sprawozdanie z dzia alno ci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sprawozdanie z działalności PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sprawozdanie z działalności

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 164
wang-summers

Sprawozdanie z działalności - PowerPoint PPT Presentation

263 Views
Download Presentation
Sprawozdanie z działalności
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sprawozdaniez działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie za 2006 rok

 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremiejest jednostką organizacyjną gminy Śrem, realizuje zadania własnez zakresu pomocy społecznej oraz zadania zlecone gminiez zakresu administracji rządowej.

 3. Cele działania Ośrodka: • wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; • umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

 4. Ośrodek jest organizacją zespołu osób i środków materialnych służących realizowaniu polityki społecznej państwa i gminy. Misją Ośrodka jest zapewnienie sprawnego i fachowego realizowania zadań własnych gminy, jak i zleconych w zakresie pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw.

 5. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; • praca socjalna; • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej; • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 6. Zadania własne gminy: • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznejwynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechnienia ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianiu informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach;

 7. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym: • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; • sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

 8. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym: • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatkówna świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; • praca socjalna; • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 9. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym: • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych; • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; • dożywianie dzieci; • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

 10. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

 11. Ośrodek działa w oparciu o przepisy: • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.); • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.); • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); • ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.); • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734, z późn. zm.); • Uchwał Rady Miejskiej w Śremie oraz Zarządzeń Burmistrza Śremu; • innych właściwych i obowiązujących aktów prawnych;

 12. Ośrodek Pomocy Społecznej posiada swoją siedzibę w Śremie przy ulicy Mickiewicza 40. Od 1 lutego 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej posiada swój Oddział w Śremie przy ulicy Okulickiego 3.

 13. Struktura organizacyjnaOśrodka Pomocy Społecznej Siedziba Śrem, Mickiewicza 40 • Kierownik Ośrodka; • Sekcja Ekonomiczno-Administracyjna; • Sekcja Pracowników Socjalnych; • Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej; Oddział Śrem, Okulickiego 3 • Sekcja Świadczeń Rodzinnych; • Sekcja Świadczeń Alimentacyjnych; • Sekcja Dodatków Mieszkaniowych;

 14. Zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej

 15. Spośród 39 zatrudnionych osób: 19pracowników wykonuje swoje zadania i obowiązki kontaktując się bezpośrednio z Klientami, z tego:14osób, to pracownicy socjalni pracujący w rejonach opiekuńczych poza siedzibą Ośrodka.

 16. Zatrudnienie pracowników w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej • Samodzielne stanowisko do spraw kadr – 1 osoba • Sekcja Pracowników Socjalnych – 16 osób • Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej – 7 osób • Sekcja Ekonomiczno – Administracyjna – 7 osób • Sekcja Dodatków Mieszkaniowych – 2 osoby • Sekcja Świadczeń Rodzinnych – 3 osoby • Sekcja Świadczeń Alimentacyjnych – 2 osoby

 17. Wykształcenie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zatrudnia 39 pracowników: • 15 osób z wykształceniem wyższym magisterskim • 5 osób z wykształceniem wyższym – licencjatem • 17 osób z wykształceniem średnim • 2 osoby z wykształceniem podstawowym

 18. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej podejmują działania zmierzające dopodnoszenia swoich kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez podejmowanie studiów wyższych, udział w szkoleniach i samokształcenie.

 19. W 2006 roku 7 pracowników podjęło dokształcanie w Kolegiach,na studiach wyższych i podyplomowych. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej czynnie uczestniczyliw18szkoleniach, seminariach i warsztatach zawodowych.

 20. Tematyka szkoleń: • Szkolenie doskonalające: „Skuteczny pracownik socjalny” – 4 osoby. • Szkolenie w zakresie „Instrukcji kancelaryjnej” – 4 osoby. • Konferencja: „Budowanie lokalnego systemu opieki nad rodziną”– 2 osoby. • Seminarium: „Sekty – ukryte zagrożenia” – 2 osoby. • Szkolenie: „Warsztaty z zakresu kontraktu socjalnego” – 1 osoba. • Seminarium międzynarodowe: „Młodzież niepełnosprawna w przestrzeni społecznej – ścieżki ku normalizacji” – 2 osoby. • Konferencja: „Społeczeństwo obywatelskie – Wspólna sprawa” – 2 osoby. • Sympozjum: „Zrozumieć rodzinę wielodzietną” – 3 osoby. • Szkolenie: „Aktualne problemy w pracy z klientem pomocy społecznej” – 1 osoba. • Seminarium: „Badanie efektywności pomocy dla grup szczególnego ryzyka” – 2 osoby.

