forprosjekt pasientbehandling og samhandling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling. NUFA 7 og 8 mai 2014 Presentasjon er laget av Per.Olav.Skjesol@hemit.no Holdes av Arild Pedersen. Historisk. Bakgrunn IKT handlingsplan - Programmer og tiltak. Nytt EPJ/PAS Pasientforløpsarbeid Kompetanseløft kliniske system

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling' - mary-kirkland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forprosjekt pasientbehandling og samhandling
Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling
 • NUFA 7 og 8 mai 2014
 • Presentasjon er laget av Per.Olav.Skjesol@hemit.no
 • Holdes av Arild Pedersen
bakgrunn ikt handlingsplan programmer og tiltak
BakgrunnIKT handlingsplan - Programmer og tiltak
 • Nytt EPJ/PAS
 • Pasientforløpsarbeid
 • Kompetanseløft kliniske system
 • Samhandlingstiltak (meldingsløftet)
 • Klinisk arbeidsflate
 • Strukturert pasientjournal som basis for datagrunnlag for forskning
 • IKT-støtte forskning

Pasientbehandling og Samhandling

Klinisk støtte

Ressurs og kompetanse

(Virksomhetsstyring)

Logistikk og økonomi

Teknologi og infrastruktur

 • Ny LAB-løsning
 • Medikament-forsyning
 • Lagring og presentasjon medisinske bilder
 • Kompetanse-oversikt
 • Integrere aktivitets-planlegging og ressursstyring
 • Virksomhets- og risikostyring
 • Kvalitetsprosessystem
 • Nytt logistikk og økonomisystem
 • Infrastrukturløft
 • Identitets- og tilgangsstyring
 • Teknologiplan HMN
 • Samordne prioritering av MTU og IKT

Virksomhetsarkitektur

produkt fra forprosjekt
Produkt fra forprosjekt
 • Hva skal vi få til - Visjon og mål
 • Hvordan skal vi komme dit - Planer
produkter i forprosjekt
Produkter i forprosjekt

Erfarings-rapport

Prosjekt- rapport

Sluttrapport

Visjons og måldok.

Business case

Anskaffelses-strategi

Program-direktiv

Prosjektplan Anskaffelse

Kommunikasjons-strategi

Opplærings-strategi

Interessent-analyse

Teststrategi

Kvalitets-plan

Plan for risikostyring

Prosjekt-håndbok

organisering forprosjekt
Organisering forprosjekt

Styringsgruppe eHelse

AD Nils Kvernmo

Programstyret

Vise AD Stein Kaasa

Referansegrupper

 • Kommunikasjon
 • Risiko
 • Kvalitet
 • Prosjekthåndbok
 • Økonomi
 • Annet praktisk

Referansegrupper

Referansegrupper

Prosjektleder

Per Olav Skjesol

Prosjektstøtte

Lars H Hegrenes

Leveransestrømmer

Visjon og mål

Kommunika-sjonsplan

Anskaffelses- strategi

Prosjektplan anskaffelse

Opplæring

Kvalitetsplan

Interessent-analyse

Business Case

Programdir.

Risikostyringsplan

Teststrategi

Ressurser

Tildeles arbeidsoppgaver

oppsummering av noen internasjonale erfaringer
Oppsummering av noen internasjonale erfaringer

Prosjekter og løsninger

Flere tilsvarende prosjekter gjennomført Internasjonalt

Danmark og Finland gjennomføre nå å prosjekter med relativt likt utgangspunkt som oss

Flere aktuelle løsninger med ulike filosofier og konsepter – som igjen har sine styrker og svakheter

Trender og mål

Pasientmedvirkning og involvering

Strukturert journal og klinisk beslutningsstøtte

Overvåkning og oppfølging av innbyggernes helsetilstand (Forebygging)

Gevinster

Pasientsikkerhet og behandlingskvalitet

Sammenhengende helsetjenste

Effektivitet

Viktige læringspunkter

Dette er ikke et IKT prosjekter men organisasjonsutvikling

Valg av implementerings modell må passe for organisasjonen

Ha en klar og tydelig visjon før anskaffelse

Betydelige gevinster med helhetlige løsninger for hele helsetjenesten

Ledelsesforankring

Omfattende standardiserings arbeid

angrepsvinkel
Angrepsvinkel

Gevinsthypoteser/Tiltak/Krav

Nivå 1 Mål

Nivå 2 Mål

Visjon

Visjon

helhetlige pasientforl p trenger helhetlig ikt st tte
Helhetlige pasientforløp trenger helhetlig IKT - støtte

Hvilken verdi skal vi skape for pasienten?

Pasientens egenomsorg

Redusert egenmestring

Egenmestring

Innbygger

Pasient

Innbygger

Primærhelsetjeneste

Spesialisthelsetjenester

bedre pasientflyt p tvers
«Bedre pasientflyt på tvers»

Spesialitet I

Spesialitet II

Spesialitet III

Kommune I

Standardiserte forløp

Pasientforløp B

Pasientforløp C

D

risikovurderinger
Risikovurderinger
 • Manglende lederforankring og forståelse
 • Motstand mot endring
 • Manglende kapasitet og kompetanse i prosjektorganisasjonen.
 • Feil valg av IKT – løsning
 • Manglende standardisering av prosesser
 • For mange strategiske tiltak ender opp mot høyt kostnadsestimat
 • Tilstrekkelig endring av lovverk
 • Nasjonale prosjekter og føringer går i annen retning
 • Manglende styringsmodell som omfatter spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten
slide14

Et felles prosjekt for primærleger, kommuner, helseforetak for felles PAS/EPJ vil utgjøre en konkret forskjell for innbyggere og helsepersonell:

 • Pasienten involveres, pasientens egne ressurser tas i bruk, pasienter får tilgang til journalen
 • Nivåene deler informasjonog planer for utredning og behandling, dermed kan pasienten oppleve at helsevesenet henger sammen og at alle aktører i helsevesenet ser helheten rundt pasienten
 • Beslutningsstøtte gireffektiv formidling av kunnskapom beste praksis til alt helsepersonell (en ny måte å formidle spesialistkompetanse ut i flere ledd)
 • Beslutningsstøtte skjer ut fra forhåndsplanlagte pasientforløp og gir forutsigbarhet for pasienter
 • Beslutningsstøtte vil effektivisere dokumentasjonsprosesser, dermed helsepersonells bruk av tid
 • Strukturert journal gjør forskning om behandling blir mye mer effektiv, og medisinske metoder raskere kan forbedres
 • Alle nivåer får teknisk plattform som kan koble til og lagre data fra velferdsteknologi på en omforent måte
 • Nytt sykehus i Møre og Romsdal bygges med ny IKT, ikke gammel – dette har betydning for planlegging