zadania dla nbp i sektora bankowego zwi zane z wprowadzeniem banknot w i monet euro w polsce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zadania dla NBP i sektora bankowego związane z wprowadzeniem banknotów i monet euro w Polsce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zadania dla NBP i sektora bankowego związane z wprowadzeniem banknotów i monet euro w Polsce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Zadania dla NBP i sektora bankowego związane z wprowadzeniem banknotów i monet euro w Polsce - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Zadania dla NBP i sektora bankowego związane z wprowadzeniem banknotów i monet euro w Polsce. Narodowy Bank Polski Departament Emisyjno-Skarbcowy Dariusz Wiejak Warszawa, marzec 2009 r. ZAGADNIENIA. Postępowanie z banknotami euro powracającymi z obiegu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zadania dla NBP i sektora bankowego związane z wprowadzeniem banknotów i monet euro w Polsce' - baakir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zadania dla nbp i sektora bankowego zwi zane z wprowadzeniem banknot w i monet euro w polsce

Zadania dla NBP i sektora bankowego związane z wprowadzeniem banknotów i monet euro w Polsce

Narodowy Bank Polski

Departament Emisyjno-Skarbcowy

Dariusz Wiejak

Warszawa, marzec 2009 r.

zagadnienia
ZAGADNIENIA
 • Postępowanie z banknotami euro powracającymi z obiegu
 • Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych banknotów euro
 • Weryfikacja autentyczności monet euro oraz postępowanie z monetami euro nienadającymi się do obiegu
 • Konwergencja usług gotówkowych Eurosystemu
zagadnienia1
ZAGADNIENIA
 • Postępowanie z banknotami euro powracającymi z obiegu
 • Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych banknotów euro
 • Weryfikacja autentyczności monet euro oraz postępowanie z monetami euro nienadającymi się do obiegu
 • Konwergencja usług gotówkowych Eurosystemu
post powanie z banknotami euro powracaj cymi z obiegu
Postępowanie z banknotami euro powracającymi z obiegu
 • Postępowanie z banknotami euro powracającymi z obiegu: Ramowe zasady wykrywania fałszerstw oraz sortowania banknotów według jakości przez instytucje kredytowe i podmioty zawodowo zajmujące się obsługą gotówki.

– dokument przyjęty przez EBC 16.12.2004 r.

.

post powanie z banknotami euro powracaj cymi z obiegu1
Postępowanie z banknotami euro powracającymi z obiegu
 • Główne cele dokumentu:
 • Udzielenie pomocy instytucjom kredytowym i innym podmiotom zawodowo zajmującym się obsługą gotówki w wypełnieniu obowiązków, jakie nakłada na nie art. 6 rozporządzenia Rady nr 1338/2001.
post powanie z banknotami euro powracaj cymi z obiegu2
Postępowanie z banknotami euro powracającymi z obiegu
 • Rozporządzenie Rady nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem.
 • Wydane 28 czerwca 2001 r. i znowelizowane 18.12.2008 r.
 • Obowiązki instytucji w obsłudze i publicznym rozprowadzaniu banknotów i monet (art. 6):
 • sprawdzanie autentyczności otrzymywanych banknotów i monet euro, które zamierzają ponownie wprowadzić do obiegu,
 • wycofywanie z obiegu i przekazywanie właściwym organom krajowym wszystkich otrzymanych banknotów i monet euro, co do których wiadomo lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że są sfałszowane,
post powanie z banknotami euro powracaj cymi z obiegu3
Postępowanie z banknotami euro powracającymi z obiegu
 • w odniesieniu do banknotów euro weryfikację należy przeprowadzać zgodnie z procedurami określonymi przez EBC, tj. zgodnie z przyjętymi przez EBC ramowymi zasadami wykrywania fałszerstw oraz sortowania banknotów według jakości przez instytucje kredytowe i podmioty zawodowo zajmujące się obsługą gotówki.
post powanie z banknotami euro powracaj cymi z obiegu4
Postępowanie z banknotami euro powracającymi z obiegu
 • Zgodnie z rozporządzeniem 1338/2001 w państwach spoza strefy euro kontrolę autentyczności banknotów i monet euro przeprowadza:
  • odpowiednio przeszkolony personel,
  • urządzenie do sortowania banknotów i monet wyszczególnione w wykazie opublikowanym
   • przez EBC w odniesieniu do banknotów,
   • przez KE w odniesieniu do monet.
post powanie z banknotami euro powracaj cymi z obiegu5
Postępowanie z banknotami euro powracającymi z obiegu
 • Główne cele ramowych zasad (cd.):
 • Skuteczna realizacja wspólnej polityki dotyczącej powtórnego wprowadzania banknotów do obiegu przez instytucje kredytowe i inne podmioty zawodowo zajmujące się obsługą gotówki.
 • Zalecenie instytucjom kredytowym i innym podmiotom zawodowo zajmującym się obsługą gotówki przestrzegania standardów należytej staranności przy obsłudze banknotów euro.
post powanie z banknotami euro powracaj cymi z obiegu6
Postępowanie z banknotami euro powracającymi z obiegu
 • Główne postanowienia ramowych zasad:
 • Banknoty powracające z obiegu muszą być sprawdzane pod względem autentyczności i jakości obiegowej.
 • Banknoty wydawane klientom za pośrednictwem bankomatów muszą być sprawdzone pod względem autentyczności i jakości obiegowej przy pomocy urządzeń do obsługi gotówki.
 • Dopuszcza się wydanie w kasie banknotów, których autentyczność i jakość obiegową sprawdził wykwalifikowany personel ręcznie.
 • Banknotów niesprawdzonych pod kątem autentyczności i jakości obiegowej nie wprowadza się ponownie do obiegu.
post powanie z banknotami euro powracaj cymi z obiegu7
Postępowanie z banknotami euro powracającymi z obiegu
 • W oddziałach banków o bardzo niskich obrotach gotówkowych:
  • jakość obiegowa banknotów przeznaczonych do bankomatów może być sprawdzana ręcznie przez wykwalifikowany personel; weryfikację autentyczności przeprowadza się przy użyciu urządzeń przetestowanych z wynikiem pozytywnym przez jeden z krajowych banków centralnych Eurosystemu,
  • instytucje kredytowe, w ścisłej współpracy z krajowymi bankami centralnymi, ograniczą liczbę banknotów, których jakość obiegowa nie jest weryfikowana maszynowo.
post powanie z banknotami euro powracaj cymi z obiegu8
Postępowanie z banknotami euro powracającymi z obiegu
 • Siła wyższa

