kell”, - azaz: az Mt. 27-29. §-ban (érvénytelenség) foglaltakat nem kell alkalmazni,…. - …de: Mt. 15. § (3) bekezdés: a megállapodás szabályainak megfelelő alkalmazása az egyoldalú jognyilatkozatok esetében, - „a munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütköző” megállapodás semmissége – érvénytelen – de: „más jogkövetkezmény”: Mt. 54. § (2) bekezdés: az utasítás megtagadásának joga, - gyakorlatilag: a munkaviszony - azonnali hatályú – munkáltatói felmondása (Mt. 78. §) vagy a jogkövetkezmények… (Mt. 56. §) körében – szemléletileg azonosan a korábban kialakult bírói gyakorlattal.

 26. Egyéb változások…. • Mt. 6. § (4) bekezdés: a felek kölcsönös tájékoztatási kötelezettsége. • Mt. 18. § (1) bekezdés(!): a tájékoztatás ideje és módja: lehetővé tegye a másik fél számára a jog gyakorlását és kötelesség teljesítését. • Sajátosan a korábbi felmondási tilalmak körében – szemben azok „objektív” felfogásával. • Mt. 65. § (3) bekezdés – munkavállalói tájékoztatás a felmondás közlését megelőzően – vitatható….

 27. Mt. 8. § (2) bekezdés – a munkaidőn kívüli munkavállalói magatartás szabálya – korlátozás a munkaviszony rendeltetésére tekintettel (szükséges és arányos mértékben) – nem kívánt túlmenni a LB korábbi gyakorlatán. • Mt. 8. § (3) bekezdés – a munkavállalói vélemény-nyilvánítási jogának korlátozása - nem kívánt túlmenni a LB korábbi gyakorlatán. • Mt. 11. § - a munkavállaló ellenőrzésének általános szabálya (a technikai eszközök alkalmazásáról előzetes tájékoztatás/!/). • Az egyenlő bánásmód követelménye (a differenciálás szempontjai: a munkaerő-piaci viszonyok – Mt. 12. § (3) bekezdés - egyértelműsítési szándék) – a 2003. évi CXXV. tv. változatlanul irányadó– a probléma a „több telephelyes” munkáltatóknál alkalmazott megkülönböztetés esetében (az előadóművészet körében feltehetően nem jön szóba)..

 28. Kérdésben: a munkavállalókat tájékoztatni kell-e a technikai eszköz alkalmazásáról és személyes adataiknak kiadásáról? - Mt.10-11. § - tájékoztatási kötelezettség, - Mt. 18. § (2) bekezdés – a tájékoztatás módja, - csak az új munkavállalóknál vagy a korábbiaknál is? – a korábbiaknál is, ha nem történt meg.

 29. A jognyilatkozatok (általános) szabályai körében…. • A jognyilatkozatok tipizálása (Mt. 14-19. §§). • Új elem: az egyoldalú kötelezettségvállalás (ld. fent). • Új elem: a feltétel (Mt. 19. §) – a bontó vagy hátrányosan módosító feltétel kikötésének tilalma (érvénytelensége) a munkaviszonyban/közalkalmazotti jogviszonyban!!!, de pl.: az egyoldalú munkáltatói kötelezettségvállalás, tanulmányi szerződés esetében nem.

 30. A jognyilatkozatok megtételének módjával kapcsolatosan… • Mt. 20. §: a munkáltatói jogkör átruházásának (megosztásának) kérdése – korlátozására irányuló jogalkotói szándék nincs - utólagos jóváhagyás lehetséges. • Mt. 21. §: a munkavállaló képviselete lehetséges a jognyilatkozatok esetében (meghatalmazás alapján vagy – akadályoztatása esetén meghatalmazás nélkül is a hozzátartozó). • 22. §: Az alaki kötöttség: - indokolási kötelezettség a törvényben meghatározott esetben (nem általában az egyoldalú nyilatkozatoknál), - az elektronikus dokumentum és közlése (Mt. 24. § /1/ bekezdés – a hozzáférhetőség – bizonyítási kötelezettség), - a jogorvoslatról való kioktatás elmaradása – az igény hat hónapon túl ekkor sem érvényesíthető.

 31. Mt. 24. § (2) bekezdés: a kézbesítési vélelem változó szabálya. • Mt. 28. §: a megtámadás (30 nap – hat hónapos jogvesztő határidővel – különösen a közös megegyezéses megszüntetéseknél). • Mt. 29. §: az érvénytelenség jogkövetkezményei – Mt.82-84. §§: a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei a munkavállaló általi sikeres megtámadás esetén (saját jognyilatkozata és közös megegyezés).