 21. Tematyka szkoleń: • Konferencja: „Dobre praktyki w rozwiązywaniu problemów osób starszych” – 1 osoba. • Szkolenie: „Zasady gospodarki finansowej” – 1 osoba. • Warsztaty szkoleniowo-doradcze: „Kuźnia projektów” – 1 osoba. • Szkolenie: „Uregulowania prawne w zakresie Prawa zamówień publicznych” – 1 osoba. • Konferencja regionalna: „Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013” – 1 osoba. • Szkolenie: „Nowelizacja przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych i orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego” – 1 osoba. • Szkolenie z zakresu stosowania przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – 4 osoby. • Szkolenia wewnętrzne z zakresu postępowania administracyjnego, archiwizacji dokumentów i instrukcji kancelaryjnej oraz finansów publicznych – 15 osób.

 22. Podejmując samokształcenie i samodoskonalenie, pracownicy mogą korzystać z publikacji i fachowej literatury oraz specjalistycznych czasopism i prasy, m. in. • „Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego”; • „Rzeczypospolita”; • „Problemy społeczne”; • „Pracownik socjalny”; • „Niebieska Linia”; • „Praca socjalna”; • „Fundusze europejskie”;

 23. Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2006 Środki finansowe – ogółem15 461 703 zł w tym: budżet gminy 5 959 595 zł budżet państwa 9 502 108 zł Wydatki w 2006 r. w tym: Pomoc społeczna 4 571 818 zł Dodatki mieszkaniowe 2 392 888 zł Świadczenia rodzinne 7 773 587 zł Zaliczka alimentacyjna 723 410 zł

 24. Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2006

 25. REALIZACJA I FINANSOWANIE ZADAŃ Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Liczba osób uprawnionych do świadczeń pomocy społecznej 3 308, co stanowi 8,25%mieszkańców gminy Śrem Środki finansowe na realizację świadczeń pomocy społecznej – 3 699 691 zł, Realizacja zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych Liczba osób uprawnionych do dodatków mieszkaniowych 5 013, co stanowi 12,5%mieszkańców gminy Śrem Środki finansowe na realizację dodatków mieszkaniowych – 1 936 326 zł, Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Liczba osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych 11 140, co stanowi 27,80%mieszkańców gminy Śrem Środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych – 7 370 755 zł, Realizacja zadań z zakresu zaliczki alimentacyjnej Liczba osób uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej 435, co stanowi 1,1%mieszkańców gminy Śrem Środki finansowe na realizację zaliczki alimentacyjnej – 693 324 zł.

 26. Osoby uprawnione do wsparcia socjalnego

 27. DECYZJE I ROZSTRZYGNIĘCIA wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2006

 28. Liczba odwołań od decyzji administracyjnych wydanych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

 29. Miasto i gmina Śrem liczy 40.101 mieszkańców, w tym tereny wiejskie zamieszkuje 9.731 osób.Zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia14pracowników socjalnych,pracujących w rejonach opiekuńczych.

 30. Zatrudnieni pracownicy socjalni pracują w14 rejonach opiekuńczych. Każdy pracownik socjalny posiada w swoim rejonieokoło 2.864 mieszkańcóworaz około 80 czynnych środowisk,korzystających z systematycznej pomocy finansowej i pracy socjalnej Ośrodka.

 31. Zadania ukierunkowujące działalność pracowników socjalnychzawiera art. 119 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Do obowiązków pracownika socjalnego należy w szczególności: • praca socjalna; • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań; • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy; • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej; • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa; • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin; • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

 32. Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny obowiązany jest: • kierować się zasadami etyki zawodowej; • kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia; • przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę; • udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy; • zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny; • podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie;

 33. Każdorazowo, po podjęciu informacji dotyczącej udzielenie pomocy, pracownik socjalny przeprowadzarodzinny wywiad środowiskowyw miejscu zamieszkania osoby zgłaszającej się o pomoc. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji, wywiad środowiskowy powinien zostać przeprowadzony w ciągu 2 dni, w pozostałych przypadkach – w ciągu 14 dni.W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu środowiskowego sporządza się nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

 34. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej, przyznania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dokonywania oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Pracownik socjalny przeprowadza również rodzinny wywiad środowiskowy dla potrzeb jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy. Ponadto ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczcie alimentacyjnej nałożyła na pracowników socjalnych obowiązek przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego u dłużnika alimentacyjnego na wniosek organu właściwego dłużnika.