W przypadku wystąpienia siły wyższej, skutkującej poważnym zakłóceniem podaży banknotów, weryfikację autentyczności i jakości obiegowej może przeprowadzać, tymczasowo i w drodze wyjątku, wykwalifikowany personel, zgodnie z wymogami określonymi w ramowych zasadach.

post powanie z banknotami euro powracaj cymi z obiegu9
Postępowanie z banknotami euro powracającymi z obiegu
 • Wymagania w zakresie sprawozdawczości po wprowadzeniu euro w Polsce.
 • Instytucje kredytowe i inne podmioty zawodowo zajmujące się obsługą gotówki będą regularnie dostarczać do NBP informacje określone w wytycznych EBC z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2.
post powanie z banknotami euro powracaj cymi z obiegu10
Postępowanie z banknotami euro powracającymi z obiegu
 • Nadzór banku centralnego nad jakością obiegu gotówkowego
 • NBP będzie mógł przeprowadzać inspekcje w siedzibach podmiotów zawodowo zajmujących się obsługą gotówki w celu sprawdzenia poprawności funkcjonowania maszyn do obsługi banknotów oraz stosowanych procedur.
post powanie z banknotami euro powracaj cymi z obiegu11
Postępowanie z banknotami euro powracającymi z obiegu
 • W krajach, które przystąpią do strefy euro po 2009 r.:
 • Banki centralne będą zobowiązane do wprowadzenia ramowych zasad do krajowych przepisów przed wprowadzeniem do obiegu banknotów i monet euro.
 • Od daty wprowadzenia banknotów i monet euro do obiegu instytucje kredytowe oraz podmioty profesjonalnie zajmujące się obróbką gotówki w danym kraju będą miały 12 miesięcy na wdrożenie ramowych zasad do swojej działalności operacyjnej oraz dostosowania maszyn i urządzeń do sortowania i wydawania gotówki do wymagań zawartych w ramowych zasadach.
zagadnienia2
ZAGADNIENIA
 • Postępowanie z banknotami powracającymi z obiegu
 • Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych banknotów euro
 • Weryfikacja autentyczności monet euro oraz postępowanie z monetami euro nienadającymi się do obiegu
 • Konwergencja usług gotówkowych Eurosystemu
wymiana zniszczonych lub uszkodzonych banknot w euro
Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych banknotów euro
 • Decyzja EBC z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofania banknotów euro.
 • NBP będzie wymieniać w pełnej wartości zniszczone lub uszkodzone banknoty euro w następujących przypadkach:
 • kiedy przedstawione zostaje ponad 50 % banknotu euro,
 • kiedy przedstawione zostaje 50 % lub mniej banknotu euro, jeżeli wnioskodawca udowodni, że brakujące części zostały nieodwracalnie zniszczone.
wymiana zniszczonych lub uszkodzonych banknot w euro1
Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych banknotów euro
 • Jeżeli przedstawione zostaną banknoty euro poplamione tuszem, skażone lub impregnowane: pisemne wyjaśnienie dotyczące rodzaju plam, skażenia lub impregnacji dostarcza wnioskodawca.
 • Jeżeli banknoty euro zostaną odbarwione przez aktywowane urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą i są przedstawione przez osoby zawodowo zajmujące się obrotem banknotami, powinny one dostarczyć oświadczenie na piśmie dotyczące okoliczności neutralizacji.
wymiana zniszczonych lub uszkodzonych banknot w euro2
Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych banknotów euro
 • Jeżeli NBP dowie się lub będzie miał wystarczające powody, by uważać, że banknoty euro zostały celowo zniszczone lub uszkodzone, odmówi wymiany i zatrzyma banknoty.
 • Banknoty euro, które są zniszczone lub uszkodzone w niewielkim stopniu, np. mają adnotacje, liczby lub krótkie zdania, z zasady nie będą uważane za banknoty celowo zniszczone lub uszkodzone.