 32. A munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony létesítésének kérdései • A háttérben meghúzódó alapkérdés: a felek által létesített jogviszony minősítésének kérdése. • Az Mt. mellőzi a korábbi Mt. 75/A. §-ban foglalt szabályt. • Hatályon kívül a 7001/2005. FMM-PM együttes irányelv a jogviszonyok minősítéséről, de….

 33. Korábbi 7001/2005. FMM-PM együttes irányelv • A szerződés típusának a felek általi megválaszthatósága. • A választott típusok elhatárolásának szempontjai: a) Elsődleges minősítő jegyek - a tevékenység jellege, a munkakörként való feladat-meghatározás, - a személyes munkavégzési kötelezettség, - foglalkoztatási kötelezettség és rendelkezésre állási kötelezettség, - alá-fölérendeltség, b) Másodlagos minősítő jegyek - irányítási, utasítási és ellenőrzési jog, - a munkavégzés időtartama és annak beosztása, - a munkavégzés helye, - a munka díjazása, - a munka eszközei (erőforrások, anyagok), - a biztonságos munka feltételei, - írásbeliség. • Viszonylagos elhatárolási szempontok (összességükben mérlegelendők).

 34. A minősítés (gyakorlati) konzekvenciái: - a munkajog védelmi szabályainak érvényesülése, - a munkaügyi ellenőrzés, - a jogviszony megszüntetésének módja és a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei - a felelősség, - a bírósági hatáskör és illetékesség, - a közterhek viselésének módja és mértéke.

 35. A munkaszerződés • Az alanyokra vonatkozó szabályok változatlanok, …. - kivéve: a cselekvőképtelen munkavállaló munkaviszonya, ld. az ún. atipikus munkaviszonyok körében (Mt. 21. § (/5/ bekezdés a jognyilatkozataira, Mt. 212. §, kártérítési felelőssége nincs), - kivéve: Mt. 21. § (4) bekezdés: a korlátozottan cselekvőképes munkavállaló csak a törvényes képviselő hozzájárulásával köthet (módosíthat) munkaszerződést, szüntethet meg munkaviszonyt, illetve vállalhat egyoldalúan kötelezettséget.

 36. A szerződéskötés lényeges szabályai változatlanok (kivéve: a munkahely kikötése nem kötelező érvényességi kellék) – Mt. 45. §: a „szokásos munkahely” problémája. • Az írásbeliség, illetve elmaradásának szabálya változatlan (Mt. 44. §).

 37. Mt. 43. § - jogszabály (nem KSZ!!!) eltérő rendelkezése hiányában az eltérés a munkavállaló javára (kivétel pl.: Mt. 139. § /2/ bekezdés a bérpótlékok tekintetében – „eltérő megállapodás hiányában” fordulattal). • A munkaviszony kezdete: a munkaszerződés eltérő rendelkezése hiányában a szerződéskötést követő nap!!! (A Tbj. 7. § /2/ bekezdés hatályon kívül.) • A próbaidő: munkaszerződésben – három hónap – egyszeri meghosszabbítás (ezen időtartamon belül) – kollektív szerződés: legfeljebb hat hónap (egyszeri meghosszabbítás - vitás). • Mt. 49. § (2) bekezdés - az elállás törvényi lehetősége a szerződéskötést követően.

 38. A munkáltatói tájékoztatási kötelezettséghez kapcsolódóan (Mt. 46-47. §): - a tájékoztatás tartalma változott (szakszervezet, ÜT), - határideje 15 nap (a változás esetén is), - egy hónapnál rövidebb munkaviszony vagy heti nyolc óránál rövidebb munkaidő esetén csak a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

 39. A munkaszerződéses megállapodások egyes kérdéseihez…. • Mt. 92. § (2) bekezdés: készenléti jellegű munkakör (Mt. 91. §)…. • Csak munkaszerződésben, de…. • Mth. 85. § (7) bekezdés az Mt. 99. § módosításáról, • A napi 24 óra, illetve heti 72 óra munkaidőről külön írásos megállapodás – felmondható (15 nap, a naptári hónap, illetve a keret végére).