 35. Pracownicy socjalni w 2006 roku przeprowadzili3.831 wywiadów środowiskowychw miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej,z czego 3.559 wywiadów przeprowadzonych było dla potrzeb tutejszego Ośrodka,w tym: 99 wywiadów u dłużników alimentacyjnych.Dla potrzeb OPS-ów z terenów innej gminy oraz dla celów innych instytucji, np. Sąduprzeprowadzono 272 wywiady środowiskowe.

 36. Do zadań pracownika socjalnego należy również przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,tzw. wywiadów alimentacyjnych. Powyższy wywiad ma na celu ustalenie z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi wysokości świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia.W 2006 roku pracownicy socjalni przeprowadzi łącznie 429 wywiadów alimentacyjnych, z tego: 161 wywiadów przeprowadzonych byłodla celów OPS-ów z terenów innych gmin.

 37. W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej na pokoju nr 8 znajduje się Pokój przyjęć interesantów – Informacja, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać pełną informację o zasadach i formach pomocy Ośrodka oraz innych organizacji działających na terenie gminy Śrem.Informację można uzyskać telefonicznie lub osobiście.Dyżur na Informacji pełnią pracownicy socjalni w godzinach urzędowania Ośrodka. Od 2005 roku Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie wydłużony został czas pracy Ośrodka – w każdą środę na Informacji pracownik socjalny pełni dyżur do godz. 18.00.Do zadań osoby pełniącej dyżur na Informacji należy również przyjmowanie wniosków o pomoc, wydawanie decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń, a także organizacja pracy w rejonie pozostałych pracowników socjalnych.W 2005 r. przyjęto 3.127 wniosków osób zainteresowanych pomocą finansową oraz udzielono 3.071 rodzinom pomocy w formie pracy socjalnej.

 38. Średnia dzienna ilość przyjęć interesantów na Informacjiwynosi około 57 osób(w tym osoby zgłaszające się po odbiór decyzji administracyjnych)z tego:19 osobom udziela się wsparcia w formie pracy socjalnej,12 osób zgłasza się z wnioskiem o pomoc finansową.

 39. Pomoc społeczna dąży do uaktywnienia podopiecznych oraz przezwyciężenia ich trudnych sytuacji życiowych w taki sposób, by klienci mogli sprostać wymaganiom płynącym ze środowiska społecznego. W dążeniu do przezwyciężenia sytuacji kryzysowej, klient Ośrodka Pomocy Społecznej powinien współpracować z pracownikiem socjalnym. W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, Ośrodek Pomocy Społecznej zawiera kontrakt socjalny, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie kontraktu socjalnego.W 2006 roku zawarto 142 kontakty socjalne, które umożliwiły częściowe pokonanie przez klientów trudnych sytuacji, zwiększenie aktywności i samodzielności.W kilkunastu przypadkach kontrakty wymagały renegocjowania warunków umowy.

 40. Ośrodek Pomocy Społecznej w celu aktywizowania osób bezrobotnych podejmuje działania mające na celu pokonanie przez Klientów barier i przeciwności związanych z długotrwałym pozostawaniem osobą bierną zawodowo.W tym celu zawiera się z klientami kontrakty dotyczące zaangażowania w działania społecznie użyteczne, mające za zadanie pomoc osobom w przezwyciężeniu skutków długotrwałego bezrobocia.W 2006 roku zostało zawartych 41 umów dotyczące zaangażowania w działania pomocowe i społecznie użyteczne.

 41. Specjalista pracy socjalnej, na postawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,realizuje wsparcie osób bezdomnychpolegające na podejmowaniu działań z osobami bezdomnymi w celu wychodzenia z bezdomności oraz współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sprawami osób bezdomnych. Ponadto dokonuje szczegółowej analizy sytuacji życiowej oraz indywidualnych cech osoby bezdomnej, która swoją postawą zgłasza gotowość do przystąpienia do indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności oraz kieruje osoby bezdomne do Schroniska w Nochowie i Schroniska dla kobiet i kobiet z dziećmi.

 42. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności zawiera szczegółowy zakres i rodzaj działań osoby bezdomnej w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych, uwzględniając aktywne współdziałanie osoby bezdomnej oraz zakres i rodzaj działań pracownika socjalnego, polegający w szczególności na pracy socjalnej oraz pomocy m. in. w uzyskaniu należnych świadczeń, uzyskaniu pracy, podjęciu terapii lub leczenia, rozwiązaniu problemów mieszkaniowych i rodzinnych. Umowa w sprawie realizacji programu wychodzenia z bezdomności zostaje zawarta na okres nie krótszy niż 3 miesiące. Nad jego realizacją czuwa specjalista pracy socjalnej. W 2006 roku 52 osoby zgłosiły się do Ośrodka Pomocy Społecznejz prośbą o pomoc z powodu bezdomności, w tym 6 kobiet. 39 osób bezdomnych podpisało umowę w sprawie realizacji programu wychodzenia z bezdomności, z tego 13 osób bezdomnych się usamodzielniło.