wymiana zniszczonych lub uszkodzonych banknot w euro3
Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych banknotów euro
 • Jeżeli NBP dowie się lub będzie miał wystarczające powody, aby uważać, że zostało popełnione przestępstwo, odmówi wymiany zniszczonych lub uszkodzonych banknotów euro i zatrzyma je, za potwierdzeniem odbioru.
 • Jeżeli banknoty euro zostaną zniszczone lub uszkodzone hurtem z powodu użycia urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą: będą musiały być przedstawiane do wymiany w paczkach po 100 banknotów.
wymiana zniszczonych lub uszkodzonych banknot w euro4
Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych banknotów euro
 • Opłaty za wymianę zniszczonych lub uszkodzonych banknotów euro:
 • NBP będzie zobowiązany do pobierania opłat od osób zawodowo zajmujących się obrotem banknotami, kiedy zwrócą się one o wymianę banknotów, które zostały zniszczone lub uszkodzone przez użytkowanie urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą.
 • Opłata pobierana będzie wyłącznie gdy wymienianych jest co najmniej 100 zniszczonych lub uszkodzonych banknotów euro. Opłata wyniesie 10 centów za jeden zniszczony lub uszkodzony banknot euro.
 • Nie będzie pobierana opłata, jeżeli banknoty euro zostały zniszczone lub uszkodzone w związku z usiłowaniem rabunku lub kradzieży lub rzeczywistym rabunkiem lub kradzieżą.
zagadnienia3
ZAGADNIENIA
 • Postępowanie z banknotami powracającymi z obiegu
 • Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych banknotów euro
 • Weryfikacja autentyczności monet euro oraz postępowanie z monetami euro nienadającymi się do obiegu
 • Konwergencja usług gotówkowych Eurosystemu
weryfikacja autentyczno ci monet euro oraz post powanie z monetami euro nienadaj cymi si do obiegu
Weryfikacja autentyczności monet euro oraz postępowanie z monetami euro nienadającymi się do obiegu
 • Zalecenie Komisji z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu.
 • Cele zalecenia:
 • udzielenie pomocy instytucjom kredytowym i innym podmiotom zawodowo zajmującym się obsługą gotówki w wypełnieniu obowiązków, jakie nakłada na nie art. 6 rozporządzenia Rady nr 1338/2001,
 • skuteczna realizacja wspólnej polityki dotyczącej powtórnego wprowadzania monet do obiegu przez instytucje kredytowe i inne podmioty zawodowo zajmujące się obsługą gotówki,
weryfikacja autentyczno ci monet euro oraz post powanie z monetami euro nienadaj cymi si do obiegu1
Weryfikacja autentyczności monet euro oraz postępowanie z monetami euro nienadającymi się do obiegu
 • zalecenie instytucjom kredytowym i innym podmiotom zawodowo zajmującym się obsługą gotówki przestrzegania standardów należytej staranności przy obsłudze monet euro,
 • zalecenie stosowania właściwej praktyki w zakresie zwrotu równowartości monet nienadających się do obiegu.
weryfikacja autentyczno ci monet euro oraz post powanie z monetami euro nienadaj cymi si do obiegu2
Weryfikacja autentyczności monet euro oraz postępowanie z monetami euro nienadającymi się do obiegu
 • Zasady powtórnego wprowadzania monet euro do obiegu
 • Wymóg weryfikacji autentyczności powinien dotyczyć przynajmniej trzech najwyższych nominałów monet (2 euro, 1 euro, 50 centów).
 • Liczba monet euro rocznie, których autentyczność należy poddać weryfikacji w państwach strefy euro powinna stanowić co najmniej 10% odpowiednich nominałów wyemitowanych przez dane państwo strefy euro w roku poprzednim.
 • Przynajmniej raz w roku powinny być przeprowadzane testy kontrolne maszyn sortujących.
 • Monety fałszywe bądź podejrzane co do autentyczności przekazuje się niezwłocznie właściwym władzom zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1338/2001.
