Obrona cywilna w polsce
Download
1 / 18

OBRONA CYWILNA W POLSCE - PowerPoint PPT Presentation


 • 674 Views
 • Updated On :

OBRONA CYWILNA W POLSCE. Systemy alarmowe Obrony Cywilnej. Jednym z przedsięwzięć Obrony Cywilnej jest organizacja systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także

Related searches for OBRONA CYWILNA W POLSCE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OBRONA CYWILNA W POLSCE' - liuz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Systemy alarmowe obrony cywilnej

Systemy alarmowe Obrony Cywilnej

Jednym z przedsięwzięć Obrony Cywilnej jest organizacja systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także

o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia jej odpowiedniego zareagowania.

Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się:

syreny wchodzące w skład centralnych systemów alarmowych miast,

rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne,

radiowęzły radiofonii przewodowej.Struktura obrony cywilnej polski
STRUKTURA OBRONY CYWILNEJ POLSKI

Obrona cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturalnych i formach działania. Jest organicznie zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi, z całym społeczeństwem. Powszechność obrony cywilnej jest jej siłą, ale jednocześnie zobowiązaniem do skutecznej ochrony każdej grupy ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia.


Prawne podstawy funkcjonowania obrony cywilnej rp
Prawne podstawy funkcjonowania Obrony Cywilnej RP

Podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania obrony cywilnej formułuje międzynarodowe prawo wojenne, a zwłaszcza Protokół dodatkowy I z 1977 roku do Konwencji Genewskich z 1949 roku o ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, ratyfikowany przez Polskę 19 września 1991 roku. Polska, współ inicjator i współautor tego dokumentu, ratyfikowała go jako 110 państwo. W świetle unormowań międzynarodowych obrona cywilna oznacza wypełnienie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych, przezwyciężenie ich bezpośrednich następstw i zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. Sposób organizacji, zasady przygotowania i realizowania zadań obrony cywilnej są wewnętrzną sprawą każdego państwa. Powinny one jednoznacznie wynikać z odpowiednich przepisów prawa obowiązującego w danym kraju.


Normy międzynarodowego prawa wojennego mają zastosowanie przede wszystkim w okresie trwania konfliktu zbrojnego. 18 maja 1973 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę o powołaniu w Polsce obrony cywilnej. Obecny jej kształt określa ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku wraz z późniejszymi zmianami o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz wydane na jej podstawie dokumenty wykonawcze, w szczególność: - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie obrony cywilnej; - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin oraz zasad i trybu koordynowania przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej.


Dokumenty te uwzględniają w znacznej mierze postanowienia międzynarodowego prawa wojennego dotyczące obrony cywilnej, w tym zwłaszcza Protokołów dodatkowych I i II do Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku. Stosownie do obowiązujących unormowań prawnych obrona cywilna Rzeczpospolitej Polskiej jest elementem systemu obronnego państwa i stanowi kompleks przedsięwzięć o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, inwestycyjnym, materiałowo - technicznym i zaopatrzeniowym. Przedsięwzięcia te są realizowane przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne jednostki organizacyjne


Mi dzynarodowy znak rozpoznawczy obrony cywilnej
Międzynarodowy znak rozpoznawczy obrony cywilnej międzynarodowego prawa wojennego dotyczące obrony cywilnej, w tym zwłaszcza Protokołów dodatkowych I i II do Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku.


Rodzaje s u b w oc

Rodzaje służb w OC międzynarodowego prawa wojennego dotyczące obrony cywilnej, w tym zwłaszcza Protokołów dodatkowych I i II do Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku.

Służby ratunkowe

Społeczni ratownicy

Organizacje społeczne

Zakłady pracy

Cywile


Jednostki organizacyjne oc formacje oc

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE OC (FORMACJE OC) międzynarodowego prawa wojennego dotyczące obrony cywilnej, w tym zwłaszcza Protokołów dodatkowych I i II do Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi OC przeznaczonymi do ratowania i udzielania pomocy poszkodowanej ludności, zapewnieniu jej warunków niezbędnych do przetrwania w okresie wojny, a także do likwidacji skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii w czasie sąformacje obrony cywilnej.FOC tworzą ministrowie, wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) i kierownicy (właściciele) zakładów pracy według potrzeb i możliwości.


FOC tworzy się w gminach i zakładach pracy zatrudniających powyżej50 pracowników. Natomiast w zakładach pracy zatrudniających poniżej 50 pracowników mogą być tworzone wspólne formacje obrony cywilnejdla kilku sąsiadujących ze sobą zakładów.W zakładach pracy, w których gromadzone są substancje stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia okolicznej ludności oraz środowiska,tworzy się formacje OC zdolne do samodzielnego prowadzenia działań ratunkowych w strefach bezpośredniego zagrożenia.W gminach i zakładach pracy, w których utworzono co najmniej dwie formacje OC, może być powołana gmina lub zakładowa komenda obrony cywilnej.


Formacjami obrony cywilnej przeznaczonymi do wykonywania zadań ogólnych są oddziały i pododdziały ratownictwa ogólnego.Formacjami obrony cywilnej przeznaczonymi do wykonywania zadań specjalnych są oddziały i pododdziały:

1) pierwszej pomocy medycznej,2) likwidacji skażeń,3) ratownictwa budowlanego,4) ratownictwa komunalnego,5) ratownictwa energetycznego,6) schronowe,7) przeciwpożarowe,8) porządkowo-ochronne,9) łączności,


10) zaopatrzenia, zadań ogólnych są oddziały i pododdziały ratownictwa ogólnego.11) wykrywania i alarmowania,12) ochrony płodów rolnych,13) ochrony produktów żywnościowych,14) ochrony zwierząt gospodarskich i pasz,15) ratownictwa chemicznego,16) ratownictwa przeciwpowodziowego,17) budowy i odbudowy awaryjnych ujęć wody.


Obowi zki obrony cywilnej

Obowiązki obrony cywilnej zadań ogólnych są oddziały i pododdziały ratownictwa ogólnego.

- ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach- ewakuacja ludności z rejonów uznanych za szczególnie zagrożone - zabezpieczenie pozostałej ludności w miastach i rejonach uznanych za szczególnie zagrożone - organizacja akcji ratunkowej w rejonie nagłych zdarzeń- likwidacja skażeń - organizacja zaopatrzenia ludności w żywności i wodę - przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.


Zagro enia
ZAGROŻENIA zadań ogólnych są oddziały i pododdziały ratownictwa ogólnego.

1. AWARIE

OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

 • skażenia promieniotwórcze

 • skażenia toksycznymi środkami przemysłowymi (TŚP)

 • katastrofalne zatopienia


 • 2.DZIAŁANIE zadań ogólnych są oddziały i pododdziały ratownictwa ogólnego.

 • SIŁ PRZYRODY

 • pożary

 • powodzie

 • huragany

 • śnieżyce

 • epidemie

 • trzęsienia ziemi


3. zadań ogólnych są oddziały i pododdziały ratownictwa ogólnego.KATASTROFY KOMUNIKACYJNE, BUDOWLANE I INNE-zawalenia się budynków i wybuchy gazu-ekologiczne-morskie-kolejowe, lotnicze i drogowe-podczas zgromadzeń dużej liczby osób-terrorystyczne


Trz sienie ziemi
Trzęsienie ziemi: zadań ogólnych są oddziały i pododdziały ratownictwa ogólnego.


ad