 43. W okresie od stycznia do grudnia br. odbyły się 3 spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Komendy Powiatowej Policji oraz przedstawicielami Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem i Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień. Celem spotkań była analiza sytuacji osób bezdomnych na terenie gminy Śrem,ustalenie zasad współpracy, szczególnie w okresie zimowym oraz sprawne podejmowanie interwencji w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych. Ponadto przez cały rok odbywają się systematyczne spotkania specjalisty pracy socjalnej Ośrodka i pracownika socjalnego Fundacji mające na celu wymianę informacji dotyczących osób bezdomnych znajdujących się w Hostelu socjalnym i Schronisku. W ramach prowadzonego wsparcia dla osób bezdomnych, specjalista pracy socjalnej współpracuje z lokalnymi instytucjami i organizacjami: • Fundacją na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem; • Komendą Powiatową Policji w Śremie; • Strażą Miejską w Śremie; • Szpitalem w Śremie; • Przychodniami Lekarza Rodzinnego na terenie miasta Śrem; • Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Śremie; • Towarzystwem Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta w Śremie; • Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Śremie; • Przychodnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Śremie.

 44. Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej powołane zostałycztery Zespoły Pracy Socjalnej,które tworzą zatrudnieni w Ośrodku pracownicy socjalni. Każdy Zespół Pracy socjalnej posiada Lidera, który zarządza organizacją działań oraz realizacją zadań Zespołów Pracy Socjalnej. Podstawowym zadaniem Zespołów Pracy Socjalnej jest świadczenie pracy socjalnej poprzez podejmowanie profesjonalnych i kompleksowych działań oraz nowatorskich rozwiązań.

 45. Do zadań Zespołów Pracy Socjalnej należy: • świadczenie pracy socjalnej; • podejmowanie działań mających na celu wspieranie oraz aktywizowanie osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych oraz dążenie do zapewnienia wszystkim osobom tego wymagającym odpowiednich form wsparcia; • podejmowanie działań naprawczych zmierzających do rozwiązywania problemów klientów i ich usamodzielniania oraz zapobiegania dysfunkcjom; • prowadzenie mediacji mających na celu budowanie korzystnych relacji między członkami rodziny; • opracowywanie i podejmowanie czynności związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym; • prowadzenie poradnictwa polegającego na udzielaniu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin; • podejmowanie interwencji socjalnej; • opracowywanie diagnozy problemów społecznych w gminie Śrem; • podejmowanie działań pomocowych w kierunku zwiększenia oferty pomocowej Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez współuczestniczenie w opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej; • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na polu pomocy społecznej; • promowanie działań wolontarystycznych.

 46. Praca socjalnaprowadzona jest przez pracowników socjalnych w celu poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym;prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. W 2006 roku pracą socjalną objętych zostało 10.917 mieszkańców, tj. 3 071 środowisk rodzinnych.

 47. Poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnegoudziela się osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Poradnictwo prawne obejmuje udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu ochrony praw lokatorów, prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego.Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną. W 2006 roku poradnictwa specjalistycznego udzielono 996 osobom i rodzinom z terenu miasta i gminy Śrem.

 48. Interwencja kryzysowa jest zespołem działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania powstaniu lub pogłębianiu się występujących dysfunkcji. W 2006 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 112 interwencji kryzysowych, w tym 85 interwencji dotyczyło przemocy w rodzinie. 44 interwencje przeprowadzone były wspólnie z innymi instytucjami działającymi na rzecz osób i rodzin dysfunkcyjnych.

 49. Analiza środowisk społeczności lokalnej oraz realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej stwarzają konieczność podejmowania bardzo szerokiej pracy socjalnejz zastosowaniem profesjonalnych form pomocyprzy współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymidziałającym na rzecz osób wymagających pomocy.

 50. Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, której celem jest: • budowanie partnerstwa przejawiającego się we wzmocnieniu lokalnych działań i poprawie jakości życia najuboższych mieszkańców gminy Śrem poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych; • współuczestniczenie przy tworzeniu lokalnych programów i przedsięwzięć, ich opracowywanie oraz realizacja służąca podnoszeniu poziomu życia i zaspokojenia potrzeb mieszkańców społeczności lokalnej; • podejmowanie wspólnie działań w celu zdiagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców gminy Śrem; • współtworzenie sprawnego systemu informacji;