weryfikacja autentyczno ci monet euro oraz post powanie z monetami euro nienadaj cymi si do obiegu3
Weryfikacja autentyczności monet euro oraz postępowanie z monetami euro nienadającymi się do obiegu
 • Postępowanie z monetami nienadającymi się do obiegu ze względu na stopień zużycia lub uszkodzenia.
 • Monetę uznaje się za nienadającą się do obiegu, jeśli jej wymiary odbiegają od przyjętych o 0,3 mm i/lub jej waga różni się o 5% od przyjętej.
 • Każde państwo strefy euro powinno zagwarantować na swoim terytorium zwrot równowartości za monety nienadające się do obiegu bez względu na wizerunek strony narodowej.
 • Opłata za wymianę powinna być taka sama we wszystkich państwach strefy euro i powinna wynosić 5% wartości nominalnej wymienianych monet. Z opłaty tej może zostać zwolniony raz w roku maksymalnie jeden kilogram monet nienadających się do obiegu przedstawianych do wymiany przez jeden podmiot.
weryfikacja autentyczno ci monet euro oraz post powanie z monetami euro nienadaj cymi si do obiegu4
Weryfikacja autentyczności monet euro oraz postępowanie z monetami euro nienadającymi się do obiegu
 • Może zostać pobrana opłata dodatkowa w wysokości 15% wartości nominalnej wymienianych monet, jeśli wśród nich znajdują się monety fałszywe i/lub w sformowanym opakowaniu występują nieprawidłowości.
 • Możliwe jest przyznanie ogólnego zwolnienia z opłat, jeśli współpraca z danymi jednostkami jest ścisła i regularna.
 • Monety nienadające się do obiegu pakuje się w worki lub pojemniki zawierające: 500 szt. monet o nominałach 2 EUR lub 1 EUR, 1 000 szt. monet o nominałach 0,50 EUR, 0,20 EUR, 0,10 EUR, 2 000 szt. monet o nominałach 0,05 EUR, 0,02 EUR i 0,01 EUR.
zagadnienia4
ZAGADNIENIA
 • Postępowanie z banknotami powracającymi z obiegu
 • Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych banknotów euro
 • Weryfikacja autentyczności monet euro oraz postępowanie z monetami euro nienadającymi się do obiegu
 • Konwergencja usług gotówkowych Eurosystemu
konwergencja us ug got wkowych eurosystemu
Konwergencja usług gotówkowych Eurosystemu
 • Eurosystem przyjął w 2007 r. plan przedsięwzięć, których realizacja w średnim okresie ma przyczynić się do większego ujednolicenia usług gotówkowych świadczonych przez krajowe banki centralne Eurosystemu.
 • Większa konwergencja usług jest istotna ponieważ pozwoli:
 • uczestnikom rynku – w szczególności prowadzącym gotówkową działalność transgraniczną – czerpać korzyści z istnienia wspólnej waluty,
 • osiągnąć warunki wolnej konkurencji na rynku gotówkowym.
 • Eurosystem nie przewiduje opracowania powszechnie obowiązującego systemu zaopatrywania w gotówkę.
konwergencja us ug got wkowych eurosystemu1
Konwergencja usług gotówkowych Eurosystemu
 • Eurosystem uzgodnił następujące elementy harmonizacji:
 • Zapewnienie zdalnego dostępu do usług gotówkowych krajowych banków centralnych.
 • Zapewnienie klientom profesjonalnym możliwości deponowania monet w krajowych bankach centralnych.
konwergencja us ug got wkowych eurosystemu2
Konwergencja usług gotówkowych Eurosystemu
 • Elektroniczna wymiana danych dotyczących wpłat i wypłat gotówki z klientami profesjonalnymi.
 • Zniesienie wymogu wydawania i deponowania banknotów w formie uporządkowanej.
konwergencja us ug got wkowych eurosystemu3
Konwergencja usług gotówkowych Eurosystemu
 • Wydłużenie godzin świadczenia usług gotówkowych i ustalenie środków o podobnych skutkach.
 • Wspólne standardy pakowania w ramach bezpłatnych usług gotówkowych oferowanych przez krajowe banki centralne.