 40. Mt. 92. § (4) bekezdés: az általánosnál rövidebb teljes munkaidőben való megállapodás munkaszerződésben, • KSZ is előírhatja, • De: a köztulajdonban álló munkáltatók esetében: Mt. 205. § alapján érvénytelen a megállapodás, kivéve, ha egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében kötötték (ugyanígy: a munkaközi szünet nem számítható be a munkaidőbe). • Mth.: azonnal hatályos!!!! (A kollektív szerződések és munkaszerződések érvénytelensége.)

 41. Mt. 92. § (5) bekezdés: részmunkaidő, • Csak a felek munkaszerződéses megállapodása alapján, • Ennek hiányában: teljes munkaidő.

 42. Mt. 137. § (3) bekezdés: a teljesítménybér, • Teljesítménybér – teljesítménykövetelmény alapján megállapított munkabér, • Csak munkaszerződésben: - kizárólag teljesítménybér, - vegyes díjazásnál, ha az időbér nem éri el az alapbér (legalább minimálbér) összegét. • Teljesítménykövetelmény: a korábbi szabályok a korrekció mellőzésével, de a bizonyítási kötelezettség megfordításával (a megfelelőség és teljesíthetőség tekintetében).

 43. Mt. 139. § (2) bekezdés: a pótlék alapja, • „eltérő megállapodás hiányában” az alapbér, • a munkavállalóra „hátrányos” eltérés is érvényes • KSZ is eltérhet az Mt. szabályától.

 44. Mt. 143. § (1) bekezdés: pótlék vagy szabadidő a rendkívüli munkaidő, kereten (elszámolási időszakon) felül végzett munka idejére • Mth. 85. § (15) bekezdés: főszabály: pótlék, megállapodás alapján: szabadidő, • Kiadása: következő hónapban, keret (elszámolási időszak) végéig, kereten felül végzett munka esetén a következő keret végéig, megállapodás alapján: a következő naptári év végéig (összegyűjthető és átvihető).

 45. Mt. 189. §: a munkavállalói biztosíték, • A felek írásbeli megállapodása alapján, • Pénzt/értéket átvevő vagy kifizető munkavállalóval, vagy őt ellenőrzővel, • Egyhavi alapbér, • Számlán kell elhelyezni, • Megszűnéskor vagy a munkakör változásakor visszafizetés (kamattal), • Felhasználása: kártérítésre (a levonás szabályai szerint – csak végrehajtható határozat alapján).

 46. Mt. 65. § (2) bekezdés: a felmondás kizárása, • a felek megállapodása alapján, • a munkaviszony kezdetétől(!) számított legfeljebb egy évig.

 47. A határozott idejű munkaviszony (Mt. 192. §) - a munkaszerződésben, - megállapítása: a feltétel érvénytelensége, - öt év/megismétlés esetében is, - a „továbbdolgozási” szabály hiánya, de….(Mt. 44. § alkalmazása) - Mth. 85. § (21) bekezdés az Mt. 194. § (4) bekezdés pontosítására (az érvénytelenség a megismétlés esetében). - De: Eamtv. 28. §: a határozott idejű jogviszony különös szabályai vezetők és művészi/művészeti munkakör esetében (ld. alább).

 48. Továbbá az ún. atipikus munkaviszonyok (Mt. 192. és köv. §§) körében – ld. külön • Mt. 193. §: munkavégzés behívás alapján (részmunkaidő, max. 6 óra, legfeljebb 4 havi keret, három nappal megelőző behívás). • Mt. 194. §: a munkakör megosztása (több munkavállaló, munkaszerződésben, „kötelező helyettesítés”, kötetlen munkarend, megállapodás a munkabér arányában). • Mt. 195. §: a több munkáltató által létesített munkaviszony (a munkabér-fizetési kötelezettség munkaszerződésben, egyetemleges munkáltatói felelősség, megállapodás a megszüntetésről /ennek hiányában bármelyik fél megszüntetheti/).

 49. Mt. 196-197. §§: a távmunka (munkaszerződés alapján). • Mt. 198-199. §§: bedolgozói jogviszony (munkaszerződés alapján). • Mt. 201-203. §§: az egyszerűsített foglalkoztatás (munkaszerződés, szóban vagy minta-szerződés alkalmazásával).

 50. A vezető állású munkavállaló (Mt. 208-211.§§) - a vezető fogalma – Mt. 208. §, - vezető I.: a munkáltató vezetője és a közvetlen irányítása alatt álló, helyettesítésére jogosult munkavállaló - vezető II.: munkaszerződés alapján – kiemelkedő vagy bizalmi tevékenység – 7Xminimálbér

More Related